Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Ventspilī 2015.gada 5.jūnijā (prot. Nr.8; 7.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Noteikumu 72. punktā skaitli "86,80" ar skaitli "87,00".

2. Aizstāt Noteikumu 98.1., 139.1. apakšpunktā skaitli "29,88" ar skaitli "30,00".

3. Aizstāt Noteikumu 98.3. apakšpunktā skaitli "61,18" ar skaitli "62,00".

4. Aizstāt Noteikumu 98.4. apakšpunktā skaitli "120,94" ar skaitli "121,00".

5. Aizstāt Noteikumu 122.1. apakšpunktā skaitli "156,52" ar skaitli "157,00".

6. Aizstāt Noteikumu 122.2. apakšpunktā skaitli "78,26" ar skaitli "79,00".

7. Aizstāt Noteikumu 122.11. apakšpunktā skaitli "170,74" ar skaitli "171,00".

8. Aizstāt Noteikumu 122.12. apakšpunktā skaitli "85,37" ar skaitli "86,00".

9. Aizstāt Noteikumu 126. punktā skaitli "54,07" ar skaitli "55,00".

10. Aizstāt Noteikumu 159., 165. punktā, 110.1. apakšpunktā skaitli "35,57" ar skaitli "36,00".

11. Aizstāt Noteikumu 176. punktā skaitli "569,15" ar skaitli "570,00".

12. Aizstāt Noteikumu 180. punktā, 98.2., 110.2., 139.2., 184.3., 184.4., 184.5.2., 184.6.2. apakšpunktā skaitli "42,69" ar skaitli "43,00".

13. Aizstāt Noteikumu 184.5.1, 184.6.1. apakšpunktā skaitli "28,46" ar skaitli "29,00".

14. Aizstāt Noteikumu 194.1. apakšpunktā skaitli "219,12" ar skaitli "220,00".

15. Aizstāt Noteikumu 194.2. apakšpunktā skaitli "106,72" ar skaitli "107,00".

16. Papildināt Noteikumus ar 209. punktu šādā redakcijā:

"209. Grozījumi šo Noteikumu 72., 126., 159., 165. punktā un 110.1., 110.2., 122.1., 122.2., 122.11., 122.12., 184.5.1, 184.6.1. apakšpunktā stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks


Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

Veicot grozījumus Saistošajos noteikumos, tiek veikta esošo sociālo pabalstu noapaļošana uz augšu līdz pilnam veselam skaitlim tiem sociālajiem pabalstiem, kuri pēc latu konvertācijas uz euro tika izteikti decimālskaitļos. Noapaļošana tiek veikta 26 pabalstu kategorijām. Tās rezultātā nedaudz palielināsies sociālo pabalstu apmēri, tiks atvieglota to izmaksa un saņemšana.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi skar visu naudā izmaksājamo un iepirkumu kartēs izsniedzamo pabalstu apmēru. Pēc grozījumu veikšanas visi Saistošajos noteikumos absolūtos skaitļos noteiktie sociālie pabalsti būs izteikti veselos eiro.

Saistošo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās paredzēta divās daļās - gan nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", gan 2016. gada 1. janvārī. No 2016. gada 1. janvāra tiks noapaļoti tie sociālie pabalsti, kuru piešķiršana 2015. gadā jau ir uzsākta.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz 2015. gada budžetu prognozēta 3413 euro apmērā, savukārt no 2016. gada pilnam kalendāra gadam - 10522 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumu gadījumā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.05.2015.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (25.05.2015.), Finanšu komitejā (29.05.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (29.05.2015.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (25.05.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

01.07.2015