Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.07.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 63. §)
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu,
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk – cenrādis) un kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojums):

1.1. nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;

1.2. kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57. panta 1. un 1.1 punktā minēto kadastra datu aktualizācija;

1.3. kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana personai par tās kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantā minēto gadījumu);

1.4. kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98. pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju;

1.5. Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana;

1.6. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana;

1.7. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana.

2. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

3. Valsts zemes dienests viena pasūtījuma ietvaros sniedz vienu vai vairākus pakalpojumus atbilstoši personas pieprasījumam.

4. Ja persona vēlas saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā, nekā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos, un tas ir tehniski iespējams, cenai par pakalpojumu piemēro koeficientu divi.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 432)

6. Ja Valsts zemes dienests pakalpojuma sniegšanu organizē tikai elektroniskā veidā un persona pakalpojumu pieprasa vai saņem klātienē, Valsts zemes dienests piemēro papildu maksu par apkalpošanu klātienē saskaņā ar cenrādi.

7. Maksu par pakalpojumu veido:

7.1. viena cenrādī norādītā cena;

7.2. vairāku cenrādī norādīto cenu summa;

7.3. vairāku cenrādī norādīto pakalpojuma elementu cenas un daudzuma reizinājumu summa.

8. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona saskaņā ar Valsts zemes dienesta sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu pilnā apmērā, izņemot:

8.1. būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, par kuriem persona maksā priekšapmaksu 50 procentu apmērā no prognozētās maksas;

8.2. ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu un, pieņemot pakalpojumu, nav iespējams aprēķināt pakalpojuma kopējo maksu. Šādā gadījumā persona maksā priekšapmaksu cenrādī norādītās pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, izņemot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus.

9. Ja maksu par pakalpojumu veido saskaņā ar šo noteikumu 7.3. apakšpunktu, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā.

10. Paredzētās maksas apmērs, ko aprēķina priekšapmaksas veikšanai, var atšķirties no pasūtījuma tāmes summas, kas aprēķināta atbilstoši faktiski izpildīto darbu apjomam.

11. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi uzsāk nākamajā darbdienā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir veikta šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa un maksājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

12. Ja šo noteikumu 8. punktā minētā priekšapmaksa nav samaksāta 30 kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, uzskatāms, ka persona ir atteikusies no pakalpojuma un pasūtījums ir anulēts.

13. Valsts zemes dienests par sniegto pakalpojumu izraksta un izsniedz personai rēķinu.

14. Persona Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas.

15. Par pakalpojumu persona norēķinās:

15.1. ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

15.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Valsts zemes dienestā;

15.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Valsts zemes dienesta datu izplatīšanas portālā.

16. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona.

17. Ja persona nav samaksājusi rēķinu norādītajā termiņā, Valsts zemes dienestam ir tiesības datus par personu nodot parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam.

18. Ja nav ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad par to izrakstītie rēķini, kā arī par citiem personai sniegtajiem pakalpojumiem izrakstītie rēķini, kuriem iestājies samaksas termiņš, ir samaksāti pilnā apmērā un šie maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

19. Ja ir ierosināta tiesvedība par pakalpojuma maksas apmēru, pamatotību vai aprēķinu pareizību, izpildīto pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums un persona ir samaksājusi atbilstoši tiesas spriedumā noteiktajam un maksājumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīti par saņemtiem valsts budžetā.

20. Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi var pārtraukt:

20.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.2. personai rakstiski atsakoties no pakalpojuma.

21. Pārtraucot pakalpojuma izpildi, Valsts zemes dienests sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanai, šādā kārtībā:

21.1. ja saņemtā priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests izraksta personai rēķinu 15 kalendāra dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas. Persona rēķinu samaksā 15 kalendāra dienu laikā pēc tā izrakstīšanas;

21.2. ja saņemtā priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests informē personu par aprēķināto starpību un atmaksā to šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.

22. Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības rakstiski atteikties no pakalpojuma. Ja persona atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā šo noteikumu 23. punktā noteiktajā kārtībā.

23. Šo noteikumu 21.2. apakšpunktā un 22. punktā minētajā gadījumā persona Valsts zemes dienestam iesniedz iesniegumu, kurā norādīti dati par personu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods vai identifikācijas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), bankas rekvizīti un konta numurs. Valsts zemes dienests ne vēlāk kā 45 kalendāra dienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību.

24. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 8., 12., 14., 18., 19., 20., 21. un 22. punkta nosacījumus.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 20 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8. nr.) un Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 896 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.).

26. Maksa par pakalpojumu, kas pieprasīts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pieprasīšanas dienā.

26.1 Šo noteikumu pielikuma 9., 10., 11. un 12. punktā noteiktā maksa netiek piemērota trīs mēnešus pēc pirmreizējas datu publicēšanas atvērto datu veidā personām, kuras uz esošo līgumu pamata saņem šādus datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 890 redakcijā)

27. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 11. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 787

(Pielikums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 432 redakcijā; sk. grozījumu 3. punktu)

Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

 

 

Nr.

p. k.

Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)1Cena ar PVN (euro)
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana2
1.Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana3, 4
1.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens īpašums42,000,0042,00
1.2.ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku5viens apbūves laukuma kvadrātmetrs0,170,000,17
1.3.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu5viens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
1.4.Būves neesības vai nereģistrētas ēkas   konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā  (piemēro arī šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajai cenai)viena būve10,440,0010,44
1.5.zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšanaviena zemes vienība15,150,0015,15
2.Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana3, 4
2.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums62,000,0062,00
2.2.lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšanaviens kilometrs/
1000 kvadrātmetru5
21,100,0021,10
2.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 2.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa4,100,004,10
2.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpuviens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
3.Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana3, 4
3.1.sākotnējo datu un dokumentu sagatavošanaviens pasūtījums42,000,0042,00
3.2.punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšanaviena inženierbūve15,600,0015,60
3.3.otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minētajai cenai)viena daļa4,100,004,10
3.4.telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu5viens kopējās platības kvadrātmetrs1,090,001,09
4.Būves nolietojuma noteikšana3, 4, 7 
4.1.ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem34,350,0034,35
4.2.ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvarosēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem80,500,0080,50
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā2
5.Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
5.1.Jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa)viens kadastra objekts44,500,0044,50
5.2.par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minētajai cenai)viena telpa0,760,000,76
6.Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums8, 9viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu17,850,0017,85
7.Būves teksta un grafisko datu reģistrācija vai reģistrācija, aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums10viena būve89,250,0089,25
III. Informācijas pieejamības nodrošināšana7
8.Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu12viens īpašums2,850,002,85
viens mēnesis11162,500,00162,50
9.Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai 11viens mēnesis par vienu datu kopu24,500,0024,50
10.Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS11, 13viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000  pieprasījumiem mēnesī42,050,0042,05
11.Datubāzes replikācijas abonēšana 11viens mēnesis42,050,0042,05
12.Datnes izsniegšanaviena datu kopa150,350,00150,35
13.

Informācija sertificētām personām14 normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

13.1.informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībāmviena zemes vienība20,750,0020,75
13.2.informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektuviena zemes vienība9,100,009,10
14.Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem2, 15

viens dokuments

13,450,0013,45
15.Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)2, 15viens dokuments14,150,0014,15
16.

Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra

sagatavošana2, 15

vienas būves vai telpu grupas lieta

15,000,0015,00
17.Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana2, 15viens dokuments3,000,003,00
viena lieta15,000,0015,00
18.Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu16viena stunda38,800,0038,80
19.Informācijas izsniegšanas nodrošināšana17
19.1.pasta sūtījuma noformēšana18

viens pasta sūtījums

1,450,001,45
19.2.

kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana

viens caurauklots dokuments4,250,004,25
19.3.dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšanaviens apliecinājums1,850,001,85
19.4.informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapaspar katrām 10 lapām1,550,001,55
19.5.informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formāviena lapa8,550,008,55
IV. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi
20.Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums2, 15viens atzinums40,300,0040,30
21.Speciālās vērtības aprēķināšanaviena vērtība33,350,0033,35
22.Lēmums zemes reformas ietvaros2, 15, 19 
22.1.vienam lietotājamviens lēmums27,750,0027,75
22.2.katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus šā pielikuma 22.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanuviens lēmums7,100,007,10
23.Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem2viens dokuments9,250,009,25
24.Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū2viens pieprasījums60,000,0060,00
V. Citi pakalpojumi
25.Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē7viens pieprasījums4,300,004,30
26.Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem2, 15viens dokuments par vienu zemes vienību38,800,0038,80
27.Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā16viena stunda19,700,0019,70
28.Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos seminārosviens dalībnieks29,000,0029,00
29.Speciālista izbraukums7, 20
29.1.Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietasviena objekta apsekošana17,860,0017,86
29.2.Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas

viena objekta apsekošana

35,700,0035,70

 

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Var saņemt pakalpojumu divas reizes īsākā termiņā.

3. Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

4. Papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 5. vai 6. punktā minēto cenu par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, šā pielikuma 16. punktā minēto cenu par kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, šā pielikuma 29. punktā minēto cenu par speciālista izbraukumu uz objektu.

5. Par kontrolmērījumu veikšanu objektā pēc klienta pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos cena noteikta 50 % apmērā no šajā punktā minētās cenas.

6. Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 4. punkta apakšpunktu.

7. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu katalogā ievietota informācija par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

8. Pārsniedzot piecas datu aktualizācijas vienam kadastra objektam, maksu piemēro  saskaņā ar šā pielikuma 7.punktā minēto cenu.

9. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtota dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildē.

10. Maksu par atteikumu piemēro saskaņā ar šā pielikuma 5.1. apakšpunktā minēto cenu.

11. Maksa tiek piemērota par pilnu mēnesi. Minimālais abonēšanas laiks ir viens mēnesis.

12. Informācija tiek sagatavota no informācijas sistēmas bez paraksta, proporcionāli nesamazinot maksu.

13. Cenu piemēro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī līdz 1 000 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī. Pārsniedzot 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī, cena par turpmākiem datu pieprasījumiem šajā kalendāra mēnesī netiek piemērota. Pieprasījumu skaits ir viens nedalāms kopums. Maksu par kalendāra mēnesi, kurā tiek pārtrauktas līgumsaistības, aprēķina šajā piezīmē noteiktajā kārtībā.

14. Sertificēta persona ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un meža inventarizācijas darbu veikšanā.

15. Ja nepieciešams, pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu saskaņā ar šā pielikuma 19.4. un 19.5. apakšpunktu.

16. Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir viena stunda.

17. Informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests nodrošina tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pakalpojumu, ja klients norādījis šajā punktā minēto pakalpojuma izsniegšanas veidu.

18. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

19. Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās, izņemot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 16. panta otrās daļas noteiktos gadījumus). Ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

20. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ un par gaidīšanas laiku, ilgāku par vienu stundu. Maksu par pakalpojumu piemēro dubultā apmērā, ja izbrauciens uz objektu ir ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā un svētku dienā.

19.07.2022