Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.06.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.635

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 22.§)
Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta septīto un astoto daļu

1. Noteikumi nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību noteikšanas kārtību un institūcijas, kas apseko minētās platības un sniedz vietējām pašvaldībām informāciju nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.1 daļā minēto papildlikmi (turpmāk – papildlikme), kā arī nosaka pazīmes, pēc kurām atzīst, ka zeme netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

2. Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai.

3. Valsts zemes dienests kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par valsts adrešu reģistra informācijas un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanu un izsniegšanu, savstarpēji vienojoties, izsniedz Lauku atbalsta dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.722 redakcijā)

4. Lauku atbalsta dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem vizuāli apseko zemes vienības, kurām ir noteikts kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem un kuru platība ir lielāka par vienu hektāru. Apsekošanu veic bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.722)

5. Lauku atbalsta dienests apkopo apsekošanas laikā gūto informāciju par tām zemes vienībām, kas uzskatāmas par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta astotajai daļai.

6. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

7. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 20.novembrim iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām (pielikums), kā arī publicē to savā tīmekļa vietnē www.lad.gov.lv.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.722; MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.289)

8. Pēc pašvaldību pieprasījuma Lauku atbalsta dienests atkārtoti izvērtē šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, vēlreiz apseko neapstrādātās zemes vienības.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.635
Informācija par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām _____ taksācijas gadā

Nr.p.k.

Zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums

Neapstrādātās zemes vienības platība

(ha)

Apsekošanas datums

1.

   

2.

   

3.

   
Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
18.06.2015