Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.10.2014. - 01.10.2015. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1053

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 30.§)
Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4.panta trešo un 10.1 daļu un 20.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. īpašas prasības diētiskajai pārtikai;

1.2. kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) reģistrē diētisko pārtiku un izveido un uztur diētiskās pārtikas datubāzi (turpmāk – datubāze);

1.3. valsts nodevas apmēru par diētiskās pārtikas reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtību.

2. Diētiskā pārtika ir pārtika, kura tās īpašā sastāva vai ražošanas procesa dēļ ir skaidri nošķirama no parasta patēriņa pārtikas, ir piemērota noteiktam uztura mērķim un kuru pārdodot norāda tās piemērotību. Lietojot uzturā diētisko pārtiku, tiek nodrošināta īpaša uzturvērtība:

2.1. personām, kurām ir traucēts gremošanas process vai vielmaiņa;

2.2. personām, kurām ir īpašs fizioloģiskais stāvoklis un kuras, kontrolēti lietojot uzturā noteiktas pārtikas produktos esošas vielas, gūst nepieciešamo labumu;

2.3. veseliem zīdaiņiem vai maziem bērniem.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētās diētiskās pārtikas sastāvs un īpašības atbilst paredzētajai diētai noteiktajām prasībām.

4. Pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos ir minēti šādi diētiskās pārtikas veidi:

4.1. mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;

4.2. apstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem;

4.3. pārtikas produkti ar samazinātu enerģētisko vērtību svara samazināšanai;

4.4. diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

4.5. pārtikas produkti, kas nesatur lipekli.

5. Ražotājs nodrošina diētiskās pārtikas specifiskā sastāva vai īpašību atbilstību paredzētajam produkta lietošanas mērķim.

6. Diētiskā pārtika atbilst arī visiem pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami parasta patēriņa pārtikas produktiem, ņemot vērā šo noteikumu 2.punktā minētos nosacījumus.

7. Diētisko pārtiku, izņemot šo noteikumu 7.1 un 7.2 punktā minētos produktus, mazumtirdzniecībā atļauts izplatīt tikai iepakotā veidā, pilnībā pārklātu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.600 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2014. noteikumiem Nr.651)

7.1 Mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā atļauts izplatīt diētisko pārtiku, kas paredzēta lietošanai intensīvas muskuļu piepūles gadījumā, ja tā ir sagatavota patēriņam attiecīgajā pārtikas tirdzniecības vietā un galapatērētājam redzamā vietā ir izvietota šo noteikumu 8.punktā minētā informācija, kā arī ir norādīti produkta īpašie lietošanas nosacījumi (brīdinājumi) un alergēni, kas minēti normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.600 redakcijā)

7.2 Mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā atļauts izplatīt diētisko pārtiku atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam, ja tā ir paredzēta vienas vai divu ēdienreižu aizstāšanai svara kontrolei un ir sagatavota tūlītējam patēriņam attiecīgajā pārtikas tirdzniecības vietā, šķīdinot, atšķaidot vai sajaucot noteiktu produkta daļu no oriģināla fasējuma (iepakojuma) atbilstoši lietošanas pamācībai. Galapatērētājam redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par produkta sastāvu, marķējumam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam, kā arī jābūt informācijai par produkta īpašajiem lietošanas nosacījumiem (brīdinājumiem) un produkta alergēniem (nosaukumiem), kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu.

(MK 21.10.2014. noteikumu Nr.651 redakcijā)

8. Diētisko pārtiku marķē saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu:

8.1. produkta tirdzniecības nosaukumu papildina ar norādi par tā īpašo uzturvērtību. Veseliem zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai diētiskajai pārtikai norādi par uzturvērtību aizstāj ar norādi par mērķi, kādam produkts paredzēts;

8.2. marķējot diētisko pārtiku, kas nav minēta šo noteikumu 4.punktā, papildus norāda:

8.2.1. kvalitatīvā vai kvantitatīvā sastāva atsevišķos elementus vai raksturo ražošanas procesu, kurā produktam piešķir īpašo uzturvērtību;

8.2.2. enerģētisko vērtību, kas izteikta kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal);

8.2.3. ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku saturu 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta un, ja nepieciešams, patēriņam sagatavota produkta daudzumā;

8.2.4. ja enerģētiskā vērtība ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām) 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta, enerģētiskās vērtības norādi var aizstāt attiecīgi ar vārdiem "enerģētiskā vērtība 100 gramos ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)" vai "enerģētiskā vērtība 100 mililitros ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)".

9. Diētisko pārtiku, kas minēta šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā, atļauts raksturot ar vārdu "diētisks" vai "diētai" (attiecīgā locījumā).

10. Marķējot, noformējot un reklamējot parasta patēriņa pārtikas produktus, aizliegts izmantot:

10.1. vārdu "diētisks" vai "diētai" vienu vai kopā ar citiem vārdiem;

10.2. jebkuru marķējumu vai noformējumu, kas var radīt iespaidu, ka parasta patēriņa pārtikas produkti atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem produktiem.

11. Diētiskās pārtikas marķējums, izmantotās marķēšanas metodes, noformējums un reklāma nedrīkst būt maldinoša (piemēram, nedrīkst piedēvēt produktiem neesošas īpašības vai netieši norādīt, ka tie spēj novērst, ārstēt vai izārstēt slimības). Ir atļauts izplatīt jebkuru derīgu informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti tikai medicīnas, uzturzinātnes vai farmācijas speciālistiem.

12. Dienests neierobežo vai neaizliedz tirgot šo noteikumu 2.punktā minēto diētisko pārtiku tās sastāva, ražošanas specifikācijas, noformējuma vai marķējuma dēļ, ja tā atbilst šo noteikumu un pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku.

II. Diētiskās pārtikas reģistrēšana

13. Diētiskās pārtikas ražotājs, importētājs, ja diētiskā pārtika ražota trešajā valstī, izplatītājs vai iepakotājs (turpmāk – iesniedzējs) šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā paziņo dienestam par šādu diētisko pārtiku pirms tās pirmās laišanas Latvijas tirgū:

13.1. mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem;

13.2. diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

13.3. pārtikas produktiem, kas nesatur lipekli;

13.4. pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem;

13.5. pārtikas produkti personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts);

13.6. citu diētisko pārtiku, izņemot diētiskās pārtikas produktus, uz kuriem attiecas normatīvie akti par mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību, kas paredzēti svara samazināšanai.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.600)

14. Iesniedzējs dienestā iesniedz paziņojumu par diētiskās pārtikas reģistrāciju (pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Paziņojumam pievieno:

14.1. diētiskās pārtikas marķējuma vai iepakojuma oriģinālu;

14.2. marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

15. Ja šo noteikumu 13.punktā minētā diētiskā pārtika pirms laišanas Latvijas tirgū ir izplatīta citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedzējs paziņojumā norāda tās valsts kompetento iestādi, kura pirmā saņēmusi paziņojumu par diētiskās pārtikas laišanu tirgū, un iesniedz to pašu informāciju, ko saņēma pirmais paziņojuma saņēmējs.

16. Lai izvērtētu diētiskās pārtikas atbilstību šo noteikumu 2.punktā un 8.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām, dienests var pieprasīt, lai iesniedzējs uzrāda zinātnisko pētījumu rezultātus, kas apstiprina šo atbilstību. Ja pētījuma informācija par diētisko pārtiku ir iekļauta pieejamā publikācijā, norāda atsauci uz šo publikāciju.

17. Dienests 20 darbdienu laikā izskata šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus un reģistrē diētisko pārtiku datubāzē. Ja iesniegtie dokumenti neapstiprina diētiskās pārtikas atbilstību šo noteikumu un pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt diētisko pārtiku un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā paziņo lēmumu iesniedzējam.

18. Dienests veido un uztur diētiskās pārtikas datubāzi un savā tīmekļa vietnē ievieto šādu informāciju:

18.1. diētiskās pārtikas nosaukums, fasējuma veids un pagatavojuma veids;

18.2. diētiskās pārtikas marķējuma teksts un lietošanas mērķis;

18.3. diētiskās pārtikas reģistrācijas numurs, ar kuru diētiskā pārtika reģistrēta datubāzē;

18.4. diētiskās pārtikas reģistrācijas apliecinājuma izsniegšanas datums un numurs;

18.5. ražotāja un izplatītāja (vai viena no tiem) nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā, juridiskā un faktiskā adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs.

19. Ja šo noteikumu 13.punktā minētās diētiskās pārtikas marķējuma tekstā izdarītas izmaiņas, kas neattiecas uz diētiskās pārtikas sastāvu, iesniedzējs nekavējoties iesniedz dienestā jauno marķējuma tekstu un dienests izdara izmaiņas datubāzē. Ja reģistrētās diētiskās pārtikas sastāvs tiek mainīts, iesniedzējs paziņo par to dienestam atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un maksā valsts nodevu par jauna diētiskās pārtikas produkta reģistrāciju.

20. Ja dienests konstatē, ka diētiskā pārtika, kas nav minēta šo noteikumu 4.punktā, neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem vai var apdraudēt cilvēku veselību, atrodas brīvā apritē vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tas var pieņemt lēmumu uz laiku pārtraukt vai ierobežot diētiskās pārtikas tirdzniecību. Dienests izdara atbilstošu atzīmi datubāzē un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā paziņo lēmumu iesniedzējam, kā arī nekavējoties par to informē Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju. Informācijā norāda lēmuma pamatojumu. Lēmums par pagaidu ierobežojumiem ir spēkā līdz Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

21. Ja dienests iegūst jaunu informāciju vai pārvērtē esošo un konstatē, ka diētiskā pārtika, kas minēta šo noteikumu 4.punktā, var apdraudēt cilvēku veselību (lai gan tā atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka īpašas prasības attiecīgajām produktu grupām), tas var pieņemt lēmumu uz laiku pārtraukt vai ierobežot diētiskās pārtikas tirdzniecību. Dienests izdara atbilstošu atzīmi datubāzē un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā lēmumu nekavējoties paziņo iesniedzējam, kā arī informē par to Zemkopības ministriju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju. Informācijā norāda lēmuma pamatojumu. Lēmums par pagaidu ierobežojumiem ir spēkā līdz Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

III. Valsts nodevas apmērs par diētiskās pārtikas reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtība

22. Ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

22.1. par tādas diētiskās pārtikas reģistrāciju, kas ražota trešajā valstī un nav laista tirgū citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, – 227,66 euro;

22.2. par tādas diētiskās pārtikas reģistrāciju, kas ir ražota vai laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, – 99,60 euro;

22.3. par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.521)

23. Valsts nodevu maksā pirms diētiskās pārtikas reģistrācijas. Ja dienests konstatē diētiskās pārtikas neatbilstību normatīvajiem aktiem par diētisko pārtiku, valsts nodevu neatmaksā.

24. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

24.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

24.2. kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

25. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Diētisko pārtiku, kas reģistrēta vai par kuru paziņots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izplatīt, ja tā atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

27. Reģistrējot diētisko pārtiku līdz 2010.gada 31.decembrim, iesniedzējs sedz ar diētiskās pārtikas reģistrēšanu saistītos izdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu. Dienests uzsāk diētiskās pārtikas reģistrēšanas procedūru pēc minētās summas ieskaitīšanas dienesta pamatbudžeta kontā.

28. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1053
Paziņojums par diētiskās pārtikas reģistrāciju

1. Reģistrējamā diētiskā pārtika

diētiskā pārtika, kas ražota trešajā valstī un nav laista tirgū citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī

diētiskā pārtika, kas ražota vai laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

 

(valsts nosaukums un kompetentā iestāde, kas pirmā saņēmusi paziņojumu par diētiskās pārtikas laišanu tirgū)

2. Diētiskā pārtika

2.1. Diētiskās pārtikas nosaukums 
2.2. Ražotājs 
2.3. Ražotāja adrese 
2.4. Pagatavojuma veids 
2.5. Diētiskās pārtikas grupa 
2.5.1. mākslīgie maisījumi zīdaiņiem 
2.5.2. diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem 
2.5.3. pārtikas produkti, kas nesatur lipekli 
2.5.4. pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem 
2.5.5. pārtikas produkti personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts) 
2.5.6. cita diētiskā pārtika 

 

2.6. Īss apraksts par diētiskās pārtikas īpašo sastāvu vai ražošanas procesu, kura dēļ diētiskā pārtika ir skaidri nošķirama no parasta patēriņa pārtikas un ir piemērota noteiktam uztura mērķim
 

 

3. Iesniedzējs

3.1. Firma (nosaukums) 
3.2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā 
3.3. Juridiskā adrese 
3.4. Faktiskā adrese 
3.5. Bankas rekvizīti 
3.6. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā 
3.7. Kontaktpersona 
3.8. Tālruņa numurs 
3.9. E-pasta adrese 

4. Izplatītājs

4.1. Firma (nosaukums) 
4.2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā 
4.3. Juridiskā adrese 
4.4. Faktiskā adrese 
4.5. Bankas rekvizīti 
4.6. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā 
4.7. Kontaktpersona 
4.8. Tālruņa numurs 
4.9. E-pasta adrese 

5. Pievienotie dokumenti

5.1. Marķējuma vai iepakojuma oriģināls _______________________ eks.

5.2. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz __________________ lpp.

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  
(tālruņa numurs) 
  
(datums*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "z.v." neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
29.10.2014