Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2004. - 21.04.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.13

Rīgā 1999.gada 12.janvārī (prot. Nr. 4, 16.§)
Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļi — kārtējā gada valsts budžeta apropriācija veselības aprūpei, kas slimokases dalībniekam garantē veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu segšanu valsts noteiktajā apmērā;

1.2. aģentūra — Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, kura administrē valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļus. Valsts deleģēto funkciju izpildei aģentūrai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam;

1.3. veselības aprūpes valsts programma — īpašu ārstniecības pakalpojumu (izņemot veselības aprūpes pakalpojumu minimumu) apjoms, kas slimokases dalībniekiem tiek nodrošināts no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

1.4. veselības aprūpes pakalpojumu minimums — veselības aprūpes pakalpojumu minimālais apjoms, kas slimokases dalībniekiem tiek nodrošināts no valsts budžetā paredzētā veselības aprūpes kopējā finansējuma apmēra un pacientu iemaksām;

1.5. pacienta iemaksa — valstī noteikts vienots tiešs pacienta maksājums, kuru ārstniecības iestāde iekasē no pacienta par veselības aprūpes pakalpojumu minimuma ietvaros sniegto ārstniecības pakalpojumu;

1.6. slimokase — vienas pašvaldības vai vairāku pašvaldību izveidota institūcija vai aģentūras filiāle, kas darbojas saskaņā ar bezpeļņas organizācijas principiem un ir noslēgusi ar aģentūru līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu minimuma nodrošināšanu slimokases dalībniekiem;

1.7. slimokases dalībnieks — fiziskā persona, kurai ir piešķirts personas kods, kura ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā vai kurai ir tiesības reģistrēties Iedzīvotāju reģistrā un kura ir reģistrēta slimokases dalībnieku reģistrā vai kurai ir tiesības reģistrēties slimokases dalībnieku reģistrā;

1.8. trešā persona — fiziskā vai juridiskā persona, kura kādas personas vietā veic pacienta iemaksu vai citus pacienta maksājumus ārstniecības iestādei;

1.9. ārstnieciskā manipulācija — ārstnieciski diagnostiskā metode vai tās sastāvdaļa, ko izmanto noteikta ārstnieciski diagnostiskā efekta sasniegšanai;

1.10. aģentūras filiāle — aģentūras struktūrvienība, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu;

1.11. primārās veselības aprūpes ārsts — ģimenes ārsts, pediatrs, internists (terapeits), kurš iekļauts primārās veselības aprūpes ārstu sarakstā;

1.12. primārās veselības aprūpes ārsta darbības pamatteritorija — teritorija, kurā saskaņā ar noslēgto līgumu ar slimokasi primārās veselības aprūpes ārsts sniedz veselības aprūpes pakalpojumus;

1.13. dienas stacionārs — ārstniecības iestāde, kur pacientam, kam nav nepieciešama ārstniecības personu aprūpe un uzraudzība ārpus attiecīgās iestādes darbalaika, sniedz diagnostisko un ārstniecisko palīdzību un kur viņam tiek nodrošināta gultasvieta;

1.14. plānveida veselības aprūpes pakalpojumi — ārstniecības iestādes noteiktā kārtībā sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus;

1.15. ambulators apmeklējums – pacienta kontakts ar ārstniecības personu noteiktā laikā un vietā: ambulatorās ārstniecības iestādē, slimnīcas ambulatorās palīdzības nodaļā, ja tāda ir, un uzņemšanas nodaļā, ja slimnieku nehospitalizē, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, ja tajā organizēta ambulatorās palīdzības sniegšana. Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums un vizuālās diagnostikas izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72; MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169; MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 556; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Šie noteikumi nosaka veselības aprūpes finansēšanas kārtību, valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļu un citu normatīvajos aktos veselības aprūpei paredzēto līdzekļu saņemšanas un izlietošanas kārtību, kā arī to ārstniecības pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts pamatbudžeta līdzekļiem un pacientu iemaksām.

(Grozīts ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Veselības aprūpes pakalpojumu minimumā un veselības aprūpes valsts programmā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus šajos noteikumos noteiktajā apjomā saņem Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuri Latvijas Republikā saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un vismaz sešus mēnešus pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli (ja starpvalstu līgumos nav noteikts citādi).

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72)

4. Izdevumus par veselības aprūpes un tiesu medicīniskās ekspertīzes pakalpojumiem, ko Latvijas teritorijā saņēmuši ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 3.punktā, sedz paši ārvalstnieki un bezvalstnieki vai attiecīgā apdrošināšanas sabiedrība (ja starpvalstu līgumos nav noteikts citādi), vai tā fiziskā vai juridiskā persona, kura parakstījusi ielūgumu vai izsaukumu, lai attiecīgais ārvalstnieks vai bezvalstnieks saņemtu ieceļošanas vīzu vai uzturēšanās atļauju, un galvojusi, ja nepieciešams, segt ārvalstnieka vai bezvalstnieka veselības aprūpes izdevumus.

5. Ārstniecības iestāžu un aptieku sniegtos pakalpojumus slimokases vai aģentūra apmaksā no valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Slēdzot līgumus ar slimokasēm par pakalpojumu apjomu, ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts par atbilstību attiecīgajā standartā vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dod attiecīgajai ārstniecības iestādei priekšrocības, izvērtējot līdzvērtīgus veselības aprūpes pakalpojumus.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

6. Samaksu par veselības aprūpes un farmaceitiskajiem pakalpojumiem slimokases nodrošina saskaņā ar līgumiem ar ārstniecības iestādēm un aptiekām un līgumiem ar aģentūru. Slimokases nevar veikt brīvprātīgo veselības apdrošināšanu, kā arī būt par starpnieku brīvprātīgajā veselības apdrošināšanā.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

6.1 Līgumus par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu slēdz tikai ar tām ārstniecības iestādēm, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir izvērtētas un atzītas par atbilstošām obligātajām prasībām, kas noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2002., sk. 44. punktu)

6.2 Līgumu ar ārstniecības iestādi par klīniski diagnostisko pakalpojumu nodrošināšanu laboratorijā slēdz tikai tad, ja laboratorija ir akreditēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai tās tehniskā kompetence ir novērtēta un laboratorija atbilst vispārīgajām prasībām testēšanas laboratoriju darbībai.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2002., sk. 44. punktu)

6.3 Līgumu par rentgendiagnostikas vai staru terapijas pakalpojumu sniegšanu slēdz tikai ar tām ārstniecības iestādēm, kurām ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta speciāla atļauja (licence) darbībām ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem medicīnā.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

7. Jautājumu par to, vai attiecīgais ārstniecības pakalpojums ietilpst veselības aprūpes pakalpojumu minimumā, kā arī par personas atbilstību iedzīvotāju kategorijai, kas atbrīvota no pacienta iemaksas, saskaņā ar šiem noteikumiem katrā konkrētajā gadījumā izlemj ārstējošais ārsts vai attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Minētā lēmuma atbilstību noslēgtajiem līgumiem kontrolē attiecīgā slimokase, aģentūra un Veselības ministrijas Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija vai tās pieaicināts eksperts.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

II. Kārtība, kādā saņemami līdzekļi, kas paredzēti samaksai par veselības aprūpes pakalpojumu minimumu

8. Līdzekļus, kas paredzēti samaksai par veselības aprūpes pakalpojumu minimumu, veido:

8.1. (svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījumu 2. punktu) ;

8.2. (svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījumu 2. punktu) ;

8.3. valsts pamatbudžeta dotācijas daļa no vispārējiem ieņēmumiem, ko likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā katru mēnesi ieskaita Valsts kase;

8.4. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi;

8.5. (svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījumu 2. punktu).

(Grozīts ar MK 15.06.1999. noteikumiem Nr. 218; MK 19.12.2000. noteikumiem Nr. 459; MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 276; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

9. Veselības aprūpes pakalpojumu minimuma izdevumu daļu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam veido:

9.1. samaksa par veselības aprūpes pakalpojumu minimumu;

9.2. samaksa par centralizētajiem pasākumiem (medikamentu centralizēta iegāde un samaksa par terciārā līmeņa pakalpojumiem);

9.3. samaksa par rezidentu apmācību;

9.4. valsts veselības aprūpes organizācijas un uzraudzības administrēšanas izdevumi. Aģentūras administrēšanas izdevumi plānojami saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 18.panta ceturto daļu;

9.5. aģentūras rezerves fonds.

(Grozīts ar MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 276)

10. Samaksu par centralizētajiem pasākumiem, rezidentu apmācību, stacionārajiem ārstniecības pakalpojumiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumiem atbilstoši līgumiem ar pakalpojumu sniedzēju nodrošina aģentūra.

(MK 09.12.2003. noteikumu Nr. 695 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Aģentūra 2 % no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajiem līdzekļiem ieskaita rezerves fondā, kuru izmanto veselības ministra noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

11.1. ja neplānoti mainās pacientu skaits (izņemot epidēmiju gadījumus, kas noteikti atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam);

11.2. starptautisko līgumu izpildei;

11.3. pasākumiem, kas saistīti ar pakalpojumu pieejamību un sabiedrības informēšanu;

11.4. veselības aprūpes reformas nodrošināšanai un pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizācijai;

11.5. lokālajām un pārprofilējamām slimnīcām pasākumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizāciju.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 556 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījums par skaitļu un vārdu “8.1., 8.2. un” svītrošanu stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Izdevumus par konsultācijām, klīniskajiem un paraklīniskajiem diagnosticējošajiem izmeklējumiem, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām, sedz ekspertīzes pieprasītājs.

13. Izdevumus par patvēruma meklētājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (arī par neatliekamo medicīnisko palīdzību) attiecīgajai slimokasei vai aģentūrai sedz Iekšlietu ministrija.

(Grozīts ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

14. Līdzekļus samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra slimokasēm novirza, ņemot vērā veselības ministra apstiprinātu koeficientu sistēmu, kā arī slimokases dalībnieku skaitu, vecumu, sociālo grupu īpatnības un citus kritērijus.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

15. No aģentūras saņemtos līdzekļus slimokase izmanto šādiem mērķiem:

15.1. samaksai par pakalpojumiem, tai skaitā:

15.1.1. samaksai par ambulatorajiem ārstniecības pakalpojumiem (līgumā noteiktajā apmērā);

15.1.2. (svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījumu 2. punktu);

15.1.3. (svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījumu 2. punktu);

15.2. maksājumiem, kas noteikti slimokases un aptieku līgumos (tās ārstniecības līdzekļu vērtības apmērā, kuru sedz slimokase atbilstoši normatīvajiem aktiem par atvieglojumiem ārstniecības līdzekļu iegādē pacientu ambulatorai ārstniecībai);

15.3. slimokases darbības nodrošināšanai (aģentūras noteiktajā apmērā no šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minētajiem līdzekļiem, veicot konkrētus aprēķinus, lai nodrošinātu slimokases funkciju izpildi).

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

16. Veselības ministrs apstiprina kārtību, kādā veicama samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

16.1 Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem un pacienta iemaksas. Par pamatu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek izmantota attiecīgā pakalpojuma cena, no kuras atņemta pacienta iemaksa. Gadījumos, kad saskaņā ar šiem noteikumiem ārstniecības iestādei pacienta iemaksa nav jāiekasē, par pamatu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek izmantota tikai pakalpojumu cena.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

16.2 Veselības aprūpes pakalpojuma cena tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

C = P + A , kur

C — veselības aprūpes pakalpojuma cena;

P — veselības aprūpes pakalpojuma pašizmaksa;

A — attīstības izdevumi.

Veselības aprūpes pakalpojuma pašizmaksas struktūra:

P = [D + S + M + E + U + N] , kur

D — darba samaksa (D = d x Ld) , kur

d — mēneša vidējā darba samaksa cilvēku veselības aizsardzībā nodarbinātajiem, kas dalīta ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī, izteiktu minūtēs;

Ld — laika patēriņš (minūtēs) konkrētas manipulācijas veikšanai.

S — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (S = D x Ls) , kur

D — darba samaksa;

Ls — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu procentu likme.

M — medikamenti (M = m x Cm) , kur

m — medikamentu un medicīnisko izstrādājumu daudzums konkrētu manipulāciju veikšanai;

Cm — medikamentu un medicīnisko izstrādājumu cena.

E — ēdināšanas izdevumi (E = p x Cp) , kur

p — diētas veidi;

Cp — pārtikas produkcijas izmaksas.

U — pieskaitāmās izmaksas (U = D x K) , kur

D — darba samaksa;

K — konkrētas manipulācijas fiksētais koeficients.

Pieskaitāmajās izmaksās iekļauti ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumi (to skaitā darba alga administratīvajam un pārējam personālam), komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, izdevumi inventāra un mīkstā inventāra iegādei, izdevumi ēku un būvju kārtējam remontam, nodokļu maksājumi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (piemēram, par siltumenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju), kas aprēķināti, par pamatu ņemot platību, kura, rēķinot uz gultu, nepārsniedz 7 m2 palātās un 21 m2 papildu platību (administrācijas telpās, koridoros, uzņemšanas nodaļā, virtuvē, operāciju zālēs, slēgta tipa aptiekā, palīgdienestu kabinetos, palīgtelpās un citās telpās).

Cenā iekļautās pieskaitāmās izmaksas nosaka ar fiksētu koeficientu pret darba samaksu konkrētam veselības aprūpes pakalpojumam.

N — aparatūras, aprīkojuma, ēku un būvju amortizācijas izmaksas (N = K : Lt : Imax) , kur

K — attiecīgās iekārtas vērtība;

Lt — ekspluatācijas laiks;

Imax — maksimālais pakalpojumu skaits (atbilstoši tehniskajiem parametriem).

A — attīstības izdevumus veido izdevumi investīcijām, augstu medicīnas tehnoloģiju attīstībai un personāla apmācībai.

Attīstības izdevumus nosaka ar fiksētu koeficientu pret veselības aprūpes pakalpojuma pašizmaksu (P).

Veselības ministrs katru gadu nosaka veselības aprūpes pakalpojuma cenu veidojošo elementu A, K un d vērtību.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

17. (Svītrots no 01.01.2004 ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695, sk. grozījuma 2. punktu)

18. Norēķini starp slimokasēm veicami tikai ar slimokasu vai aģentūras starpniecību. Norēķinu kārtību nosaka aģentūra.

(Grozīts ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

19. Ja slimokases dalībnieks vēlas saņemt ārstniecības pakalpojumu, kurā izmantota veselības ministra noteiktajā kārtībā apstiprināta augstāka tehnoloģija, vai augstāku komforta līmeni, nekā noteikts līgumā ar slimokasi, izdevumu starpību sedz slimokases dalībnieks vai trešā persona.

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

20. Aģentūrai ir tiesības pārtraukt līdzekļu pārskaitīšanu slimokasei, kura nepilda vai ir pārkāpusi ar aģentūru noslēgto līgumu, kā arī pēc rakstiska brīdinājuma pārtraukt attiecīgās slimokases turpmāko finansējumu un nodot līguma ar pakalpojumu sniedzēju izpildi citai slimokasei. Aģentūra par savu lēmumu informē veselības ministru.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

III. Veselības aprūpes valsts programmai paredzēto līdzekļu apmērs un samaksas kārtība

21. Veselības aprūpes valsts programma tiek finansēta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

22. Veselības aprūpes valsts programmas apjomu un tās finansējumu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem nodrošina aģentūra.

23. Veselības aprūpes valsts programmas ietvaros sniegto ārstniecības pakalpojumu apjomu, to sniegšanas, samaksas, uzskaites un kvalitātes kontroles kārtību nosaka ārstniecības pakalpojumu sniedzēja līgums ar aģentūru vai slimokasi.

IV. Pacienta iemaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas ietilpst veselības aprūpes pakalpojumu minimumā

24. Par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas iekļauti veselības aprūpes pakalpojumu minimumā, ārstniecības iestāde iekasē pacienta iemaksu šādā apmērā:

24.1. par ambulatoru apmeklējumu ārstniecības iestādē – 0,50 latu;

24.2. par ārstniecisko manipulāciju (papildus šo noteikumu 24.1.apakšpunktā noteiktajai iemaksai) — saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu cenrādi;

24.3. par ārstniecības personas mājas vizīti – divus latus primārās veselības aprūpes ārsta darbības pamatteritorijā (izņemot gadījumu, ja ārstniecības persona apmeklē pacientu vai slimokases dalībnieku pēc savas vai citas ārstniecības personas iniciatīvas);

24.4. par ārstēšanos stacionārā un dienas stacionārā pieaugušajiem (izņemot šo noteikumu 24.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus):

24.4.1. par iestāšanos stacionārā — piecus latus;

24.4.2. par katru stacionārā pavadīto dienu, sākot no otrās dienas, — 1,50 latu;

24.4.3. par ārstniecisko manipulāciju — saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu cenrādi;

24.4.4. par iestāšanos dienas stacionārā — 2,50 latu;

24.4.5. par katru dienas stacionārā pavadīto dienu, sākot no otrās dienas, — vienu latu;

24.5. par ārstēšanos stacionārā pieaugušajiem psihiatrijā, onkoloģijā un onkohematoloģijā, kā arī alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas ierobežošanas programmas ietvaros un par rehabilitācijas otro posmu — 0,45 latus par katru stacionārā pavadīto dienu.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 556; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

25. Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru hospitalizāciju (neskaitot maksu par ārstnieciskajām manipulācijām) pieaugušajiem nedrīkst pārsniegt 25 latus.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

26. Pacienta iemaksu kopsumma kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 80 latu.

27. No šo noteikumu 24.punktā minētās pacienta iemaksas atbrīvojamas šādas iedzīvotāju kategorijas:

27.1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;

27.2. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169);

27.3. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169);

27.4. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169);

27.5. (svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169);

27.6. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti ārstniecības pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

27.7. politiski represētās personas un »ernobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

27.8. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

27.9. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

27.10. personas, kas saņem ārstniecības pakalpojumus to infekcijas slimību gadījumos, kuras ir laboratoriski apstiprinātas un pakļautas reģistrācijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību;

27.11. personas, kas saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību:

27.11.1. primāro neatliekamo medicīnisko palīdzību pirmsslimnīcas posmā;

27.11.2. primāro un sekundāro neatliekamo medicīnisko palīdzību stacionārā pirmajās divās dienās pēc hospitalizācijas;

27.11.3. ārstējas stacionāra intensīvās terapijas gultasvietā;

27.12. valsts specializēto sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;

27.13. visi iedzīvotāji, ja tiek veiktas profilaktiskās apskates veselības ministra noteiktajā kārtībā;

27.14. visi iedzīvotāji, ja tiek veikta vakcinācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pasīvā imūnterapija veselības ministra noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72; MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169; MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 556; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

28. Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrijas Medicīnas centrs un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde kā trešās personas obligāti veic pacienta iemaksu par šādām personām:

28.1. Aizsardzības ministrija — par aktīvajā dienestā esošajām personām un karavīriem, kas atvaļināti no aktīvā dienesta (ar tiesībām valkāt karavīra formas tērpu), kā arī par obligātajam militārajam dienestam pakļautajām personām, kas saņem ambulatoros ārstniecības un diagnostikas pakalpojumus dispanserizācijas laikā;

28.2. Iekšlietu ministrijas Medicīnas centrs — par Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm un obligātajā militārajā dienestā esošajām personām;

28.3. Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde — par personām, kuras ievietotas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esošajās brīvības atņemšanas iestādēs.

(MK 22.02.2000. noteikumu Nr. 72 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.11.2000. noteikumiem Nr. 394; MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 276)

29. Veselības aprūpes pakalpojumu minimumā iekļauto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, to sniegšanas, samaksas un uzskaites kārtību un kvalitātes kritērijus nosaka veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja līgums ar aģentūru vai slimokasi. Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kritērijus, pamatojoties uz veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodarbināto ārstniecības personu skaitu, ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstību tām noteiktajām obligātajām prasībām, ārstniecības iestāžu sertifikāciju, akreditāciju un citām atbilstības prasībām, kā arī izmantojamām medicīnas tehnoloģijām, un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu rezultātu novērtējumu izstrādā aģentūra un apstiprina veselības ministrs. Lai saņemtu plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma attiecīgajā finanšu gadā var tikt veidota minēto pakalpojumu pieprasītāju rinda Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindas veido slimokase sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un pārrauga aģentūra.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 276; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

V. Veselības aprūpes pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem

(Nodaļas nosaukums MK 09.12.2003. noteikumu Nr. 695 redakcijā; nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

30. No valsts budžeta netiek segti šādi ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītie izdevumi:

30.1. izdevumi, kas nav paredzēti slimokases un pakalpojumu sniedzēja noslēgtajā līgumā;

30.2. par plānotajām operācijām, ja pārsniegts līgumā paredzētais līdzekļu apmērs;

30.3. par plānoto ārstniecisko palīdzību un izmeklēšanu (arī par hronisku slimību ārstēšanu), ja nav ārsta norīkojuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību);

30.4. par ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizējo konsultāciju), par silantu lietošanu, par zobārstniecības palīdzību personām, kuras vecākas par 18 gadiem (izņemot iesaucamos), kā arī par zobu protezēšanu. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumi par zobārstniecības palīdzību tiek segti 50 % apmērā, bet izdevumi par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm — pilnā apmērā;

30.5. par ambulatori veicamajām injekcijām ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi (izņemot gadījumus, ja tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, medicīniskā palīdzība onkoloģiskiem un cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem un perniciozās anēmijas slimniekiem);

30.6. par pirmreizējiem medicīniski profilaktiskajiem pasākumiem, kas nepieciešami, stājoties darbā;

30.7. par periodiskajām medicīniskajām apskatēm, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ;

30.8. par ārstēšanos sanatorijās un kūrortos;

30.9. par abortiem, ja nav medicīnisku vai sociālu indikāciju;

30.10. par anonīmiem ārstniecības pakalpojumiem un profilaktiskajiem pasākumiem (izņemot izmeklēšanu HIV infekcijas un sifilisa noteikšanai);

30.11. par seksoloģisko ārstēšanu;

30.12. par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos;

30.13. par kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem un plastiskajām operācijām;

30.14. par homeopātisko ārstēšanu;

30.15. par redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu iegādi;

30.16. par psihoterapeitisko palīdzību (izņemot psihiatriskā profila stacionāros);

30.17. par vakcināciju, ja to neveic saskaņā ar veselības ministra rīkojumu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

30.18. par profilaktiskajām un citām medicīniskajām apskatēm (izņemot šo noteikumu 27.13.apakšpunktā minētās apskates), ja tās nav saistītas ar medicīniskajām indikācijām;

30.19. par alkohola un narkotiskā apreibuma ekspertīzi ārstniecības iestādēs;

30.20. par tādu pacientu stacionāro ārstēšanu, kuru slimību vai traumu saskaņā ar ārstējošā ārsta atzinumu var ārstēt ambulatori;

30.21. par ārstniecisko palīdzību ārzemēs, ja starpvalstu līgumos nav noteikts citādi;

30.22. par speciālistu plānveida ambulatoro (izņemot primārās veselības aprūpes ārstu sniegto) un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu, ja pacients rakstiski atsakās no gaidīšanas rindā uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pats vai trešā persona veic pacienta maksājumus par ārstniecisko pakalpojumu;

30.23. par tādu personu ārstēšanu, kuru ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas. Šādos gadījumos slimokase vai aģentūra vispirms apmaksā ārstēšanu un pēc tam regresa kārtībā piedzen šos izdevumus no attiecīgās vainīgās personas;

30.24. par ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes.

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72; MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 169; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Uzskaite un kontrole

31. Ja aģentūra šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā līdzekļus slimokasei ir ieskaitījusi pilnā apmērā, slimokase katra mēneša sākumā ārstniecības iestādei iemaksā avansā līdzekļus līdz 50 % apmērā no plānotajām veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām attiecīgajā mēnesī atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam. Līdzekļus par decembri slimokase ārstniecības iestādei iemaksā avansā ne mazāk kā 75 % apmērā no plānotajām veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām.

32. Slimokases norēķini ar ārstniecības iestādi par iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veicami 10 dienu laikā pēc tam, kad slimokase ir saņēmusi attiecīgos dokumentus (norēķini veicami dokumentu saņemšanas secībā).

33. Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantu ārstniecības iestāde (neatkarīgi no tās īpašuma un uzņēmējdarbības veida) iesniedz slimokasē pārskatu par valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļu izlietojumu (saskaņā ar vienotu paraugu). Pārskata iesniegšanas kārtība nosakāma slimokases un pakalpojumu sniedzēja līgumā.

(Grozīts ar MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 276)

34. Ārstniecības iestāde iesniedz slimokasē statistiskos pārskatus (saskaņā ar veselības ministra apstiprinātiem paraugiem).

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

35. Slimokase apkopo šo noteikumu 33. un 34.punktā minētos pārskatus un atbilstoši līgumam ar aģentūru iesniedz aģentūrā attiecīgo pārskatu kopsavilkumu, kurā norādīti saņemtie līdzekļi un to izlietojums samaksai par veselības aprūpes pakalpojumu minimumu.

(Grozīts ar MK 22.02.2000. noteikumiem Nr. 72)

36. Aģentūra veselības ministra noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatus par valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī pārskatus par veselības aprūpes pakalpojumu minimuma izpildi.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr. 695; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2004., sk. grozījumu 2. punktu)

37. Slimokases sniedz iedzīvotājiem informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī par to saņemšanas un samaksas kārtību.

38. Aģentūra kontrolē un pārrauga norēķinus starp slimokasēm un ārstniecības iestādēm.

39. Strīdus, kas saistīti ar valsts obligāto veselības apdrošināšanu, izskata aģentūras izveidota strīdu izskatīšanas komisija. Komisijas nolikumu apstiprina veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

40. Slimokases un aģentūra nodrošina, lai slimokasu dalībniekiem būtu pieejami pārskati par izdevumiem, kas saistīti ar valsts obligāto veselības apdrošināšanu.

41. Aģentūra valsts obligātās veselības apdrošināšanas līdzekļus slimokasēm sadala, ņemot vērā katras slimokases dalībnieku skaitu atbilstoši tās dalībnieku reģistra datiem un/vai Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu un sastāvu attiecīgajā rajonā vai pilsētā.

VII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem:

42.1. Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumus Nr.434 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 342./346.nr.; 1998, 10.nr.);

42.2. Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumus Nr.5 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.434 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 10.nr.).

43. Noteikumi stājas spēkā ar likuma par valsts budžetu 1999.gadam spēkā stāšanās dienu.

44. Noteikumu 6.1 un 6.2 punkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā)

45. Noteikumu 16.2 punktā noteiktās prasības tiek ieviestas pakāpeniski atbilstoši kārtējā gada valsts budžeta apropriācijai veselības aprūpei:

45.1. ar 2001.gada 1.jūliju veselības aprūpes pakalpojumu cenas noteikšanā izmanto šo noteikumu 16.2 punktā noteikto darba samaksas aprēķināšanas formulu;

45.2. ar 2001.gada 1.jūliju atsevišķu veselības aprūpes pakalpojumu cenu saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu sarakstu nosaka atbilstoši šo noteikumu 16.2 punktam.

(MK 10.04.2001. noteikumu Nr. 169 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 556; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

46. Atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2003.gadam” valsts speciālā veselības aprūpes budžeta programmas 01.00.00 “Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa” apakšprogrammas 01.02.00 “Pakalpojumu apmaksa” līdzekļus 3322315 latu apmērā novirzīt:

46.1. kohleāro implantu iegādei — 85340 latu;

46.2. endoprotezēšanai — 86652 latus;

46.3. plānveida invazīvai kardioloģijai — 48099 latus;

46.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu samaksai ārstniecības iestādēm par darba apjomu, kas pārsniedz plānoto, — 3102224 latus.

(MK 02.12.2003. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

46.1 Aģentūrai šo noteikumu 46.punktā minētos līdzekļus sadalīt šādi:

46.1 1. segt izdevumus par kohleāro implantu iegādi astoņiem bērniem (rindas kārtībā atbilstoši attiecīgā ārstu konsilija lēmumam);

46.1 2. endoprotezēšanai paredzētos līdzekļus piešķirt:

46.1 2.1. Pierīgas slimokasei — 8229 latus, lai veiktu divas ceļa operācijas, trīs gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 2.2. Viduslatvijas slimokasei — 8229 latus, lai veiktu divas ceļa operācijas, trīs gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 2.3. Daugavas slimokasei — 6550 latu, lai veiktu vienu ceļa operāciju, trīs gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 2.4. Ziemeļaustrumu slimokasei — 12018 latu, lai veiktu trīs ceļa operācijas, piecas gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 2.5. aģentūras Rīgas nodaļai — 36223 latus, lai veiktu 12 ceļa operācijas, 12 gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un divas bezcementēšanas gūžas locītavas operācijas;

46.1 2.6. aģentūras Kurzemes nodaļai — 9908 latus, lai veiktu trīs ceļa operācijas, trīs gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 2.7. aģentūras Latgales nodaļai — 5495 latus, lai veiktu vienu ceļa operāciju, divas gūžas locītavas operācijas ar cementēšanu un vienu bezcementēšanas gūžas locītavas operāciju;

46.1 3. pārskaitīt bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 48099 latus plānveida invazīvai kardioloģijai (rindas kārtībā);

46.1 4. pārskaitīt 3102 224 latus ārstniecības iestādēm neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu samaksai par darba apjomu, kas pārsniedz plānoto (pielikums).

(MK 02.12.2003. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

47. Šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem līdzekļus no aģentūras rezerves fonda 2003.gadā pārskaita atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

(MK 09.12.2003. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs
Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 12.janvāra
noteikumiem Nr.13

(Pielikums MK 02.12.2003. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

Līdzekļi, kas pārskaitāmi ārstniecības iestādēm neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu samaksai par darba apjomu, kas pārsniedz plānoto
Nr.
p.k.
Ārstniecības iestādePārskaitāmā summa
(latos)

1.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

83291

2.

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils rajona padomes pašvaldību sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”

65432

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Jelgavas pilsētas slimnīca”

82219

4.

Jēkabpils rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils rajona centrālā slimnīca”

9938

5.

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers””

459603

6.

Liepājas pilsētas centrālā slimnīca

635

7.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

713585

8.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Rēzeknes slimnīca”

102113

9.

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 1.slimnīca”

142 789

10.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Valmieras slimnīca”

115348

11.

Ventspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ventspils pilsētas slimnīca”

57295

12.

Vidzemes zonas perinatālās aprūpes centrs

12603

13.

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Seksuāli transmisīvo un ādas slimību centrs”

456

14.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Latvijas infektoloģijas centrs”

57528

15.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Latvijas onkoloģijas centrs”

58151

16.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Narkoloģijas centrs”

1941

17.

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Psihiatrijas centrs”

166308

18.

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas dzemdību nams”

29878

19.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrs”

97744

20.

Valsts bezpeļņas uzņēmums “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

80965

21.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Valsts zobārstniecības centrs”

88300

22.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Aizkraukles rajona slimnīca”

2296

23.

Aizputes pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Aizputes zonālā slimnīca”

60

24.

Alūksnes rajona padomes pašvaldības bezpeļņas organizācija “Alūksnes slimnīca”

14220

25.

Bauskas pilsētas domes bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”

43206

26.

Bezpeļņas organizācija pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru slimnīca”

57605

27.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Cēsu rajona centrālā slimnīca”

29971

28.

Dobeles rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca”

34858

29.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Dzelzceļa slimnīca “Biķernieki””

60448

30.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Gulbenes slimnīca”

30050

31.

Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

12150

32.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Kuldīgas slimnīca”

14535

33.

Rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Limbažu slimnīca”

22428

34.

Ludzas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ludzas rajona slimnīca”

49143

35.

Bezpeļņas organizācija Madonas rajona pašvaldības uzņēmums “Madonas slimnīca”

60763

36.

Ogres rajona pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums “Ogres rajona slimnīca”

12200

37.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Priekules slimnīca”

24013

38.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Rīgas pilsētas 2.slimnīca”

4665

39.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs”

119

40.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Renemaņa privātklīnika”

568

41.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Slimnīca “Linezers””

11468

42.

Rīgas pilsētas medicīnas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gaiļezers”

331

43.

Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

11946

44.

Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija “Valkas slimnīca”

3678

45.

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu slimnīca “Gaiļezers””

63421

46.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Daugavpils narkoloģiskā slimnīca”

7567

47.

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

900

48.

Jelgavas tuberkulozes slimnīca

6517

49.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca”

30802

50.

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

8324

51.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

7532

52.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Psihiskās veselības centrs “Dzintari”” (Neirožu stacionārs)

498

53.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRC Jaunķemeri SANARE”

1913

54.

Auces pilsētas domes bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auces slimnīca”

3419

55.

Pašvaldības uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas rajona slimnīca”

9684

56.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Kārsavas slimnīca”

15368

57.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Slokas slimnīca”

3272

58.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Viļānu slimnīca”

737

59.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Zilupes slimnīca”

14861

60.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”

566

 

Kopā

3102224

2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 12.janvāra
noteikumiem Nr.13

(Pielikums MK 09.12.2003. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

Lokālās un pārprofilējamās slimnīcas, kurām Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra 2003.gadā pārskaita līdzekļus no Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras rezerves fonda
Nr.
p.k.
Ārstniecības iestādeProjekta nosaukumsNovirzāmā summa
(latos)
1234

1.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Aizkraukles rajona slimnīca”

Aprīkojuma iegāde Aizkraukles rajona slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam

20000

2.

Balvu slimnīca

Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un nodrošināšana Balvu slimnīcā

16750

3.

Bauskas pilsētas domes bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”

Bauskas pilsētas domes bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca” uzņemšanas nodaļas renovācija

19947

4.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Cēsu rajona centrālā slimnīca”

2 defibrilatoru iegāde neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai

8640

5.

Dobeles rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu un uzņemšanas nodaļas tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošana

16974

6.

Krāslavas rajona centrālā slimnīca

Krāslavas rajona centrālās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pilnveidošana

14000

7.

Ludzas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Ludzas rajona slimnīca”

Ludzas rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļas nodrošināšana ar tehnisko aprīkojumu

19300

8.

Bezpeļņas organizācija Madonas rajona pašvaldības uzņēmums “Madonas slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu aprīkojuma iegāde bezpeļņas organizācijai Madonas rajona pašvaldības uzņēmumam “Madonas slimnīca” un vienotā dispečerdienesta izveide Madonas rajonā

18306

9.

Ogres rajona pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas uzņēmums “Ogres rajona slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu transportlīdzekļu aprīkojuma iegāde Ogres rajona slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas vajadzībām

20000

10.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Preiļu slimnīca”

Medicīnas tehnoloģiju iegāde Preiļu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un pacientu uzņemšanas nodaļas sniegto medicīnas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

20000

11.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Priekules slimnīca”

Ministru kabineta noteiktajām obligātajām prasībām atbilstoša aprīkojuma iegāde Priekules slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļai

16720

12.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana un uzlabošana sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Saldus medicīnas centrs”

16710

13.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Tukuma slimnīca un poliklīnika”

Medicīnisko iekārtu iegāde neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pirmsslimnīcas un slimnīcas posmā

17250

14.

Pašvaldības medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācija “Talsu rajona ātrā medicīniskā palīdzība”

Kvalitatīvas neatliekamās palīdzības nodrošināšana pirmsslimnīcas posmā Rojas un Dundagas pagastā

9500

15.

Viļakas slimnīca

Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu uzlabošana Viļakas slimnīcā

19885

16.

Dagdas slimnīca

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana un uzlabošana Dagdā

15507

17.

Kandavas slimnīca un poliklīnika

Neatliekamās medicīniskās palīdzības tehniskā aprīkojuma uzlabošana Kandavas slimnīcā

12065

18.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Valmieras slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas aprīkojuma optimizācija Valmieras slimnīcas terapijas nodaļas filiālē Rūjienā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm

14955

19.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Varakļānu slimnīca”

Varakļānu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un diagnostikas kvalitātes uzlabošanas projekts

19173

20.

Aizputes pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Aizputes zonālā slimnīca”

Aizputes zonālās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības ēkas renovācija

19044

21.

Alūksnes rajona padomes pašvaldības bezpeļņas organizācija “Alūksnes slimnīca”

Sanitārās automašīnas iegāde

7563

22.

Rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Limbažu slimnīca”

Kvalitatīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana Limbažu slimnīcā

19483

23.

Rīgas rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Rīgas rajona slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības tehnoloģiju posmveida modernizācija pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Rīgas rajona slimnīca” intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļā

17000

24.

Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas telpu un sanitārā mezgla renovācija

4102

25.

Valkas rajona pašvaldības bezpeļņas organizācija “Valkas slimnīca”

Bezpeļņas organizācijas “Valkas slimnīca” uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu rekonstrukcija

20000

26.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu slimnīca”

Ādažu slimnīcas uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana un uzlabošana

20000

27.

Madonas rajona Ērgļu pagasta pašvaldības uzņēmums bezpeļņas organizācija “Ērgļu pagasta slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana un uzlabošana, neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija pašvaldības uzņēmumā bezpeļņas organizācijā “Ērgļu pagasta slimnīca”

19570

28.

Pašvaldības uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas rajona slimnīca”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas rajona slimnīca” rehabilitācijas nodaļas remonts un aprīkojuma iegāde

20000

29.

Līvānu novada domes pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Līvānu slimnīca”

Neatliekamās medicīniskās palīdzības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

14999

30.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes bezpeļņas uzņēmums “Saulkrastu slimnīca”

Saulkrastu slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārveidošana diennakts ambulatorās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai

20000

31.

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes bezpeļņas uzņēmums “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas renovācija

10000

32.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Kuldīgas slimnīca”

Kuldīgas slimnīcas uzņemšanas nodaļas aprīkošana

20000

33.

Pašvaldības bezpeļņas uzņēmums “Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija”

Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas brigāžu tehniskā aprīkojuma nodrošinājums

32686

34.

Lubānas pašvaldības bezpeļņas organizācija “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”

Lubānas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sertificēšana

20000

35.

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra uzņemšanas un neatliekamās palīdzības nodaļas rekonstrukcija

10079

36.

Pašvaldības uzņēmums “Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija”

Aprīkojuma iegāde neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām obligātajām prasībām

18628

  

Kopā

608836

01.01.2004