Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.20

Rīgā 2011.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 18.§)
Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojums):

1.1. nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;

1.2. kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizācija;

1.3. kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana personai par tās kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā minēto gadījumu);

1.4. kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju;

1.5. Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana;

1.6. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana;

1.7. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija datubāzē, sagatavošana un izsniegšana;

1.8. Valsts zemes dienesta atzinuma sagatavošana par zemes ierīcības projektu.

2. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – cenrādis), izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

3. Atbilstoši cenrādim pakalpojumus pēc to maksas aprēķina iedala:

3.1. pakalpojumos, kuru maksu veido viena cenrādī norādītā cena;

3.2. pakalpojumos, kuru maksu veido vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājumu summa.

4. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu:

4.1. par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem – pilnā apmērā;

4.2. par būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem – 50 procentu apmērā no prognozētās maksas;

4.3. par šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, izņemot būves kadastrālo uzmērīšanu, – cenrādī norādītā pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā.

5. Prognozētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta saskaņā ar cenrādi un faktiski izpildīto darbu apjomu.

6. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 4.punktā minētā priekšapmaksa un maksājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

7. Ja šo noteikumu 4.punktā minētā priekšapmaksa nav samaksāta 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka persona ir atteikusies no pakalpojuma un pasūtījums ir anulēts. Šā punkta nosacījumu nepiemēro, ja normatīvajos aktos noteiktais pakalpojuma izpildes termiņš skaitāms no pakalpojuma pieprasījuma saņemšanas dienas.

8. Par sniegto pakalpojumu personai izraksta rēķinu. Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas. Pēc šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu izpildes Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā.

9. Personai ir tiesības 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt pretenziju Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram par rēķinā norādīto pakalpojuma maksu. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo no pienākuma samaksāt rēķinu noteiktajā termiņā.

10. Par pakalpojumu persona norēķinās:

10.1. ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu likuma izpratnē;

10.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Valsts zemes dienestā;

10.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas portālā.

11. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona.

12. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienests ir tiesīgs datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

13. Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem tikai pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

14. Pakalpojuma izpildi var pārtraukt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai personai rakstiski atsakoties no pakalpojuma.

15. Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:

15.1. ja priekšapmaksa nav samaksāta vai saņemtā priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests izraksta personai rēķinu
15 kalendāra dienu laikā pēc pasūtījuma pārtraukšanas. Persona 15 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas samaksā rēķinu;

15.2. ja priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests informē personu par aprēķināto starpību un atmaksā to šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā.

16. Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības iesniegt iesniegumu par atteikšanos no pakalpojuma. Pamatojoties uz minēto iesniegumu, Valsts zemes dienests neuzsāk vai pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā.

17. Šo noteikumu 15.2.apakšpunktā un 16.punktā minētajos gadījumos attiecīgo naudas summu atmaksā saskaņā ar personas iesniegumu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, bankas rekvizīti un konta numurs, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību 45 kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Valsts zemes dienestā.

18. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 4., 7., 8., 9., 13., 14., 15. un 16.punkta nosacījumus.

19. Zvērinātam tiesu izpildītājam nepiemēro šo noteikumu 4.punkta nosacījumus. Zvērināts tiesu izpildītājs, neslēdzot rakstisku vienošanos ar Valsts zemes dienestu, maksā reizi mēnesī saskaņā ar Valsts zemes dienesta rēķinu par iepriekšējā kalendāra mēnesī sniegtajiem zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumu veikšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (par atzīmes ierakstīšanu vai dzēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, par informācijas izsniegšanu par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem un par informācijas izsniegšanu no Valsts zemes dienesta arhīva materiāliem).

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumus Nr.770 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
15.01.2011