Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.07.2021. - 23.08.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ventspils pilsētas domes 2021. gada 5. augusta saistošos noteikumus Nr. 1 "Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā".
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Apstiprināts
ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 13.janvāra lēmumu Nr.4 (prot.Nr.4; 4.§)
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. pantu
(Ventspils pilsētas domes 22.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)
1. Noteikumos lietotie termini

Apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju.

Atsevišķas situācijas – dažādas situācijas un izveidojušies apstākļi, kuru dēļ ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Dzīvokļa kompensējamā platība – platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, nosakot to vienistabas dzīvoklī – dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet divu un vairāku istabu dzīvoklī – rēķinot 27 m2 uz pirmo personu un 15 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

Dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē, laulātie, bērni un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī.

Inkontinences līdzekļi – autiņbiksītes un ieliktņi, kas paredzēti urīna nesaturēšanas gadījumos.

Izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa.

Krīzes situācija – stāvoklis, kad kāda ģimene (persona), kas nonākusi sarežģītā sociāli – ekonomiskā situācijā nav spējīga dzīvot tā, lai nodrošinātu sociālo vajadzību apmierināšanu.

Līdzdarbības pienākums – personas darbība ar mērķi attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni.

Medikamenti – zāles, kas sagatavotas noteiktam ievadīšanas veidam konkrētā formā un kas tiek izplatītas ar konkrētu nosaukumu konkrētā iepakojumā.

Mīkstais inventārs – apavi, apģērbs, gultas veļa u.tml. priekšmeti.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – naudas un/vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Pašvaldības dzīvoklis – šo saistošo noteikumu izpratnē – dzīvojamā telpa, kura tiek īrēta no Ventspils pilsētas pašvaldības.

Pašvaldības īpašumā esošie sociālie dzīvokļi – dzīvokļi, kuri atrodas pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību funkciju realizēšanu, un ir izīrēti ģimenēm (personām), kuras, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos noteikto sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību Ventspils pilsētā, atzītas par tiesīgām īrēt šos dzīvokļus.

Pašvaldības sociālie pabalsti – šo saistošo noteikumu izpratnē – pabalsti, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Pensija – šo saistošo noteikumu izpratnē Latvijas vai citas valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, apgādnieka zaudējuma pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei, kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa apgādībā bijušai personai.

Pensionārs – šo saistošo noteikumu izpratnē persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai vai kurai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir piešķirta izdienas pensija, kā arī persona, kura nav valsts vecuma pensijas saņēmēja, nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto vecumu vecuma pensijas piešķiršanai un saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Rehabilitācijas pakalpojumi – pasākumu komplekss personas fiziskā, psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla attīstīšanai vai atgūšanai atbilstoši personas fizioloģiskajiem vai anatomiskajiem ierobežojumiem.

Stomas aprūpes preces – stomas maisiņi un to piederumi, stomas pacientu ādas aizsardzības, kopšanas un tīrīšanas līdzekļi.

Sociālās vajadzības – sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, ģimenes, sociālās grupas funkcionēšanas nodrošināšanai – mājoklis (pajumte, dzīvoklis), pārtika, sadzīves priekšmeti (apģērbs, pārvietošanās iespējas, mājturības priekšmeti), izglītības un audzināšanas iespējas, veselības un sociālās aprūpes iespējas.

SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā elektroniski tiek uzglabāta informācija par ģimenēm (personām) piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem.

Trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo pabalstu, kas tiek piešķirti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kā arī ienākumu novērtēšanas kārtību atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

2. Pašvaldības sociālo pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz šajos Noteikumos noteikto ienākumu līmeni, kā arī mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

3. Pašvaldības sociālie pabalsti tiek piešķirti:

3.1. personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspils pilsētā deklarētajā adresē;

3.2. personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šādos gadījumos pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) noslēdz vienošanos ar personu, piešķirot tai maznodrošinātā statusu uz trim mēnešiem, vienojoties, ka persona deklarēs savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā trīs mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža. Ja šī vienošanās netiek izpildīta un persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspilī, Sociālais dienests var turpmāk personai nepiešķirt maznodrošinātā statusu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

4. Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabalstus vai novērtētu atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, viens no ģimenes locekļiem, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – palīdzības pieprasītājs) vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kam atbilstoši šiem Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

4.1 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

5. Pieprasot pašvaldības sociālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

6. Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa atbilstības novērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par palīdzības pieprasītāju un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

7. Persona ar pārvietošanās grūtībām var informēt Sociālo dienestu par nepieciešamību iesniegt 4.punktā minēto iesniegumu.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

8. Pēc šo Noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists 5 darba dienu laikā apmeklē personu dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

9. Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu:

9.1. par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

9.2. par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI) piešķiršanu vai atteikumu;

9.3. par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu;

9.4. par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) piešķiršanu vai atteikumu.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

10. Lēmumu par citu šajos Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstus pieņem Sociālā dienesta sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

11. Pašvaldības sociālie pabalsti netiek piešķirti personām:

11.1. kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, izņemot šo Noteikumu 184.3 un 184.6. apakšpunktā noteiktos pabalstus;

11.2. kuras atrodas ieslodzījumā.

11.1 Par Civillikumā noteiktajiem apgādniekiem šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmas personas, kuras atrodas brīvības atņemšanas vietā, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē vai kurām ir noteikts rīcībspējas ierobežojums.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

12. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu no tā kalendārā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieņemšanu.

12.1 Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, kurš pieņem lēmumu par tiesībām saņemt 7.14. un 7.20.apakšnodaļā noteiktos pabalstus, izsniedz palīdzības pieprasītājam šīs tiesības apliecinošu izziņu.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

13. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā tiek piešķirts:

13.1. uz laiku līdz trim mēnešiem – ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti;

13.2. uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem – pārējos gadījumos.

14. Beidzoties šo Noteikumu 13. punktā minētajam periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo Noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma un nepieciešamo dokumentu atkārtotas iesniegšanas.

14.1 Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo Noteikumu 32.punktā minēto summu, bet nav ievēroti citi šo Noteikumu nosacījumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – trīs mēneši, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar ģimeni (personu) par veicamajiem pasākumiem. Šajā gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas. Ja ģimene (persona) neizpilda vienošanos, tad atkārtoti maznodrošinātā statuss tai tiek piešķirts pēc visu nosacījumu izpildes ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

15. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šajos Noteikumos noteikto vidējo ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli maznodrošinātā statusa saņemšanai vai atsevišķu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, vai arī nav ievērotas citas šajos Noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, atbilstoši noteiktajai kompetencei, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt vai atcelt jau piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atsevišķus pašvaldības sociālos pabalstus vai pārtraukt šo pabalstu izmaksu, izņemot 14.1 punktā paredzētos gadījumos.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

16. Sociālais dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, atcelt pieņemto lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikt, pārtraukt (daļēji vai pilnīgi) pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu arī šādos gadījumos:

16.1. ja ģimene (persona) ir atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

16.2. ja tiek konstatēts, ka sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai ģimene (persona) atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo palīdzības pieprasītāja spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;

16.3. ja ģimene (persona) nepiekrīt dzīves apstākļu novērtēšanai (apsekošanai dzīvesvietā);

16.4. ja nav noskaidrojama ģimenes (personas) patiesā dzīvesvieta un / vai mājsaimniecības sastāvs;

16.5. ja Sociālais dienests konstatē, ka palīdzības pieprasītājs spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā;

16.6. tiek konstatēts, ka palīdzības pieprasītāja bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem ir materiālie resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasītāju ar dažādiem palīdzības veidiem (gadījumos, kad palīdzības pieprasītājs lūdz piešķirt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām)).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

17. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam novērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu.

18. Pašvaldības sociālo pabalstu veidi:

18.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);

18.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai;

18.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai;

18.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos;

18.4.1 Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos;

18.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai;

18.6. Pabalsts krīzes situācijā;

18.7. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām;

18.8. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;

18.9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

18.10. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā;

18.11. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem;

18.12. Bērna piedzimšanas pabalsts;

18.13. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai;

18.14. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;

18.15. Pabalsts aprūpei mājās;

18.16. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

18.17. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai;

18.18. Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai;

18.18.1 (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

18.19. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei;

18.19.1 Pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu;

18.20. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

18.21. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām;

18.22. Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām;

18.23. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;

18.24. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

18.25. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 09.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 21.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai

19. Sociālais dienests, saņemot palīdzības pieprasītāja iesniegumu, novērtē ģimenes (personas) ienākumus un, nepieciešamības gadījumā arī materiālos resursus, pamatojoties uz:

19.1. palīdzības pieprasītāja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem, ja tādi nepieciešami;

19.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamajām ziņām par ģimeni (personu);

19.3. ziņām, kas iegūtas no pašvaldību un valsts institūcijām vai citām personām;

19.4. informāciju, kas iegūta, apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja tāda bijusi nepieciešama.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

20. Pilnīgai ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai, Sociālā dienesta sociālā darba speciālists aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – Deklarācija) elektroniskajā sistēmā SOPA, pamatojoties uz tajā pieejamo informāciju par palīdzības pieprasītāju, palīdzības pieprasītāja sniegto informāciju un iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina Deklarācijā norādītos faktus.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

21. Deklarācijā tiek norādītas ziņas par palīdzības pieprasītāju un pārējām ģimenē dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu laulāto un / vai bērna vecāku.

22. Deklarācijā norāda šādus palīdzības pieprasītāja ģimenes (personas) ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

22.1. ienākumus no algota darba;

22.2. atlīdzības un pensijas, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, valsts sociālos pabalstus, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļus;

22.3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;

22.4. citus ienākumus, izņemot šo Noteikumu 24. punktā minētos.

22.1 Deklarācijā norāda palīdzības pieprasītāja ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

22.2 Deklarācijā norāda ienākumus no nekustamā un kustamā īpašuma, kapitāla daļu, vērtspapīru pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā pirms šo Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai Sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

23. Palīdzības pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka Deklarācijā norādītās ziņas (par ienākumiem, īpašumiem, transportlīdzekļiem, uzkrājumiem, parādsaistībām, uztura līgumiem u.c.) par sevi un citām Deklarācijā norādītajām personām ir precīzas un patiesas. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par Deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

24. Par ienākumiem šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

24.1. piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, pabalsts personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalsti bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī pašvaldības izmaksātie sociālie pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

24.2. naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums;

24.3. piemaksa par darba stāžu, ko saņem pensionāri un personas ar invaliditāti pie valsts noteiktās vecuma vai invaliditātes pensijas;

24.4. ienākumi, ko skolēni, kuri mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, vai koledžā, guvuši no algota darba vasaras mēnešos (jūnijā – augustā).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

25. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas.

25.1 Personām, kuras saņem vairākus pensiju veidus, novērtējot atbilstību šo Noteikumu 7.19. un 7.20.apakšnodaļās noteikto pabalstu saņemšanai, pensiju veidi tiek summēti.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

26. Aprēķinot vidējos ienākumus, ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam, ja uzturlīdzekļu maksātājs iesniedz maksājumus apliecinošus dokumentus, bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti pēc izpildu raksta.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

27. Novērtējot ģimenes (personas) ienākumus, personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, vai ir pilna laika studējošie koledžā vai augstskolā, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņa no mācību iestādes.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā, kas grozīta ar 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

28. Personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu no mācību iestādes pieprasa Sociālais dienests.

29. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, veicot palīdzības pieprasītāja sniegto datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda palīdzības pieprasītāja sniegtās ziņas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

30. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē ģimenes (personas) dzīves apstākļus, apsekojot palīdzības pieprasītāju dzīvesvietā, un aizpilda aktu par apsekošanu dzīvesvietā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

31. Apsekošana dzīvesvietā var notikt, sociālā darba speciālistam vienojoties ar palīdzības pieprasītāju vai ar kādu no viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem par apsekošanas datumu un laiku. Sociālā darba speciālists ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez iepriekšējas saskaņošanas ar palīdzības pieprasītāju.

4. Nosacījumi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu

32. Ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst vismaz vienai no šajā punktā minētajām pazīmēm un nepastāv neviens no 33.punktā minētajiem ierobežojumiem:

32.1. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 291,00 euro mēnesī un ģimenes sastāvs atbilst vismaz vienam no šajā apakšpunktā noteiktajam:

32.1.1. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un /vai personas ar invaliditāti;

32.1.2. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un /vai personas ar invaliditāti un personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šīs personas līdz pilngadības sasniegšanai ir bijušas šīs ģimenes aizgādībā vai aizbildnībā un ja šīs personas turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā;

32.1.3. visi palīdzības pieprasītāja pilngadīgie ģimenes locekļi ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

32.2. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 152,25 euro mēnesī, ja ģimenē vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā un ģimene neatbilst Noteikumu 32.3. apakšpunkta nosacījumiem;

32.3. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 170,00 euro mēnesī, ja ģimenē vismaz viens no palīdzības pieprasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā un ģimenē ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šīs personas līdz pilngadības sasniegšanai ir bijušas šīs ģimenes aizgādībā vai aizbildnībā un ja šīs personas turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, kas grozīta ar 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 20.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

33. Ģimene (persona) nav atzīstama par maznodrošinātu, ja:

33.1. visi nestrādājošie darbspējas vecumā esošie ģimenes locekļi nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, izņemot, ja tā ir:

33.1.1. invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;

33.1.2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;

33.1.3. viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

33.1.4. persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, vai ir pilna laika studējošais koledžā vai augstskolā.

33.2. tā savām vajadzībām īrē vairāk nekā vienu mājokli vai tai ir īpašumā vai valdījumā vairāk kā viens mājoklis, izņemot gadījumus, kad ģimenei (personai) otrs mājoklis ir īpašumā vai valdījumā ne ilgāk kā pēdējos 3 gadus;

33.3. tā savām vajadzībām vienu mājokli īrē, bet otrs mājoklis tai ir īpašumā vai valdījumā, izņemot gadījumus, kad ģimenei (personai) otrs mājoklis ir īpašumā vai valdījumā ne ilgāk kā pēdējos 3 gadus;

33.4. tās īpašumā vai valdījumā ir īpašums, izņemot zemi ne vairāk kā 1000 m2 ar vai bez dārza mājas, kas atrodas Ventspils pilsētas vai Ventspils novada administratīvajā teritorijā, uz ģimeni (personu), ja tā tiek izmantota ģimenes (personas) uzturā izmantojamās pārtikas audzēšanai;

33.5. tai ir parādsaistības, izņemot:

33.5.1. studiju un/vai studējošo kredītu;

33.5.2. kredītu mājokļa pielāgošanai personai ar invaliditāti;

33.5.3. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, kas nepārsniedz trīs minimālo mēneša darba algas apmēru kopā uz ģimeni, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātā statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona;

33.5.4. kredītu vai citādi noformētu aizdevumu, ko kādam no ģimenes locekļiem vai atsevišķai personai, kas pretendē uz maznodrošinātā statusu, izsniegusi juridiska vai fiziska persona palīdzības pieprasītāja īrētā dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijai Ventspils pilsētā;

33.5.5. parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem, komunālajiem pakalpojumiem deklarētajā dzīvesvietā, kā arī parādu par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;

33.5.6. kompensāciju, kas noteikta ar tiesas spriedumu krimināllietā;

33.5.7. saistības pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu;

33.6. tai pieder vērtspapīri;

33.6.1 tai pieder naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā uz katru ģimenes locekli;

33.6.2 tai pieder kapitāla daļas vai akcijas;

33.7. tā ir izsniegusi aizdevumu (-us);

33.8. tai par labu ir noslēgts uztura līgums;

33.9. ģimene (persona) dzīvo dzīvoklī, no kura privatizācijas tā ir atteikusies par labu trešajām personām. Šādos gadījumos ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu tikai tad, ja ģimenei (personai) ir noslēgts īres līgums ar privatizētā dzīvokļa īpašnieku. Atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams konstatēt mājsaimniecības sastāvu, sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt notariāli apstiprinātu īres līgumu;

33.10. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6);

33.11. tā ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura mājoklī ir deklarēta nepilngadīga persona, kura neatrodas minētās personas aizbildnībā. Šādos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, izvērtējot nepilngadīgās personas apgādnieku ienākumus. Maznodrošinātā statusa piešķiršanai apgādnieku ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

33.12. tā saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījumā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.21; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

34. Par īpašumu šo Noteikumu 4. nodaļas izpratnē nav uzskatāmi:

34.1. mājokļa iekārtojums un mājsaimniecībā dzīvojošo personu materiālie resursi pamatvajadzību nodrošināšanai;

34.2. nekustamais īpašums – mājoklis, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo palīdzības pieprasītājs un mājsaimniecībā dzīvojošās personas, un zeme, kas funkcionāli nepieciešama tā uzturēšanai;

34.3. viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim;

34.4. ja ģimenē ir vairākas personas ar invaliditāti – viens automobilis katrai personai ar invaliditāti, kurš Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē reģistrēts uz personas ar invaliditāti vārda;

34.5.bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

34.6. kapitāla daļas un akcijas:

34.6.1. ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam, īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;

34.6.2. ja kapitālsabiedrība vismaz gadu neveic saimniecisko darbību.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.21; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

35. (Svītrots no 01.01.2018. ar Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; sk. 211. punktu)

5. Palīdzības pieprasītāja pienākumi

36. Palīdzības pieprasītāja pienākums ir:

36.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;

36.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu vai pabalstu apmēru;

36.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai;

36.4. sadarboties ar sociālā darba speciālistiem;

36.5. saņemtos pašvaldības sociālos pabalstus izmantot atbilstoši iesniegumā norādītajiem mērķiem;

36.6. atļaut sociālā darba speciālistam veikt apsekošanu dzīvesvietā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

6. Līdzdarbības pienākumi

37. Līdzdarbības pienākumu mērķis ir attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

38. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālā darba speciālistam savstarpēji vienojoties ar palīdzības pieprasītāju. Vienošanās par līdzdarbības pienākumu pildīšanu GMI pabalsta saņemšanai, noslēdzama saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts un slēdzama vienošanās par līdzdarbību. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.

39. Nepieciešamības gadījumā sociālā darba speciālistam ir tiesības noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar palīdzības pieprasītāju arī par citu pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu.

40. Vienošanās tiek sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie palīdzības pieprasītāja, bet otrs Sociālajā dienestā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

41. Sociālā darba speciālists, atbilstoši palīdzības pieprasītāja individuālajai situācijai, var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:

41.1. personiski ierasties Sociālajā dienestā, ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi;

41.2. pakļauties medicīniskajai izmeklēšanai, ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem atbilstoši rehabilitācijas plānam;

41.3. darbspējīgai personai ir pienākums aktīvi iesaistīties darba tirgū, lai palielinātu savu pelnītspēju;

41.4. pildīt citus līdzdarbības pienākumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.

7. Pabalstu veidi
7.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

42. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst visiem sekojošiem nosacījumiem:

42.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

42.2. kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

42.3. kuras pilda līdzdarbības pienākumus (izņemot Ministru kabineta noteikumos par GMI pabalsta piešķiršanas kārtību noteiktos gadījumus).

43. Pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību GMI līmeņa nodrošināšanai pašvaldība nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

44. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī par pabalsta apmēru pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, ienākumus apliecinoši dokumenti, aizpildīta un parakstīta Deklarācija.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā, kas grozīta ar 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

7.2. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai

45. Ikmēneša dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai var saņemt:

45.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

45.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

46. Pabalsts ietver maksājumu par šādiem pakalpojumiem:

46.1. centrālo apkuri apkures sezonā dzīvokļa kompensējamajā platībā;

46.2. cirkulācijas nodrošināšanu visu gadu;

46.3. karstā ūdens sagatavošanu visu gadu par katru patērēto karstā ūdens m3, bet ne vairāk kā par 2 m3 mēnesī vienai personai.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

46.1 Pabalstu piešķir šādā apmērā:

46.11. 55 % apmērā no maksājuma summas mēnesī;

46.12. 60 % apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;

46.13. 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

47. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

48. Šo Noteikumu 45.punktā minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētajā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. Minētie dokumenti nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība vai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

49. Personām, kurām ir parādsaistības par siltumenerģijas piegādi, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

50. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits vai dzīvoklis tiek mainīts.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

51. Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis šo Noteikumu 50. punktā minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta izmaksāšanai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

52. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar noslēgto līgumu.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

53. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai saņemšanai 45.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

53.1 Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai saņemšanai šo Noteikumu 46. punktā noteiktajā apmērā, par bērnu ir uzskatāma persona līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šī persona turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošais augstskolā.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

53.2 Apakšpunktā 45.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

53.3 Apakšpunktā 45.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

54. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un šo Noteikumu 48. punktā minēto dokumentu uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

7.3. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai

55. Ikmēneša dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai var saņemt:

55.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

55.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī, un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

56. Pabalsts par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem ir noteikts 50 % apmērā no maksājuma summas, bet ne vairāk kā par 5 m3 mēnesī vienai personai.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

57. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

58. Šo Noteikumu 55. punktā minētām ģimenēm (personām) pabalstu piešķir par tām personām, kuras ir deklarētas un dzīvo deklarētajā adresē un tam ir tiesisks pamats, ko apliecina īres līgums vai īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti. Minētie dokumenti nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība vai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

59. Personām, kurām ir parādsaistības par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

60. Pēc iesnieguma saņemšanas, Sociālais dienests sniedz materiālu palīdzību šo Noteikumu 55. punktā minētajām ģimenēm (personām) ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensēšanai 50% apmērā. Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumus kompensē 80% apmērā.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, kas grozīta ar 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

61. Pabalsta saņēmējiem ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits, dzīvoklis tiek mainīts vai dzīvoklī tiek uzstādīti ūdens skaitītāji.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

62. Ja pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo Noteikumu 61. punktā minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļūst zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta izmaksāšanai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

63. Dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai piešķir ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

64. Sociālais dienests piešķirto pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam vai dzīvojamās mājas pārvaldniekam saskaņā ar noslēgto līgumu.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

65. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta ūdens un kanalizācijas pakalpojuma daļējai kompensēšanai saņemšanai 55.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

65.1 Šo Noteikumu 60.punktā noteikto ūdens skaitītāju uzstādīšanas un verifikācijas izdevumu kompensācijas saņemšanai 80% apmērā, par bērnu ir uzskatāma persona līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja šī persona turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošais augstskolā.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

65.2 Apakšpunktā 55.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

65.3 Apakšpunktā 55.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

66. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 58. punktā minēto dokumentu uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

7.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos

67. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai dzīvoklim, kuram ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss, tiek piešķirts ģimenei (personai), ar kuru ir noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums.

68. Pabalsta apmērs ir 2/3 (divas trešdaļas) no īres maksas, kas noteikta Ventspils pilsētas pašvaldības dzīvokļiem un energoefektivitātes paaugstināšanas līdzdalības maksas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

69. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

69.1 Pabalstu nav tiesības saņemt, ja ģimene (persona) saņem citu Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu dzīvokļa pabalstu īres maksas kompensēšanai.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

70. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības īpašumā esošā sociālā dzīvokļa pārvaldītājam.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā)

7.4.1 Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos

(Apakšnodaļa Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.09.2015., sk. 208.punktu)

70.1 Dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos var saņemt:

70.11. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

70.12. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

70.2 Dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos apmērs ir 20% no īres maksas par pašvaldības dzīvokli, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību.

70.3 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu.

70.4 Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits vai dzīvoklis tiek mainīts.

70.5 Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis šajos Noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai.

70.6 Dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos piešķir sākot ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

70.7 Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības dzīvokļa izīrētājam par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

70.8 Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos saņemšanai 70.12. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

70.9 Apakšpunktā 70.11. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

70.10 Apakšpunktā 70.12. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

70.11 Pēc šo Noteikumu 70.3 punktā minētā iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

70.12 Pabalstu nav tiesības saņemt, ja ģimene (persona) saņem citu Ventspils pilsētas pašvaldības piešķirtu dzīvokļa pabalstu īres maksas kompensēšanai.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

7.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai

71. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai var saņemt:

71.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

71.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

72. Pabalsta apmērs ir 87,00 euro gadā vienai mājsaimniecībai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. 209.punktu)

73. Lai saņemtu šo pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un kurināmā iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

73.1 Kurināmā iegādes izdevumus apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam periodā, kad ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

74. Pabalstu var saņemt tās ģimenes (personas), kuras nesaņem 7.2.apakšnodaļā noteikto pabalstu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

75. Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai saņemšanai 71.2. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

76. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 73.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

7.6. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

77. Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

(Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

78. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

79. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, krīzes situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

80. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, sociālā darba speciālists izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamās palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

80.1. palīdzības pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas;

80.2. palīdzības pieprasītāja materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;

80.3. palīdzības pieprasītāja īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

81. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai ģimenei (personai).

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

82. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 81. punktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

83. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 75,00 euro, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

7.7. Pabalsts skolēnu brīvpusdienām

84. Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

85. Lai saņemtu pabalstu skolēnu brīvpusdienām, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

86. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

87. Skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, brīvpusdienas var piešķirt ar attiecīgās skolas direktora rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par brīvpusdienu piešķiršanu skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt skolēna vecāki vai aizbildnis, vai arī skolas sociālais pedagogs.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

88. Paredzētā summa viena skolēna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" vai Ventspils novada pašvaldības noteikto ēdināšanas maksu.

89. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, kuram pievienota mācību iestādes izziņa par skolēna, kuram atbilstoši šo Noteikumu 84. un 87. punktiem ir piešķirtas brīvpusdienas, apmeklējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksājamā mēnesī, ar noteikumu, ka:

89.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs noslēdzis trīspusēju līgumu par skolēnu ēdināšanu Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ar Sociālo dienestu un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde";

89.2. Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par skolēnu ēdināšanu Ventspils novada vispārējās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

90. Skolēniem, kuri mācās vakara (maiņu) skolā un kuriem tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, brīvpusdienas tiek piešķirtas līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot), pie nosacījuma, ka skolēns nestrādā.

7.8. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

91. Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt:

91.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā;

91.2. bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 91.1. apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā;

91.3. bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, kas nav minētas šo Noteikumu 91.1.apakšpunktā, ēdināšanas izdevumu segšanai 25% apmērā.

(Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā, kas grozīta ar 13.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.11)

92. Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

93. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

93.1 Pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 25% apmērā var piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par pabalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā, kas grozīta ar 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

94. Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" noteikto ēdināšanas maksu.

95. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde", pamatojoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" Sociālajam dienestam iesniegto rēķinu, kam pievienots apmaksājamā mēneša pirmsskolas izglītības iestādes bērna, kurš saņem šo pabalstu, apmeklējumu saraksts.

7.9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

96. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā:

96.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

96.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

96.3. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

97. Pabalstu piešķir katram bērnam, kurš atbilst kādam no 96. punktā minētajiem nosacījumiem, un kurš mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

98. Pabalstu Sociālais dienests piešķir šādā apmērā:

98.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 30,00 euro apmērā par katru bērnu;

98.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

98.3. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

98.4. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

99. Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu 98.1., 98.2. un 98.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

100. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

100.1 Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.5. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

101. Pabalstu nepiešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai iegūst izglītību tālmācībā.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

102. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

103. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

104. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

104.1 Pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

7.10. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā

105. Tiesības saņemt pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolā ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērns(-i) mācās Ventspils mūzikas vidusskolas 1. –9. klasē.

106. Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no Ventspils mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

107. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

108. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists Ventspils Mūzikas vidusskolā pārliecinās par iesniegto ziņu atbilstību un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

109. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils mūzikas vidusskolai, saskaņā ar Sociālajā dienestā iesniegto rēķinu, kam pievienots attiecīgā mēneša Ventspils mūzikas vidusskolu apmeklējušo trūcīgo un maznodrošināto audzēkņu saraksts.

7.11. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

110. Vienreizēju pabalstu vispārējo izglītības iestāžu 9.un12.klašu absolventiem uz izlaidumu var saņemt:

110.1. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 36,00 euro apmērā;

110.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

111. Tiesības uz pabalstu ir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka absolvents nestrādā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

112. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

112.1 Pabalstu nepiešķir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

112.2 Pabalstu piešķir absolventiem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.6. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

113. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

114. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

115. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

7.12. Bērna piedzimšanas pabalsts

116. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts nolūkā sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai.

117. Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu ir ģimenēm, kurās bērna pirmā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā un vismaz vienam no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā.

(Ventspils pilsētas domes 04.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

118. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā.

119. Pabalstu var pieprasīt līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot).

120. Persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, pabalstu var pieprasīt līdz bērna 12 mēnešu vecumam (ieskaitot), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

121. Pabalsta izmaksu var atteikt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas rakstisku lēmumu. Pabalstu 119.punktā noteiktajā termiņā var saņemt, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas rakstisku lēmumu par to, ka bērna vecāki vai cita persona par bērnu rūpējas un audzina.

122. Pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

122.1. 210,00 euro par katru bērnu:

122.1.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

122.1.2. ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

122.1.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris;

122.1.4. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks dzīvesvietu deklarē Ventspils pilsētā līdz pabalsta pieprasīšanas dienai.

122.2. 105,00 euro par katru bērnu, ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā un neatbilst Noteikumu 122.1.2., 122.1.3. un 122.1.4. apakšpunkta nosacījumiem.

(Ventspils pilsētas domes 04.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

122.1 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 09.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

123. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

124. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.13. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai

125. Vienu reizi gadā pensionāri un personas ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki, politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

126. Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja Sociālajā dienestā iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet kopsummā ne vairāk kā 55,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32, kas grozīta ar 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. 209.punktu)

127. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums, kam pievienots kārtējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu. Izdevumus apliecinošajam dokumentam par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu ir jābūt izsniegtam periodā, kad ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

128. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 127. punktā minēto dokumentu iesniegšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.14. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai

(Apakšnodaļa Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

129. Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt:

129.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

129.2. ģimenes, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2.–33.11.apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

130. Pabalstu piešķir pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi "Nacionālais veselības dienests".

131. Pabalsta apmērs ir:

131.1. par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 0,71 euro;

131.2. par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 1,71 euro;

131.3. par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu – 4,00 euro dienā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

132. Lai pieprasītu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

133. Lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai pieņem sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.

134. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

135. Piešķirtā pabalsta summa palīdzības pieprasītājam tiek noteikta, izmantojot ģimenes ārsta, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta vai ārstniecības iestādes Sociālajam dienestam iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

136. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai saņemšanai 129.2.apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34.punktā noteiktais.

136.1 Apakšpunktā 129.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

136.2 Apakšpunktā 129.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

137. Personai, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, un ir pilnībā vai daļēji atbrīvota no pacienta iemaksas un/vai līdzmaksājuma, nesaņem pabalstu pacienta iemaksas daļējai kompensācijai saskaņā ar šo Noteikumu 131.punktu.

7.15. Pabalsts aprūpei mājās

138. Ikmēneša pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

138.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340,00 euro mēnesī;

138.2. attiecībā uz kuriem nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem;

138.3. kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt;

138.4. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

138.4.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

138.4.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

139. Pabalsta apmērs vienai personai tiek noteikts atkarībā no nepieciešamā pakalpojumu veida un apjoma:

139.1. ja persona sevi daļēji aprūpē – 42,00 euro mēnesī;

139.2. ja persona nevar sevi aprūpēt – 60,00 euro mēnesī.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 22.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

140. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

141. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta aprūpei mājās saņemšanai, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

142. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

143. Sociālā darba speciālistam, izņēmuma gadījumos ir tiesības piešķirt pabalstu aprūpei mājās personām, kuras neatbilst kādam no 138. punkta nosacījumiem un kurām veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama aprūpe mājās, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

143.1 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās saskaņā ar šo Noteikumu 143. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

144. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

144.1 Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

145. Pabalsts aprūpei mājās netiek piešķirts personām, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 12.1 pantu un Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pabalsta apmēru personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana, šī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

7.16. Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai

146. Ikmēneša pabalstu uz vienu gadu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

146.1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 384,00 euro mēnesī;

146.2. attiecībā uz kuriem nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2 – 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem;

146.3. ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta un tā pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;

146.4. neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;

146.5. nevienam no ģimenes locekļiem nav Civillikumā noteikto apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

146.5.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

146.5.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 )

147. Pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.

148. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno sekojoši dokumenti:

148.1. ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;

148.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

149. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saņemšanai, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

150. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

151. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, pēc Sociālajā dienestā iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.

152. Sociālā darba speciālistam ir tiesības piešķirt pabalstu personām, kuras neatbilst kādam no 146. punktā minētajiem nosacījumiem un kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

152.1 Ja persona, kurai piešķirts pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saskaņā ar šo Noteikumu 152. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

152.2 Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

7.17. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

153. Tiesības saņemt pabalstu ir tām krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

154. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

155. Pabalstu piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.1)

156. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta saņemšanas ilgumu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

157. Pabalstu izsniedz, piešķirot palīdzības pieprasītājam noteikta parauga talonus, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā. Atsevišķos gadījumos, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, pabalsts var tikt izsniegts pārtikas produktu veidā.

7.18. Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

158. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt bērniem ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

159. Pabalsta apmērs ir 36,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. 209.punktu)

160. Pabalsts paredzēts:

160.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

160.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

160.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai;

160.4. izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

161. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna ar invaliditāti vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda bērna ar invaliditāti apliecība un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

162. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai vai izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai kompensēšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces, vai nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

163. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 161. punktā un, ja nepieciešams, 162. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.18.1 Pabalsts ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem

(Apakšnodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

163.1 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

163.2 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

163.3 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

163.4 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

163.5 (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

7.19. Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

164. Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 384,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

165. Pabalsta apmērs ir 36,00 euro gadā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2016., sk. 209.punktu)

166. Pabalsts paredzēts:

166.1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;

166.2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;

166.3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai.

167. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

168. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

169. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un 167. punktā un, ja nepieciešams, 168. punktā minēto dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

7.19.1 Pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu

(Apakšnodaļa Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.1 Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu ir tiesības saņemt par bērnu vecumā līdz trīs gadiem, ja bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta vakcinācijas dienā deklarēta Ventspils pilsētā.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.2 Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no maksas par vakcīnu pret ērču encefalītu SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Ventspilī.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.3 Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", kur:

169.31. jāiesniedz ģimenes ārsta nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u), ne vecāks par septiņām kalendāra dienām, kurā ietvertas sekojošas ziņas:

169.31.1. atzīme, ka bērnam nav alerģijas pret olbaltumvielām;

169.31.2. bērns ir somatiski vesels;

169.31.3. apliecinājums, ka pēdējo divu mēnešu laikā bērnam nav veikta jebkāda veida profilaktiskā vakcinācija;

169.32. jāuzrāda bērna potēšanas pase, kurā tiek izdarīta atzīme par veikto vakcināciju;

169.33. jāiesniedz dokuments, kurā norādīta bērna un viena no viņa vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta Ventspils pilsētā.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.4 Pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu un veic vakcināciju.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.5 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" ir tiesības atteikt bērna vakcināciju pret ērču encefalītu, ja nav iesniegti un uzrādīti visi 169.3 punktā norādītie dokumenti, vai ir pamatotas aizdomas, ka bērna veselības stāvoklis nepieļauj vakcināciju.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

169.6 Sociālais dienests pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu pārskaita SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" pēc iesniegta rēķina.

(Ventspils pilsētas domes 21.07.2017. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

7.20. Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos

170. Ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt:

170.1. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 340,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

170.2. darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;

170.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 340,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un kuri vecāki par 80 gadiem – 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

171. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

172. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

172.1 Pabalsts 170. punktā minētajām personām tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

(Ventspils pilsētas domes 15.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

173. Palīdzības pieprasītājam, iegādājoties mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīts piešķirtās kompensācijas apmērs.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

174. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina, kam pievienots personu saraksts, kuras iegādājušās mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, izmantojot piešķirto atlaidi.

7.21. Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām

175. Vienreizēju pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu.

176. Vienreizējais pabalsts noteikts 570,00 euro apmērā vienai personai.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

177. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

178. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem sociālā darba speciālists.

7.22. Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

179. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu ir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 384,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

180. Pabalsts noteikts 43,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

181. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

182. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem sociālā darba speciālists.

7.23. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

183. Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai – pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai –, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, izņemot situācijas un apstākļus, kas noteikti šo Noteikumu 7.6. apakšnodaļā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 02.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

184. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt sekojošām iedzīvotāju grupām:

184.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērnu (-iem) – vienu reizi gadā decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

184.2. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, – divas reizes gadā:

184.2.1. gada pirmajā pusē – maijā – 15,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

184.2.2. gada otrajā pusē – decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu.

184.3. nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī – 43,00 euro apmērā;

184.4. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3);

184.5. nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā:

184.5.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro;

184.5.2. gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro.

184.6. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 384,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:

184.6.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro apmērā;

184.6.2. gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; 04.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 05.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 11.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 15.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 14.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 19.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 12.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 08.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; 16.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

185. Novērtējot ienākumus šo Noteikumu 184.6.apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai tām personām, kuras vienlaicīgi saņem vairākus pensiju veidus, par pamatu ienākumu novērtēšanai tiek ņemta vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

(Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

186. 184.punktā noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja persona vēlas, lai 184.punktā noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai pārskaita uz tās norēķinu kontu, tad Sociālajā dienestā jāiesniedz attiecīgs iesniegums.

(Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

186.1 Noteikumu 184.1. vai 184.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir bērniem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.7. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

187. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

187.1 Punktā 184. noteiktie pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai tiek izmaksāti viena mēneša laikā no pēdējās Sociālā dienesta noteiktās pabalsta izmaksas dienas, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

188. Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), papildus 184. punktā minētajiem gadījumiem, ir tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, ja tas nepieciešams ģimenes (personas) sociālo vajadzību apmierināšanai, šādā kārtībā:

188.1. Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atsevišķās situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

188.2. Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, atsevišķo situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

188.3. Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamo palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

188.3.1. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas sociālās vajadzības;

188.3.2. palīdzības pieprasītāja Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (ja tādi ir) spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja sociālo vajadzību apmierināšanai;

188.3.3. krīzes situācijā nonākušā palīdzības pieprasītāja konkrētās sociālās vajadzības nozīmīgumu šīs personas (ģimenes) pilnvērtīgas sociālās funkcionēšanas nodrošināšanā.

188.4. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai ģimenei (personai).

188.5. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. noteikumiem Nr.6)

188.6. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz šo Noteikumu 188.4. apakšpunktā noteikto summu, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

188.7. Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 75,00 euro, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.32; 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

189. Šo Noteikumu 184.2.1. un 184.2.2. apakšpunktā noteiktie pabalsti var tikt piešķirti iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

7.24. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

(Apakšnodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

190. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

191. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

192. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

193. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

7.25. Pabalsts audžuģimenei

(Apakšnodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

194. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

195. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

196. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

197. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

198. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

8. Sociālā dienesta lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

199. Sociālā dienesta lēmums par atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un lēmums par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, un Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmums par pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

200. Sociālais dienests mutiski informē palīdzības pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt pabalstu un piešķirtā pabalsta apmēru. Par lēmumu atteikt piešķirt pabalstu, palīdzības pieprasītāju informē rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

201. Sociālais dienests informē palīdzības pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegta maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecinoša izziņa. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss netiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegts lēmums, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

9. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļa Ventspils pilsētas domes 25.04.2014. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

202. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmumu par šajos Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam lēmumā norādītajā termiņā.

202.1 Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

202.2 Sociālā dienesta vadītāja saskaņā ar šo Noteikumu 9.punktu pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram lēmumā norādītajā termiņā.

203. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pārejas noteikumi

204. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

205. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Ventspils pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr. 51 apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 7 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības (pabalstu) piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā" un ar Ventspils pilsētas domes 21.01.2008. lēmumu Nr.8 apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par pašvaldības pabalstiem Ventspils pilsētā".

206. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 09.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

207. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 09.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

208. Šo Noteikumu 7.4.1 apakšnodaļa stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.

(Ventspils pilsētas domes 28.01.2015. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)

209. Grozījumi šo Noteikumu 72., 126., 159., 165. punktā un 110.1., 110.2., 122.1., 122.2., 122.11., 122.12., 184.5.1, 184.6.1. apakšpunktā stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

(Ventspils pilsētas domes 05.06.2015. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

210. Par bērniem, kuri dzimuši līdz 2017. gada 31. decembrim, bērna piedzimšanas pabalstu piešķir tādā kārtībā un apmērā, kāds tas bija līdz 2017. gada 31. decembrim.

(Ventspils pilsētas domes 04.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

211. Grozījumi Noteikumu tiesiskajā pamatojumā un Noteikumu 35. punktā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(Ventspils pilsētas domes 19.10.2017. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
06.07.2021