Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Daugavpilī 2011.gada 28.aprīlī
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa sēdē (prot. Nr.11, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka suņu vešanas pastaigā, bezsaimnieka kaķu un produktīvo mājdzīvnieku turēšanas un klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. mājdzīvnieki – suņi, kaķi un produktīvie mājdzīvnieki;

2.2. produktīvie mājdzīvnieki – visu sugu mājlopi, mājputni, truši, kā arī citi dzīvnieki, kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai;

2.3. publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.

3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

4. Daugavpils pilsētas dome deleģējusi pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" (turpmāk – PSIA "Labiekārtošana-D") organizēt klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē.

5. Jebkurai personai ir pienākums nekavējoties paziņot PSIA "Labiekārtošana-D" attiecīgajam dienestam par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku.

6. Personām ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti sterilizēti bezsaimnieka kaķi.

(Daugavpils pilsētas domes 14.07.2011. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

II. Kārtība suņu vešanai pastaigā

7. Suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums vest suni pastaigā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Daugavpils pilsētā ārpus norobežotās teritorijas atļauts vest suni pastaigā bez pavadas vietās, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām.

8. Suņa īpašniekam vai turētājam ir šādi pienākumi:

8.1. vest suni pavadā;

8.2. vedot pastaigā suni, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un tos savākt;

8.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9);

8.4. pārvadāt suni sabiedriskajā transportlīdzeklī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Suņa īpašnieks vai turētājs nav tiesīgs ievest suni bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās, publiskajās peldvietās un ūdenstilpēs (t.sk., to mazgāšanai) un publisko pasākumu norises vietās, izņemot dzīvnieku tirdzniecības, sacensību un demonstrēšanas vietās.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

III. Kaķu un bezsaimnieka kaķu turēšanas kārtība

10. Daugavpils pilsētā dzīvojamo māju tuvumā atļauts turēt tikai sterilizētu bezsaimnieka kaķi, nodrošinot tā labturību un apzīmēšanu. Sterilizētu bezsaimnieka kaķu turēšana dzīvojamo māju tuvumā saskaņojama ar PSIA "Labiekārtošana-D".

11. Kaķis var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tiek nodrošināta tā apzīmēšana.

IV. Produktīvo mājdzīvnieku turēšanas kārtība

12. Produktīvos mājdzīvniekus Daugavpils administratīvajā teritorijā atļauts turēt šādos gadījumos:

12.1. produktīvā mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam īpašumā vai lietošanā ir zemesgabals, kas var tikt izmantots produktīvā mājdzīvnieka pastaigai;

12.2. produktīvā mājdzīvnieka turēšanai ir iekārtota novietne atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.34).

13. Produktīvā mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt tā labturību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī:

13.1. uzturēt tīrībā un kārtībā zemesgabalu, kas tiek izmantots produktīvā dzīvnieka pastaigai, kā arī tā pieguļošo teritoriju;

13.2. nodrošināt produktīvā mājdzīvnieka uzturēšanos tikai tā turēšanai paredzētajā teritorijā un novietnē.

13.1 Atrodoties ar dzīvnieku publiskā vietā, dzīvnieka īpašniekam vai turētajam ir pienākums savākt sava dzīvnieka ekskrementus.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

IV.1 Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

13.2 Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā; sk. 15. punktu)

13.3 Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

V. Noslēguma jautājums

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr.15 "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā".

15. Personas, kuras līdz šo noteikumu 13.2 punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (turpmāk – Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības noteikumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
01.07.2020