Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 10.05.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 2011.gada 14.aprīlī (prot. Nr.4, 11.§)
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas ezerā, izņemot Pērkones kanālu un polderu kanālus.

2. Liepājas ezers, kura platība ir 3715 ha, atrodas Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Liepājas ezers saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ir dabas liegums, kā arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000.

4. Licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība", Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 28.marta noteikumiem Nr.114 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

5. Licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā tiek noteikta, pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras izstrādātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā un tā sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.

6. Licencēto makšķerēšanu organizē Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu pilnvarota biedrība "Liepājas ezeri", reģistrācijas Nr.40008082556, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401 (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

7. Licencētā makšķerēšana atļauta:

7.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu, un ar iebrišanu;

7.2. no airu laivas un motorlaivas, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.3. no ledus.

8. Licencētā makšķerēšana aizliegta:

8.1. spiningojot no krasta vai ar iebrišanu, no 1.marta līdz 30.aprīlim;

8.2. makšķerējot un spiningojot kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas ietekai 50 m attālumā uz abām pusēm no iezīmētas navigācijas zīmju līnijas.

9. Licencētā makšķerēšana no laivām un motorlaivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

10. Laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam lomā atļauts paturēt 3 (trīs) līdakas.

11. Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 14 gadu vecumam – no airu laivas.

12. Aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

13. Aizliegts paturēt lomā taimiņus un lašus.

III. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

14. Autotransportu atļauts novietot ne tuvāk par 10 metriem no ezera krasta vai šim nolūkam aprīkotās stāvvietās, ceļu vai ielu nomalēs, laivu kooperatīvu teritorijās.

15. Autotransportu aizliegts novietot dabas lieguma stingrā režīma zonā.

16. Aizliegts kurināt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietas), lauzt, zāģēt kokus un krūmus, izgāzt atkritumus un piesārņot ūdenstilpi.

17. Aizliegts makšķerēt vai uzturēties dabas lieguma "Liepājas ezers" stingrā režīma zonā (1.pielikums).

IV. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU VEIDI, MAKSA PAR LICENCĒM

18. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

18.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

18.2. izdevumus licenču izplatīšanai;

18.3. izdevumus Liepājas ezera apkārtējās vides uzturēšanai, labiekārtošanai un sakopšanai.

19. Makšķerēšana Liepājas ezerā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:

19.1. dienas licenci makšķerēšanai no krasta vai no ledus periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim – cena 1,42 euro;

19.2. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (bezledus periodā) – cena 2,13 euro;

19.3. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam – cena 4,27 euro;

19.4. mēneša licenci makšķerēšanai no krasta un no ledus periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim – cena 5,69 euro;

19.5. mēneša licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (bezledus periodā) – cena 7,11 euro;

19.6. vasaras sezonas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,38 euro;

19.7. gada licenci makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – cena 17,07 euro;

19.8. gada bezmaksas licenci makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas) periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

21. Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, 1. un 2.grupas invalīdiem un politiski represētajām personām – atļauts makšķerēt ar gada bezmaksas licenci, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, invaliditātes apliecību vai represētās personas apliecību.

22. Gada bezmaksas licenci Liepājas ezera piekrastes zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Liepājas pilsētas, Nīcas un Grobiņas novadu daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātie iedzīvotāji atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem sarakstiem var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri" (Zvejnieku aleja 11–5, Liepāja, LV–3401). Maznodrošinātas personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss.

V. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJA

23. Katra licence (2.pielikums) satur šādus rekvizītus:

23.1. licences nosaukums un veids;

23.2. kārtas numurs;

22.3. derīguma termiņš;

23.4. licences cena;

23.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

23.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;

23.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

23.8. izsniegšanas datums.

24. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

25. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

26.1. biedrība "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;

26.2. licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju laikrakstos "Kurzemes Vārds" un "Kursas Laiks".

VI. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

27. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotāciju ieņēmumu veidošanai.

28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai

29. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

VII. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

30. Licences īpašniekam ir pienākums:

30.1. reģistrēt savu lomu, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un ierakstot to attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā;

30.2. iesniegt lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietās vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam, kura adrese norādīta šo noteikumu 6.punktā un uz licences.

31. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekiem liegts turpmāk iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Liepājas ezerā kārtējā un nākamajā gadā.

VIII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

32. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Liepājas ezerā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes tuvumā.

33. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

34. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

35. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.

36. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo noteikumu 27. un 28.punktā noteiktajām prasībām.

37. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu.

38. Īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2005.gadā izstrādātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām.

39. Norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

40. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.

41. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo saistošo noteikumu prasībām.

42. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

43. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

IX. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KONTROLE

44. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

45. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

46. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

47. Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

X. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PASĀKUMU PLĀNS ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

48. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2011.gada līdz 2014.gadam īsteno šādus pasākumus:

48.1. līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 500000 kāpuru un 20000 līdaku mazuļu katru gadu;

48.2. vēdzeļu krājumu pavairošanu, ielaižot katru gadu 500000 – 1000000 kāpuru un vēdzeļu mazuļu.

49. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

50. Atzīt par spēku zaudējušiem:

50.1. Liepājas pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6 "Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā ";

50.2. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 "Par licencēto makšķerēšanu (amatierzveju) Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā "".

51. Saistošo noteikumu darbības termiņš ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

52. Noteikumi publicējami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2011.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS SHĒMA

Dabas lieguma ”Liepājas ezers” stingrā režīma zonā makšķerēšana vai uzturēšanās aizliegta

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2011.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.22 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI

AIZMUGURE LICENCĒM

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU AIZMUGURES DAĻA

LOMA ATSKAITE OBLIGĀTI JĀNODOD LICENCES IEGĀDES VIETĀ

01.01.2014