Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Ventspilī 2012.gada 2.martā

Pielikums Ventspils pilsētas domes
2012.gada 2.marta lēmumam Nr.37 (prot. Nr.4; 8.§)
Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, lai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.

2. Lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai.

2.2. Apkalpojošais transportlīdzeklis – dažādu dienestu transportlīdzekļi, veicot apkalpojoša rakstura funkciju.

2.3. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.

2.4. Autostāvvieta – izbūvēta teritorijas daļa vai speciāla būve (izņemot garāžu) vienas vai vairāku transportlīdzekļu novietošanai, kas ietver sevī stāvvietas un piebrauktuves.

2.5. Braukšanai nederīgs transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kuram nav veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate vai transportlīdzeklis ar acīmredzamiem mehāniskiem bojājumiem.

2.6. Braukšanai neparedzēta vieta – vieta, kas nav paredzēta mehanizēto transportlīdzekļu satiksmei.

2.7. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.

2.8. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle, brīvdabas izklaides vieta, atrakciju iekārtu laukums un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi.

2.9. Jaunierīkots zāliens – īpaši saudzējams zāliens pirmos 12 mēnešus no ierīkošanas brīža sabiedriskajās vietās.

2.10. Koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi un ir telpas, kas paredzētas kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi, bēniņi un tml.).

2.11. Ostas akvatorija – ostas iekšējo ūdeņu daļa no dzelzceļa tilta līdz Ventas ietecei jūrā.

2.12. Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums sabiedriskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

2.13. Publiska peldvieta – labiekārtota vieta atpūtas zonā, kas paredzēta peldēšanai.

2.14. Publiska persona – Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas.

2.15. Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo noteikumu izpratnē nav sabiedriskas vietas.

2.16. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, saulespuķu sēklas, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un tamlīdzīgi atkritumi.

2.17. Zivju ūdeņi – šķidrums, kas rodas pārvadājot zivju produkciju.

3. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām.

4. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.

5. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Ventspils pilsētā un par kuru šajos Noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.

6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst Noteikumos minēto pārkāpumu un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

7. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:

7.1. brīdinājums;

7.2. naudas sods – fiziskām personām līdz 350 euro (trīs simti piecdesmit euro);

7.3. naudas sods – juridiskām personām – līdz 1400 euro (vienam tūkstotim četriem simtiem euro);

7.4. minimālais naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumu, ir 2 euro (divi euro).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas 14 gadu vecumu. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav pastāvīga ienākuma avota – materiāli atbild šīs personas vecāki vai personas, kas viņus aizstāj.

II. Sevišķā daļa

9. Naktsmiera traucēšana

9.1. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni (piemēram, skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošana, bļaustīšanās, remontdarbu veikšana, u.t.t.) uz ielām un izklaides vietās, dzīvokļos, uz balkoniem, lodžijām un tamlīdzīgās vietās, kur tas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00 (šajā punktā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz sabiedriskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar Ventspils pilsētas pašvaldību), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro un juridiskām personām līdz 350 euro.

9.2. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00 Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja tas nav saskaņots ar Ventspils pilsētas pašvaldību, izņemot pilsētas svētkos un valsts noteiktās svētku dienās, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

9.3. Par šo noteikumu 9.1.punktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro un juridiskām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

10.Nepiedienīga uzvedība

10.1. Par nepiedienīgu uzvedību, t.sk. spļaušanu sabiedriskās vietās, dzīvojamo namu koplietošanas telpās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

10.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Piegružošana

11.1. Par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro un juridiskām personām līdz 350 euro.

11.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro un juridiskām personām līdz 1400 euro.

11.3. Par sīko atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

11.4. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. Ielu piesārņošana

Par pilsētas ielu piesārņošanu ar izbirām, zivju ūdeņiem, eļļām, vai citām ķīmiskām vielām vai maisījumiem no transportlīdzekļu kravām vai dubļiem no transportlīdzekļu riteņiem, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

13. Atkritumu dedzināšana

13.1. Par atkritumu dedzināšanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

13.2. Par nobiru, koku zaru, lapu un tml. dedzināšanu, ja tas rada uguns bīstamību vai traucē citām personām, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

13.3. Par šo noteikumu 13.1. un 13.2.punktos minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Ietvju un velosipēdistu celiņu lietošana

14.1. Par priekšrokas nedošanu gājējiem vai velosipēda vadītājiem, personai atrodoties ar suni uz gājēju ietves vai gājēju un velosipēdistu ceļa, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 7 euro.

14.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

15. Transportlīdzekļu novietošana pretī ieejām/izejām

Par transportlīdzekļu novietošanu pretī ēku ieejām/izejām, ja tiek traucēta brīva piekļūšanu vai izkļūšana, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

16. Transportlīdzekļu novietošana pie atkritumu konteineriem, pretī sašķidrinātas naftas gāzes rezervuāru nožogojuma vārtiem

Par transportlīdzekļu novietošana tuvāk par 3 metriem no atkritumu konteineriem, sašķidrinātas naftas gāzes rezervuāru nožogojuma vārtiem, ja tas traucē vai var traucēt brīvu piekļūšanu šiem objektiem, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

17. Transportlīdzekļa mazgāšana (kur notekūdeņi neattīrīti brīvi var nokļūt atklātās ūdens tilpnēs, vai tiek iesūcināti gruntī, vai var iekļūt lietus ūdens kanalizācijas tīklos), kā arī braukšanai nederīga transportlīdzekļa novietošana tam neparedzētā vietā

17.1. Par transportlīdzekļu mazgāšanu sabiedriskā vietā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 euro.

17.2. Par visa veida braukšanai nederīgu transportlīdzekļu ilgstošu (bet ne mazāk par 15 diennaktīm) novietošanu stāvvietās vai ielu malās, vai stāvēšanai tam neparedzētās vietās, –

īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 euro.

17.3. Par šo noteikumu 17.1. un 17.2.punktos minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

īpašniekam vai turētājam uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Piebraukšana ar mehānisku transportlīdzekli pie publiskajām ūdenstilpēm

Par piebraukšanu ar mehānisku transportlīdzekli pie pilsētas publiskajām ūdenstilpēm pilsētas teritorijā ārpus izbūvētām ielām tuvāk par 150 metriem pie Baltijas jūras, tuvāk par 10 metriem pie Ventas upes un Būšnieku ezera vai tuvāk par Ventspils pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktajām, un dabā iezīmētajām aizsargjoslām, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

19. Dažādu aprīkojumu un iekārtu bojāšana

19.1. Par infrastruktūras objektu (soliņu, atkritumu urnu, strūklaku, rotaļu un sporta iekārtu, šaursliežu dzelzceļa, laukumu, parku, u.c.) bojāšanu sabiedriskā vietā, –

uzliek naudas sodu līdz 210 euro.

19.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Būvju, ēku fasāžu, žogu, rotaļu vai sporta iekārtu bojāšana vai iznīcināšana

20.1. Par būvju, ēku fasāžu, koplietošanas telpu, žogu, rotaļu vai sporta iekārtu bojāšanu ar uzrakstiem vai zīmējumiem –

uzliek naudas sodu līdz 210 euro.

20.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

21. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu bojāšana

21.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu bojāšanu, t.sk. ar uzrakstiem, zīmējumiem, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu tām, –

uzliek naudas sodu līdz 280 euro.

21.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Apstādījumu bojāšana

22.1. Par apstādījumu bojāšanu vai ziedu plūkšanu stādījumos, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 euro.

22.2. Par staigāšanu vai braukšanu pa jaunierīkotiem zālieniem, koku, krūmu un/vai puķu stādījumiem sabiedriskās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 euro.

22.3. Par šo noteikumu 22.1. un 22.2.punktā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Elektroapgaismojumu bojāšana

23.1. Par elektroapgaismojuma bojāšanu, t.sk. ar uzrakstiem vai zīmējumiem, vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

23.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 280 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

24. Informācijas nesēju bojāšana, iznīcināšana, patvarīga izvietošana

24.1. Par informācijas nesēju (norādījuma zīmju, informatīvo zīmju, stendu, afišu, u.c. materiālu) bojāšanu, t.sk. ar uzrakstiem vai zīmējumiem, iznīcināšanu, patvarīgu izvietošanu, vai to neuzturēšanu pienācīgā kārtībā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

24.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 280 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

25.1. Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

25.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

26. Nepilngadīgo personu atrašanās sabiedriskās un izklaides vietās, datorsalonos, interneta zālēs, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās

26.1. Par nepilngadīgas personas vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās, izklaides vietās, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus, bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kuras viņus aizstāj, pavadības no plkst.22:00 līdz plkst.6:00, –

pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai, datorsalona, interneta zāles, interneta kafejnīcas un citas tamlīdzīgas vietas īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.

26.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

26.3. Par nepilngadīgas personas vecumā līdz 16 gadiem atrašanos mācību laikā datorsalonos, interneta zālēs, interneta kafejnīcās u.c. tamlīdzīgās vietās, ja nepilngadīgā persona nevar uzrādīt izglītības iestādes administrācijas vai vecāku rakstveida atļauju, –

pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai, datorsalona, interneta zāles, interneta kafejnīcas un citas tamlīdzīgas vietas īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.

26.4. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 40 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

27. Publisko personu teritoriju caurlaižu režīma pārkāpšana

27.1. Par iekļūšanu, atrašanos publisko personu teritorijās, kurās noteikts caurlaižu režīms, bez attiecīgās caurlaides, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

27.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

28. Par peldēšanos publiskajās ūdenstilpēs, kur tas aizliegts

28.1. Par peldēšanos ostas akvatorijā, strūklaku baseinā vai dzīvnieku peldināšanu publiskajās peldvietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.

29.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

29. Telts uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskās vietās

29.1. Par telts uzstādīšanu vai patvaļīgu uguns kurināšanu sabiedriskajās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.

29.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Nakšņošana sabiedriskā vietā

30.1. Par nakšņošanu vai gulēšanu daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

30.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

31. Zīlēšana un ubagošana

31.1. Par uzmākšanos ar zīlēšanu un/vai ubagošanu, kā arī nodarbošanos ar to sabiedriskās vietās, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

31.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 70 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

32. Veļas izkāršana tam neparedzētās vietās

32.1. Par veļas izkāršanu tam neparedzētās vietās, kā arī dzīvojamo ēku lodžijās, balkonos ielas pusē redzamā veidā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro.

32.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz 30 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

33. Zemledus makšķerēšana

33.1. Par zemledus makšķerēšanu ostas akvatorijā, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

33.2. Par jebkāda veida mākslīgā apgaismojuma izmantošanu diennakts laika posmā, kas sākas 2 stundas pēc saules rieta un beidzas 2 stundas pirms saules lēkta, veicot zemledus makšķerēšanu Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežās publiskajās ūdenstilpēs, kurās tā ir atļauta, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

33.3. Par jebkāda veida elektrisko ierīču vai to barošanas iekārtu (izņemot mobilos telefonus, radioaparātus un kabatas lukturīšus) uznešanu vai izmantošanu uz ledus publiskajās ūdens tilpnēs (upēs, ezeros) Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežās, –

soda Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā noteiktā kārtībā.

34. Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu neievērošana

34.1. Par Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minēto nosacījumu neievērošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 210 euro, juridiskām personām līdz 700 euro.

34.2. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro un juridiskām personām līdz 1400 euro.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

35.1. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas:

35.1.1. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas amatpersonas;

35.1.2. Ventspils pašvaldības policijas amatpersonas;

35.1.3. Valsts policijas amatpersonas.

35.2. Par šo Noteikumu 9.2., 12.,15., 16., 18. un 33.punktos noteiktajiem pārkāpumiem sodu piemēro pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajām sankcijām.

35.3. Protokolus, par kuriem atbildība paredzēta saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu, atbilstoši kompetencei ir tiesīgas sastādīt šo Noteikumu 35.1.punktā noteiktās pilnvarotās personas.

36. Šo Noteikumu 35.1.punktā minētās amatpersonas ir tiesīgas nesastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu par šajos noteikumos paredzētajiem pārkāpumiem, gadījumos, kad soda apmērs nepārsniedz 30 euro un to uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga soda naudas kvīti. Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šajos noteikumos, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu prasībām.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

37. Šo Noteikumu 35.1.punktā minēto amatpersonu sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli var tikt iesniegti Ventspils pilsētas domes Administratīvajai komisijai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai un attiecīga lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda uzlikšanu, izņemot 9.2., 15., 16., 18. un 33.punktos noteiktajos gadījumos.

38. Šo Noteikumu 35.1.1. un 35.1.2.punktos minēto amatpersonu izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

39. Ventspils pilsētas izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, kā arī Ventspils pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

40. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu zaudē spēku "Ventspils pilsētas saistošie kārtības noteikumi Nr.6", kas apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 1996.gada 24.oktobra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.17, 20).

41. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
01.01.2014