Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2012. - 30.06.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.650

Rīgā 2011.gada 16.augustā (prot. Nr.48 57.§)
Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai lauksaimniecības dzīvnieks, kas pieder vienam īpašniekam;

2.2. novietne – atsevišķi norobežojama platība lauksaimniecības dzīvnieku un bišu saimju pastāvīgai vai pagaidu turēšanai.

3. Lauksaimniecības dzīvnieka īpašniekam (turpmāk – īpašnieks) vai fiziskai vai juridiskai personai, kas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku atbild par lauksaimniecības dzīvniekiem (arī to transportēšanas, tirgošanas un sacensību laikā) (turpmāk – turētājs), ir pienākums:

3.1. reģistrēt ganāmpulku un novietni un atjaunot informāciju par tajā notikušajām pārmaiņām;

3.2. apzīmēt lauksaimniecības dzīvnieku un atjaunot informāciju par tā apzīmēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem ar to;

3.3. pēc valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) vai Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi, apzīmēšanu un pārvietošanu.

4. Lauksaimniecības dzīvnieka apzīmēšanu veic īpašnieks, turētājs, praktizējošs veterinārārsts vai fiziska persona, kura saņēmusi sertifikātu vai apliecību pārraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

5. Realizēt lauksaimniecības dzīvnieku un bišu saimju produkciju un pārvietot dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus atļauts, ja lauksaimniecības dzīvnieki, ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir apzīmēti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

II. Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana

6. Datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs (turpmāk – datubāze) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Datu centrs nodrošina attiecīgos informatīvos pakalpojumus tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

7. Datu centrs lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā:

7.1. norāda liellopa identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, liellopa dzimumu, šķirni, izcelšanās datus, mātes identifikācijas numuru, ganāmpulka un novietnes numuru un informāciju par liellopa pārvietošanu, kā arī papildus norāda liellopa apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta, kastrācijas datumu un liellopa izmantošanas grupu;

7.2. zirgus reģistrē atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulas (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (turpmāk – regula Nr. 504/2008), 21.panta 1.punkta prasībām un papildus norāda zirga ganāmpulka un novietnes adresi, zirga izcelšanās datus, šķirni, zirga pazīmju aprakstu, zirga apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un informāciju par zirga pārvietošanu;

7.3. aitas un kazas reģistrē atbilstoši Padomes 2002.gada 17.decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (turpmāk – regula Nr. 21/2004), pielikuma D iedaļas prasībām un papildus norāda aitas un kazas šķirni, identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās, aborta un kastrācijas datumu un informāciju par to pārvietošanu;

7.4. norāda cūkas turētāja ganāmpulka un novietnes numuru, cūku skaitu, to izmantošanas grupu, kā arī informāciju par cūku pārvietošanu;

7.5. norāda kažokzvēru, trušu, mājputnu, medus bišu saimju un ierobežotās platībās produkcijas ieguvei turētu savvaļas sugu dzīvnieku (turpmāk – savvaļas dzīvnieks) skaitu.

8. Ganāmpulku reģistrā datu centrs norāda ganāmpulka numuru, īpašnieka vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu), ganāmpulka adresi.

9. Novietņu reģistrā datu centrs norāda novietnes numuru, turētāja vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu), novietnes adresi, lauksaimniecības dzīvnieku pastāvīgās turēšanas un pagaidu turēšanas vietu un bišu saimju pastāvīgās turēšanas vietu, adresi un ģeogrāfiskās koordinātas. Bišu saimju pagaidu turēšanas vietas novietņu reģistrā nenorāda.

10. Pārtikas un veterinārais dienests novietņu reģistrā reģistrē informāciju par veikto pārbaužu rezultātiem novietnē, lauksaimniecības dzīvnieku novietņu statusu attiecībā uz infekcijas slimībām un to pārvietošanas vai produkcijas realizācijas ierobežojumiem.

11. Datu centrs katram ganāmpulkam un novietnei piešķir numuru. Piešķirtais numurs ganāmpulka un novietnes pastāvēšanas laikā netiek mainīts.

12. Lai reģistrētu ganāmpulku, īpašnieks elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā ganāmpulka kartīti (1.pielikums).

13. Lai reģistrētu novietni, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā novietnes kartīti (2.pielikums).

14. Ja ganāmpulkā vai novietnē ir notikušas pārmaiņas, tad 30 dienu laikā:

14.1. pēc ganāmpulka likvidēšanas, kontaktinformācijas vai adreses maiņas īpašnieks elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā aktualizētu ganāmpulka kartīti (1.pielikums);

14.2. pēc novietnes likvidēšanas, turētāja maiņas vai kontaktinformācijas maiņas īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā aktualizētu novietnes kartīti (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

15. Datu centrs triju dienu laikā pēc šo noteikumu 12., 13. vai 14.punktā minētās ganāmpulka vai novietnes kartītes saņemšanas izdara attiecīgu atzīmi ganāmpulku vai novietņu reģistrā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

16. Datu centrs ganāmpulku vai novietni izslēdz no ganāmpulku vai novietņu reģistra, ja īpašnieks vai turētājs triju gadu laikā no ganāmpulka vai novietnes reģistrēšanas brīža tajā nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības dzīvnieku.

17. Datu centrs datubāzē informāciju glabā trīs gadus pēc dienas, kopš novietnē vairs nav neviena lauksaimniecības dzīvnieka.

18. Liellopu, cūku, aitu un kazu īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā veido un uztur novietnes dzīvnieku reģistru. Novietnes dzīvnieku reģistru un tajā ierakstīto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieku likvidēšanas un pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonai.

19. Īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā norāda:

19.1. novietnes numuru, turētāja vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu), novietnes adresi, liellopa identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, liellopa dzimumu, šķirni, izcelšanās datus, mātes identifikācijas numuru, informāciju par liellopa pārvietošanu, norādot iepriekšējās novietnes numuru un saņēmēja novietnes numuru, kurā to ieved. Informāciju novietnes dzīvnieku reģistrā atjauno triju dienu laikā pēc liellopa pārvietošanas un apzīmēšanas;

19.2. informāciju atbilstoši regulas Nr. 21/2004 pielikuma B iedaļas prasībām un atjauno to triju dienu laikā pēc aitas vai kazas pārvietošanas un apzīmēšanas;

19.3. cūku skaitu un informāciju par cūku pārvietošanu ar iepriekšējās novietnes numuru un saņēmēja novietnes numuru.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

20. Informāciju par trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un savvaļas dzīvnieku skaitu ganāmpulkā īpašnieks vai turētājs atjauno ne retāk kā divas reizes gadā, elektroniski vai papīra formā iesniedzot datu centrā pārskatu par stāvokli ganāmpulkā attiecīgā gada 1.janvārī un 1.jūlijā. Pārskatu iesniedz mēneša laikā pēc minētajiem datumiem. Datu centrs triju dienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas reģistrē to datubāzē.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

21. Ja novietnē ir veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu dabīgā lecināšana, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc attiecīgā notikuma elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapu (3.pielikums). Datu centrs triju dienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas reģistrē to datubāzē.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

22. Ja novietnē ir veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu mākslīgā apsēklošana, fiziskā persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, ieguvusi sertifikātu vai apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai (turpmāk – mākslīgais apsēklotājs), elektroniski iesniedz datu centrā dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapu (3.pielikums). Datu centrs triju dienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas reģistrē to datubāzē.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

23. Īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā papīra vai elektroniska dokumenta formā iesniedz datu centrā notikumu ziņojuma lapu (4.pielikums), ja novietnē ir:

23.1. piedzimuši nedzīvi dzīvnieki;

23.2. nokauti vai nobeigušies liellopi, zirgi, aitas un kazas, to pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti neapzīmēti;

23.3. notikuši aborti, veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu kastrācija vai to izmantojuma maiņa.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.997 redakcijā)

23.1 Datu centrs triju dienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētās informācijas saņemšanas reģistrē to datubāzē.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.997 redakcijā)

24. Ja mainās lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks, iepriekšējais un jaunais ganāmpulka īpašnieks aizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (5.pielikums) un septiņu dienu laikā pēc attiecīgā darījuma elektroniski vai papīra formā iesniedz to datu centrā. Datu centrs triju dienu laikā pēc dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas saņemšanas reģistrē īpašuma maiņu ar dzīvnieku pārvietošanas deklarācijā norādīto pārvietošanas beigu datumu. Jebkuri apgrūtinājumi, kas saistīti ar kādu no darījumā iesaistītajiem ganāmpulku īpašniekiem, nav šķērslis īpašuma maiņas reģistrācijai.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

25. Ja lauksaimniecības dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi), īpašnieks vai turētājs aizpilda dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (5.pielikums) un septiņu dienu laikā pēc attiecīgā notikuma elektroniski vai papīra formā iesniedz to datu centrā. Datu centrs triju dienu laikā pēc dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas saņemšanas reģistrē novietnes maiņu datubāzē.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

26. Ja lauksaimniecības dzīvnieku ieved audzēšanai Latvijas Republikā, īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc tā ievietošanas novietnē elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju (5.pielikums), kurā norādīta valsts, no kuras dzīvnieks ir ievests, papildus pievienojot:

26.1. liellopa pases oriģinālu vai zirga pases I–III sadaļas kopiju;

26.2. dokumenta kopiju, kas apliecina liellopa, aitas vai kazas izcelsmi;

26.3. veterinārā ievešanas dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

27. Datu centrs triju dienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas attiecīgo informāciju ievada datubāzē un iepriekšējās liellopu pases oriģinālu nosūta atpakaļ iestādei, kas to izsniegusi.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

28. Izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu, par kaušanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un no citas valsts ievestajiem lauksaimniecības dzīvniekiem tūlītējai nokaušanai sniedz šādu informāciju:

28.1. kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona:

28.1.1. par kaušanai pieteikto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numuru un novietnes numuru – 24 stundu laikā pirms dzīvnieku pārvietošanas uz kautuvi. No citas valsts ievestos dzīvniekus tūlītējai nokaušanai piesaka uzreiz pēc to saņemšanas kautuvē;

28.1.2. par kautuvē nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numuru, kaušanas datumu, kaušanas laiku un kaušanas kārtas numuru katrai dzīvnieku sugai – 48 stundu laikā pēc dzīvnieku nokaušanas;

28.2. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pilnvarots veterinārārsts kautuvē:

28.2.1. par kautuvē saņemto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numuru, novietnes numuru, pirmskaušanas apskates rezultātu un lēmumu par kaušanu – 24 stundu laikā pēc dzīvnieku saņemšanas;

28.2.2. par pēckaušanas veterinārās ekspertīzes rezultātu – 48 stundu laikā pēc dzīvnieku nokaušanas.

III. Liellopu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

29. Liellopus, kas ievesti no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), ja vien tos neieved kaušanai, un jaundzimušos teļus 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas un pēc liellopu ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs. Īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka apzīmēšanas ar krotālijām informē datu centru par dzīvnieka piedzimšanu, papīra vai elektroniska dokumenta formā iesniedzot dzīvnieka apzīmēšanas aktu (6.pielikums).

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.997 redakcijā)

30. Lai saņemtu krotāliju, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru.

31. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.punktā minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotāliju, kura atbilst Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem (turpmāk – regula Nr. 911/2004), 1.panta 1. un 2.punkta prasībām.

32. Īpašnieks vai turētājs papildus var izmantot arī citus dzīvnieku apzīmēšanas veidus, nodrošinot, ka apzīmējums netraucē obligātajam apzīmēšanas veidam, kā arī neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

33. Ja liellopam pazudusi viena krotālija vai identifikācijas numurs kļuvis nesalasāms, īpašnieks vai turētājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad krotālija nozaudēta vai identifikācijas numurs kļuvis nesalasāms, elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

34. Lai liellopam atjaunotu abas krotālijas, īpašnieks vai turētājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc krotāliju nozaudēšanas elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) un Pārtikas un veterinārā dienesta rakstisku atzinumu par dzīvnieka identifikāciju pēc papildu apzīmējuma vai īpašām pazīmēm, kas apliecina dzīvnieka identitāti.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

35. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 33. vai 34.punktā minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotāliju, kas atbilst regulas Nr. 911/2004 1.panta 6.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

36. Datu centrs izdod liellopa pasi, ja dzīvnieku izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja to pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde. Īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu par liellopa pases izgatavošanu.

37. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 36.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izgatavo liellopa pasi atbilstoši regulas Nr. 911/2004 6.panta 1.punkta prasībām. Pases noformēšanas izdevumus sedz īpašnieks vai turētājs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto datu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

IV. Cūku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

38. Cūku ar krotāliju vai tetovējumu apzīmē pirms katras dzīvnieka pārvietošanas ārpus novietnes, saglabājot iepriekšējo krotāliju vai tetovējumu, ja cūka jau bijusi apzīmēta. Krotālijā vai tetovējumā norāda novietnes reģistrācijas numuru. Krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez datu centra atļaujas.

38.1 Īpašnieks vai turētājs atjauno tetovējumu, ja tas kļuvis nesalasāms. Ja krotālija ir nozaudēta, īpašnieks vai turētājs to aizstāj ar jaunu un nozaudēšanas faktu ieraksta šo noteikumu 18.punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā, ja jaunajā krotālijā ir cits dzīvnieka individuālais numurs.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.997 redakcijā)

39. Ganāmpulkos, kuros tiek veikta pārraudzība, sivēnus, atšķirot tos no mātes ganāmpulka atražošanai, kā arī jauncūkas, jaunkuiļus, kuiļus un sivēnmātes (turpmāk – vaislas cūkas) apzīmē ar krotāliju vai tetovējumu. Vaislas cūkām krotālijā vai tetovējumā papildus šo noteikumu 38.punktā minētajai informācijai norāda dzīvnieka individuālo numuru, ko piešķir augošā secībā.

40. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu nokaušanai) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām un saglabā to oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 18.punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

41. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu nokaušanai) no trešās valsts un tām veiktas pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro kontroli, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes un 30 dienu laikā pēc šo pārbaužu veikšanas apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām, saglabājot arī oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 18.punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

42. Ja cūkas apzīmē ar tetovējumu, to uzspiež uz priekšējās ekstremitātes augšējās trešdaļas. Tetovējumam jābūt skaidri salasāmam.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

43. Apzīmējot cūkas un vaislas cūkas ar krotālijām, izmanto divpusējas, elastīgas, vienreiz izmantojamas plastikāta krotālijas. Vaislas cūku individuālo numuru uz krotālijas uzraksta ar neizdzēšamu tinti vai uzdrukā. Krotāliju iestiprina cūkas kreisās auss vidējā trešdaļā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

44. Lai saņemtu krotāliju, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei cūkām (8.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru. Datu centrs 14 dienu laikā pēc minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotālijas.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

45. Īpašnieks vai turētājs katru mēnesi aizpilda cūku kustības kopsavilkumu (9.pielikums), kurā atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā laikposmā, un līdz nākamā mēneša desmitajam datumam elektroniski vai papīra formā iesniedz to datu centrā reģistrēšanai. Ja cūkas tiek audzētas paša vajadzībām, cūku kustības kopsavilkumu elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk par katru iepriekšējo pusgadu mēneša laikā pēc 1.janvāra un 1.jūlija.

46. Īpašnieks vai turētājs pēc pieprasījuma Pārtikas un veterinārajam dienestam uzrāda dokumentus ar informāciju par cūkām, kas bijušas viņa īpašumā, to izcelsmi un identifikāciju, kā arī, ja nepieciešams, pārvietošanas galamērķi, kur tās pārvestas, pārdotas vai nokautas.

47. Īpašnieks, pārvietojot tā ganāmpulkā esošās cūkas no vienas novietnes uz otru novietni vai uz tam piederošu kautuvi, tās var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta dzīvnieku izsekojamība un ir saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

V. Aitu un kazu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

48. Jaundzimušos jērus un kazlēnus un no trešās valsts ievestās aitas un kazas (ja vien dzīvniekus neieved kaušanai) 20 dienu laikā no jēru un kazlēnu piedzimšanas dienas un pēc aitas un kazas ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

49. Lai saņemtu krotāliju ar identifikācijas numuru, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru.

50. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 49.punktā minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotāliju, kas atbilst regulas Nr. 21/2004 pielikuma A iedaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

51. Ja aita vai kaza pazaudējusi vienu vai abas krotālijas ar identifikācijas numuru vai identifikācijas numurs kļuvis nesalasāms, īpašnieks vai turētājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad krotālija nozaudēta vai identifikācijas numurs kļuvis nesalasāms, elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

52. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 51.punktā minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotāliju, kas atbilst regulas Nr. 21/2004 4.panta 6.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

53. Īpašnieks vai turētājs papildus var izmantot arī citus dzīvnieku apzīmēšanas veidus, nodrošinot, ka apzīmējums netraucē obligātajam apzīmēšanas veidam, kā arī neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

54. Ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku apzīmē ar elektronisko identifikācijas līdzekli, iestiprinot tā kreisajā ausī elektronisku krotāliju.

55. Datu centrs nodrošina īpašnieku vai turētāju ar identifikācijas līdzekļiem atbilstoši regulas Nr. 21/2004 pielikuma A iedaļas prasībām.

VI. Zirgu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

56. Kumeļu un zirgu atbilstoši regulas Nr. 504/2008 12.panta 1., 2. un 3.punkta prasībām apzīmē ar zirgu elektronisko identificētāju (transponderu) (turpmāk – transponders) vai citu alternatīvu metodi, kas nodrošina identisku informāciju ar transponderā iekodēto burtu un ciparu kodu. Kumeļu apzīmē līdz sešu mēnešu vecumam.

57. Zirgu vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts identifikācijas laikā zirgu apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr. 504/2008 11.panta 1. un 2.punkta prasībām, un aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (10.pielikums) divos eksemplāros. Zirga reģistrācijas kartīti septiņu dienu laikā pēc apzīmēšanas elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

58. Zirga identifikācijas numuru veido atbilstoši regulas Nr. 504/2008 2.panta 2.punkta "d" apakšpunkta prasībām. Zirga identifikācijas numuru piešķir un identifikācijas dokumentu (turpmāk – zirga pase) īpašniekam vai turētājam izsniedz datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes (10.pielikums) un ciltskartītes saņemšanas. Zirga pasi noformē atbilstoši regulas Nr. 504/2008 5.panta 1., 2. un 4.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

59. Lai saņemtu transponderu, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu zirgu elektroniskā identificētāja (transpondera) iegādei (11.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru. Datu centrs 14 dienu laikā pēc minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz transponderu.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

60. Ja mainās zirga īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam zirga pasi un apliecina to ar parakstu zirga pasē. Zirgus pārvieto un pārvadā atbilstoši regulas Nr. 504/2008 13.panta un šo noteikumu 24. un 25.punkta prasībām.

61. Ja zirgs nobeidzies, īpašnieks vai turētājs zirga pasē ieraksta zirga nobeigšanās datumu un praktizējošs veterinārārsts to apstiprina. Septiņu dienu laikā pēc zirga nobeigšanās turētājs zirga pasi iesniedz datu centrā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

62. Ja īpašnieks vai turētājs zirgu nodod kautuvē, tas zirga pasi nodod kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai, kas zirga pasē ieraksta zirga nokaušanas datumu (apliecina ar kautuves zīmogu) un septiņu dienu laikā pēc zirga nokaušanas zirga pasi iesniedz datu centrā.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

63. Ja zirga pase nozaudēta, datu centrs 14 dienu laikā pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas izsniedz zirga pases dublikātu atbilstoši regulas Nr. 504/2008 16.panta 1.punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

64. Datu centrs nodrošina regulas Nr. 504/2008 4.panta 5.punktā, 5.panta 6.punkta trešajā rindkopā, 7.panta 2.punktā, 12.panta 4.punkta pirmajā rindkopā, 22.pantā, 23.panta 2. un 3.punktā un 4.punkta pirmajā un trešajā rindkopā un 24.panta otrajā rindkopā minēto pienākumu izpildi.

VII. Savvaļas dzīvnieku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

65. Savvaļas sugu dzīvniekus pirms katras pārvietošanas no vienas novietnes uz citu novietni un uz kautuvi apzīmē ar krotāliju, iestiprinot to vienā ausī.

66. Krotālijā norāda novietnes reģistrācijas numuru. Tas ir skaidri salasāms un identificējams, netraucē savvaļas dzīvnieka labsajūtai un nekaitē veselībai.

67. Lai saņemtu krotālijas, īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā iesniedz datu centrā iesniegumu krotāliju iegādei (7.pielikums) vai izdara pasūtījumu, zvanot uz datu centra tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru. Datu centrs 14 dienu laikā pēc minētā iesnieguma vai pasūtījuma saņemšanas izsniedz krotālijas.

(Grozīts ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.997)

VIII. Noslēguma jautājumi

68. Ja lauksaimniecības dzīvnieks ir apzīmēts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, apzīmējumi ir derīgi visu lauksaimniecības dzīvnieka dzīves laiku.

69. Līdz 2011.gada 31.decembrim mākslīgais apsēklotājs šo noteikumu 22.punktā minēto dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapu iesniedz papīra formā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3) Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

4) Padomes 1997.gada 17.marta Direktīvas 97/12/EK, ar ko groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 16.augusta noteikumiem Nr.650

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
01.01.2012