Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.01.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 14.§)
Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un secību, kādā izskatāmi iesniegumi un tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem, ja tā saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940.gada 21.jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, un viņus pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1.grupas invalīdiem (turpmāk – zemes lietotājs).

2. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī saskaņā ar zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra zemes vienību tādā platībā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības un kura iekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežās.

4. Sarakstu zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – saraksts) atbilstoši administratīvo teritoriju iedalījumam uz 2009. gada 30. jūniju (1. pielikums) uztur Valsts zemes dienests. Informāciju par administratīvo teritoriju iedalījuma uz 2009. gada 30. jūniju sasaisti ar aktuālo administratīvo teritoriju iedalījumu publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

5. Par valsts budžeta līdzekļiem veic šādus darbus:

5.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sagatavošana, kas nepieciešama zemes kadastrālajai uzmērīšanai atbilstoši zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

5.2. zemes kadastrālā uzmērīšana, izņemot robežzīmju nostiprināšanu, vizūrstigu un robežstigu ierīkošanu, kupicu izveidošanu, kā arī robežzīmju likvidēšanu;

5.3. kadastra datu aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma);

5.4. šo noteikumu 32.punktā minētās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības.

6. Ja iesniegtie zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālās uzmērīšanas vai kadastra datu aktualizācijas jomā, atkārtoti iesniedzot dokumentus, izmaksas par kadastra datu aktualizāciju sedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētā persona (turpmāk – mērnieks).

7. Zemes lietotājs sedz izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu pierobežnieku uzaicināšanu, mērnieka darba izdevumus, ja zemes lietotājs noteiktajā laikā nav ieradies uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem un nav iesniedzis lūgumu pārcelt tos uz citu laiku vai zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā nav nostiprinājis robežzīmes, kā arī mērnieka darba izdevumus, ja vizūrstigu ierīkošana, kupicu izveidošana vai robežzīmju likvidēšana nav veikta zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas laikā vai apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas aktā minētajā termiņā vai arī robežas stāvoklis neatbilst tehniskajām prasībām un nepieciešama atkārtota pārbaude.

8. Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatē, ka zemes lietotājam piešķirtā zemes platība pārsniedz atjaunojamo zemes platību, izmaksas par zemes platības uzmērīšanu, uz kuru netiek atjaunotas īpašuma tiesības un kura neiekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežās, sedz zemes lietotājs atbilstoši mērnieka sagatavotajai kadastrālās uzmērīšanas izmaksu tāmei.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajā gadījumā zemes kadastrālās uzmērīšanas izmaksas zemes platībai, kas pārsniedz atjaunojamo zemes platību, mērnieks aprēķina proporcionāli visas uzmērāmās zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas izmaksu tāmei.

10. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos dokumentus (zemes robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns (oriģināli vai pēc pieprasījuma – apliecinātas kopijas), robežas apsekošanas akts, robežas atjaunošanas akts, robežas noteikšanas akts (apliecinātas kopijas)) zemes lietotājam izsniedz Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība pēc tam, kad saņemts mērnieka apliecinājums par likvidētajām robežzīmēm, izveidotajām kupicām, ierīkotajām vizūrstigām un zemes lietotājs šo noteikumu 7. un 8.punktā minētajos gadījumos sedzis attiecīgos mērnieka darba izdevumus.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 45)

11. Zemes lietotājs Valsts zemes dienestam sedz visas izmaksas par veiktajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, ja Valsts zemes dienesta amatpersona pieņēmusi lēmumu par atteikumu veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes vienības izslēgšanu no saraksta saskaņā ar šo noteikumu 26.5.apakšpunktu un 34.punktu.

12. Ja zemes lietotājs, kura zemes vienība iekļauta sarakstā, vai viņa mantinieks zemes kadastrālo uzmērīšanu veic par saviem līdzekļiem un mērnieks Valsts zemes dienestā kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem ir iesniedzis zemes lietotāja vai viņa mantinieka iesniegumu ar lūgumu izslēgt uzmērīto zemes vienību no saraksta, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība nodrošina kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā par valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

13. Ja zemes lietotājs, kura zemes vienība iekļauta sarakstā, ir miris un mantinieks atbilst šo noteikumu 1. punktā minētajiem nosacījumiem un ir iesniedzis Valsts zemes dienestā iesniegumu ar lūgumu turpināt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemi uzmēra mantiniekam, nemainot zemes kadastrālās uzmērīšanas secību sarakstā.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

14. Sarakstu publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv un reizi mēnesī to aktualizē, norādot šādu informāciju:

14.1. zemes vienības kārtas numurs sarakstā;

14.2. zemes vienības kadastra apzīmējums;

14.3. zemes vienības platība hektāros;

14.4. par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmās zemes vienības platība hektāros;

14.5. tās institūcijas nosaukums, kas izdevusi lēmumu (atzinumu) vai tiesas nolēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, lēmuma (atzinuma) numurs un datums vai lietas numurs un tiesas nolēmuma datums;

14.6. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma nosaukums vai zemes vienības adrese;

14.7. administratīvā teritorija, kurā atrodas par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmā zemes platība;

14.8. lēmums par zemes vienības iekļaušanu sarakstā (ja tāds bija sagatavots) – lēmuma nosaukums, numurs un datums – un atzīme par kalendāra gadā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

14.9. datums, kad nosūtīts paziņojums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai;

14.10. datums, kad nosūtīts atkārtots paziņojums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai;

14.11. datums, kad saņemts apliecinājums par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi.

14.12. cita nepieciešamā informācija.

II. Iesnieguma iesniegšana un izskatīšana

15. Ja īpašuma tiesības atjaunotas ar Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmumu (atzinumu) vai tiesas nolēmumu, iesniegumu par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – iesniegums) zemes lietotājs Valsts zemes dienestā iesniedz mēneša laikā no Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmuma (atzinuma) vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

16. Ja zemes vienībai ir vairāki zemes koplietotāji, iesniegumu visu zemes koplietotāju vārdā var iesniegt viens no viņiem.

17. Iesniegumā norāda:

17.1. zemes lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, zemes vienības kadastra apzīmējumu, kontaktinformāciju saziņai (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, oficiālā elektroniskā adrese, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts) un pievieno šādu dokumentu atvasinājumus vai uzrāda dokumentu oriģinālus:

17.1.1. ja zemes īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi atjaunojusi Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija – Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmumu (atzinumu) un grafisko pielikumu, kurā attēlotas uzmērāmās zemes vienības robežas;

17.1.2. ja zemes īpašuma tiesības atjaunojusi tiesa – tiesas nolēmuma norakstu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un grafisko pielikumu, kurā attēlotas tiesas nolēmumā noteiktās uzmērāmās zemes vienības robežas;

17.1.3. citus dokumentus, kas noteikti zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma;

17.2. politiski represētā persona vai 1.grupas invalīds – informāciju par attiecīgo statusu (var pievienot šo statusu apliecinoša dokumenta atvasinājumu vai uzrādīt oriģinālu).

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 532; grozījums, kas paredz ieviest oficiālās elektroniskās adreses lietošanu, stājas spēkā 01.06.2018., sk. 42. punktu)

18. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu atvasinājumus vai uzrāda dokumentu oriģinālus:

18.1. laulības apliecību – bijušā zemes īpašnieka pārdzīvojušais laulātais (laulības apliecību var neiesniegt, ja laulības fakts konstatēts lēmumā (atzinumā) vai tiesas nolēmumā par īpašuma tiesību atjaunošanu);

18.2. radniecību apliecinošus dokumentus – bijušā zemes īpašnieka bērni vai mazbērni (radniecību apliecinošus dokumentus var neiesniegt, ja radniecība konstatēta lēmumā (atzinumā) vai tiesas nolēmumā par īpašuma tiesību atjaunošanu).

19. Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija zemes lietotājam ir paziņojusi lēmumu (atzinumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu, un apliecina paziņošanas datumu.

20. Valsts zemes dienesta amatpersona izskata iesniegumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos un pieņem lēmumu par zemes vienības iekļaušanu sarakstā vai atteikumu iekļaut iesniegumā norādīto zemes vienību sarakstā.

21. Ja zemes lietotājs kopā ar iesniegumu nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo noteikumu 17.1.apakšpunktā un 18.punktā minētos dokumentus, Valsts zemes dienesta amatpersona iesnieguma izskatīšanu pagarina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un lūdz zemes lietotāju iesniegt vai uzrādīt trūkstošos dokumentus.

22. Ja Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmumam (atzinumam) nav pievienots grafiskais pielikums, attiecīgi Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija pēc zemes lietotāja pieprasījuma sagatavo grafisko pielikumu un iesniedz to Valsts zemes dienestā.

23. Ja tiesas nolēmumam nav pievienots grafiskais pielikums, vietējā pašvaldība pēc zemes lietotāja pieprasījuma sagatavo ar zemes lietotāju saskaņotu grafisko pielikumu un iesniedz to Valsts zemes dienestā.

24. Valsts zemes dienesta amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut iesniegumā norādīto zemes vienību sarakstā, ja:

24.1. zemes lietotājam saskaņā ar zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem;

24.2. nav ievērots šo noteikumu 15.punktā minētais termiņš;

24.3. zemes lietotājs nav iesniedzis vai uzrādījis dokumentus, kas ir pieprasīti atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem;

24.4. zemes lietotājs ir veicis zemes kadastrālo uzmērīšanu par saviem līdzekļiem un atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra dati aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā;

24.5. zemes vienība ir izslēgta no saraksta.

25. Zemes vienību, kas norādīta zemes lietotāja iesniegumā, iesniegumu iesniegšanas secībā ierindo aiz pēdējās zemes vienības saraksta attiecīgajā administratīvajā teritorijā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 45)

26. Valsts zemes dienesta amatpersona pieņem lēmumu par zemes vienības izslēgšanu no saraksta:

26.1. ja zemes lietotājs vai visi koplietotāji (zemes koplietošanas gadījumā), kuriem ir tiesības uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu izslēgt zemes vienību no saraksta;

26.2. ja zemes lietotājs ir veicis zemes vienības robežu ierādīšanu vai uzmērīšanu par saviem līdzekļiem un atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra dati aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā;

26.3. ja saskaņā ar zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem zemes lietotājam nav tiesību uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem;

26.4. ja zemes lietotājs 30 dienu laikā pēc atkārtota paziņojuma saņemšanas par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai (turpmāk – paziņojums) Valsts zemes dienestā nav iesniedzis parakstītu apliecinājumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi (2.pielikums) vai iesniegumu ar lūgumu pagarināt tā iesniegšanas termiņu;

26.5. vienlaikus ar atteikumu veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu.

III. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes kārtība

27. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar sarakstā noteikto secību organizē Valsts zemes dienests.

28. Valsts zemes dienests katru gadu veido atsevišķu par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstu, ņemot vērā kārtējā kalendāra gadā piešķirto finansējumu, ko sadala proporcionāli saraksta katrā administratīvajā teritorijā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam iekļauto zemes vienību skaitam, ievērojot, ka primāri ir uzmērāmas zemes vienības, kuras sarakstā ir iekļautas pirms 2008.gada 2.aprīļa.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 45)

29. Pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas Valsts zemes dienests nosūta zemes lietotājam paziņojumu. Paziņojumu nosūta uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu ierakstītā vēstulē uz zemes lietotāja deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi. Kopā ar paziņojumu zemes lietotājam nosūta apliecinājumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 532; grozījums, kas paredz ieviest oficiālās elektroniskās adreses lietošanu, stājas spēkā 01.06.2018., sk. 42. punktu)

30. Zemes lietotājs 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Valsts zemes dienestā iesniedz parakstītu apliecinājumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi vai rakstisku lūgumu pagarināt tā iesniegšanas termiņu, norādot pagarinājuma iemeslu un datumu, līdz kuram lūdz pagarināt termiņu.

31. Ja zemes lietotājs šo noteikumu 30.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis parakstītu apliecinājumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi vai rakstisku lūgumu pagarināt tā iesniegšanas termiņu, Valsts zemes dienests nosūta zemes lietotājam atkārtotu paziņojumu. Kopā ar atkārtotu paziņojumu zemes lietotājam nosūta apliecinājumu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi.

32. Ja zemes lietotājam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību un atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra dati aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā, bet zemes lietotājs nav piedalījies zemes robežu noteikšanas darbos, par valsts budžeta līdzekļiem tikai apseko zemes robežas un, ja nepieciešams, tās atjauno. Ja zemes vienības sarakstā nav, to iekļauj sarakstā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

33. Zemes kadastrālo uzmērīšanu neveic, kamēr nav atrisināti zemes robežu strīdi vai nav pabeigta tiesvedība par uzmērāmās zemes vienības robežām, vai nav novērsti citi juridiski šķēršļi zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei.

34. Valsts zemes dienesta amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, ja triju mēnešu laikā pēc darba pārtraukšanas akta sagatavošanas un Valsts zemes dienesta aicinājuma saņemšanas turpināt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus zemes lietotājs:

34.1. bez attaisnojoša iemesla neierodas uz iepriekš noteiktajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem apvidū vai nenodrošina mērnieka piekļūšanu uzmērāmajam objektam vai drošību objektā;

34.2. nav nostiprinājis robežzīmes, atjaunojis vai izveidojis kupicas, atjaunojis vai ierīkojis vizūrstigas, ierīkojis robežstigas vai likvidējis robežzīmes, kas atzītas par likvidējamām;

34.3. nav iesniedzis sertificēšanas institūcijā iesniegumu (sūdzību) par mērnieka profesionālo darbību, ja bija iebildis par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajām prasībām, atsakoties parakstīt zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;

34.4. neparaksta normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktos dokumentus, ja sertificēšanas institūcija, izskatot zemes lietotāja iesniegumu (sūdzību) par mērnieka profesionālo darbību, nav konstatējusi mērnieka profesionālās darbības pārkāpumus;

34.5. neiesniedz mērniekam no vietējās pašvaldības iegūstamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanai nepieciešamos normatīvajos aktos zemes reformas jomā noteiktos dokumentus (piemēram, lēmums par zemes platības precizēšanu, lēmums par zemes vienības sadali, atsevišķa zemesgabala izveidošanu);

34.6. nav veicis citus normatīvajos aktos zemes reformas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā zemes lietotājam noteiktos pienākumus, līdz ar to nav iespējams pabeigt iesāktos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumus Nr.169 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 50.nr.).

36. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" līdz 2012.gada 1.februārim Valsts zemes dienestā iesniedz sarakstu, kas sakārtots atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

37. Ja Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmumam (atzinumam), kas pieņemts par sarakstā iekļauto zemes vienību, nav pievienots grafiskais pielikums, attiecīgi Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija pēc zemes lietotāja pieprasījuma sagatavo grafisko pielikumu un iesniedz to Valsts zemes dienestā. Pēc Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanas šajā punktā minēto grafisko pielikumu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajam robežu shēmas paraugam sagatavo Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība un nosūta robežu shēmas kopiju zemes lietotājam vienlaikus ar šo noteikumu 29. un 31. punktā minēto paziņojumu.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 45)

38. Ja tiesas nolēmumam, kas pieņemts par sarakstā iekļauto zemes vienību, nav pievienots grafiskais pielikums, vietējā pašvaldība pēc zemes lietotāja pieprasījuma sagatavo ar zemes lietotāju saskaņotu grafisko pielikumu un iesniedz to Valsts zemes dienestā.

39. Ja par sarakstā iekļautajām zemes vienībām lauku apvidos nav pieņemts Centrālās zemes komisijas lēmums (atzinums) vai tiesas nolēmums vai pašvaldība vai pagasta zemes komisija nav pieņēmusi lēmumu par zemes piešķiršanu, pašvaldība pēc Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības pieprasījuma sagatavo likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta sestās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos dokumentus un iesniedz tos Valsts zemes dienesta struktūrvienībā.

40. Ja par sarakstā iekļauto zemes vienību lauku apvidū ir pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu, bet tam nav pievienots grafiskais pielikums un Valsts zemes dienesta rīcībā nav citas grafiskās informācijas par zemes vienības robežām, kas atbilst normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā paredzētajiem robežas noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumentiem, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo īpašuma tiesību atjaunošanai piešķirtās zemes robežu shēmu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajam paraugam un tās kopiju nosūta zemes lietotājam vienlaikus ar šo noteikumu 29. un 31. punktā minēto paziņojumu.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

41. Zemes lietotājs, kuram līdz 2011.gada 1.decembrim īpašuma tiesības ir atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no viņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, līdz 2012.gada 1.martam iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu, norādot, ka līdzvērtīga zeme piešķirta citā administratīvajā teritorijā lauku apvidos no viņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

42. Grozījumi šo noteikumu 17.1. apakšpunktā un 29. punktā, kas paredz ieviest oficiālās elektroniskās adreses lietošanu, stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 532 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.60
Administratīvo teritoriju iedalījums uz 2009. gada 30. jūniju

(Pielikums MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

Nr. p. k.Administratīvās teritorijas
1.Aizkraukles rajons
2.Alūksnes rajons
3.Balvu rajons
4.Bauskas rajons
5.Cēsu rajons
6.Daugavpils rajons ar Daugavpils pilsētu
7.Dobeles rajons
8.Gulbenes rajons
9.Jelgavas rajons ar Jelgavas pilsētu
10.Jēkabpils rajons
11.Jūrmala
12.Krāslavas rajons
13.Kuldīgas rajons
14.Liepājas rajons ar Liepājas pilsētu
15.Limbažu rajons
16.Ludzas rajons
17.Madonas rajons
18.Ogres rajons
19.Preiļu rajons
20.Rēzeknes rajons ar Rēzeknes pilsētu
21.Rīgas rajons ar Rīgas pilsētu
22.Saldus rajons
23.Talsu rajons
24.Tukuma rajons
25.Valkas rajons
26.Valmieras rajons
27.Ventspils rajons ar Ventspils pilsētu
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.60
Apliecinājums par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi

Valsts zemes dienestam
11.novembra krastmalā 31,
Rīgā, LV-1050

Es, zemes lietotājs(-a) ,
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
vai pilnvarotā persona 
  
 ,

(zemes lietotāja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, ja apliecinājumu neiesniedz zemes lietotājs)

 
kura rīkojas saskaņā ar 

pilnvaru

 ,
 

(datums)

 

(numurs)

 

apliecinu, ka piekrītu zemes vienības(-u)

 

(zemes vienības adrese vai nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra apzīmējums)

( _________________  platībā) kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem un apņemos:

1) pēc Valsts zemes dienesta vai mērnieka pieprasījuma iesniegt zemes reformas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā mērnieka norādītajās vietās nostiprināt robežzīmes, kā arī zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas laikā vai minētajos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā ierīkot vizūrstigas, izveidot kupicas un likvidēt robežzīmes, izmantojot savu darbaspēku un materiālus;

3) zemes robežu atjaunošanas vai noteikšanas aktā noteiktajā termiņā uzrādīt izveidotās kupicas, kā arī likvidēto robežzīmju vietas;

4) segt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu pierobežnieku uzaicināšanu, mērnieka darba izdevumus, ja noteiktajā laikā neesmu ieradies uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem un neesmu iesniedzis lūgumu pārcelt tos uz citu laiku vai zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā neesmu nostiprinājis robežzīmes, kā arī segt mērnieka darba izdevumus, ja vizūrstigu ierīkošanu, kupicu izveidošanu vai robežzīmju likvidēšanu neesmu veicis zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas laikā vai zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas aktā noteiktajā termiņā vai arī robežas stāvoklis neatbilst tehniskajām prasībām un nepieciešama atkārtota pārbaude;

5) segt izmaksas par zemes vienības platības uzmērīšanu, kas pārsniedz atjaunojamo zemes platību;

6) Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā izpirkt zemes vienības platību, kas pārsniedz atjaunojamo zemes platību, uz kuru netiek atjaunotas īpašuma tiesības un kura neiekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās platību atšķirību robežās, vai veikt tās atdalīšanu minētā likuma 25.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā;

7) pildīt zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos zemes kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāja pienākumus;

8) sekmēt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi, zemes robežu strīdu risināšanu vai citu problēmjautājumu novēršanu un nekavēt šo darbu izpildi;

9) uzrādot personu apliecinošu dokumentu, saņemt Valsts zemes dienestā zemes kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos dokumentus.

Apliecinu, ka šā dokumenta parakstīšanas dienā (atbilstošo atzīmēt ar X):

Neatrisināti zemes robežu strīdiir  nav
Nepabeigta tiesvedība par uzmērāmās zemes vienības robežāmir   nav
Citi juridiski šķēršļi zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildeiir   nav
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  

20____. ____. ______________________

(vieta)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus ''paraksts'' un ''datums'' neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.60
Robežu shēmas paraugs

(Pielikums MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 45 redakcijā)

21.01.2022