Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.02.2014. - 12.01.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.51

Jūrmalā 2010.gada 19.augustā (prot. Nr.22, 40.p.)
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
(Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)
1. Noteikumos lietotie termini

Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm un lekcijām, u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

Būvizkārtne – informatīva plāksne par projektējamo būvi, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.

Būvtāfel – informatīva plāksne par projektējamo būvi, ne mazāka kā 1,2 m x 1,2 m, kas tiek izvietota zemesgabalā pirms būvatļaujas saņemšanas gadījumos, kad paredzēta būves publiskā apspriešana vai būvtāfeles izvietošanas nepieciešamību plānošanas arhitektūras uzdevumā noteikusi Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde, nevirzot ieceri publiskai apspriešanai.

Galvenā informācija – informācija, kas lietota izkārtnē un kas raksturo objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu (izkārtnes īpašnieka logotipi, firmas zīmes un to kombinācijas, preču un/vai pakalpojumu zīmes u.c.).

Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts – reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, tā uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi.

Plakāts – grafisks darbs, kas reklamē vai informē par kādu pasākumu, personību, problēmu.

Reklāmas norāde – reklāma, kas izvietota kā ceļa norāde virzienā uz fiziskās vai juridiskās personas darbības veikšanas vietu un kas veidota pēc noteikta parauga.

Slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils reklāmas objekts, kas var tikt izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.

Sludinājumi un citi informatīvie materiāli – dažādu veidu vizuāla informācija – afišas, paziņojumi, plakāti, aģitācijas materiāli, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmas ziņojumi u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās (uz stendiem, afišu stabiem u.c. saskaņotiem reklāmas nesējiem).

Vitrīna – skatlogs un tā iekšējā daļa viena metra dziļumā no loga rūts.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Saistošie noteikumi reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras izvieto reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus vai kurām pieder reklāmas nesēji vai objekti.

2.2. Izvietojot reklāmu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus Jūrmalas pilsētas teritorijā, jāievēro šie Noteikumi, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteikumi reklāmas nesēju uzstādīšanai tiešā ceļa tuvumā, Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi, Latvijas Republikas likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:

2.3.1. Reklāmās, izkārtnēs un informatīvajos materiālos informācijai jābūt valsts valodā;

2.3.2. Publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija), attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem, attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, kā arī attiecas uz starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, simpoziji, konkursi u.tml.).

2.4. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20 m no kultūras pieminekļiem, kas atrodas valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Aizliegums neattiecas uz konkrētā sabiedriski nozīmīgā objekta pašreklāmu.

2.5. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgās detaļas, vērtīgus apbūves fragmentus, pārveidot ēkas siluetu, kā arī nedrīkst aizsegt skatu uz aizsargājamo valsts kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, pilsētas ainavu, ielu perspektīvu, nozīmīgām un skaistām dabas ainavām vai citādi bojāt pilsētas vizuālo tēlu.

Reklāmām un izkārtnēm jāievēro materiālu, grafiskās kompozīcijas un kolorīta atbilstība apbūves raksturam un stilam. Skatlogus aizliegts aizlīmēt, aizsegt no iekšpuses ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendiem, izņemot gadījumus, kad ir izstrādāts un saskaņots skatloga ekspozīcijas risinājums.

2.6. Ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota reklāma un/vai informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu, tālruni u.tml., šo informāciju objekta kopējā noformējumā jāpakārto galvenajai informācijai par objekta nosaukumu un uzņēmējdarbības veidu. Šo Noteikumu izpratnē galvenā informācija uzskatāma par dominējošu, ja izkārtnē tiek saglabāta galvenā informācija attiecībā pret pārējo informāciju 2:1.

2.7. Par reklāmas, izkārtnes, sludinājuma vai cita informatīvā materiāla saturu ir atbildīgs reklāmas devējs.

2.8. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 30 metri. Attālums var tikt samazināts atbilstoši teritorijas zonas konceptuālajam risinājumam, kas apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā. Aizliegums neattiecas uz reklāmas norādēm un pašvaldības īpašumā esošiem reklāmas nesējiem.

2.9. Pašvaldības nodeva par reklāmu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā tiek aprēķināta un piemērota saskaņā ar attiecīgajiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

2.10. Būvizkārtņu un būvtāfeļu izvietošanai piemērojamas izkārtņu izvietošanai noteiktās prasības.

2.11. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā aizliegta patvaļīga plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošana šim nolūkam neparedzētās, neatļautās vietās.

2.12. Ja Noteikumu 5.4.punktā minētajos gadījumos pēc administratīvā pārkāpumu protokola sastādīšanas Noteikumu pārkāpējs nenovērš pārkāpumu, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības noņemt reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu uz tā izvietotāja rēķina.

3. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība

3.1. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.2. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.3. Priekšlikumus un tam pievienotos dokumentus par jaunu tīkla reklāmas objektu izvietošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā izskata arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības jautājumu komiteja.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.4. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.5. Reklāmas un izkārtnes, kas tiek izvietotas pie ēkām – arhitektūras pieminekļiem vai kultūras pieminekļu aizsardzības zonās –, projekts jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu.

3.6. Ja izkārtne vai reklāma nav izvietota sešu mēnešu laikā pēc saskaņošanas, par to jāinformē Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, kas var lemt par izvietošanas termiņa pagarināšanu, veicot atzīmi uz saskaņotā projekta.

3.7. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.8. Izvietotajai izkārtnei vai reklāmai (reklāmas nesējam) jābūt marķētai ar reklāmas devēja rekvizītiem.

3.8.1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas konkrēts termiņa saskaņojums uz izkārtnes vai reklāmas fotogrāfijas atļauj to īslaicīgi izvietot līdz noteiktajam termiņam.

3.9. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

3.10. Ja beidzies reklāmas, sludinājumu vai citu informatīvo materiālu izvietošanas termiņš, to devējam materiāli jānoņem piecu dienu laikā, sakārtojot izvietošanas vietu iepriekšējā stāvoklī.

3.11. Reklāmām, reklāmu nesējiem un izkārtnēm jābūt izvietotām un nostiprinātām drošā veidā, tās jāuztur tehniskā un vizuālā kartībā, par to atbildīgs ir reklāmas vai izkārtnes izvietotājs.

4. Priekšvēlēšanu aģitācija

4.1. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā aizliegts izvietot īslaicīgu informāciju – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm un citu inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes zīmēm un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

5. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

5.1. Par šo Noteikumu ievērošanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietotājs vai persona, par kuru tie informē vai kurai pieder attiecīgie objekti.

5.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma ar viņa atļauju izvietota nesaskaņota reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne, sludinājums vai cits informatīvs materiāls.

5.3. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

5.4. Nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošana Jūrmalas pilsētas teritorijā uzskatāma par to izvietošanu neatļautā vietā. Par to izvietošanu ir atbildīga un administratīvi sodāma fiziska vai juridiska persona – reklāmas izvietotājs vai personas, kuru interesēs informācija izvietota.

5.5. Administratīvā atbildība paredzēta:

5.5.1. par nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā;

5.5.2. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17);

5.5.3. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu;

5.5.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 02.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17);

5.5.5. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez reklāmas devēja rekvizītiem;

5.5.6. par reklāmas nenoņemšanu piecu dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu;

5.5.7. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;

5.5.8. par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā.

5.6. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīviem aktiem Noteikumu ievērošanas kontroli veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

5.7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki ir tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par Noteikumu neievērošanu, kā arī uzlikt naudas sodu Ls 20 pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd uzlikto sodu.

5.8. Par šo Noteikumu 5.nodaļas 5.5.punktā minētajiem pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikas un Jūrmalas pilsētas domes normatīvajiem aktiem piemērojami šādi administratīvie sodi:

– brīdinājums (ar norādītu termiņu, kādā pārkāpums novēršams), ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi un pārkāpējs piekrīt tā novēršanai noteiktajā termiņā;

– naudas sods: fiziskām personām līdz 350 euro, juridiskām personām līdz 1400 euro, ja pēc brīdinājuma pārkāpums netiek novērsts vai tas izdarīts atkārtoti viena gada laikā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 16.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.9. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.

6. Pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

6.1. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

6.2. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 281.panta noteiktajā kārtībā.

6.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.19 "Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ražuks
26.02.2014