Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.10.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Liepājā 2011.gada 7.jūlijā (prot. Nr.8, 17.§)
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu
un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (turpmāk – sporta skola).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz sporta skolu audzēkņu vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – likumiskie pārstāvji) daļējām iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes sporta programmu apguvi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts noteikumu pielikumā "Līdzfinansējuma maksa pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas".

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

4. Līdzfinansējumu maksā par 10 kalendārajiem mēnešiem gadā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

5. Līdzfinansējumu maksā likumiskie pārstāvji, kuru bērni sporta skolā apgūst profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas atbilstoši sporta skolu nolikumiem un kuru bērniem mācību (treniņu) nodarbības (turpmāk – treniņi) organizē un nodrošina sporta skolas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

6. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:

6.1. audzēknis ir persona ar invaliditāti;

6.2. audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē;

6.3. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

6.4. audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, sākot no U14 (14 gadu vecuma) izlasē.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

6.1 Uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata un, ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu sporta skolā) nav apmeklējis treniņus un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējuma maksa nav jāmaksā. Ārsta izziņa sporta skolas audzēkņa likumiskajam pārstāvim kopā ar tā iesniegumu sporta skolā jāiesniedz 10 darba dienu laikā no ārsta izziņas izsniegšanas datuma.

(Liepājas pilsētas domes 20.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

7. Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, tiek noteikti šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi:

7.1. ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%;

7.2. ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru – par 50%;

7.3. ja izglītības programmu apgūst trīs bērni līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu – par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu – 70%. Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veida programmas apguvi uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata.

(Liepājas pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

8. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

9. Uz izglītības iestādes direktora rīkojuma pamata, saskaņojot ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE" (turpmāk – Sporta pārvalde) vadītāju līdzfinansējuma maksa treniņu grupās, kuras nodarbojas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām neatbilstošās telpās, var tikt samazināta līdz 50%.

III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA

10. Līdzfinansējumu samaksā ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Sporta pārvaldes grāmatvedības izdotajiem rēķiniem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

11. Līdzfinansējumu iemaksā šādi:

11.1. veicot skaidras naudas pārskaitījumu bankā uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;

11.2. veicot naudas pārskaitījumu interneta bankā uz rēķinā norādīto norēķinu kontu;

11.3. (zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. Pārejas noteikumus).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

12. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams līdz kārtējā mēneša 30.datumam.

13. Līdzfinansējuma maksu par 4.punktā norādīto periodu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis izstājas no sporta skolas, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts likumiskajiem pārstāvjiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

14. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina sporta skolas direktors.

15. Līdzfinansējuma maksa tiek ieskaitīta attiecīgās sporta skolas maksas pakalpojumu budžeta kontā un izmantota sporta skolas mācību procesa nodrošināšanai.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

16. Noteikumu 11.3.apakšpunkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

(Punkta numerācija grozīta ar Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

17. Ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek nodrošināts apmācību process pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas, sporta izglītības iestādes direktors, izdodot rīkojumu, tajā norādot tiesisko pamatojumu, ir tiesīgs noteikt, ka vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek iekasēta daļēji.

(Liepājas pilsētas domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2011.gada 7.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.9
Par līdzfinansējuma maksu pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)  

Sporta izglītības iestādeMaksa mēnesī
EUR
LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 
Basketbols 
SSG - ASM14,79
Vieglatlētika 
SSG - ASM11,10
Volejbols 
SSG - ASM14,79
Hokejs 
SSG - ASM39,00
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA 
Bokss 
SSG - ASM14,79
Brīvā cīņa un sieviešu cīņa 
SSG - ASM14,79
Grieķu –romiešu cīņa 
SSG - ASM14,79
Džudo cīņa 
SSG - ASM14,79
Svarcelšana 
SSG - ASM14,79
Šahs 
SSG - ASM14,79
Galda teniss 
SSG-ASM14,79
Peldēšana 
SSG - ASM14,79
Mākslas vingrošana 
SSG - ASM14,79
Sporta vingrošana 
SSG - ASM14,79
LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA 
SSG - ASM27,74
LIEPĀJAS FUTBOLA SKOLA 
SSG - ASM24,05
24.10.2020