Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Ventspils pilsētas domes
2012.gada 3.februāra lēmumam Nr.24 (prot. Nr.3; 11.§)
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 10.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

2. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, kādas ir jāievēro mājas (istabas) suņu un kaķu (turpmāk – Mājas dzīvnieki) turēšanai, kā arī nosaka Mājas dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus Ventspils pilsētā.

(Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Ventspils pilsētā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt Mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti, samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Ventspils pašvaldības iestādes un komercsabiedrības, ar kurām Ventspils pilsētas dome ir noslēgusi attiecīgu līgumu vai šim mērķim izveidojusi institūciju.

5. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos aizliegts turēt lauksaimniecības dzīvniekus (dzīvniekus, kurus tur pārtikas produktu iegādei).

II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība un nodevu nomaksa

6. Ventspils pilsētā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē atbilstoši normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Par Mājas dzīvnieku turēšanu Ventspils pilsētā ir jāmaksā ikgadēja nodeva saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

8. Līdzekļi, kas tiek iegūti no Mājas dzīvnieku ikgadējās turēšanas nodevas, tiek izlietoti klaiņojošo dzīvnieku noķeršanas, to izmitināšanas patversmes pakalpojumiem un speciālu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai.

(Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

III. Mājas dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi

9. Nodrošināt Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

10. Nepieļaut Mājas dzīvnieku klaiņošanu.

11. Pēc Mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas tā īpašnieks vai turētājs nekavējoties ziņo Ventspils pilsētas pašvaldības policijai.

12. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. Nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskās vietās.

14. Suņu pastaigu laukumos – Saules ielā 110A, Brīvības ielā 27A un Rindas ielā 33, Ventspilī, suns, ja tas nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pavadas tādā attālumā, kādā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt.

Nav pieļaujams izvest suņus pastaigāties vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

15. Dzīvojamo māju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem atļauts turēt Mājas dzīvniekus norobežotā namīpašuma iekšējā teritorijā, nemaksājot ikgadējo pašvaldības nodevu. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar Mājas dzīvnieku atļauts atrasties pilsētas sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš samaksājis ikgadējo pašvaldības nodevu saskaņā ar noteikumu 7.punktu.

16. Pilsētas sabiedriskajā transportā Mājas dzīvnieku drīkst pārvadāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

17. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājiem ir jāveic Mājas dzīvnieku vakcinācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

18. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskā vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un izolācija

19. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Ventspils pilsētas pašvaldībai vai tās iestādei ir noslēgts līgums un kura to var veikt normatīvos aktos noteiktā kārtībā (turpmāk – Dienests). Atbildīgā iestāde, kura nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu, ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

20. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam piederošo Mājas dzīvnieku neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu, sedz tā īpašnieks.

22. Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā no pagalmiem, ielām un citām sabiedriskām vietām bojā gājušo dzīvnieku līķus savāc šo Noteikumu 19. punktā minētais Dienests divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

23. (Svītrots no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; sk. grozījumu 2. punktu)

24. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu veic Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Izskatīt lietas par Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga arī Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

25. (Svītrots no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; sk. grozījumu 2. punktu)

26. (Svītrots no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; sk. grozījumu 2. punktu)

27. Par Noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 300 naudas soda vienībām.

(Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Sods un tā izpilde neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī tā sekas.

29. Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

30. (Svītrots no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 06.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Noslēguma jautājums

31. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
01.07.2020