Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Rēzeknē 2011.gada 25.novembrī (prot. Nr.28, 9.p.)

Koku ciršanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 9.punktu;
Meža likuma 8.panta otro daļu un 29.08.2006. MK noteikumu Nr.717
"Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"12.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi "Koku ciršanas noteikumi" nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā augošu koku stādījumu (grupas, alejas, birzis u.c.), kā arī atsevišķi augošu koku ciršanas kārtību, kā arī koku vērtības maksas par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšanas kārtību.

II. Koku ciršanas kārtība

2. Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā koka novērtēšanu veic un lēmumu par koka ciršanu pieņem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde (turpmāk tekstā - Institūcija).

3. Koka ciršanu Rēzeknes pilsētā fiziskās un juridiskās personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņo ar attiecīgām kompetentām iestādēm un Noteikumos paredzētajā kārtībā ar Institūciju.

4. Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz Institūcijai motivētu pieteikumu, kuram nepieciešamības gadījumā pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, zemesgabala plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu. Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas plānošanas gadījumā pieteikumam jāpievieno zemesgabala plāna kopija un projektēšanas atļauja.

5. Institūcija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā.

6. Ciršanas atļauja (pielikums Nr.1) ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Atļaujai koka ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.

7. Pēc koka ciršanas jāsakopj apkārtne, jānovāc koksne, zari, celms, skaidas u.tml.

8. Avārijas situācijā esošu koku, kas rada reālus draudus cilvēku veselībai, dzīvībai vai īpašumam, atļauts nocirst bez lēmuma par koka ciršanu.

9. Zemesgabala īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc avārijas stāvoklī esoša koka nociršanas (novākšanas) rakstveidā par to informē Institūciju, iesniegumam pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis avārijas stāvoklī (piemēram, fotofiksācija pirms koka nociršanas, avārijas dienesta rakstveida apliecinājums par avārijas stāvoklī esošu koku u.tml.). Nepieciešamības gadījumā Institūcija apseko attiecīgo objektu un noformē apstādījumu apskates aktu.

III. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

10. Zaudējumus par koka ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu iesnieguma iesniedzējs atlīdzina, iemaksājot koka vērtības maksu Institūcijas budžetā, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas, kas tiek izmantota apstādījumu fonda izveidošanai.

11. Koka vērtība tiek noteikta pēc tabulas:

Koka vērtība par radīto dabas daudzveidības samazināšanu (Ls par koku)

Koka diametrs 1,3 m augstumā, cm

Koku vērtības grupas

A B C D
Stādi, sējeņi 6,00 2,00 1,00 0,50
8-14 12,00 6,00 3,00 2,00
15-19 24,00 12,00 5,00 3,00
20-29 36,00 18,00 7,00 4,00
30-39 47,00 24,00 10,00 5,00
40-49 60,00 30,00 12,00 6,00
50-59 70,00 35,00 15,00 7,00
60-69 85,00 40,00 17,00 8,00
70-79 95,00 45,00 20,00 10,00
80 un vairāk 100,00 50,00 25,99 15,00

Koku vērtības grupas:

A - priede, ozols.

B - egle, osis, zirgkastaņa un visi svešzemju skuju un lapu koki.

C - purva un āra bērzs, liepa, melnalksnis, parastā kļava.

D - vīksna, goba, papele, apse, baltalksnis, vītols, pīlādzis, ieva, ošlapu kļava.

12. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc noteikumu 11.punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par "D" pieņem koka celma diametru un par koka vērtības grupu pieņem "B" vērtības grupu.

13. Koka vērtības maksa netiek iekasēta gadījumos, kad koka ciršana paredzēta sabiedriskajos apstādījumos vai likvidējot nokaltušu, vai koku, kas izraisījis avārijas situāciju (aizšķērso brauktuvi, uzkritis būvei u. tml.), kā arī ja darbus finansē Rēzeknes pilsētas dome, tās struktūrvienības (komunikācijām, ielu paplašināšanai u.c.).

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu

14. Šo saistošo noteikumu kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes un Rēzeknes pilsētas domes Pašvaldības policijas amatpersonas.

V. Noslēguma jautājumi

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 11.01.2001. saistošie noteikumi Nr.18 "Koku un krūmu ciršanas noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPielikums Nr.1
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.23
(apstiprināti ar 25.11.2011. domes lēmumu Nr.461)

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.______

Izdota Rēzeknes pilsētas domē
Pilsētas saimniecības pārvaldē

 

(kam)

 

(adrese)

 

Zemes gabala adrese

Koka suga

Koka stumbra diametrs (cm)

Skaits

Cena (Ls)

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Kopā    

Atļauja izsniegta____________________________________________________________

Atļauja derīga līdz _________________________________________________________Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 "Koku ciršanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par republikas pilsētas vai novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 "Koku ciršanas noteikumi" nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža zemes Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā augošu koku stādījumu (grupas, alejas, birzis u.c.), kā arī atsevišķi augošu koku ciršanas kārtību, kā arī koku vērtības maksas par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzināšanas kārtību.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Visi apstādījumi uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir apsaimniekojami un aizsargājami

Jaunu saistošo noteikumu "Koku ciršanas noteikumi" pieņemšana ir nepieciešama, jo vecajos (11.01.2001. saistošie noteikumi Nr. 18 "Koku un krūmu ciršanas noteikumi") tiesību normas ir novecojušas un nav aktuālas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiks noteikta vispārīgā koku un krūmu ciršanas kārtība, zaudējuma aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

-

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā -

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām -
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1pantu saistošo noteikumu projekts ar paskaidrojuma rakstu 3 dienas pirms domes sēdes tiek publicēts domes mājaslapā, kā arī būs pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu, saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

07.12.2011