Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.502

Rīgā 2011.gada 28.jūnijā (prot. Nr.40 17.§)
Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva
Izdoti saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
7.panta trešo daļu, 12.panta astoto daļu un 16.panta devīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības, kas jāizpilda komersantam, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci);

1.2. kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci);

1.3. prasības, kas komersantam jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā;

1.4. kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu un atkārtotu speciālo atļauju (licenci);

1.5. kārtību, kādā aptur speciālās atļaujas (licences) darbību un anulē speciālo atļauju (licenci);

1.6. kārtību, kādā Valsts policija izsniedz rakstveida atļauju iegādāties, glabāt un izmantot 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

1.7. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

II. Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

2. Komersants, kas vēlas saņemt kādu no šo noteikumu 27.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (1.pielikums):

2.1. atkarībā no plānotās komercdarbības veida izbūvē (ierīko) telpas uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, glabāšanai un realizācijai atbilstoši pirotehnisko izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vai noslēdz līgumu par šīm prasībām atbilstošu telpu nomu:

2.1.1. ražošanas telpas un noliktavu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai;

2.1.2. noliktavu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai vai citam komercdarbības veidam;

2.1.3. veikalu – lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecībai;

2.2. nodrošina iespēju kompetentām valsts institūciju amatpersonām noteiktā termiņā pārbaudīt uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu, noliktavu un veikalu atbilstību pirotehnisko izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

3. Ja plānotajai komercdarbībai nepieciešama noliktava, komersants sagatavo:

3.1. noliktavas atrašanās vietas plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000. Plānā atzīmē noliktavas atrašanās vietu un 200 metru rādiusā esošās celtnes un galvenos autoceļus;

3.2. noliktavas telpu plānu mērogā 1:50 vai 1:100. Plānā norāda glabāšanai paredzēto uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klases un kopējo maksimāli pieļaujamo propelenta masu, kā arī noliktavas adresi un tālruņa numuru. Komersants norīko noliktavas vadītāju.

4. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai, komersants pieņem darbā pirotehniķi – personu, kura saņēmusi pirotehniķa sertifikātu vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtu pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu (turpmāk – pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmais dokuments).

5. Komersants nodrošina, lai darbinieki, kuru darba pienākumi tieši saistīti ar uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – darbinieki), tiktu apmācīti jautājumos par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klasēm, veidiem, glabāšanas, iegādāšanās, realizēšanas, pārnēsāšanas, pārvadāšanas un izmantošanas ierobežojumiem un kārtību un ugunsdrošības noteikumiem.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 27.punktā minēto speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai (turpmāk – licencēšanas komisija) iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (2.pielikums). Iesniegumā norāda:

6.1. personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība:

6.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

6.1.2. kontaktinformāciju – juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniski);

6.1.3. informāciju par personām (vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās (turpmāk – komersanta pārvaldes institūcijas amatpersona);

6.1.4. informāciju par komersanta dalībniekiem:

6.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

6.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

6.2. individuālais komersants:

6.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

6.2.2. kontaktinformāciju – juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniski);

6.3. informāciju par komersanta darbinieku (pirotehniķi) (vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), kas saņēmis pirotehniķa sertifikātu vai pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmo dokumentu (speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai);

6.4. plānotos darbības veidus (ražošana, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, pirotehnisko pakalpojumu sniegšana);

6.5. to uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klases, ar kuriem plānots veikt komercdarbību;

6.6. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu, noliktavas vai veikala adresi;

6.7. speciālās atļaujas (licences) saņemšanas veidu – papīra vai elektroniska dokumenta formā.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersantam pieder vai tā valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt vai ražot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

7.2. apsardzes līguma kopiju, kas apliecina, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpas, noliktavas un veikali ir aprīkoti ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

7.3. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos plānus, ja komercdarbībai nepieciešama noliktava;

7.4. psihiatra un narkologa atzinumu par individuālā komersanta vai komersanta pārvaldes institūciju amatpersonu un komersanta darbinieku veselības stāvokli;

7.5. darbinieku sarakstu, norādot katra darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un amatu;

7.6. pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta kopiju, ja darbinieks nav saņēmis pirotehniķa sertifikātu (speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai);

7.7. darba līgumu, uzņēmuma līgumu vai citu līgumu kopijas, kuri noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu.

8. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai (3.pielikums), komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai vai ražošanai, iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumā norāda:

8.1. komersanta nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

8.2. kontaktinformāciju – juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniski);

8.3. adreses, kurās plānota 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība;

8.4. speciālās atļaujas (licences) saņemšanas veidu – papīra vai elektroniska dokumenta formā.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

9.1. sezonas tirdzniecības vietas telpu nomas līguma kopiju vai dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersantam pieder nekustamais īpašums, kurā paredzēta 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība;

9.2. telpu plānu mērogā 1:50 vai 1:100, kurā norādīta plānotā pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības vieta;

9.3. to darbinieku sarakstu, kuri realizēs pirotehniskos izstrādājumus sezonas tirdzniecības vietā, norādot katra darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

9.4. šādus šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto darbinieku dokumentus:

9.4.1. darba līguma, uzņēmuma līguma vai cita līguma kopiju, kurš noslēgts ar darbinieku par attiecīga darba veikšanu;

9.4.2. psihiatra un narkologa atzinumu par darbinieka veselības stāvokli.

10. Šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu komersants iesniedz ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms atļautās sezonas tirdzniecības.

11. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā un 9.4.2.apakšpunktā minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas no to izsniegšanas datuma.

12. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana

13. Saņemot šo noteikumu 6. vai 8.punktā minēto iesniegumu, licencēšanas komisija pārbauda, vai tajā norādītas visas nepieciešamās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 7. vai attiecīgi 9.punktā minētie dokumenti.

14. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 6. vai attiecīgi 8.punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 7. vai attiecīgi 9.punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija par to informē komersantu un nosaka termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām, konstatēto trūkumu novēršanai. Ja komersants noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci). Licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu ieraksta komisijas sēdes protokolā un par to triju darbdienu laikā informē komersantu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

15.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

15.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā atrodas uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpas, noliktava vai veikals, – atzinumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu, noliktavas un veikala atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) normatīvajiem aktiem, kas nosaka ugunsdrošības prasības pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpām, noliktavām un veikaliem;

15.1.2. Valsts policijas reģionālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā atrodas uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpas, noliktava vai veikals, – atzinumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu, noliktavas un veikala atbilstību (atkarībā no norādītā komercdarbības veida) pirotehnisko izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

15.1.3. Valsts vides dienestam – atzinumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu un iekārtu atbilstību vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

15.2. 15 dienu laikā:

15.2.1. pārbauda, vai uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta pārvaldes institūcijas amatpersonām un komersanta darbiniekiem neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;

15.2.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītais pirotehniķis ir saņēmis pirotehniķa sertifikātu vai veic pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta atbilstības novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai).

16. Licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

16.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

16.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā plānota 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, – atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

16.1.2. pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, – saskaņojumu par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību norādītajā teritorijā;

16.2. 15 dienu laikā pārbauda, vai uz darbiniekiem, kuri realizēs pirotehniskos izstrādājumus sezonas tirdzniecības vietā, neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi.

17. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 16.1.1. un 16.1.2.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī komersants reizē ar šo noteikumu 6.punktā vai attiecīgi 8.punktā minēto iesniegumu.

18. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 16.1.1. un 16.1.2.apakšpunktā minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas no to izsniegšanas datuma.

19. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 16.1.1. un 16.1.2.apakšpunktā minētās institūcijas sniedz atzinumus licencēšanas komisijai 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

20. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 15.1. un 16.1.apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas un 15.2. un 16.2.apakšpunktā minēto pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu attiecīgajam komercdarbības veidam ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

21. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama ziņu papildu pārbaude, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.

22. Ja komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai, papildus pieprasīto informāciju vai dokumentus iesniedz vēlāk nekā 15 dienas pirms atļautās sezonas tirdzniecības, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

23. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

23.1. šo noteikumu 15.2. vai 16.2.apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts kāds no Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā minētajiem ierobežojumiem;

23.2. konstatēts, ka pirotehniķim nav izsniegts pirotehniķa sertifikāts vai ka citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtais pirotehniķa sertifikāts vai tam pielīdzināmais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments nav atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā;

23.3. saņemts komersantam negatīvs šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3.apakšpunktā vai attiecīgi 16.1.1.apakšpunktā minētais atzinums vai nav saņemts šo noteikumu 16.1.2.apakšpunktā minētais saskaņojums.

24. Ja nepieciešams, licencēšanas komisija ir tiesīga uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicināt komersanta vadītāju vai komersanta pilnvaroto pārstāvi.

25. Licencēšanas komisija lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) ieraksta komisijas sēdes protokolā un triju darbdienu laikā par to informē komersantu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Speciālā atļauja (licence) ir derīga ar dienu, kad komersants pēc noteiktās valsts nodevas samaksas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci). Speciālā atļauja (licence) 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai ir derīga no speciālajā atļaujā (licencē) norādītā datuma līdz norādītā gada 31.decembrim.

27. Licencēšanas komisija atbilstoši pieņemtajam lēmumam izsniedz komersanta vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai šāda veida speciālo atļauju (licenci):

27.1. speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, kas dod tiesības ražot speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to propelentus, iegādāties Latvijā un importēt no ārvalstīm uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai nepieciešamos propelentus un izejmateriālus, glabāt tos speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā adresē, realizēt saražotās uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus vairumtirdzniecībā Latvijā un eksportēt realizēšanai ārvalstīs;

27.2. speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai, kas dod tiesības iegādāties Latvijā un importēt no ārvalstīm speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, glabāt tos speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā adresē, realizēt vairumtirdzniecībā Latvijā un eksportēt realizēšanai ārvalstīs, kā arī veikt tranzīta un starpniecības darījumus;

27.3. speciālo atļauju (licenci) noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecībai, kas dod tiesības iegādāties Latvijā un importēt no ārvalstīm speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, glabāt tos speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā adresē, realizēt mazumtirdzniecībā Latvijā un eksportēt realizēšanai ārvalstīs, kā arī veikt tranzīta un starpniecības darījumus;

27.4. speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai ar noteiktas klases uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, kas dod tiesības iegādāties Latvijā un importēt no ārvalstīm speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, glabāt tos speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā adresē un sniegt ar tiem pirotehniskos pakalpojumus;

27.5. speciālo atļauju (licenci) cita veida komercdarbībai ar noteiktas klases uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, kas dod tiesības veikt speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību.

28. Speciālajā atļaujā (licencē) norāda komersanta nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) veidu, ražotnes, noliktavas un veikala adresi, kurā atļauta uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšana, realizācija un ražošana, atļautās uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klases un maksimālo atļauto propelenta masas daudzumu noliktavā un veikalā, kā arī speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas datumu un numuru. Speciālajā atļaujā (licencē) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai papildus norāda pirotehniķa vārdu, uzvārdu un pirotehniķa sertifikāta numuru vai pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta nosaukumu un numuru.

29. Ja speciālajā atļaujā (licencē) nevar norādīt visas atļautās uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktavu vai veikalu adreses, tās norāda speciālās atļaujas (licences) pielikumā.

30. Saņemot speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz licencēšanas komisijai valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju vai ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis maksātājs. Ja maksājums veikts ar internetbankas starpniecību un maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, komersants to var nosūtīt arī uz komisijas norādīto elektroniskā pasta adresi.

31. Ja komersants izteicis vēlmi speciālo atļauju (licenci) saņemt elektroniska dokumenta formā, licencēšanas komisija pārbauda, vai ir iesniegti šo noteikumu 30.punktā minētie dokumenti, kas apliecina valsts nodevas samaksu, un triju darbdienu laikā pēc šāda dokumenta saņemšanas nosūta speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

32. Ja komersants sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nesamaksā noteikto valsts nodevu vai nav saņēmis speciālo atļauju (licenci), iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

IV. Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības, atkārtotas speciālās atļaujas (licences) un speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšana

33. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts iecelt (ievēlēt) jaunu vadītāju vai komersanta pārvaldes institūcijas amatpersonu vai pieņemt darbā jaunu darbinieku, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu un attiecīgi šo noteikumu 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā paredzēts mainīt komersanta dalībnieku sastāvu, komersants par to rakstiski informē licencēšanas komisiju.

34. Ja saņemts šo noteikumu 33.punktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.2.apakšpunktā minēto pārbaudi un sniedz atbildi komersantam.

35. Komersants izdara izmaiņas komersanta dalībnieku sastāvā, ieceļ (ievēlē) jaunu vadītāju vai komersanta pārvaldes institūcijas amatpersonu vai attiecīgi pieņem darbā jaunu darbinieku pēc licencēšanas komisijas atbildes saņemšanas, ka uz attiecīgo personu neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi. Pieņemot darbā citu pirotehniķi, komersants saņem atkārtotu speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

36. Pieņemot darbā jaunu darbinieku, komersants nodrošina šo noteikumu 5.punktā minēto prasību izpildi.

37. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā beidzies šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētā dokumenta derīguma termiņš, komersants 15 dienu laikā iesniedz licencēšanas komisijai derīgus atzinumus par attiecīgo personu veselības stāvokli. Ja šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajā dokumentā nav norādīts derīguma termiņš, komersants ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no dokumenta izsniegšanas dienas iesniedz licencēšanas komisijai derīgus atzinumus par attiecīgo personu veselības stāvokli.

38. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā mainīta komersanta juridiskā adrese vai nosaukums, komersants piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz licencēšanas komisijai attiecīgu iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

39. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

40. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ierīko citu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpu, noliktavu vai veikalu, komersants pirms attiecīgo telpu izmantošanas par to informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

41. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2. un 15.1.3.apakšpunktā minētos atzinumus. Pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas licencēšanas komisija izsniedz komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

42. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2. un 15.1.3.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī komersants reizē ar šo noteikumu 40.punktā minēto iesniegumu. Komersants uzsāk komercdarbību citās telpās pēc atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

43. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc atkārtotas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas iznīcināt iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci). Atkārtotu speciālo atļauju (licenci) izsniedz, ievērojot šo noteikumu 30.punktā minēto kārtību.

44. Ja papīra formā izsniegtā speciālā atļauja (licence) bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanai. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

45. Ja elektroniskā dokumenta formā izsniegtā speciālā atļauja (licence) bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanai. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta vai izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

46. Ja komersants pārtrauc speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju. Komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc komercdarbības pārtraukšanas iznīcināt izsniegto speciālo atļauju (licenci).

V. Speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšana un anulēšana

47. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktajos gadījumos pieņem Valsts policijas kompetentā amatpersona, bet lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu – licencēšanas komisija.

48. Komersants, kuram apturēta speciālās atļaujas (licences) darbība, speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atsāk tikai pēc Valsts policijas kompetentās amatpersonas lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.

49. Licencēšanas komisija, pieņemot lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, var noteikt datumu, ar kuru speciālā atļauja (licence) ir anulēta, bet attiecīgais laikposms nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

50. Ja pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iznīcināt izsniegto speciālo atļauju (licenci).

51. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai Valsts policijas struktūrvienībai (amatpersonai), bet licencēšanas komisijas lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu – Valsts policijas priekšniekam.

VI. Valsts policijas atļaujas izsniegšana 4.klases uguņošanas ierīču un T2 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādei, glabāšanai un izmantošanai

52. Lai saņemtu Valsts policijas atļauju iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus (turpmāk – atļauja) (5.pielikums), juridiskā persona, kura ir tiesīga iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus:

52.1. ierīko noliktavu vai glabātavu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktavām vai veikalu glabātavām;

52.2. norīko darbinieku, kas ir atbildīgs par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu izmantošanai (turpmāk – atbildīgā persona);

52.3. iesniedz Valsts policijā iesniegumu (6.pielikums).

53. Šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētajā iesniegumā norāda:

53.1. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

53.2. kontaktinformāciju – juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja atļauju vēlas saņemt elektroniski);

53.3. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktavas (glabātavas) adresi;

53.4. atbildīgās personas un pirotehniķa vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

53.5. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādāšanās, glabāšanas un izmantošanas pamatojumu;

53.6. atļaujas saņemšanas veidu – papīra vai elektroniska dokumenta formā.

54. Šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno:

54.1. dokumenta kopiju, kas apliecina juridiskās personas darbības veidu kinofilmu vai televīzijas raidījumu uzņemšanā, teātra uzvedumu iestudēšanā un izrādīšanā vai citu mākslas un izklaides pasākumu rīkošanā;

54.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka juridiskajai personai pieder vai tās valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

54.3. apsardzes līguma kopiju, kas apliecina, ka uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktava (glabātava) ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti;

54.4. šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos plānus (ja ierīkota noliktava);

54.5. juridiskās personas lēmuma kopiju, ar kuru noteikta atbildīgā persona;

54.6. darba līguma kopiju, kurš noslēgts ar atbildīgo personu;

54.7. ar pirotehniķi noslēgtā darba līguma, uzņēmuma līguma vai cita līguma kopiju par attiecīgu darbu veikšanu;

54.8. pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta kopiju, ja pirotehniķis nav saņēmis pirotehniķa sertifikātu.

55. Saņemot šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārbauda, vai tajā norādītas visas nepieciešamās ziņas un ir pievienoti visi šo noteikumu 54.punktā minētie dokumenti.

56. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 53.punktā noteiktās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 54.punktā minētie dokumenti, Valsts policija par to informē juridisko personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par piecām darbdienām. Ja juridiskā persona noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, Valsts policija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un par to triju darbdienu laikā informē komersantu, nosūtot pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

57. Valsts policija pēc šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

57.1. triju darbdienu laikā pieprasa šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētos atzinumus;

57.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītais pirotehniķis ir saņēmis pirotehniķa sertifikātu, vai veic pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmā dokumenta atbilstības novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

58. Šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī juridiskā persona vienlaikus ar šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minēto iesniegumu. Šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas no to izsniegšanas datuma.

59. Ja lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepieciešama ziņu papildu pārbaude, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no kompetentajām institūcijām nepieciešamo informāciju.

60. Valsts policija atļauju izsniedz 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 57.punktā minēto pārbaužu veikšanas, ja:

60.1. saņemti pozitīvi šo noteikumu 15.1.1. un 15.1.2.apakšpunktā minētie atzinumi;

60.2. šo noteikumu 52.3.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītais pirotehniķis ir saņēmis pirotehniķa sertifikātu vai pirotehniķa sertifikātam pielīdzināmais dokuments ir atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā;

60.3. juridiskā persona ir tiesīga iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu.

VII. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

61. Par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksā valsts nodevu šādā apmērā:

61.1. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai – 1422,87 euro;

61.2. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu noteiktas klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, vai citam komercdarbības veidam – 1422,87 euro;

61.3. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai – 711,44 euro;

61.4. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai – 1422,87 euro;

61.5. par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu – 14,23 euro;

61.6. par atkārtotu speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 14,23 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.488 redakcijā)

62. Komersants, kas samaksājis šo noteikumu 61.1., 61.2. vai 61.4.apakšpunktā minēto valsts nodevu un saņēmis attiecīgu speciālo atļauju (licenci), par šo noteikumu 61.1., 61.2. vai 61.4.apakšpunktā minēto cita veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksā valsts nodevu, kāda noteikta par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

63. Ja iesniegums tiek iesniegts un speciālā atļauja (licence) tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 63.1., 61.2., 61.3. un 61.4.apakšpunktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

64. Valsts nodevu maksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas un maksājumu veic ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

65. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

VIII. Noslēguma jautājumi

66. Ja speciālā atļauja (licence) un reģistrācijas apliecība komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, komersants, saņemot jaunā parauga beztermiņa speciālo atļauju (licenci), maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tādā apmērā, kāds noteikts par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

67. Komersants maksā valsts nodevu šo noteikumu 66.punktā noteiktajā apmērā, ja iesniegums jaunā parauga beztermiņa speciālās atļaujas (licences) saņemšanai tiek iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas pirms speciālās atļaujas (licences) vai reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām vai ne vēlāk kā līdz 2017.gada 23.aprīlim, ja izsniegta beztermiņa speciālā atļauja (licence) vai reģistrācijas apliecība.

68. Šo noteikumu 4.punktā minētā prasība piemērojama ar 2013.gada 4.jūliju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.502

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
01.01.2014