Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 04.03.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 121 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1182

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 84.§)
Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu (turpmāk – pārskats) veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs) un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs), kā arī šo veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Pasūtītājs, sagatavojot pārskatus, izmanto šādus veidlapu paraugus:

2.1. veidlapa Nr.1-PIL "Publisko iepirkumu gada pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr.1-PIL) (1.pielikums);

2.2. veidlapa Nr.2-PIL/C "Publisko iepirkumu gada pārskats par centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām procedūrām publisko iepirkumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju vajadzībām" (turpmāk – veidlapa Nr.2-PIL/C) (2.pielikums);

2.3. veidlapa Nr.4-ADJIL "Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr.4-ADJIL) (2.1 pielikums).

(Grozīts ar MK 08.05.2012. noteikumiem Nr.320)

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot pārskatus, izmanto šādus veidlapu paraugus:

3.1. veidlapa Nr.3-SPS "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem" (turpmāk – veidlapa Nr.3-SPS) (3.pielikums);

3.2. veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS "Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" (turpmāk – veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS) (4.pielikums).

(MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā)

4. Persona, kura vienlaikus ir pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, aizpilda šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās veidlapas un iesniedz tās Iepirkumu uzraudzības birojā.

5. Pasūtītājs šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos pārskatus (veidlapa Nr.1-PIL un veidlapa Nr.2-PIL/C) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.aprīlim. Pasūtītājs veidlapu Nr.2-PIL/C aizpilda un Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz tikai tad, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis centralizētus iepirkumus. Pasūtītājs šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto pārskatu (veidlapa Nr.4-ADJIL) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.martam, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu.

(MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā)

6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 3.punktā minētos pārskatus (veidlapa Nr.3-SPS un veidlapa Nr.5-ADJIL/SPS) par iepriekšējo kalendāra gadu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.martam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapu Nr.5-ADJIL/SPS aizpilda un Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz tikai tad, ja attiecīgajā pārskata periodā tas ir veicis iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš iepirkumus ir veicis saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo noteikumu 2.punktā minētos pārskatus iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu.

(MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā)

7. Pārskatus pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz papīra formā, nosūtot pa pastu vai faksu, vai elektroniski, izmantojot e-pastu, ja attiecīgie pārskati ir parakstīti ar elektronisko parakstu, kuru ir izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs Elektronisko dokumentu likuma izpratnē.

8. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē kļūdas pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja sagatavotajā pārskatā, tas paziņo pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā precizētu pārskatu.

2. Veidlapas Nr.1-PIL aizpildīšanas kārtība
2.1. Veidlapas Nr.1-PIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

9. Veidlapā Nr.1-PIL iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumiem par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

10. Pasūtītājs veidlapā Nr.1-PIL iekļauj informāciju par decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

11. Veidlapā Nr.1-PIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, iepirkumu protokoliem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

12. Ja pasūtītājs veidlapu Nr.1-PIL aizpilda tikai par saviem noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tas veidlapas attiecīgajā ailē ar atzīmi "X" norāda, ka pārskats aizpildīts par vienu pasūtītāju. Ja pasūtītāja pakļautībā vai pārraudzībā ir vairākas iestādes, kuras ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tas var iesniegt konsolidētu pārskatu, veidlapas Nr.1-PIL attiecīgajā ailē ar atzīmi "X" norādot, ka pārskats aizpildīts par vairākiem pasūtītājiem, un pievienojot veidlapai Nr.1-PIL pavadvēstuli, kurā norāda iestādes, par kurām informācija apkopota. Pārskata sagatavotāja pienākums ir apkopot un sniegt precīzus datus par attiecīgajiem pasūtītājiem.

13. Pārskatā iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, noapaļojot līdz veseliem euro, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (izņemot 390. un 400.rindu, kur norādītajā summā iekļauj PVN).

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

14. Noslēgto iepirkuma līgumu summas pasūtītājs veidlapā Nr.1-PIL norāda atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām.

2.2. Veidlapas Nr.1-PIL 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

15. No 010.rindas līdz 080.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

16. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam) vai lielāka par to, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 010.rindu, slēgtu konkursu – 020.rindu, sarunu procedūru – 030.rindu, konkursa dialogu – 040.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

17. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 050.rindu, slēgtu konkursu – 060.rindu, sarunu procedūru – 070.rindu, konkursa dialogu – 080.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

18. Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 080.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

19. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, obligāti jāaizpilda 090.rindas ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN". Minēto rindu aizpilda par visiem Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.3. Veidlapas Nr.1-PIL 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

20. No 100.rindas līdz 170.rindai norāda piegādes iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

21. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam) vai lielāka par to, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 100.rindu, slēgtu konkursu – 110.rindu, sarunu procedūru – 120.rindu, konkursa dialogu – 130.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

22. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 140.rindu, slēgtu konkursu – 150.rindu, sarunu procedūru – 160.rindu, konkursa dialogu – 170.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

23. Aizpildot kādu no 100.rindas līdz 170.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

24. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, obligāti jāaizpilda 180.rindas ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem skaits ", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN". Minēto rindu aizpilda par visiem Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.4. Veidlapas Nr.1-PIL 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

25. No 190.rindas līdz 280.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

26. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam) vai lielāka par to, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 190.rindu, slēgtu konkursu – 200.rindu, sarunu procedūru – 210.rindu, metu konkursu – 220.rindu, konkursa dialogu – 230.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

27. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, piemērojot atklātu konkursu, aizpilda 240.rindu, slēgtu konkursu – 250.rindu, sarunu procedūru – 260.rindu, metu konkursu – 270.rindu, konkursa dialogu – 280.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

28. Aizpildot kādu no 190.rindas līdz 280.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

29. 290., 300. un 330.rindā norāda Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minēto pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas.

30. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus iepirkuma līgumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam) vai lielāka par to, aizpilda 290.rindu, ja līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, aizpilda 300.rindu, bet, ja tā atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajam, aizpilda 330.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

31. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.1 daļu, aizpilda 310.rindu par visiem attiecīgās iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

32. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, aizpilda 320. un 330.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

33. Aizpildot kādu no 290.rindas līdz 330.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem/paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.5. Veidlapas Nr.1-PIL 4.sadaļa "Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi"

34. No 340.rindas līdz 380.rindai norāda visus tos iepirkuma līgumus, kuri noslēgti iepriekšējā kalendāra gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5.pantu un kuru līgumcena atbilst Publisko iepirkumu likuma 5.pantā noteiktajam. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

35. 340.rindas ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

36. 350.rindas ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts un universitāšu dibinātās zinātniskajās institūcijās.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

37. 360.rindas ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par tādu priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

38. 370.rindas "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību, kā arī to Nacionālo bruņoto spēku vienību iepirkumiem ārvalstīs, kuras piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

39. 380.rindas ailes "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par preču un pakalpojumu iepirkumiem, ko veic kredītiestāde savas darbības nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.6. Veidlapas Nr.1-PIL 5.sadaļa "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi"

40. 390.rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, tajā skaitā:

40.1. maksājumus par iepriekšējos pārskata periodos noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

40.2. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem (arī izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu);

40.3. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. vai 5.pantu un par kuriem informācija ir norādīta attiecīgi veidlapas Nr.1-PIL 4. un 8.sadaļā;

40.4. maksājumus par pārējiem iepirkuma līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas (veiktos maksājumus par iepirkumiem, sākot no 1 euro).

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

41. 400.rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (euro) ar PVN" norāda visus pārskata periodā kopā veiktos maksājumus par iepirkumiem, kuri veikti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.7. Veidlapas Nr.1-PIL 6.sadaļa "Citi iepirkumi"

42. Veidlapas 6.sadaļu aizpilda, ja iepirkuma līgumi ir noslēgti, neievērojot Publisko iepirkumu likumā ietverto regulējumu, kā arī tad, ja kāds no iepirkumiem nav norādīts iepriekšējās veidlapas sadaļās (izņemot gadījumu, ja līgums ir noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. vai 5.pantu).

43. Ja ir noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, aizpilda 410.rindu. Ja ir noslēgti piegādes iepirkuma līgumi, aizpilda 420.rindu. Ja ir noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, aizpilda 430.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

44. Aizpildot kādu no 410.rindas līdz 430.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu skaits" un "Noslēgto iepirkuma līgumu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

45. Aizpildot kādu no 410.rindas līdz 430.rindai, veidlapai Nr.1-PIL pievieno paskaidrojuma vēstuli, kurā norādīti iepirkumu nosaukumi, līgumcenas, iemesli, kādēļ nav ievērots Publisko iepirkumu likumā ietvertais regulējums, kā arī turpmākā rīcība, lai nepieļautu Publisko iepirkumu likuma pārkāpumu.

2.8. Veidlapas Nr.1-PIL 7.sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

46. Veidlapas Nr.1-PIL 7.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 020., 030., 040., 100., 110., 120., 130., 190., 200., 210., 220. vai 230.rinda.

47. Aizpildot veidlapas Nr.1-PIL 7.sadaļu, norāda iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 28.panta trešajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka.

48. Katru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosaukumu – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkumu procedūras rezultātiem.

49. Ailē "B" pretī katram iepirkuma priekšmeta nosaukumam norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 020., 030. vai 040.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "B").

50. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkumu procedūras rezultātiem.

51. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājam jāņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. Ja nepieciešams, aizpildot aili "CPV kods", pasūtītājs pārkodē CPV kodu, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

52. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuru īstenojot attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja iepirkuma līgums noslēgts, īstenojot sarunu procedūru, obligāti jāaizpilda aile "Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta pamatojums", norādot Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta normu, uz kuru pamatojoties sarunu procedūra ir piemērota.

53. Ailē "Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits" norāda to iepirkuma līgumu skaitu, kuri attiecīgās iepirkuma procedūras ietvaros ir rakstiski noslēgti starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

54. Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstisko piederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

2.9. Veidlapas Nr.1-PIL 8.sadaļa "Publisko iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

55. Veidlapas 8.sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kuri iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.pantā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

56. Veidlapas 8.sadaļā neiekļauj informāciju par līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 4. vai 5.punktu vai minētā panta trešo daļu.

57. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

58. Ailē "Publisko iepirkumu likuma 3.panta pamatojums" norāda Publisko iepirkumu likuma 3.panta attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

59. Ailē "Noslēgtā iepirkumu līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

3. Veidlapas Nr.2-PIL/C aizpildīšanas kārtība
3.1. Veidlapas Nr.2-PIL/C aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

60. Veidlapā Nr.2-PIL/C iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumiem par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

61. Pasūtītājs veidlapu Nr.2-PIL/C aizpilda par iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem un informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem.

62. Veidlapā Nr.2-PIL/C iekļaujamo informāciju iegūst no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem, informatīvajiem paziņojumiem par noslēgtajiem līgumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

63. Veidlapā Nr.2-PIL/C iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem euro, neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

3.2. Veidlapas Nr.2-PIL/C 1.sadaļa "Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi"

64. No 010.rindas līdz 080.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

65. No 100.rindas līdz 170.rindai norāda piegādes iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

66. No 190.rindas līdz 260.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

67. Ja būvdarbu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 010.rindu, slēgts konkurss – 020.rindu, sarunu procedūra – 030.rindu, konkursa dialogs – 040.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

68. Ja būvdarbu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 050.rindu, slēgts konkurss – 060.rindu, sarunu procedūra – 070.rindu, konkursa dialogs – 080.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

69. Ja būvdarbu iepirkumi veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, aizpilda 090.rindas ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem/paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skaits", "Piegādātāju skaits", aiļu grupa "Piegādātāju skaits no" un aile "Piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN". Minēto rindu aizpilda par visiem Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

70. Ja piegādes iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 100.rindu, slēgts konkurss – 110.rindu, sarunu procedūra – 120.rindu, konkursa dialogs – 130.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

71. Ja piegādes iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 140.rindu, slēgts konkurss – 150.rindu, sarunu procedūra – 160.rindu, konkursa dialogs – 170.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

72. Ja piegādes iepirkumi veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, aizpilda 180.rindas ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem/paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skaits", "Piegādātāju skaits", aiļu grupa "Piegādātāju skaits no" un aile "Piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN". Minēto rindu aizpilda par visiem Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

73. Ja pakalpojumu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 190.rindu, slēgts konkurss – 200.rindu, sarunu procedūra – 210.rindu, konkursa dialogs – 220.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

74. Ja pakalpojumu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 230.rindu, slēgts konkurss – 240.rindu, sarunu procedūra – 250.rindu, konkursa dialogs – 260.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

75. Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 080.rindai, no 100.rindas līdz 170.rindai un no 190.rindas līdz 260.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Piegādātāju skaits", aiļu grupa "Piegādātāju skaits no" un aile "Piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

76. 270., 280. un 310.rindā norāda centralizēto iepirkumu institūcijas veiktos iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minēto pakalpojumu iegādei, tos grupējot pēc līgumcenas.

77. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus iepirkumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam) vai lielāka par to, un par tiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, aizpilda 270.rindu par visiem minētajiem iepirkumiem kopā, ja līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu (vienam līgumam), aizpilda 280.rindu par visiem minētajiem iepirkumiem kopā, bet, ja tā atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem un par iepirkumiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem, aizpilda 310.rindu par visiem minētajiem iepirkumiem kopā.

78. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.1 daļu un par tiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, aizpilda 290.rindu par visiem minētajiem iepirkumiem kopā.

79. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un par tiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem, aizpilda attiecīgi 300. un 310.rindu par visiem minētajiem iepirkumiem kopā.

80. Aizpildot kādu no 270.rindas līdz 310.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem/paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skaits", "Piegādātāju skaits", aiļu grupa "Piegādātāju skaits no" un aile "Piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

3.3. Veidlapas Nr.2-PIL/C 2.sadaļa "Pasūtītāju skaits"

81. Veidlapas 2.sadaļā norāda visus tos pasūtītājus (skaitliski), kuru vajadzībām attiecīgie iepirkumi ir veikti.

82. Centralizēto iepirkumu institūcija iekļauj sevi šo noteikumu 81.punktā minēto pasūtītāju skaitā tikai tad, ja attiecīgie iepirkumi ir veikti arī pašas centralizētās iepirkumu institūcijas vajadzībām.

3.4. Veidlapas Nr.2-PIL/C 3.sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

83. Veidlapas Nr.2-PIL/C 3.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta 010., 020., 030., 040., 100., 110., 120., 130., 190., 200., 210. vai 220.rinda.

84. Aizpildot veidlapas Nr.2-PIL/C 3.sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenas ir vienādas ar vai lielākas par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 28.panta trešajā daļā minētajam gadījumam.

85. Katru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosaukumu – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

86. Ailē "B" pretī katram iepirkuma priekšmeta nosaukumam norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1.sadaļas (piemēram, ja būvdarbu iepirkumu sadaļā ir bijusi aizpildīta 010., 020., 030. vai 040.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "B").

87. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

88. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājam jāņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. Ja nepieciešams, aizpildot aili "CPV kods", pārkodē CPV kodu, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

89. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja iepirkumam piemērota sarunu procedūra, obligāti jāaizpilda aile "Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta pamatojums", norādot Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta normu, uz kuru pamatojoties sarunu procedūra ir piemērota.

90. Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

91. Ailē "Nosaukums" norāda katra piegādātāja nosaukumu, ailē "Valsts" norāda attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

92. Ailē "Piedāvātā līgumcena (euro) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4. Veidlapas Nr.3-SPS aizpildīšanas kārtība
4.1. Veidlapas Nr.3-SPS aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

93. Veidlapā Nr.3-SPS iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumiem par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

94. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr.3-SPS iekļauj informāciju par iepirkumiem, par kuriem pārskata periodā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās.

95. Veidlapā Nr.3-SPS iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

96. Veidlapā Nr.3-SPS iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, noapaļojot līdz veseliem euro, neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

97. Veidlapā Nr.3-SPS neiekļauj informāciju par pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikuma A daļas 5.kategorijā iekļautajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru pozīcijas iepirkumu nomenklatūrā (CPV) atbilst CPC nomenklatūras uzskaites numuriem 7524, 7525 un 7526 un 8.kategorijā iekļautajiem pētniecības un izstrādes pakalpojumiem.

4.2. Veidlapas Nr.3-SPS 1.sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu"

98. 010.rindā norāda to noslēgto būvdarbu līgumu (ieskaitot pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 euro līdz būvdarbu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

99. 020.rindā norāda to noslēgto piegādes līgumu (ieskaitot pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 euro līdz piegādes līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem piegādes līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

100. 030.rindā norāda to noslēgto pakalpojumu līgumu (ieskaitot pavadzīmes un čekus, ja nav rakstiska līguma) skaitu un kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 euro līdz pakalpojumu līgumiem noteiktajai Eiropas Savienības līgumcenas robežai. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

101. 040.rindā norāda noslēgto būvdarbu līgumu, piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu kopējo skaitu un kopsummu euro, neņemot vērā PVN. Minēto rindu aizpilda par visiem noslēgtajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem kopā.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.3. Veidlapas Nr.3-SPS 2.sadaļa "Iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

102. Veidlapas Nr.3-SPS 2.sadaļā norāda iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās, kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta pirmajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka.

103. Katru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā, ailē "Nr.p.k." norādot iepirkuma kārtas numuru.

104. Ailē "Iepirkuma priekšmeta nosaukums" norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosaukumu – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

105. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu. Ja nepieciešams, aizpildot aili "CPV kods", sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārkodē CPV kodu, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

106. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

107. Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura attiecīgajam iepirkumam tika piemērota. Ja iepirkumam piemērota sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, obligāti jāaizpilda aile "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas pamatojums", norādot attiecīgo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normu.

108. Aiļu grupā "Procesi" ar atzīmi "X" norāda, vai iepirkumam ir izmantota elektroniskā izsole vai dinamiskā iepirkumu sistēma.

109. Ailē "Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits" norāda to iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

110. Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums.

111. Ailē "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.4. Veidlapas Nr.3-SPS 3.sadaļa "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmumi"

112. Veidlapas Nr.3-SPS 3.sadaļā norāda iepirkuma līgumus, kas iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktajiem likuma piemērošanas izņēmumiem. Par katru noslēgto iepirkuma līgumu aizpilda atsevišķu rindu.

113. Veidlapas Nr.3-SPS 3.sadaļā neiekļauj informāciju par iepirkuma līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas 3. vai 5.punktu vai minētā panta trešo daļu, vai ceturtās daļas 2. vai 4.punktu.

114. Ailē "Iepirkuma līguma nosaukums" norāda katra noslēgtā iepirkuma līguma nosaukumu.

115. Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļā noteiktais pamatojums" norāda Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma III nodaļas attiecīgo normu, uz kuru pamatojoties ir noslēgts iepirkuma līgums.

116. Ailē "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN" norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 Veidlapas Nr.4-ADJIL aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā)

4.1 1. Veidlapas Nr.4-ADJIL aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

116.1 Veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, normatīvajiem aktiem par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

116.2 Pasūtītājs veidlapā Nr.4-ADJIL iekļauj informāciju par:

116.2 1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

116.2 2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.3 Veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem – arī no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.4 Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām, noapaļojot līdz veseliem euro un neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

116.5 Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr.4-ADJIL iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem euro un neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

116.6 Informāciju par pasūtītāja noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu summu, kuru līgumcena ir mazāka par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām robežām, kā arī informāciju par pārskata periodā veiktajiem maksājumiem aizsardzības un drošības iepirkumu jomā atbilstoši šo noteikumu 40.punktam, iesniedzot veidlapu Nr.1-PIL, norāda tās 5.sadaļā "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi", ievērojot šo noteikumu 2.6.apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

4.1 2. Veidlapas Nr.4-ADJIL 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

116.7 No 010.rindas līdz 120.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.8 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010.rindu, sarunu procedūru – 030.rindu, konkursa dialogu – 050.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.9 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020.rindu, sarunu procedūra – 040.rindu, konkursa dialogs – 060.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.10 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070.rindu, sarunu procedūru – 090.rindu, konkursa dialogu – 110.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.11 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080.rindu, sarunu procedūra – 100.rindu, konkursa dialogs – 120.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.12 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 130.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 140.rindu.

116.13 Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 140.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 3. Veidlapas Nr.4-ADJIL 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

116.14 No 150.rindas līdz 260.rindai norāda piegādes iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.15 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 150.rindu, sarunu procedūru – 170.rindu, konkursa dialogu – 190.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.16 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 160.rindu, sarunu procedūra – 180.rindu, konkursa dialogs – 200.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.17 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 210.rindu, sarunu procedūru – 230.rindu, konkursa dialogu – 250.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.18 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 220.rindu, sarunu procedūra – 240.rindu, konkursa dialogs – 260.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.19 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 270.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 280.rindu.

116.20 Aizpildot kādu no 150.rindas līdz 280.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 4. Veidlapas Nr.4-ADJIL 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

116.21 No 290.rindas līdz 440.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.22 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 290.rindu, sarunu procedūru – 310.rindu, konkursa dialogu – 330.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 350.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.23 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 300.rindu, sarunu procedūra – 320.rindu, konkursa dialogs – 340.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 360.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.24 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 370.rindu, sarunu procedūru – 390.rindu, konkursa dialogu – 410.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 430.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.25 Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir mazākas par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienādas ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 380.rindu, sarunu procedūra – 400.rindu, konkursa dialogs – 420.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 440.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.26 Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, decentralizēti veicot iepirkumus saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 450.rindu. Ja pasūtītājs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta devīto daļu, aizpilda 460.rindu.

116.27 Aizpildot kādu no 290.rindas līdz 460.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru/iepirkumu skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 5. Veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļa "Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to"

116.28 Veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 090., 100., 230., 240., 390. vai 400.rinda.

116.29 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļu, norāda:

116.29 1. decentralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un uz kuru pamata slēgto līgumu līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to (vienam līgumam);

116.29 2. centralizēti veiktos iepirkumus, kuriem piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un piedāvātā līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to.

116.30 Par iepirkumā piemēroto sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs attiecīgajā veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļas 470.–610.rindā norāda informāciju atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas 1.–13.punkta pamatojumam.

116.31 Pasūtītājs aizpilda veidlapas Nr.4-ADJIL 4.sadaļas ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaits" un "Noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 6. Veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.32 Veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 150., 170., 190., 290., 310., 330. vai 350.rinda.

116.33 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 5.sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām.

116.34 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.35 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.36 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.37 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuru īstenojot attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.38 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.39 Aiļu grupā "Iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās" norāda to iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

116.40 Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.1 7. Veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.41 Veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 160., 180., 200., 300., 320., 340. vai 360.rinda.

116.42 Aizpildot veidlapas Nr.4-ADJIL 6.sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenas ir vienādas ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielākas par tām.

116.43 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.44 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.45 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.46 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.47 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.48 Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.49 Ailē "Pasūtītāji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to pasūtītāju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

116.50 Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.51 Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

116.52 Ailē "Piedāvātā līgumcenu summa (euro) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.2 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā)

4.2 1. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi

116.53 Veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, normatīvajos aktos par valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

116.54 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļauj informāciju par:

116.54 1. decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir noslēgti iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās;

116.54 2. centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.55 Veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamo informāciju iegūst no iepriekšējā kalendāra gadā noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos nosacījumiem, bet par centralizēti veiktajiem iepirkumiem – arī no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.56 Ja iepirkumi veikti decentralizēti, veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, norādot tās atbilstoši faktiski noslēgto iepirkuma līgumu līgumcenām, noapaļojot līdz veseliem euro un neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

116.57 Ja iepirkumi veikti centralizēti, veidlapā Nr.5-ADJIL/SPS iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem euro un neņemot vērā PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

116.58 Informāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noslēgtajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežām, norāda veidlapas Nr.3-SPS 1.sadaļā "Iepirkumi, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu", ievērojot šo noteikumu 4.2.apakšnodaļā minēto aizpildīšanas kārtību.

4.2 2. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

116.59 No 010.rindas līdz 060.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.60 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 010.rindu, sarunu procedūru – 030.rindu, konkursa dialogu – 050.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.61 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija būvdarbu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 020.rindu, sarunu procedūra – 040.rindu, konkursa dialogs – 060.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.62 Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 060.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.2 3. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

116.63 No 070.rindas līdz 120.rindai norāda piegādes iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.64 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 070.rindu, sarunu procedūru – 090.rindu, konkursa dialogu – 110.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.65 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija piegādes iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 080.rindu, sarunu procedūra – 100.rindu, konkursa dialogs – 120.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.66 Aizpildot kādu no 070.rindas līdz 120.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.2 4. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

116.67 No 130.rindas līdz 200.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi vai par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem. Pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

116.68 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to (vienam līgumam), un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti, decentralizēti piemērojot slēgtu konkursu, aizpilda 130.rindu, sarunu procedūru – 150.rindu, konkursa dialogu – 170.rindu, bet, veicot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumu, aizpilda 190.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem kopā.

116.69 Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā centralizēto iepirkumu institūcija pakalpojumu iepirkumos ir piemērojis iepirkuma procedūras, par kurām Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem, un piedāvātās līgumcenas ir vienādas ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielākas par to, un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots slēgts konkurss, aizpilda 140.rindu, sarunu procedūra – 160.rindu, konkursa dialogs – 180.rindu, bet, ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, aizpilda 200.rindu. Attiecīgo rindu aizpilda par visiem viena veida iepirkuma procedūras ietvaros veiktajiem iepirkumiem kopā.

116.70 Aizpildot kādu no 130.rindas līdz 200.rindai, obligāti jāaizpilda ailes "Iepirkuma procedūru skaits", "Noslēgto iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos skaits/piegādātāju skaits", aiļu grupa "Iepirkuma līgumu skaits ar komersantiem un pretendentu/piegādātāju skaits no" un aile "Noslēgto iepirkuma līgumu/piedāvāto līgumcenu summa (euro) bez PVN".

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.2 5. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļa "Decentralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.71 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 010., 030., 050., 070., 090., 110., 130., 150., 170. vai 190.rinda.

116.72 Aizpildot veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 4.sadaļu, norāda decentralizēti veiktos iepirkumus, kurus īstenojot iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkuma līgumi un vispārīgās vienošanās un kuru līgumcena attiecīgi ir vienāda ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielāka par tām.

116.73 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 010., 030. vai 050.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.74 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.75 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.76 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuru īstenojot attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.77 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.78 Aiļu grupā "Iepirkuma līgumi vai vispārīgās vienošanās" norāda to iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos skaitu, kuri pēc attiecīgās iepirkuma procedūras ir rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

116.79 Aiļu grupā "Ziņas par katru iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstspiederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

4.2 6. Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļa "Centralizēti veikti iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to"

116.80 Veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļu aizpilda, ja ir aizpildīta veidlapas 020., 040., 060., 080., 100., 120., 140., 160., 180. vai 200.rinda.

116.81 Aizpildot veidlapas Nr.5-ADJIL/SPS 5.sadaļu, norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenas ir vienādas ar Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā" noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, kas atbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 36.panta ceturtajā daļā minētajam gadījumam, vai lielākas par tām.

116.82 Katru piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja ir bijusi aizpildīta 1.sadaļas "Būvdarbu iepirkumi" 020., 040. vai 060.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "A").

116.83 Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.84 Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā Eiropas Komisijas 2007.gada 28.novembra Regulu (EK) Nr. 213/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu.

116.85 Aiļu grupā "Iepirkuma procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura tika piemērota attiecīgajam iepirkumam. Ja piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, aizpilda aili "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas pamatojums, ja sarunu procedūra veikta, nepublicējot paziņojumu par līgumu", norādot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta sestās daļas normu, uz kuru pamatojoties ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

116.86 Ja veikts Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums, ailes "Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkums" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.87 Ja centralizēti veikta iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, ailes "Slēgta vispārīgā vienošanās" attiecīgajā rindā norāda atzīmi "X".

116.88 Ailē "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru vajadzībām veikts centralizēts iepirkums" norāda to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumus, kuru vajadzībām veikts centralizētais iepirkums.

116.89 Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgā iepirkuma paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem.

116.90 Aiļu grupā "Piegādātāji" norāda katra piegādātāja nosaukumu un attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

116.91 Ailē "Piedāvātā līgumcenu summa (euro) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu euro bez PVN.

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

5. Noslēguma jautājumi

117. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumus Nr.289 "Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 54.nr.; 2010, 5.nr.).

118. Šajos noteikumos lietotā atsauce uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir uzskatāma par atsauci uz likumu "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām", ja iepirkums veikts pirms Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma spēkā stāšanās, tajā skaitā:

118.1. šo noteikumu 102.punktā lietotā atsauce uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta pirmo daļu uzskatāma par atsauci uz likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 24.panta pirmo daļu;

118.2. šo noteikumu 107.punktā lietotā atsauce uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešo daļu uzskatāma par atsauci uz likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 45.pantu;

118.3. šo noteikumu 113.punktā lietotā atsauce uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9.panta pirmās daļas 3. vai 5.punktu vai minētā panta trešo daļu, vai ceturtās daļas 2. vai 4.punktu uzskatāma par atsauci uz likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 12.pantu vai 15.panta 3. vai 4.punktu.

118.1 Pārskatos par 2013.gadu iekļaujamā informācija norādāma latos.

(MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1327 redakcijā)

119. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

Finanšu ministrs A.Vilks
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

(Pielikums MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

(Pielikums grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

Finanšu ministrs A.Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1182

(Pielikums MK 08.05.2012. noteikumu Nr.320 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1327)

01.01.2014