Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.10.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/21

Carnikavā 2009. gada 25. novembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/35 redakcijā)

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
25.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 25, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk pašvaldība) piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (turpmāk – atvieglojumi) piemērošanu vai atteikumu piemērot atvieglojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem pieņem Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļa (turpmāk Finanšu vadības nodaļa).

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

2.1. Tiesības saņemt atvieglojumus 90 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai – pirmās grupas invalīdiem.

2.2. Tiesības saņemt atvieglojumus 70 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

2.2.1. vientuļiem otrās grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku;

2.2.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku;

2.2.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 23.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/1);

2.2.4. (svītrots ar Carnikavas novada domes 23.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/1);

2.2.5. Personām par zemi (vai tās daļu), kura saskaņā ar Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" atrodas dabas parka "Piejūra" šādās funkcionālās zonās: dabas lieguma zonā un dabas parka zonā;

2.2.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 16.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/13; 24.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/5; 20.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/17)

2.3. Tiesības saņemt atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ievērojot šo noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir juridiskām un fiziskām personām, kuras iepriekšējā gadā, veicot saimniecisko darbību, radījušas ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas (saglabājot tās ne mazāk kā gadu), vienlaicīgi saglabājot esošās.

(Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/35 redakcijā)

2.4. Tiesības saņemt atvieglojumus 50 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ievērojot šo Noteikumu III nodaļas nosacījumus, ir sekojošām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

juridiskām personām, komercsabiedrībām un fiziskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā izbūvējušas, nodevušas ekspluatācijā un iepriekšējā gadā nodevušas pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības inženierkomunikācijas {tai skaitā, maģistrālie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli (neieskaitot māju pievadus); ielas un/vai ielu apgaismojums u.tml.}, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību.

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

2.4.1 Šo noteikumu 2.4. punktā noteiktais atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt summu, ko juridiskā vai fiziskā persona ieguldījusi infrastruktūras attīstībā. Ja piemērotais nodokļu atvieglojuma apmērs attiecīgajā taksācijas gadā ir mazāks nekā ieguldījums infrastruktūrā, tad aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēro laika periodā līdz pieciem taksācijas gadiem.

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

2.4.2 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu ir tiesības saņemt atvieglojumu 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

(Carnikavas novada domes 16.06.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/13 redakcijā, kas grozīta ar 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25; 23.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/1)

2.5. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājs), atbilst vairākām Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.4.2 punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumi piemērojami par vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35; 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

2.6. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustami īpašumi, tad atvieglojumus piemēro par vienu nekustamo īpašumu pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

2.7. Noteikumu 2.6. punktā minētajā gadījumā atvieglojumus par vienu nekustamo īpašumu var piemērot Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.4.2 punktā norādītajā apmērā, ja:

2.7.1. atvieglojumu pieprasītājs, izņemot Noteikumu 2.2.5. punktā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju, ir deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, vai atvieglojumu pieprasītājs saimniecisko darbību veic Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

2.7.2. (svītrots ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35);

2.7.3. īpašumā esošais nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts vai nodots lietošanā citām personām;

2.7.4. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem par nevienu atvieglojumu pieprasītājam piederošu nekustamu īpašumu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

2.7.5. attiecībā uz nekustamo īpašumu netiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājums saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta otro daļu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35; 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

III. Kārtība, kādā tiek iesniegts pieprasījums atvieglojumu saņemšanai

3.1. Lai saņemtu atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam, kas atbilst Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. punktā norādītajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, jāiesniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā iesniegums, kas noformēts atbilstoši Noteikumu pielikumam, un tam jāpievieno Noteikumu IV nodaļā minētie dokumenti. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai, kas atbilst 2.4.2 punktam un 2.2.3. apakšpunktam, iesniegums nav jāiesniedz, jo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins tiek veikts, pārņemot automātiski datus par trūcīgās un maznodrošinātās personas statusu no SOPA programmas.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35; 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

3.2. Noteikumu 3.1. punktā minētais iesniegums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā līdz 31.03.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

3.2.1 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35)

3.3. Iesniegumā norādīto ziņu pārbaudi savas kompetences ietvaros veic pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki, par to izdarot atzīmes iesniegumā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

3.4. Iesniegums netiek izskatīts pēc būtības un pašvaldība sagatavo atbildi, ja atvieglojumu pieprasītājs:

3.4.1. iesniegumā nav norādījis visas ziņas, atbilstoši Noteikumu pielikumam, vai ir norādījis nepatiesas ziņas;

3.4.2. iesniegumam nav pievienojis visus dokumentus, atbilstoši Noteikumu IV nodaļai;

3.4.3. iesniegumu un/vai tam pievienojamos dokumentus iesniedzis pēc Noteikumu 3.2. punktā noteiktā termiņa.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

3.5. Finanšu vadības nodaļas darbiniekiem, kuru kompetencē ir lēmuma sagatavošana, ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja papildu informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas nepieciešama atvieglojumu pieprasītāja atbilstības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un citu ar atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumu izvērtēšanai. Atvieglojumu pieprasītājam ir pienākums sniegt ar atvieglojumu piemērošanu saistītu papildu informāciju.

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

IV. Atvieglojumu saņemšanas pieprasījumam iesniedzamie dokumenti

4.1. Atvieglojumu pieprasītājam pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā ir jāiesniedz dokumentu par nekustamā īpašuma piederību kopijas (uzrādot oriģinālus).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

4.2. Atvieglojumu pieprasītājam papildus Noteikumu 4.1. punktā norādītajiem dokumentiem jāiesniedz:

4.2.1. Noteikumu 2.1. un 2.2.1. punktā norādītajām personām – invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

4.2.2. Noteikumu 2.2.2. punktā norādītajām personām – pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

4.2.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35);

4.2.4. Noteikumu 2.2.4. punktā norādītajām personām – bērnu dzimšanas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālus); laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); bāriņtiesas lēmuma, kas pamato audžuvecāka (audžuģimenes) vai aizbildņa statusu, apliecināts noraksts vai kopija;

4.2.5. Noteikumu 2.3. punktā norādītajiem saimnieciskās darbības veicējiem – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu;

4.2.6. Noteikumu 2.4. punktā norādītajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, sākotnēji pirms darbu uzsākšanas, iesniegt Carnikavas novada domē projekta un tāmju dokumentus prognozējamam ieguldījumam līdz iepriekšējā saimnieciskā gada 15. oktobrim. Izpilddirektoram un būvvaldei veikt sākotnējo dokumentu pārbaudi un izvērtēt attiecīgā infrastruktūras objekta nepieciešamību. Pēc inženierkomunikāciju nodošanas ekspluatācijā iesniegt darījumā noslēgto līgumu, kā arī maksājumu kvīšu un čeku kopijas (uzrādot oriģinālus).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 16.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/13; 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35)

V. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem

5.1. Personai, kurai Noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

5.1.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē Noteikumu 2.1. punktā un no 2.2.1 līdz 2.2.4. apakšpunktā, 2.4.2 punktā minēto statusu;

5.1.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta nav Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

5.1.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība;

5.1.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;

5.1.5. sniegtas nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām atvieglojumi piemēroti.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35; 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

5.2. Atvieglojumu saņēmēja pienākums ir rakstveidā paziņot Domei par Noteikumu 5.1. punktā minēto apstākļu iestāšanos un/vai personas statusa izmaiņām (tostarp, statusa zaudēšanu, atkārtotu piešķiršanu, tā termiņa saīsināšanu vai pagarināšanu u.tml.), deklarētās dzīves vietas maiņu, saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā vai tā atsavināšanu, viena mēneša laikā no apstākļu iestāšanās vai personas statusa izmaiņu brīža.

5.3. Ja atvieglojumu saņēmējs neievēro Noteikumu 5.2. punkta prasības, Finanšu vadības nodaļa lemj par tiesību zaudēšanu uz atvieglojumiem un atteikumu atvieglojumu piemērošanai ar Noteikumu 5.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdi.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

5.4. Finanšu vadības nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piemēroto atvieglojumu apmērā, aprēķināto nodokļa summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/25)

VI. Nobeiguma jautājumi

6.1. Lēmumu par atteikumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Carnikavas novada domes 11.01.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/25 redakcijā)

6.2. Noteikumi stājas spēkā no 01.01.2010.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 2009/21 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām Carnikavas novadā"

(Pielikums grozīts ar Carnikavas novada domes 17.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/35)

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
 

(dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums)


 

(datums)

Carnikavas novada domei

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:

Vārds, uzvārds, personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese

Ziņas par vienu nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese
Kadastra numurs, platība
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa

Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu , atzīmēt atbilstošo ar X):

pirmās grupas invalīds

vientuļš otrās grupas invalīds, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku

nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku– laulātā, pirmās pakāpes lejupējo radinieku

atsevišķi dzīvojošs pensionārs, kuram piešķirts maznodrošinātas personas statuss

persona, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss

fiziska persona – aizbildnis, viens no audžuvecākiem, viens no laulātajiem, kura ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni (lūdzu, pasvītrot atbilstošo)

persona, kuras nekustamais īpašums (vai tā daļa) saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumiem Nr. 83 "Noteikumi par dabas parkiem" atrodas dabas parka "Piejūra" dabas lieguma un dabas parka zonā

juridiska vai fiziska persona, kura 2009. gadā, veicot saimniecisko darbību, radījusi ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, vienlaicīgi saglabājot esošās (lūdzu, pasvītrot atbilstošo)

juridiska persona, komercsabiedrība (tās pārstāvis) vai fiziska persona, kura par saviem finanšu līdzekļiem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā izbūvējusi, nodevusi ekspluatācijā un nodevusi Carnikavas novada domei īpašumā bez atlīdzības inženierkomunikācijas {maģistrālie ūdensvadi un/vai kanalizācijas tīkli, (neieskaitot māju pievadus), ielas un/vai ielu apgaismojumus u.tml.} 2009.gadā, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar Carnikavas novada domi

Iesniegumam, atbilstoši Noteikumu 4. nodaļai, pievienoju šādus dokumentus: (lūdzu, atzīmēt atbilstošo ar X un norādīt ziņas)

dokumentu par īpašuma piederību (kopija) __________________________________

invalīda apliecību (kopija), izdota ________________, derīga ___________________

pensionāra apliecību (kopija), izdota _________________, derīga ________________

bērnu dzimšanas apliecības (kopijas) _______________________________________

 
 


laulības apliecību (kopija), izdota __________________________________________

bāriņtiesas lēmuma, kas pamato audžuvecāka (audžuģimenes) vai aizbildņa statusu, apliecinātu norakstu vai kopiju ____________________________________________

____. ____. 200 __ . Sociālā dienesta izziņu Nr.______ par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu. Trūcīgās ģimenes (personas) statuss piešķirts no ____________ līdz________________.

uzņēmuma reģistrācijas apliecību (kopija)____________________________________

dokumentu, kas apliecina jaunu darba vietu izveidošanu________________________

 
 


aktu par inženierkomunikāciju nodošanu ekspluatācijā (kopija)___________________

aktu par inženierkomunikāciju nodošanu Carnikavas novada domei īpašumā bez atlīdzības (kopija) ___________________________________________________________________

līgumu ar Carnikavas novada domi (kopija) __________________________________

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās ziņas ir patiesas

 

(paraksts)


Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un institūcijās

 

(paraksts)


 

/Aizpilda Domes Teritorijas plānotājs/

Ziņas par nekustamā īpašuma atrašanos dabas parka "Piejūra" teritorijā

Nekustamā īpašuma adrese
Kadastra numurs, platība
Dabas parka "Piejūra" teritorijā


Informāciju apliecinu:Teritorijas plānotājs: 
/paraksts/Datums:
 

/Aizpilda Domes Nodokļu inspektore/

Ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Nekustamā īpašuma adrese
Kadastra numurs, platība
Taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem periodiem
Citas piezīmes 
 


Informāciju apliecinu: 

Nekustamā īpašuma inspektore:

 
/paraksts/ Datums: 
 
 

/Aizpilda Domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja /

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāja deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu

 
 
 
 


Informāciju apliecinu:Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 


/paraksts/Datums: 
 
 


Domes juriskonsulta atzinums: 
 
 
 


Juriskonsults:/paraksts/

Datums: __________________

01.10.2014