Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.03.2013. - 30.06.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.793

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 40.§)
Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu

1. Noteikumi nosaka datus, ko norāda pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā (turpmāk – izcelsmes sertifikāts), un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes sertifikātu pārdošanai paredzētam vaislas lauksaimniecības dzīvniekam, tā spermai, olšūnai un embrijam.

1.1 Lai saņemtu izcelsmes sertifikātu vaislas lauksaimniecības dzīvniekam, tā īpašnieks iesniedz šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijā (turpmāk – organizācija) iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā, norādot vaislas lauksaimniecības dzīvnieka identifikācijas numuru.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.152 redakcijā)

2. Lai saņemtu izcelsmes sertifikātu vaislas lauksaimniecības dzīvnieka spermai, olšūnai vai embrijam, tā īpašnieks iesniedz organizācijā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā, norādot:

2.1. tā vaislas lauksaimniecības dzīvnieka identifikācijas numuru, no kura iegūta sperma, olšūna vai embrijs;

2.2. attiecībā uz vaislas liellopiem, zirgiem, teķiem un āžiem – analīžu rezultātus, kas apstiprina vaislinieka izcelsmi (asins grupas analīzes vai DNS analīzes).

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.152 redakcijā)

3. Organizācija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas sagatavo un izsniedz īpašniekam izcelsmes sertifikātu.

4. Pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas liellopa, zirga, cūkas, aitas un kazas (turpmāk – vaislas dzīvnieks), tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norāda:

4.1. datus par vaislas dzīvnieku vai vaislas dzīvnieku, no kura iegūta sperma, olšūna un embrijs:

4.1.1. sugu;

4.1.2. šķirni;

4.1.3. vārdu (liellopiem, cūkām, aitām un kazām var nenorādīt);

4.1.4. dzimumu;

4.1.5. dzimšanas datumu;

4.1.6. ciltsgrāmatas numuru vai atzīmi par reģistrēšanu ciltsgrāmatā (ja dzīvnieks ir reģistrēts ciltsgrāmatā);

4.1.7. identifikācijas sistēmu (piemēram, krotālija, tetovējums, transponders) un identifikācijas numuru;

4.1.8. īpašnieka vārdu, uzvārdu un adresi;

4.1.9. audzētāju vārdu, uzvārdu un adresi;

4.1.10. izcelšanos vismaz trijās paaudzēs (vecāku un vecvecāku dzimšanas datums, ciltsgrāmatas numurs vai identifikācijas numurs);

4.1.11. cūkām – ģenētisko tipu un līniju (ievedot no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts);

4.1.12. grūsnam dzīvniekam – apsēklošanas datumu vai lecināšanas periodu un tā vaislinieka identifikācijas numuru, ar kuru dzīvnieks apsēklots, ja sertifikātam nav pievienoti citi dokumenti ar minēto informāciju;

4.1.13. vērtēšanas rezultātus vai ģenētisko vērtību, ja dzīvnieks jau ir novērtēts (var norādīt genoma testa rezultātus vai tīmekļa vietnes adresi, kur atrodami vērtēšanas rezultāti vai ģenētiskā vērtība);

4.1.14. izdevējiestādes nosaukumu;

4.1.15. izsniegšanas datumu un vietu;

4.1.16. izsniedzēja pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu (elektroniska dokumenta formā sagatavotiem izcelsmes sertifikātiem – atzīmi, ka dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu);

4.2. datus par spermu, olšūnu un embriju:

4.2.1. spermas, olšūnas un embrija identifikāciju un savākšanas datumu;

4.2.2. konteinera identifikāciju;

4.2.3. spermas, olšūnas un embrija sagatavošanas un uzglabāšanas centra nosaukumu un adresi;

4.2.4. spermas, olšūnas un embrija saņēmēja nosaukumu un adresi;

4.2.5. spermas devu skaitu;

4.2.6. olšūnu skaitu pajetē, ja vienā pajetē ir vairāk nekā viena olšūna, un tām jābūt no viena un tā paša sieviešu kārtas dzīvnieka;

4.2.7. embriju skaitu pajetē, ja vienā pajetē ir vairāk nekā viens embrijs, un tiem jābūt no vieniem un tiem pašiem vecākiem;

4.2.8. analīžu rezultātus, kas apliecina liellopu, zirgu, teķu un āžu izcelšanos (asins grupas analīzes vai DNS analīzes).

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.152)

5. Izcelsmes sertifikātā norādāmie dati var būt norādīti citos pavaddokumentos (piemēram, dzīvnieka ciltskartītē, zirga pasē vai veterinārajā (veselības) sertifikātā), un izdevējiestāde ar parakstu un zīmogu apliecina, ka pievienotajos pavaddokumentos ir iekļauti šo noteikumu 4.punktā minētie dati. Minētos pavaddokumentus šo noteikumu izpratnē uzskata par izcelsmes sertifikātu.

6. Pārdošanai paredzētas vai no Eiropas Savienības dalībvalsts Latvijā ievedamas nenovērtētas buļļu spermas izcelsmes sertifikātā vai citos pavaddokumentos papildus šo noteikumu 4.punktā minētajiem datiem norāda tās organizācijas nosaukumu un adresi, kura ir atbildīga par pārbaudes veikšanu.

7. Ievest Latvijā nenovērtētu vaislas dzīvnieka spermu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atļauts tādā daudzumā, kāds vajadzīgs organizācijai, lai veiktu vaislas dzīvnieka novērtēšanu.

8. Pārdošanai paredzētu vai Latvijā ievedamu vaislas kažokzvēru, trušu, savvaļas sugu dzīvnieku, kas ierobežotās platībās tiek turēti produkcijas ieguvei (turpmāk – savvaļas dzīvnieki), mājputnu un medus bišu (Apis mellifera L.) māšu, kā arī savvaļas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju izcelsmes sertifikātā vai citos pavaddokumentos norāda datus, kas apliecina to izcelsmi.

9. Izsniegtos izcelsmes sertifikātus organizācija reģistrē žurnālā vai elektroniski, norādot sertifikāta izsniegšanas datumu, vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija identifikācijas numuru un personu, kurai izsniegts sertifikāts.

10. Par izcelsmes sertifikātā norādīto datu pareizību ir atbildīga organizācija, kura izsniegusi šo sertifikātu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 19.decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

2) Padomes 1989.gada 30.maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

3) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

4) Padomes 1991.gada 25.marta Direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

5) Padomes 1994.gada 23.jūnija Direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem;

6) Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/157/EEK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
23.03.2013