Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Ventspilī 2015.gada 11.septembrī (prot. Nr.13, 7.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 32.1. apakšpunktā skaitli "221,04" ar skaitli "224,53";

2. Aizstāt 45.2., 55.2., 71.2., 129.2., 138.1., 170.1., 170.3. apakšpunktā skaitli "257,82" ar skaitli "261,89";

3. Aizstāt 146.1., 184.6. apakšpunktā un 164., 179. punktā skaitli "291,77" ar skaitli "296,38".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr.6 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.
Attiecībā uz pensionāriem un personām ar invaliditāti, Saistošajos noteikumos noteikti trīs dažādi ienākumu līmeņi:
1. ienākumu līmenis - 221,04 euro mēnesī:
ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, vai bāreņi, vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, maznodrošinātā statusu piešķir, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221,04 euro mēnesī;
2. ienākumu līmenis - 257,82 euro mēnesī:
2.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 257,82 euro mēnesī, ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai) un pabalstu aprūpei mājās;
2.2. ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 257,82 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai;
2.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 257,82 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
3. ienākumu līmenis - 291,77 euro mēnesī:
3.1. pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 291,77 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;
3.2. personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 291,77 euro mēnesī ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;
3.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 291,77 euro mēnesī ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu daļējai kompensēšanai, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai Lieldienās un Ziemassvētkos.
No 01.10.2015., piemērojot indeksu 1,0158, tiks palielinātas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 30.09.2015. un kuru apmērs nepārsniedz 311 euro, bet pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām, kuru apmērs pārsniedz 311 euro, palielina tikai to daļas apmēru - 311 euro. Pensiju un atlīdzību indeksāciju paredz likuma "Par valsts pensijām" 26. pants.
Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka nepalielinot ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Ja Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saglabāts esošajā apmērā, tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus zaudēs 74 personas, kuras pašlaik tos saņem, no tām: 64 persona 52 ģimenēs, kurām pašlaik ir spēkā maznodrošinātas ģimenes statuss; 8 personas, kuras saņem dzīvokļa pabalstu un pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai; 2 personas, kuras saņem pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai Lieldienās un Ziemassvētkos.
Palielinot Saistošajos noteikumos noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši valstī noteiktajam pensiju indeksācijas indeksam - 1,0158, sociālo pabalstu saņēmēju skaits nemainās.
Pensiju indeksācijas rezultātā iepriekš minētie pensionāri un personas ar invaliditāti zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un sekojoši arī dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi), kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0158, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju. Palielinot ienākumu līmeņus, piemērojot indeksu 1,0158, neviena persona, kas pašlaik saņem maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo palīdzību, nezaudētu iespēju šo atbalstu saņemt arī turpmāk.
Palielinot pensionāriem un personām ar invaliditāti esošos ienākumu līmeņus sociālās palīdzības saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0158, tie būs sekojoši:
• ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, vai bāreņi, vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, maznodrošinātā statusu piešķirs, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 224,53 euro mēnesī;
• atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 261,89 euro mēnesī, būs tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai) un pabalstu aprūpei mājās;
• ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 261,89 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;
• nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniegs 261,89 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
• pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 296,38 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;
• personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 296,38 euro mēnesī būs tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;
• pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniegs 296,38 euro mēnesī, vienu reizi gadā būs tiesības saņemt pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādei un pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (Lieldienās un Ziemassvētkos).
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu, saistībā ar ienākumu līmeņu maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai palielināšanu un Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma precizēšanu, netiek prognozēta.
Tā kā ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai tiek palielināti, piemērojot tieši tādu pašu indeksu, ar kādu tiek palielinātas pensijas (1,0158), kopējais pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna neviens pensionārs vai persona ar invaliditāti kā palīdzības saņēmējs šo Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā klāt nenāks.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumu gadījumā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā. Pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās Sociālā dienesta klientiem nemainīsies maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība.
Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (02.09.2015.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (31.08.2015.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (02.09.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (04.09.2015.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (31.08.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

31.10.2015