Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.11.1999. - 31.12.1999. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1999. gada 1. decembra likumu: Par valsts budžetu 2000.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 1999.gadam

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam ieņēmumos 1 289 991 111 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 1999.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 470 457 835 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 92 888 374 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības, speciālo izglītības iestāžu un daļējai ārpusskolas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 791 982 latu apmērā saskaņā ar 10., 11., 12., 13. un 14.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — izglītības pasākumiem speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

3) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kristīgās mācības un ētikas programmai 100 000 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 189 705 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;

5) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 350 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 9 123 000 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.

(05.08.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.08.1999.)

4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 9 123 010 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 103 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 170 000 latu apmērā;

3) iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai 2 850 000 latu apmērā, izņemot pašvaldības, kuras ar Finansu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību pašvaldības teritorijā un kurām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi nosaka saskaņā ar pašvaldību un Finansu ministrijas vienošanās protokolu.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus 1 566 031 lata apmērā, aizņēmumus no valsts pamatbudžeta 3 100 000 latu apmērā un izdevumus 4 666 031 lata apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 555 900 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 2 230 000 latu apmērā. Paredzēt 1999.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 31 478 400 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

7.pants. Paredzēt aizdevumu no valsts pamatbudžeta 237 540 latu apmērā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" saistību nodrošināšanai.

(05.08.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.08.1999.)

8.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 10 592 000 latu apmērā. Lai nodrošinātu pašvaldību saistību izpildi neparedzētu apstākļu gadījumā, saņemot finansu ministra atļauju, noteiktais aizņēmumu kopējā apjoma pieaugums var tikt palielināts līdz 1 750 000 latu. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 8 092 000 latu, tajā skaitā 350 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 2 500 000 latu apmērā.

(05.08.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.08.1999.)

9.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu budžetos 71,6 procentu apmērā, bet ne mazāk kā 174 300 000 latu, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā, bet ne mazāk kā 69 125 600 latu.

10.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrija īsteno veselības aprūpes reformu un garantē veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu segšanu valsts noteiktajā apmērā. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu segšana valsts noteiktajā apmērā tiek garantēta no valsts pamatbudžeta un no speciālā veselības aprūpes budžeta, kurš veidojas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iezīmētās daļas, valsts pamatbudžeta dotācijas, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,6 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,84 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā —6,33 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,23 procenti.

12.pants. (1) Noteikt, ka invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai 1998.gadā novirzītais sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 3 000 000 latu apmērā 1999.gadā tiek atmaksāts nodarbinātības speciālajā budžetā.

(2) Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 10 000 000 latu apmērā 1999.gadā tiek novirzīts šādi: 8 000 000 latu apmērā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai un 2 000 000 latu apmērā valsts pensiju speciālā budžeta izdevumu segšanai, paredzot, ka 2000.gadā šie līdzekļi no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta un valsts pensiju speciālā budžeta tiek atmaksāti nodarbinātības speciālajā budžetā.

13.pants. (1) Apstiprināt valsts speciālajā budžetā Izglītības un zinātnes ministrijai aizdevumus 3 756 000 latu apmērā un aizdevumu atmaksas 5 250 latu apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.

(2) Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai tiek izveidota speciāla budžeta programma "Studējošo un studiju kreditēšana" un paredzēt aizdevumus studiju kreditēšanai — līdz 1 000 000 latu un studējošo kreditēšanai — 2 756 000 latu apmērā.

(05.08.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.08.1999.)

14.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.

15.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

16.pants. Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo iestāžu un valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

17.pants. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un no citiem pašu ieņēmumiem.

18.pants. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā galvenajiem budžeta izpildītājiem noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta izdevumu papildu finansēšanai kā pastāvīgu apropriāciju vai, noslēdzot īpašu vienošanos ar Valsts kasi, izlietot citiem mērķiem.

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus.

20.pants. Noteikt Valsts prezidenta Kancelejas programmas "Vispārējais valdības dienests" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

21.pants. Līdzekļu efektīvas izmantošanas un taupības interesēs ar finansu ministra atļauju var pagarināt atsevišķas apropriācijas investīcijām virs kārtējā saimnieciskā gada ietvariem.

22.pants. Noteikt, ka 1999.gada valsts budžeta mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai neizlietotā daļa kā pastāvīga apropriācija ir izlietojama minētajiem mērķiem 2000.gadā.

23.pants. (Izslēgts ar 05.08.1999. likumu, kas stājas spēkā 19.08.1999.)

24.pants. Paredzēt Aizsardzības ministrijai izdevumus 162 000 latu apmērā centralizētai iegādei, nosakot, ka apropriācija stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam" izsludināšanu, ja tajā ir ietverta šāda apropriācija.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

25.pants. Atļaut finansu ministram dzēst Latvijas Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem uzskaitīto pamatparāda palielinājuma naudu 27 617,72 latu apmērā un nokavējuma naudu 147 884,15 latu apmērā pēc stāvokļa uz 1999.gada 25.oktobri.

(28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

Pārejas noteikums

Ņemot vērā to, ka, pamatojoties uz Satversmes tiesas 1998.gada 27.novembra spriedumu, ar šā likuma spēkā stāšanos par spēkā neesošu tiek atzīta likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4.panta otrā daļa, uzdot Ministru kabinetam izstrādāt pasākumu programmu, lai nodrošinātu valsts pabalstu ģimenēm ar bērniem atbilstoši Eiropas Padomes rekomendācijām.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1999.gada 16.martā
Likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam”
1. pielikums

(Pielikums 28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

Valsts konsolidētais budžets 1999.gadam
  Ls
A.1.Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)1 289 991 111
 Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)632 187 232
 Nodokļu ieņēmumi515 297 983
 - Tiešie nodokļi85 300 000
 Uzņēmumu ienākuma nodoklis85 300 000
 - Netiešie nodokļi429 997 983
 PVN307 331 592
 Akcīzes nodoklis107 751 391
 Muitas nodoklis14 915 000
 Nenodokļu ieņēmumi49 527 858
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi67 361 391
 mīnus transferts no valsts speciālā budžeta12 139 676
B.1.Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)620 047 556
 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)732 871 551
 Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi732 871 551
 Sociālās apdrošināšanas iemaksas445 682 077
 Akcīzes nodoklis54 248 609
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis71 125 600
 Pārējie161 815 265
 mīnus transferts no valsts pamatbudžeta62 927 996
C.1.Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)669 943 555
   
A.2.Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)1 454 359 611
A.2.1.Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)1 342 936 607
A.2.2.Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)30 922 767
A.2.3.Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)80 500 237
A.3.Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)-164 368 500
A.4.Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)16 098 224
 Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)1 470 457 835
A.5.Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)-180 466 724
 Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)704 860 897
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam62 927 996
B.2.Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)641 932 901
 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)640 293 526
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam60 989 996
B.2.1.Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)579 303 530
 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)14 642 838
B.2.2.Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)14 642 838
 Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)49 924 533
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam1 938 000
B.2.3.Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)47 986 533
B.3.Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)-72 673 665
B.4.Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi12 347 474
 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)89 313 683
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam76 966 209
 Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)12 347 474
 Valsts pamatbudžeta aizdevumi (bruto)128 709 092
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam93 366 127
 Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto)35 342 966
 Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (bruto)39 395 409
 mīnus transferts valsts speciālajam budžetam16 399 918
 Valsts pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (neto)22 995 491
B.5.Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)-161 987 348
 Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)824 566 386
 mīnus transferts valsts pamatbudžetam12 139 676
C.2.Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)812 426 710
 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)775 772 753
 mīnus transferts valsts pamatbudžetam12 139 676
C.2.1.Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)763 633 077
 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)16 279 929
C.2.2.Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)16 279 929
 Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)32 513 704
C.2.3.Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)32 513 704
C.3.Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)-91 694 835
C.4.Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi3 750 750
 Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)3 750 750
 Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)3 750 750
C.5.Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)-95 445 585
Likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam”
2. pielikums

(Pielikums 28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

Valsts budžeta ieņēmumi
Ieņēmumu avotsLs
VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI632 187 232
  
Nodokļu ieņēmumi515 297 983
Tiešie nodokļi85 300 000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis85 300 000
Netiešie nodokļi429 997 983
Pievienotās vērtības nodoklis307 331 592
Akcīzes nodoklis107 751 391
Muitas nodoklis14 915 000
  
Nenodokļu ieņēmumi49 527 858
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu3 464 000
Procentu maksājumi par kredītiem8 219 605
Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem10 860 000
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai450 000
Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas702 000
Sodi un sankcijas4 250 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi12 496 253
tai skaitā 
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda6 000 000
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai1 201 200
Pārskaitījums valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta
- Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi302 476
Institūciju vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem792 577
Valsts privatizācijas fonda iemaksas4 636 000
tai skaitā 
Iemaksas no Ekonomikas ministrijas speciālā budžeta4 636 000
Citas iemaksas par nekustamo īpašumu4 450 000
tai skaitā 
Ieņēmumi no Skrundas RLS zemes nomas maksas 50% apmērā1 450 000
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras iemaksas no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas3 000 000
Pašu ieņēmumi67 361 391
Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem67 361 391
  
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi *732 871 551
  
Labklājības ministrijas speciālais budžets - sociālā apdrošināšana453 824 764
tai skaitā 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas445 682 077
Valsts pamatbudžeta dotācija5 816 673
Labklājības ministrijas valsts speciālais veselības aprūpes budžets137 593 169
tai skaitā 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis71 125 600
Valsts pamatbudžeta dotācija55 986 569
Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi10 481 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības fonds8 837 000
tai skaitā 
Dabas resursu nodoklis8 245 000
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem300 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Skrundas RLS zemes nomas maksa1 450 000
Satiksmes ministrijas Valsts autoceļu fonds61 798 609
tai skaitā 
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva7 800 000
Akcīzes nodoklis par naftas produktiem53 948 609
Satiksmes ministrijas Dzelzceļa infrastruktūras fonds21 878 279
tai skaitā 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi19 278 279
Dotācija no Valsts autoceļu fonda2 600 000
Satiksmes ministrijas Ostu attīstības fonds840 000
tai skaitā 
Ostas un kuģošanas nodeva840 000
Satiksmes ministrijas lidostu nodeva1 881 705
Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fonds11 112 131
tai skaitā 
Iemaksas valsts pamatbudžetā4 636 000
Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija3 307 500
Finansu ministrijas Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana1 300 000
tai skaitā 
Vienreizēja iemaksa saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu500 000
Atskaitījumi no bankām800 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma
1 999 200
tai skaitā 
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas garantijas fonds
1 764 000
tai skaitā 
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām1 550 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds
147 000
tai skaitā 
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām147 000
Finansu ministrijas Satiksmes biroja līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei88 200
tai skaitā 
Atskaitījumi no obligātās apdrošināšanas prēmijām88 200
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām tehniskā vienība69 988
tai skaitā 
Ieņēmumi no finansu institūcijām sniegtajiem pakalpojumiem69 988
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets sporta vajadzībām2 032 476
tai skaitā 
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem2 032 476
Izglītības un zinātnes ministrijas speciālais budžets - studējošo un studiju kreditēšana257 230
tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija257 230
Kultūras ministrijas Kultūrkapitāla fonds2 400 000
tai skaitā 
Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa maksājumiem2 032 476
Valsts pamatbudžeta dotācija367 524
Zemkopības ministrijas Zivju fonds784 500
tai skaitā 
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu380 000
Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības attīstības fonds24 000 000
tai skaitā 
Ieņēmumi no mežu resursu realizācijas18 919 004
Radio un televīzijas padome105 000
* ietver: 
- valsts pamatbudžeta dotācijas62 927 996
- Valsts īpašuma privatizācijas fonda iemaksas valsts pamatbudžetā4 636 000
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai1 201 200
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Valsts autoceļu fonda6 000 000
- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā no Izglītības un zinātnes ministrijas speciālā budžeta 
- Sporta nodarbības un brīvā laika pasākumi302 476
Konsolidētā pozīcija - dotācija no Valsts autoceļu fonda Dzelzceļa infrastruktūras fondā2 600 000

* Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi

Likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam”
3. pielikums

(Pielikums 28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

Valsts budžeta kopsavilkums
 Ls
Valsts pamatbudžets 
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi632 187 232
Ieņēmumi - kopā703 581 849
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem635 128 438
Dotācija īpašiem mērķiem1 092 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi67 361 391
Izdevumi - kopā704 860 897
Uzturēšanas izdevumi640 293 526
Izdevumi kapitālieguldījumiem64 567 371
Tīrie aizdevumi89 313 683
Fiskālā bilance *-161 987 348
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 279 048
  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā732 871 551
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi698 124 288
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi34 747 263
Izdevumi - kopā824 566 386
Uzturēšanas izdevumi775 772 753
Izdevumi kapitālieguldījumiem48 793 633
Tīrie aizdevumi3 750 750
Fiskālā bilance-95 445 585
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta78 216 127
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
17 229 458
  
01. Valsts prezidenta Kanceleja 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā904 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem904 668
Izdevumi - kopā904 668
Uzturēšanas izdevumi860 228
Izdevumi kapitālieguldījumiem44 440
  
02. Saeima 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā6 091 301
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 751 301
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi340 000
Izdevumi - kopā6 091 301
Uzturēšanas izdevumi4 992 250
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 099 051
  
03. Ministru kabinets 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā3 472 724
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 463 184
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 540
Izdevumi - kopā3 472 724
Uzturēšanas izdevumi3 265 809
Izdevumi kapitālieguldījumiem206 915
  
10. Aizsardzības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā33 135 763
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 934 835
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 200 928
Izdevumi - kopā33 135 763
Uzturēšanas izdevumi29 134 360
Izdevumi kapitālieguldījumiem4 001 403
  
11. Ārlietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā12 669 663
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 393 663
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 276 000
Izdevumi - kopā12 785 663
Uzturēšanas izdevumi10 520 064
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 265 599
Fiskālā bilance-116 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
  
12. Ekonomikas ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā4 457 833
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 963 556
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi494 277
Izdevumi - kopā4 477 300
Uzturēšanas izdevumi4 198 960
Izdevumi kapitālieguldījumiem278 340
Fiskālā bilance-19 467
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā14 419 631
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi14 419 631
Izdevumi - kopā14 381 500
Uzturēšanas izdevumi14 295 500
Izdevumi kapitālieguldījumiem86 000
Fiskālā bilance38 131
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-38 131
  
13. Finansu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā94 981 706
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem86 781 180
Dotācija īpašiem mērķiem972 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 228 526
Izdevumi - kopā95 694 287
Uzturēšanas izdevumi85 526 412
Izdevumi kapitālieguldījumiem10 167 875
Tīrie aizdevumi89 313 683
Fiskālā bilance-90 026 264
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
712 581
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā3 299 200
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi3 299 200
Izdevumi - kopā1 023 718
Uzturēšanas izdevumi1 011 718
Izdevumi kapitālieguldījumiem12 000
Fiskālā bilance2 275 482
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-2 275 482
  
14. Iekšlietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā97 910 097
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem84 168 899
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 741 198
Izdevumi - kopā97 841 097
Uzturēšanas izdevumi84 005 258
Izdevumi kapitālieguldījumiem13 835 839
Fiskālā bilance69 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
  
15. Izglītības un zinātnes ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā61 645 357
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem46 830 487
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi14 814 870
Izdevumi - kopā61 645 357
Uzturēšanas izdevumi56 665 152
Izdevumi kapitālieguldījumiem4 980 205
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā2 289 706
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi2 289 706
Izdevumi - kopā2 294 956
Uzturēšanas izdevumi1 651 956
Izdevumi kapitālieguldījumiem643 000
Tīrie aizdevumi3 750 750
Fiskālā bilance-3 756 000
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta3 756 000
  
16. Zemkopības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā47 975 916
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 970 194
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 005 722
Izdevumi - kopā47 975 916
Uzturēšanas izdevumi44 560 798
Izdevumi kapitālieguldījumiem3 415 118
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā24 784 500
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi19 953 504
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 830 996
Izdevumi - kopā23 784 500
Uzturēšanas izdevumi21 864 305
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 920 195
Fiskālā bilance1 000 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000 000
  
17. Satiksmes ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā8 175 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 149 796
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi26 000
Izdevumi - kopā8 175 796
Uzturēšanas izdevumi4 919 796
Izdevumi kapitālieguldījumiem3 256 000
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā83 798 593
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi64 470 314
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi19 328 279
Izdevumi - kopā105 241 801
Uzturēšanas izdevumi72 490 791
Izdevumi kapitālieguldījumiem32 751 010
Fiskālā bilance-21 443 208
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta15 750 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
5 693 208
  
18. Labklājības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā159 539 300
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem154 785 101
Dotācija īpašiem mērķiem120 020
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 634 179
Izdevumi - kopā159 539 300
Uzturēšanas izdevumi154 692 378
Izdevumi kapitālieguldījumiem4 846 922
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā591 417 933
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi580 936 933
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 481 000
Izdevumi - kopā665 603 573
Uzturēšanas izdevumi655 512 635
Izdevumi kapitālieguldījumiem10 090 938
Fiskālā bilance-74 185 640
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta58 657 547
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
15 528 093
  
19. Tieslietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā13 610 054
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 269 686
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 340 368
Izdevumi - kopā14 110 054
Uzturēšanas izdevumi13 047 371
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 062 683
Fiskālā bilance-500 000
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
  
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā8 075 422
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 056 646
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 018 776
Izdevumi - kopā8 075 422
Uzturēšanas izdevumi6 838 251
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 237 171
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā10 287 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi10 250 000
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi37 000
Izdevumi - kopā9 258 770
Uzturēšanas izdevumi5 979 415
Izdevumi kapitālieguldījumiem3 279 355
Fiskālā bilance1 028 230
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 028 230
  
22. Kultūras ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā16 805 497
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem14 900 460
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 905 037
Izdevumi - kopā16 805 497
Uzturēšanas izdevumi14 257 768
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 547 729
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā2 400 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi2 400 000
Izdevumi - kopā2 750 000
Uzturēšanas izdevumi2 750 000
Fiskālā bilance-350 000
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
350 000
  
23. Valsts zemes dienests 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā13 854 081
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 664 081
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 190 000
Izdevumi - kopā13 854 081
Uzturēšanas izdevumi12 328 283
Izdevumi kapitālieguldījumiem1 525 798
  
24. Valsts kontrole 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā1 254 628
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 154 628
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi100 000
Izdevumi - kopā1 254 628
Uzturēšanas izdevumi1 212 470
Izdevumi kapitālieguldījumiem42 158
  
28. Augstākā tiesa 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā741 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem741 295
Izdevumi - kopā741 295
Uzturēšanas izdevumi737 095
Izdevumi kapitālieguldījumiem4 200
  
30. Satversmes tiesa 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā348 641
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem332 671
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 970
Izdevumi - kopā348 641
Uzturēšanas izdevumi305 141
Izdevumi kapitālieguldījumiem43 500
  
32. Prokuratūra 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā6 453 639
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 433 639
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
Izdevumi - kopā6 453 639
Uzturēšanas izdevumi5 920 337
Izdevumi kapitālieguldījumiem533 302
  
35. Centrālā vēlēšanu komisija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā898 295
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem898 295
Izdevumi - kopā898 295
Uzturēšanas izdevumi895 795
Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  
37. Centrālā zemes komisija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā50 953
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 953
Izdevumi - kopā50 953
Uzturēšanas izdevumi50 953
  
44. Satversmes aizsardzības birojs 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā781 673
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem781 673
Izdevumi - kopā781 673
Uzturēšanas izdevumi781 673
  
47. Radio un televīzija 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā6 486 604
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 486 604
Izdevumi - kopā6 486 604
Uzturēšanas izdevumi6 481 104
Izdevumi kapitālieguldījumiem5 500
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā105 000
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi105 000
Izdevumi - kopā105 000
Uzturēšanas izdevumi102 000
Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  
48. Valsts cilvēktiesību birojs 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā97 907
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem97 907
Izdevumi - kopā97 907
Uzturēšanas izdevumi97 907
  
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā616 209
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem616 209
Izdevumi - kopā616 209
Uzturēšanas izdevumi607 740
Izdevumi kapitālieguldījumiem8 469
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā69 988
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi69 988
Izdevumi - kopā122 568
Uzturēšanas izdevumi114 433
Izdevumi kapitālieguldījumiem8 135
Fiskālā bilance-52 580
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta52 580
  
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā535 443
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem535 443
Izdevumi - kopā535 443
Uzturēšanas izdevumi501 789
Izdevumi kapitālieguldījumiem33 654
  
62. Mērķdotācijas pašvaldībām 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā92 888 374
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem92 888 374
Izdevumi - kopā92 888 374
Uzturēšanas izdevumi83 765 374
Izdevumi kapitālieguldījumiem9 123 000
  
64. Dotācija pašvaldībām 
Valsts pamatbudžets 
Ieņēmumi - kopā9 123 010
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 123 010
Izdevumi - kopā9 123 010
Uzturēšanas izdevumi9 123 010
Likuma “Par valsts budžetu 1999.gadam”
4. pielikums

(Pielikums 28.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.1999.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Programmas kodsFunkciju klasifikācijas kods Ls
    
  * Fiskālā bilance = kopējie pamatbudžeta ieņēmumi - izdevumi - tīrie aizdevumi 
  Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi632 187 232
  Ieņēmumi - kopā703 581 849
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem635 128 438
  Dotācija īpašiem mērķiem1 092 020
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi67 361 391
  Izdevumi - kopā704 860 897
  Uzturēšanas izdevumi640 293 526
  Kārtējie izdevumi320 315 455
  tai skaitā atalgojumi150 033 458
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem28 871 289
  Subsīdijas un dotācijas291 106 782
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās4 487 134
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu 
  un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem792 577
  Izdevumi kapitālieguldījumiem64 567 371
  kapitālie izdevumi14 642 838
  investīcijas49 924 533
  Tīrie aizdevumi89 313 683
  Fiskālā bilance *-161 987 348
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 279 048
    
  01. Valsts prezidenta Kanceleja 
  Ieņēmumi - kopā904 668
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem904 668
  Izdevumi - kopā904 668
  Uzturēšanas izdevumi860 228
  Kārtējie izdevumi860 228
  tai skaitā atalgojumi197 530
  Izdevumi kapitālieguldījumiem44 440
  kapitālie izdevumi44 440
01.00.0001.110Vispārējie valdības dienesti 
  Ieņēmumi - kopā764 668
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem764 668
  Izdevumi - kopā764 668
  Uzturēšanas izdevumi720 228
  Kārtējie izdevumi720 228
  tai skaitā atalgojumi197 530
  Izdevumi kapitālieguldījumiem44 440
  kapitālie izdevumi44 440
02.00.0001.110Rīgas pils uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā140 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem140 000
  Izdevumi - kopā140 000
  Uzturēšanas izdevumi140 000
  Kārtējie izdevumi140 000
    
  02. Saeima 
  Ieņēmumi - kopā6 091 301
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 751 301
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi340 000
  Izdevumi - kopā6 091 301
  Uzturēšanas izdevumi4 992 250
  Kārtējie izdevumi4 969 750
  tai skaitā atalgojumi2 740 451
  Subsīdijas un dotācijas22 500
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās22 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 099 051
  kapitālie izdevumi1 099 051
01.00.0001.110Saeimas darbības nodrošinājums 
  Ieņēmumi - kopā6 068 801
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 728 801
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi340 000
  Izdevumi - kopā6 068 801
  Uzturēšanas izdevumi4 969 750
  Kārtējie izdevumi4 969 750
  tai skaitā atalgojumi2 740 451
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 099 051
  kapitālie izdevumi1 099 051
02.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā22 500
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 500
  Izdevumi - kopā22 500
  Uzturēšanas izdevumi22 500
  Subsīdijas un dotācijas22 500
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās22 500
    
  03. Ministru kabinets 
  Ieņēmumi - kopā3 472 724
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 463 184
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 540
  Izdevumi - kopā3 472 724
  Uzturēšanas izdevumi3 265 809
  Kārtējie izdevumi3 177 708
  tai skaitā atalgojumi1 282 909
  Subsīdijas un dotācijas88 101
  Izdevumi kapitālieguldījumiem206 915
  kapitālie izdevumi206 915
01.00.0001.110Vispārējā vadība 
  Ieņēmumi - kopā2 520 968
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 520 968
  Izdevumi - kopā2 520 968
  Uzturēšanas izdevumi2 337 968
  Kārtējie izdevumi2 337 968
  tai skaitā atalgojumi941 318
  Izdevumi kapitālieguldījumiem183 000
  kapitālie izdevumi183 000
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma 
  Ieņēmumi - kopā230 076
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem230 076
  Izdevumi - kopā230 076
  Uzturēšanas izdevumi222 884
  Kārtējie izdevumi222 884
  tai skaitā atalgojumi78 605
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 192
  kapitālie izdevumi7 192
02.01.0001.110Valsts pārvaldes reformas vadība 
  Ieņēmumi - kopā40 785
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 785
  Izdevumi - kopā40 785
  Uzturēšanas izdevumi37 352
  Kārtējie izdevumi37 352
  tai skaitā atalgojumi17 891
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 433
  kapitālie izdevumi3 433
02.02.0001.410Civildienests 
  Ieņēmumi - kopā61 961
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem61 961
  Izdevumi - kopā61 961
  Uzturēšanas izdevumi61 961
  Kārtējie izdevumi61 961
  tai skaitā atalgojumi28 542
02.03.0004.410Ierēdņu apmācība 
  Ieņēmumi - kopā79 304
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem79 304
  Izdevumi - kopā79 304
  Uzturēšanas izdevumi79 304
  Kārtējie izdevumi79 304
  tai skaitā atalgojumi12 823
02.04.0004.410Valsts administrācijas skola 
  Ieņēmumi - kopā48 026
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem48 026
  Izdevumi - kopā48 026
  Uzturēšanas izdevumi44 267
  Kārtējie izdevumi44 267
  tai skaitā atalgojumi19 349
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 759
  kapitālie izdevumi3 759
03.00.0004.632Viedoklis 
  Ieņēmumi - kopā57 136
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem57 136
  Izdevumi - kopā57 136
  Uzturēšanas izdevumi57 136
  Kārtējie izdevumi57 136
04.00.00 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā 
  Ieņēmumi - kopā664 544
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem655 004
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 540
  Izdevumi - kopā664 544
  Uzturēšanas izdevumi647 821
  Kārtējie izdevumi559 720
  tai skaitā atalgojumi262 986
  Subsīdijas un dotācijas88 101
  Izdevumi kapitālieguldījumiem16 723
  kapitālie izdevumi16 723
04.01.0001.410Eiropas integrācijas birojs 
  Ieņēmumi - kopā277 454
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem277 454
  Izdevumi - kopā277 454
  Uzturēšanas izdevumi272 731
  Kārtējie izdevumi272 731
  tai skaitā atalgojumi121 884
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 723
  kapitālie izdevumi4 723
04.03.0001.410Tulkošanas un terminoloģijas centrs 
  Ieņēmumi - kopā168 690
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem159 150
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 540
  Izdevumi - kopā168 690
  Uzturēšanas izdevumi163 690
  Kārtējie izdevumi163 690
  tai skaitā atalgojumi90 894
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  kapitālie izdevumi5 000
04.04.0001.132Specializētais atašejs Briselē 
  Ieņēmumi - kopā38 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem38 000
  Izdevumi - kopā38 000
  Uzturēšanas izdevumi38 000
  Kārtējie izdevumi38 000
  tai skaitā atalgojumi18 516
04.05.0001.110Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā uzraudzība un koordinācija 
  Ieņēmumi - kopā87 299
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem87 299
  Izdevumi - kopā87 299
  Uzturēšanas izdevumi82 799
  Kārtējie izdevumi82 799
  tai skaitā atalgojumi31 692
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 500
  kapitālie izdevumi4 500
04.06.0001.131Dotācija Latvijas institūtam 
  Ieņēmumi - kopā88 101
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem88 101
  Izdevumi - kopā88 101
  Uzturēšanas izdevumi88 101
  Subsīdijas un dotācijas88 101
04.07.0008.312Latvijas Televīzijas korespondentpunktam Briselē 
  Ieņēmumi - kopā5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 000
  Izdevumi - kopā5 000
  Uzturēšanas izdevumi2 500
  Kārtējie izdevumi2 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  kapitālie izdevumi2 500
    
  10. Aizsardzības ministrija 
  Ieņēmumi - kopā33 135 763
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 934 835
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 200 928
  Izdevumi - kopā33 135 763
  Uzturēšanas izdevumi29 134 360
  Kārtējie izdevumi28 723 388
  tai skaitā atalgojumi12 231 362
  Subsīdijas un dotācijas410 972
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās7 237
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 001 403
  kapitālie izdevumi1 074 600
  investīcijas2 926 803
01.00.0002.000Valsts aizsardzības vadība un administrācija 
  Ieņēmumi - kopā1 985 423
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 919 865
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi65 558
  Izdevumi - kopā1 985 423
  Uzturēšanas izdevumi1 739 696
  Kārtējie izdevumi1 475 516
  tai skaitā atalgojumi624 316
  Subsīdijas un dotācijas264 180
  Izdevumi kapitālieguldījumiem245 727
  kapitālie izdevumi76 727
  investīcijas169 000
01.01.0002.000Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā1 194 044
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 178 546
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 498
  Izdevumi - kopā1 194 044
  Uzturēšanas izdevumi980 317
  Kārtējie izdevumi980 317
  tai skaitā atalgojumi464 420
  Izdevumi kapitālieguldījumiem213 727
  kapitālie izdevumi44 727
  investīcijas169 000
01.02.0002.000Centralizētie pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā166 400
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem142 916
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi23 484
  Izdevumi - kopā166 400
  Uzturēšanas izdevumi158 400
  Kārtējie izdevumi158 400
  tai skaitā atalgojumi47 386
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 000
  kapitālie izdevumi8 000
01.03.0002.000Transporta nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā360 799
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem334 223
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi26 576
  Izdevumi - kopā360 799
  Uzturēšanas izdevumi336 799
  Kārtējie izdevumi336 799
  tai skaitā atalgojumi112 510
  Izdevumi kapitālieguldījumiem24 000
  kapitālie izdevumi24 000
01.04.0006.120Militārpersonu pensiju fonds 
  Ieņēmumi - kopā264 180
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem264 180
  Izdevumi - kopā264 180
  Uzturēšanas izdevumi264 180
  Subsīdijas un dotācijas264 180
02.00.0002.000Valsts militārā aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā19 536 069
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem17 451 925
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 084 144
  Izdevumi - kopā19 536 069
  Uzturēšanas izdevumi16 938 474
  Kārtējie izdevumi16 938 474
  tai skaitā atalgojumi8 309 062
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 597 595
  kapitālie izdevumi598 792
  investīcijas1 998 803
02.02.0002.000Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas
  kontrole un aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā2 682 926
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 609 410
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi73 516
  Izdevumi - kopā2 682 926
  Uzturēšanas izdevumi2 247 926
  Kārtējie izdevumi2 247 926
  tai skaitā atalgojumi987 266
  Izdevumi kapitālieguldījumiem435 000
  investīcijas435 000
02.03.0002.000Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā892 972
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem892 972
  Izdevumi - kopā892 972
  Uzturēšanas izdevumi645 972
  Kārtējie izdevumi645 972
  tai skaitā atalgojumi350 005
  Izdevumi kapitālieguldījumiem247 000
  kapitālie izdevumi62 000
  investīcijas185 000
02.05.0002.000Valsts teritoriālā militārā aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā7 504 038
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 504 038
  Izdevumi - kopā7 504 038
  Uzturēšanas izdevumi7 055 335
  Kārtējie izdevumi7 055 335
  tai skaitā atalgojumi3 658 621
  Izdevumi kapitālieguldījumiem448 703
  kapitālie izdevumi57 900
  investīcijas390 803
02.06.0002.000Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā6 783 311
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 445 505
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi337 806
  Izdevumi - kopā6 783 311
  Uzturēšanas izdevumi5 388 311
  Kārtējie izdevumi5 388 311
  tai skaitā atalgojumi2 280 319
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 395 000
  kapitālie izdevumi407 000
  investīcijas988 000
02.07.0002.000Zemessardzes pašu ieņēmumi 
  Ieņēmumi - kopā1 672 822
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 672 822
  Izdevumi - kopā1 672 822
  Uzturēšanas izdevumi1 600 930
  Kārtējie izdevumi1 600 930
  tai skaitā atalgojumi1 032 851
  Izdevumi kapitālieguldījumiem71 892
  kapitālie izdevumi71 892
03.00.0002.200Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās
 
  Ieņēmumi - kopā4 002 726
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 002 726
  Izdevumi - kopā4 002 726
  Uzturēšanas izdevumi3 160 859
  Kārtējie izdevumi3 160 859
  tai skaitā atalgojumi1 238 762
  Izdevumi kapitālieguldījumiem841 867
  kapitālie izdevumi141 867
  investīcijas700 000
04.00.0002.130Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana
 
  Ieņēmumi - kopā810 284
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem795 284
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 000
  Izdevumi - kopā810 284
  Uzturēšanas izdevumi797 293
  Kārtējie izdevumi797 293
  tai skaitā atalgojumi462 230
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 991
  kapitālie izdevumi12 991
05.00.0002.400Valsts augstāko amatpersonu un ārvalstu oficiālo delegāciju vizīšu drošība
 
  Ieņēmumi - kopā2 237 536
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 227 536
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 000
  Izdevumi - kopā2 237 536
  Uzturēšanas izdevumi2 052 136
  Kārtējie izdevumi2 052 136
  tai skaitā atalgojumi1 113 720
  Izdevumi kapitālieguldījumiem185 400
  kapitālie izdevumi126 400
  investīcijas59 000
06.00.0002.000Valsts drošības aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā421 744
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem421 744
  Izdevumi - kopā421 744
  Uzturēšanas izdevumi421 744
  Kārtējie izdevumi421 744
08.00.0002.000Materiāltehniskā apgāde 
  Ieņēmumi - kopā2 389 867
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 389 867
  Izdevumi - kopā2 389 867
  Uzturēšanas izdevumi2 310 440
  Kārtējie izdevumi2 310 440
  Izdevumi kapitālieguldījumiem79 427
  kapitālie izdevumi79 427
08.01.0002.000Centralizētās iegādes 
  Ieņēmumi - kopā1 919 495
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 919 495
  Izdevumi - kopā1 919 495
  Uzturēšanas izdevumi1 840 068
  Kārtējie izdevumi1 840 068
  Izdevumi kapitālieguldījumiem79 427
  kapitālie izdevumi79 427
08.02.0002.000Ārrindas Zemessardzes apgāde 
  Ieņēmumi - kopā470 372
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem470 372
  Izdevumi - kopā470 372
  Uzturēšanas izdevumi470 372
  Kārtējie izdevumi470 372
10.00.0002.000Nacionālās aizsardzības akadēmija 
  Ieņēmumi - kopā1 494 668
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 479 442
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 226
  Izdevumi - kopā1 494 668
  Uzturēšanas izdevumi1 461 272
  Kārtējie izdevumi1 321 717
  tai skaitā atalgojumi407 180
  Subsīdijas un dotācijas139 555
  Izdevumi kapitālieguldījumiem33 396
  kapitālie izdevumi33 396
11.00.0005.000Veselības aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā20 074
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 074
  Izdevumi - kopā20 074
  Uzturēšanas izdevumi20 074
  Kārtējie izdevumi20 074
12.00.0008.220Kara muzejs 
  Ieņēmumi - kopā130 135
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem119 135
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 000
  Izdevumi - kopā130 135
  Uzturēšanas izdevumi125 135
  Kārtējie izdevumi125 135
  tai skaitā atalgojumi71 092
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  kapitālie izdevumi5 000
13.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā7 237
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 237
  Izdevumi - kopā7 237
  Uzturēšanas izdevumi7 237
  Subsīdijas un dotācijas7 237
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās7 237
15.00.0002.000Jaunsargu apmācība 
  Ieņēmumi - kopā100 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem100 000
  Izdevumi - kopā100 000
  Uzturēšanas izdevumi100 000
  Kārtējie izdevumi100 000
  tai skaitā atalgojumi5 000
    
  11. Ārlietu ministrija 
  Ieņēmumi - kopā12 669 663
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 393 663
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 276 000
  Izdevumi - kopā12 785 663
  Uzturēšanas izdevumi10 520 064
  Kārtējie izdevumi8 832 740
  tai skaitā atalgojumi3 828 279
  Subsīdijas un dotācijas1 687 324
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās1 491 400
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 265 599
  kapitālie izdevumi329 599
  investīcijas1 936 000
  Fiskālā bilance-116 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.00.0001.000Ārlietu pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā11 178 263
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 902 263
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 276 000
  Izdevumi - kopā11 294 263
  Uzturēšanas izdevumi9 028 664
  Kārtējie izdevumi8 832 740
  tai skaitā atalgojumi3 828 279
  Subsīdijas un dotācijas195 924
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 265 599
  kapitālie izdevumi329 599
  investīcijas1 936 000
  Fiskālā bilance-116 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.01.0001.131Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā1 778 510
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 567 610
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi210 900
  Izdevumi - kopā1 778 510
  Uzturēšanas izdevumi1 679 231
  Kārtējie izdevumi1 679 231
  tai skaitā atalgojumi695 700
  Izdevumi kapitālieguldījumiem99 279
  kapitālie izdevumi99 279
01.02.0001.131Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā 
  Ieņēmumi - kopā195 924
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem195 924
  Izdevumi - kopā195 924
  Uzturēšanas izdevumi195 924
  Subsīdijas un dotācijas195 924
01.04.0001.132Diplomātiskās misijas ārvalstīs 
  Ieņēmumi - kopā9 103 854
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 038 754
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 065 100
  Izdevumi - kopā9 219 854
  Uzturēšanas izdevumi7 053 534
  Kārtējie izdevumi7 053 534
  tai skaitā atalgojumi3 127 579
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 166 320
  kapitālie izdevumi230 320
  investīcijas1 936 000
  Fiskālā bilance-116 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
116 000
01.05.0001.131Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS 
  Ieņēmumi - kopā26 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem26 000
  Izdevumi - kopā26 000
  Uzturēšanas izdevumi26 000
  Kārtējie izdevumi26 000
  tai skaitā atalgojumi5 000
01.06.0001.131Konsulārais nodrošinājums 
  Ieņēmumi - kopā73 975
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem73 975
  Izdevumi - kopā73 975
  Uzturēšanas izdevumi73 975
  Kārtējie izdevumi73 975
02.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā1 491 400
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 491 400
  Izdevumi - kopā1 491 400
  Uzturēšanas izdevumi1 491 400
  Subsīdijas un dotācijas1 491 400
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās1 491 400
    
  12. Ekonomikas ministrija 
  Ieņēmumi - kopā4 457 833
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 963 556
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi494 277
  Izdevumi - kopā4 477 300
  Uzturēšanas izdevumi4 198 960
  Kārtējie izdevumi4 068 360
  tai skaitā atalgojumi2 040 850
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem35 000
  Subsīdijas un dotācijas95 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās58 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem278 340
  kapitālie izdevumi216 340
  investīcijas62 000
  Fiskālā bilance-19 467
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
01.00.00 Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 673 048
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 403 048
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi270 000
  Izdevumi - kopā1 673 048
  Uzturēšanas izdevumi1 570 068
  Kārtējie izdevumi1 476 468
  tai skaitā atalgojumi491 870
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem35 000
  Subsīdijas un dotācijas58 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās58 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem102 980
  kapitālie izdevumi40 980
  investīcijas62 000
01.01.0013.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā1 187 853
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem917 853
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi270 000
  Izdevumi - kopā1 187 853
  Uzturēšanas izdevumi1 096 873
  Kārtējie izdevumi1 051 873
  tai skaitā atalgojumi460 104
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem35 000
  Subsīdijas un dotācijas10 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās10 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem90 980
  kapitālie izdevumi28 980
  investīcijas62 000
01.02.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā48 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem48 600
  Izdevumi - kopā48 600
  Uzturēšanas izdevumi48 600
  Subsīdijas un dotācijas48 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās48 600
01.03.0001.132Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā 
  Ieņēmumi - kopā102 290
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem102 290
  Izdevumi - kopā102 290
  Uzturēšanas izdevumi90 290
  Kārtējie izdevumi90 290
  tai skaitā atalgojumi31 766
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 000
  kapitālie izdevumi12 000
01.04.0013.600Vispasaules izstāde EXPO 
  Ieņēmumi - kopā334 305
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem334 305
  Izdevumi - kopā334 305
  Uzturēšanas izdevumi334 305
  Kārtējie izdevumi334 305
03.00.0001.421Centrālā statistikas pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā2 064 370
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 014 370
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi50 000
  Izdevumi - kopā2 064 370
  Uzturēšanas izdevumi1 895 410
  Kārtējie izdevumi1 895 410
  tai skaitā atalgojumi1 158 395
  Izdevumi kapitālieguldījumiem168 960
  kapitālie izdevumi168 960
04.00.0013.400Metroloģija 
  Ieņēmumi - kopā191 258
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem47 481
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi143 777
  Izdevumi - kopā210 725
  Uzturēšanas izdevumi210 725
  Kārtējie izdevumi185 725
  tai skaitā atalgojumi94 411
  Subsīdijas un dotācijas25 000
  Fiskālā bilance-19 467
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
04.01.0013.400Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs 
  Ieņēmumi - kopā25 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem25 000
  Izdevumi - kopā25 000
  Uzturēšanas izdevumi25 000
  Subsīdijas un dotācijas25 000
04.02.0013.400Valsts metroloģiskā uzraudzība 
  Ieņēmumi - kopā22 481
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 481
  Izdevumi - kopā22 481
  Uzturēšanas izdevumi22 481
  Kārtējie izdevumi22 481
  tai skaitā atalgojumi13 360
04.03.0013.400Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs 
  Ieņēmumi - kopā143 777
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi143 777
  Izdevumi - kopā163 244
  Uzturēšanas izdevumi163 244
  Kārtējie izdevumi163 244
  tai skaitā atalgojumi81 051
  Fiskālā bilance-19 467
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
19 467
05.00.0009.300Energoapgādes regulēšana 
  Ieņēmumi - kopā169 047
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem169 047
  Izdevumi - kopā169 047
  Uzturēšanas izdevumi168 047
  Kārtējie izdevumi156 047
  tai skaitā atalgojumi95 022
  Subsīdijas un dotācijas12 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 000
  kapitālie izdevumi1 000
06.00.0013.400Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija 
  Ieņēmumi - kopā71 074
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 574
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi30 500
  Izdevumi - kopā71 074
  Uzturēšanas izdevumi70 074
  Kārtējie izdevumi70 074
  tai skaitā atalgojumi42 329
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 000
  kapitālie izdevumi1 000
07.00.0013.400Konkurences padome 
  Ieņēmumi - kopā151 643
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem151 643
  Izdevumi - kopā151 643
  Uzturēšanas izdevumi148 943
  Kārtējie izdevumi148 943
  tai skaitā atalgojumi86 833
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 700
  kapitālie izdevumi2 700
08.00.0013.400Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
  Ieņēmumi - kopā137 393
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem137 393
  Izdevumi - kopā137 393
  Uzturēšanas izdevumi135 693
  Kārtējie izdevumi135 693
  tai skaitā atalgojumi71 990
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 700
  kapitālie izdevumi1 700
    
  13. Finansu ministrija 
  Ieņēmumi - kopā94 981 706
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem86 781 180
  Dotācija īpašiem mērķiem972 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 228 526
  Izdevumi - kopā95 694 287
  Uzturēšanas izdevumi85 526 412
  Kārtējie izdevumi37 223 882
  tai skaitā atalgojumi17 196 865
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem28 295 593
  Subsīdijas un dotācijas20 006 937
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās745 100
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
792 577
  Izdevumi kapitālieguldījumiem10 167 875
  kapitālie izdevumi1 829 875
  investīcijas8 338 000
  Tīrie aizdevumi89 313 683
  Fiskālā bilance-90 026 264
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
712 581
01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā3 105 437
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 795 437
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi310 000
  Izdevumi - kopā3 105 437
  Uzturēšanas izdevumi2 760 437
  Kārtējie izdevumi2 760 437
  tai skaitā atalgojumi1 426 976
  Izdevumi kapitālieguldījumiem345 000
  kapitālie izdevumi125 000
  investīcijas220 000
01.01.0001.120Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā1 438 401
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 438 401
  Izdevumi - kopā1 438 401
  Uzturēšanas izdevumi1 278 401
  Kārtējie izdevumi1 278 401
  tai skaitā atalgojumi608 170
  Izdevumi kapitālieguldījumiem160 000
  kapitālie izdevumi60 000
  investīcijas100 000
01.02.0001.120Valsts kase 
  Ieņēmumi - kopā1 667 036
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 357 036
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi310 000
  Izdevumi - kopā1 667 036
  Uzturēšanas izdevumi1 482 036
  Kārtējie izdevumi1 482 036
  tai skaitā atalgojumi818 806
  Izdevumi kapitālieguldījumiem185 000
  kapitālie izdevumi65 000
  investīcijas120 000
02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā48 229 643
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem42 077 137
  Dotācija īpašiem mērķiem972 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 180 506
  Izdevumi - kopā48 286 764
  Uzturēšanas izdevumi38 671 889
  Kārtējie izdevumi27 271 889
  tai skaitā atalgojumi14 928 928
  Subsīdijas un dotācijas11 400 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 614 875
  kapitālie izdevumi1 496 875
  investīcijas8 118 000
  Fiskālā bilance-57 121
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
57 121
02.01.0001.120Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā23 855 643
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 350 137
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 505 506
  Izdevumi - kopā23 868 880
  Uzturēšanas izdevumi23 668 880
  Kārtējie izdevumi23 668 880
  tai skaitā atalgojumi14 364 682
  Izdevumi kapitālieguldījumiem200 000
  kapitālie izdevumi200 000
  Fiskālā bilance-13 237
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
13 237
02.02.0001.099Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 
  Ieņēmumi - kopā4 500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 500 000
  Izdevumi - kopā4 500 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 500 000
  investīcijas4 500 000
02.05.0001.099Muitas kontroles punktu būvniecība 
  Ieņēmumi - kopā3 618 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 618 000
  Izdevumi - kopā3 618 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 618 000
  investīcijas3 618 000
02.06.0013.400Preču pavadzīmes 
  Ieņēmumi - kopā1 675 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 675 000
  Izdevumi - kopā1 718 884
  Uzturēšanas izdevumi1 677 941
  Kārtējie izdevumi1 677 941
  tai skaitā atalgojumi199 541
  Izdevumi kapitālieguldījumiem40 943
  kapitālie izdevumi40 943
  Fiskālā bilance-43 884
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
43 884
02.07.0010.400Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem 
  Ieņēmumi - kopā11 400 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 400 000
  Izdevumi - kopā11 400 000
  Uzturēšanas izdevumi11 400 000
  Subsīdijas un dotācijas11 400 000
02.08.0001.120VID modernizācijas projekts 
  Ieņēmumi - kopā3 181 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 209 000
  Dotācija īpašiem mērķiem972 000
  Izdevumi - kopā3 181 000
  Uzturēšanas izdevumi1 925 068
  Kārtējie izdevumi1 925 068
  tai skaitā atalgojumi364 705
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 255 932
  kapitālie izdevumi1 255 932
03.00.00 Uzraudzība un kontrole 
  Ieņēmumi - kopā3 785 409
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 697 509
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 087 900
  Izdevumi - kopā4 159 725
  Uzturēšanas izdevumi4 001 725
  Kārtējie izdevumi3 503 740
  tai skaitā atalgojumi666 951
  Subsīdijas un dotācijas497 985
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās6 500
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
491 485
  Izdevumi kapitālieguldījumiem158 000
  kapitālie izdevumi158 000
  Fiskālā bilance-374 316
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
374 316
03.01.0013.400Akcizēto preču aprites uzraudzība 
  Ieņēmumi - kopā436 930
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem221 930
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi215 000
  Izdevumi - kopā441 761
  Uzturēšanas izdevumi411 761
  Kārtējie izdevumi411 761
  tai skaitā atalgojumi232 307
  Izdevumi kapitālieguldījumiem30 000
  kapitālie izdevumi30 000
  Fiskālā bilance-4 831
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
4 831
03.03.0013.400Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Ieņēmumi - kopā220 500
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi220 500
  Izdevumi - kopā291 677
  Uzturēšanas izdevumi236 677
  Kārtējie izdevumi165 500
  tai skaitā atalgojumi57 830
  Subsīdijas un dotācijas71 177
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
71 177
  Izdevumi kapitālieguldījumiem55 000
  kapitālie izdevumi55 000
  Fiskālā bilance-71 177
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
71 177
03.04.0013.400Vērtspapīru tirgus komisija 
  Ieņēmumi - kopā255 055
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem255 055
  Izdevumi - kopā255 055
  Uzturēšanas izdevumi239 055
  Kārtējie izdevumi235 055
  tai skaitā atalgojumi135 534
  Subsīdijas un dotācijas4 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās4 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem16 000
  kapitālie izdevumi16 000
03.05.0013.400Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija 
  Ieņēmumi - kopā458 500
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi458 500
  Izdevumi - kopā722 653
  Uzturēšanas izdevumi677 653
  Kārtējie izdevumi289 000
  tai skaitā atalgojumi170 000
  Subsīdijas un dotācijas388 653
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās2 500
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
386 153
  Izdevumi kapitālieguldījumiem45 000
  kapitālie izdevumi45 000
  Fiskālā bilance-264 153
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
264 153
03.06.0013.400Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā2 220 524
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 220 524
  Izdevumi - kopā2 220 524
  Uzturēšanas izdevumi2 220 524
  Kārtējie izdevumi2 220 524
03.07.0013.400Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
  Ieņēmumi - kopā193 900
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi193 900
  Izdevumi - kopā228 055
  Uzturēšanas izdevumi216 055
  Kārtējie izdevumi181 900
  tai skaitā atalgojumi71 280
  Subsīdijas un dotācijas34 155
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
34 155
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 000
  kapitālie izdevumi12 000
  Fiskālā bilance-34 155
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
34 155
04.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā738 600
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem738 600
  Izdevumi - kopā738 600
  Uzturēšanas izdevumi738 600
  Subsīdijas un dotācijas738 600
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās738 600
05.00.00 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas 
  Ieņēmumi - kopā31 978 853
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem31 978 853
  Izdevumi - kopā31 978 853
  Uzturēšanas izdevumi31 978 853
  Kārtējie izdevumi300 000
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem28 289 593
  Subsīdijas un dotācijas3 389 260
  Tīrie aizdevumi89 313 683
  Valsts budžeta aizdevumi128 709 092
  Valsts budžeta aizdevumu atmaksas39 395 409
  Fiskālā bilance-89 313 683
05.01.0014.000Valsts parāda apkalpošana 
  Ieņēmumi - kopā28 289 593
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem28 289 593
  Izdevumi - kopā28 289 593
  Uzturēšanas izdevumi28 289 593
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem28 289 593
05.02.0013.400Valsts kases budžeta kontu apkalpošana 
  Ieņēmumi - kopā300 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem300 000
  Izdevumi - kopā300 000
  Uzturēšanas izdevumi300 000
  Kārtējie izdevumi300 000
05.03.0006.280Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem 
  Ieņēmumi - kopā3 389 260
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 389 260
  Izdevumi - kopā3 389 260
  Uzturēšanas izdevumi3 389 260
  Subsīdijas un dotācijas3 389 260
05.04.0014.000Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas 
  Tīrie aizdevumi89 313 683
  Fiskālā bilance-89 313 683
06.00.0014.400Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Ieņēmumi - kopā2 813 644
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 813 644
  Izdevumi - kopā2 813 644
  Uzturēšanas izdevumi2 813 644
  Kārtējie izdevumi2 813 644
07.00.0013.400Satiksmes biroja darbība 
  Ieņēmumi - kopā650 120
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi650 120
  Izdevumi - kopā931 264
  Uzturēšanas izdevumi881 264
  Kārtējie izdevumi574 172
  tai skaitā atalgojumi174 010
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem6 000
  Subsīdijas un dotācijas301 092
  tai skaitā vienreizēja iemaksa no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumiem
301 092
  Izdevumi kapitālieguldījumiem50 000
  kapitālie izdevumi50 000
  Fiskālā bilance-281 144
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
281 144
08.00.0013.400ERAB pilnvarnieku sanāksmes organizēšana 
  Ieņēmumi - kopā3 180 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 180 000
  Izdevumi - kopā3 180 000
  Uzturēšanas izdevumi3 180 000
  Subsīdijas un dotācijas3 180 000
08.01.0013.400ERAB pilnvarnieku sanāksme 
  Ieņēmumi - kopā2 850 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 850 000
  Izdevumi - kopā2 850 000
  Uzturēšanas izdevumi2 850 000
  Subsīdijas un dotācijas2 850 000
08.02.0013.400Dotācija Rīgas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijai 
  Ieņēmumi - kopā330 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem330 000
  Izdevumi - kopā330 000
  Uzturēšanas izdevumi330 000
  Subsīdijas un dotācijas330 000
10.00.0014.500Dotācija Noguldījumu garantijas fondam 
  Ieņēmumi - kopā500 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem500 000
  Izdevumi - kopā500 000
  Uzturēšanas izdevumi500 000
  Subsīdijas un dotācijas500 000
    
  14. Iekšlietu ministrija 
  Ieņēmumi - kopā97 910 097
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem84 168 899
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 741 198
  Izdevumi - kopā97 841 097
  Uzturēšanas izdevumi84 005 258
  Kārtējie izdevumi82 361 390
  tai skaitā atalgojumi38 238 947
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem379 568
  Subsīdijas un dotācijas1 264 300
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās18 922
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 835 839
  kapitālie izdevumi2 346 109
  investīcijas11 489 730
  Fiskālā bilance69 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
01.00.0003.010Ministrijas vadība 
  Ieņēmumi - kopā821 830
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem821 830
  Izdevumi - kopā821 830
  Uzturēšanas izdevumi821 830
  Kārtējie izdevumi821 830
  tai skaitā atalgojumi538 435
02.00.0003.110Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Ieņēmumi - kopā3 050 060
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 713 049
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi337 011
  Izdevumi - kopā3 050 060
  Uzturēšanas izdevumi1 610 534
  Kārtējie izdevumi1 610 534
  tai skaitā atalgojumi359 082
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 439 526
  kapitālie izdevumi39 526
  investīcijas1 400 000
03.00.0003.110Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
  Ieņēmumi - kopā3 645 767
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 605 767
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi40 000
  Izdevumi - kopā3 645 767
  Uzturēšanas izdevumi2 397 711
  Kārtējie izdevumi2 061 743
  tai skaitā atalgojumi197 013
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem335 968
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 248 056
  kapitālie izdevumi1 248 056
04.00.0003.110Ekspertīžu centrs 
  Ieņēmumi - kopā384 306
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem352 306
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi32 000
  Izdevumi - kopā384 306
  Uzturēšanas izdevumi384 306
  Kārtējie izdevumi340 706
  tai skaitā atalgojumi171 398
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem43 600
05.00.0003.110Autotransporta uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā889 207
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem839 207
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi50 000
  Izdevumi - kopā889 207
  Uzturēšanas izdevumi876 207
  Kārtējie izdevumi876 207
  tai skaitā atalgojumi164 130
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 000
  kapitālie izdevumi13 000
06.00.0003.110Valsts policija 
  Ieņēmumi - kopā37 549 844
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem27 617 209
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi9 932 635
  Izdevumi - kopā37 549 844
  Uzturēšanas izdevumi36 437 964
  Kārtējie izdevumi36 422 964
  tai skaitā atalgojumi19 274 467
  Subsīdijas un dotācijas15 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 111 880
  kapitālie izdevumi576 880
  investīcijas535 000
07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
  Ieņēmumi - kopā8 726 145
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 556 845
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi169 300
  Izdevumi - kopā8 726 145
  Uzturēšanas izdevumi8 471 898
  Kārtējie izdevumi8 471 898
  tai skaitā atalgojumi4 448 538
  Izdevumi kapitālieguldījumiem254 247
  kapitālie izdevumi54 247
  investīcijas200 000
07.01.0003.120Ugunsdzēsība 
  Ieņēmumi - kopā8 443 658
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 304 958
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi138 700
  Izdevumi - kopā8 443 658
  Uzturēšanas izdevumi8 194 658
  Kārtējie izdevumi8 194 658
  tai skaitā atalgojumi4 300 028
  Izdevumi kapitālieguldījumiem249 000
  kapitālie izdevumi49 000
  investīcijas200 000
07.02.0003.120Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 
  Ieņēmumi - kopā254 088
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem224 088
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi30 000
  Izdevumi - kopā254 088
  Uzturēšanas izdevumi249 088
  Kārtējie izdevumi249 088
  tai skaitā atalgojumi127 950
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  kapitālie izdevumi5 000
07.03.0008.220Ugunsdrošības aģitācija un propaganda 
  Ieņēmumi - kopā28 399
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem27 799
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi600
  Izdevumi - kopā28 399
  Uzturēšanas izdevumi28 152
  Kārtējie izdevumi28 152
  tai skaitā atalgojumi20 560
  Izdevumi kapitālieguldījumiem247
  kapitālie izdevumi247
08.00.0003.310Ieslodzījuma vietas 
  Ieņēmumi - kopā14 665 657
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 444 765
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 220 892
  Izdevumi - kopā14 665 657
  Uzturēšanas izdevumi12 485 657
  Kārtējie izdevumi12 485 657
  tai skaitā atalgojumi4 721 506
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 180 000
  kapitālie izdevumi290 000
  investīcijas1 890 000
08.01.0003.310Ieslodzījuma vietu pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā13 615 657
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 444 765
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi170 892
  Izdevumi - kopā13 615 657
  Uzturēšanas izdevumi11 465 657
  Kārtējie izdevumi11 465 657
  tai skaitā atalgojumi4 338 006
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 150 000
  kapitālie izdevumi260 000
  investīcijas1 890 000
08.02.0003.310Notiesāto nodarbinātība 
  Ieņēmumi - kopā1 050 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 050 000
  Izdevumi - kopā1 050 000
  Uzturēšanas izdevumi1 020 000
  Kārtējie izdevumi1 020 000
  tai skaitā atalgojumi383 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem30 000
  kapitālie izdevumi30 000
09.00.0003.110Drošības policija 
  Ieņēmumi - kopā2 203 266
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 103 266
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi100 000
  Izdevumi - kopā2 203 266
  Uzturēšanas izdevumi2 203 266
  Kārtējie izdevumi2 203 266
10.00.0003.110Robežsardze 
  Ieņēmumi - kopā10 382 904
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 202 904
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi180 000
  Izdevumi - kopā10 382 904
  Uzturēšanas izdevumi10 331 504
  Kārtējie izdevumi10 331 504
  tai skaitā atalgojumi5 619 345
  Izdevumi kapitālieguldījumiem51 400
  kapitālie izdevumi51 400
11.00.0003.110Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā2 937 006
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 487 006
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 450 000
  Izdevumi - kopā2 868 006
  Uzturēšanas izdevumi2 828 006
  Kārtējie izdevumi2 803 006
  tai skaitā atalgojumi1 364 505
  Subsīdijas un dotācijas25 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem40 000
  kapitālie izdevumi40 000
  Fiskālā bilance69 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-69 000
12.00.0003.400Skrundas RLS apsardze 
  Ieņēmumi - kopā170 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem170 000
  Izdevumi - kopā170 000
  Uzturēšanas izdevumi170 000
  Kārtējie izdevumi170 000
13.00.0005.700Veselības aprūpe 
  Ieņēmumi - kopā435 727
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem435 727
  Izdevumi - kopā435 727
  Uzturēšanas izdevumi435 727
  Subsīdijas un dotācijas435 727
14.00.0004.310Latvijas Policijas akadēmija 
  Ieņēmumi - kopā1 807 979
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 605 819
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi202 160
  Izdevumi - kopā1 807 979
  Uzturēšanas izdevumi1 759 979
  Kārtējie izdevumi1 394 979
  tai skaitā atalgojumi573 209
  Subsīdijas un dotācijas365 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem48 000
  kapitālie izdevumi28 000
  investīcijas20 000
15.00.0004.110Pirmsskolas bērnu iestādes 
  Ieņēmumi - kopā116 506
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem94 506
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi22 000
  Izdevumi - kopā116 506
  Uzturēšanas izdevumi116 506
  Kārtējie izdevumi116 506
  tai skaitā atalgojumi54 255
16.00.0003.010Starptautiskā sadarbība 
  Ieņēmumi - kopā56 157
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem56 157
  Izdevumi - kopā56 157
  Uzturēšanas izdevumi56 157
  Kārtējie izdevumi56 157
  tai skaitā atalgojumi17 368
17.00.0006.130Pensiju nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā352 651
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem352 651
  Izdevumi - kopā352 651
  Uzturēšanas izdevumi352 651
  Subsīdijas un dotācijas352 651
19.00.0008.010Dotācija sportam 
  Ieņēmumi - kopā47 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem47 000
  Izdevumi - kopā47 000
  Uzturēšanas izdevumi47 000
  Subsīdijas un dotācijas47 000
20.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā18 922
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem18 922
  Izdevumi - kopā18 922
  Uzturēšanas izdevumi18 922
  Subsīdijas un dotācijas18 922
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās18 922
21.00.0003.110Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds 
  Ieņēmumi - kopā62 764
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem62 764
  Izdevumi - kopā62 764
  Uzturēšanas izdevumi62 764
  Kārtējie izdevumi62 764
  tai skaitā atalgojumi49 000
22.00.0003.320Sardzes pulks 
  Ieņēmumi - kopā2 035 969
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 031 469
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 500
  Izdevumi - kopā2 035 969
  Uzturēšanas izdevumi2 032 969
  Kārtējie izdevumi2 032 969
  tai skaitā atalgojumi658 333
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
23.00.0006.240Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs 
  Ieņēmumi - kopā100 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem100 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi700
  Izdevumi - kopā100 700
  Uzturēšanas izdevumi98 700
  Kārtējie izdevumi98 700
  tai skaitā atalgojumi28 363
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
  kapitālie izdevumi2 000
24.00.0003.110Valsts robežas izbūve 
  Ieņēmumi - kopā7 444 730
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 444 730
  Izdevumi - kopā7 444 730
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 444 730
  investīcijas7 444 730
25.00.0003.110Pabalstu izmaksa bēgļiem 
  Ieņēmumi - kopā5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 000
  Izdevumi - kopā5 000
  Uzturēšanas izdevumi5 000
  Subsīdijas un dotācijas5 000
    
  15. Izglītības un zinātnes ministrija 
  Ieņēmumi - kopā61 645 357
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem46 830 487
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi14 814 870
  Izdevumi - kopā61 645 357
  Uzturēšanas izdevumi56 665 152
  Kārtējie izdevumi44 363 015
  tai skaitā atalgojumi21 324 833
  Subsīdijas un dotācijas12 302 137
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās1 181 415
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 980 205
  kapitālie izdevumi1 515 205
  investīcijas3 465 000
01.00.00 Vispārējā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā2 325 068
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 321 668
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 400
  Izdevumi - kopā2 325 068
  Uzturēšanas izdevumi2 217 258
  Kārtējie izdevumi2 035 807
  tai skaitā atalgojumi316 243
  Subsīdijas un dotācijas181 451
  Izdevumi kapitālieguldījumiem107 810
  kapitālie izdevumi107 810
01.02.0004.212Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas 
  Ieņēmumi - kopā444 546
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem444 546
  Izdevumi - kopā444 546
  Uzturēšanas izdevumi425 746
  Kārtējie izdevumi425 746
  tai skaitā atalgojumi127 317
  Izdevumi kapitālieguldījumiem18 800
  kapitālie izdevumi18 800
01.03.0004.214Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas 
  Ieņēmumi - kopā668 688
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem665 288
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 400
  Izdevumi - kopā668 688
  Uzturēšanas izdevumi596 594
  Kārtējie izdevumi596 594
  tai skaitā atalgojumi153 596
  Izdevumi kapitālieguldījumiem72 094
  kapitālie izdevumi72 094
01.04.0004.632Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās
 
  Ieņēmumi - kopā43 833
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem43 833
  Izdevumi - kopā43 833
  Uzturēšanas izdevumi26 917
  Kārtējie izdevumi26 917
  tai skaitā atalgojumi12 680
  Izdevumi kapitālieguldījumiem16 916
  kapitālie izdevumi16 916
01.05.0004.641Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi - kopā54 458
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem54 458
  Izdevumi - kopā54 458
  Uzturēšanas izdevumi54 458
  Subsīdijas un dotācijas54 458
01.09.0004.620Latgales programma 
  Ieņēmumi - kopā130 086
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem130 086
  Izdevumi - kopā130 086
  Uzturēšanas izdevumi130 086
  Kārtējie izdevumi130 086
01.10.0004.632Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā26 570
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem26 570
  Izdevumi - kopā26 570
  Uzturēšanas izdevumi26 570
  Kārtējie izdevumi26 570
  tai skaitā atalgojumi10 150
01.11.0004.423Interešu izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā44 194
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem44 194
  Izdevumi - kopā44 194
  Uzturēšanas izdevumi44 194
  Kārtējie izdevumi44 194
  tai skaitā atalgojumi12 500
01.13.0004.211Valsts ģimnāzijas 
  Ieņēmumi - kopā126 993
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem126 993
  Izdevumi - kopā126 993
  Uzturēšanas izdevumi126 993
  Subsīdijas un dotācijas126 993
01.14.0004.600Mācību literatūras iegāde 
  Ieņēmumi - kopā785 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem785 700
  Izdevumi - kopā785 700
  Uzturēšanas izdevumi785 700
  Kārtējie izdevumi785 700
02.00.0004.000Profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā13 786 545
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 728 270
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 058 275
  Izdevumi - kopā13 786 545
  Uzturēšanas izdevumi13 184 100
  Kārtējie izdevumi10 268 396
  tai skaitā atalgojumi5 461 784
  Subsīdijas un dotācijas2 915 704
  Izdevumi kapitālieguldījumiem602 445
  kapitālie izdevumi363 445
  investīcijas239 000
02.01.0004.632Pārējie izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā104 375
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem104 375
  Izdevumi - kopā104 375
  Uzturēšanas izdevumi104 375
  Kārtējie izdevumi104 375
  tai skaitā atalgojumi23 468
02.02.0004.641Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi - kopā5 001
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 001
  Izdevumi - kopā5 001
  Uzturēšanas izdevumi5 001
  Subsīdijas un dotācijas5 001
02.03.0004.510Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi - kopā58 369
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem53 209
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 160
  Izdevumi - kopā58 369
  Uzturēšanas izdevumi57 369
  Kārtējie izdevumi57 369
  tai skaitā atalgojumi29 700
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 000
  kapitālie izdevumi1 000
02.04.0004.220Profesionālās izglītības mācību iestādes 
  Ieņēmumi - kopā13 618 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem11 565 685
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 053 115
  Izdevumi - kopā13 618 800
  Uzturēšanas izdevumi13 017 355
  Kārtējie izdevumi10 106 652
  tai skaitā atalgojumi5 408 616
  Subsīdijas un dotācijas2 910 703
  Izdevumi kapitālieguldījumiem601 445
  kapitālie izdevumi362 445
  investīcijas239 000
03.00.0004.000Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā26 877 933
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 555 311
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 322 622
  Izdevumi - kopā26 877 933
  Uzturēšanas izdevumi25 258 133
  Kārtējie izdevumi22 120 701
  tai skaitā atalgojumi12 281 992
  Subsīdijas un dotācijas3 137 432
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 619 800
  kapitālie izdevumi879 800
  investīcijas740 000
03.01.0004.310Augstskolas 
  Ieņēmumi - kopā26 409 703
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 087 081
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 322 622
  Izdevumi - kopā26 409 703
  Uzturēšanas izdevumi24 789 903
  Kārtējie izdevumi22 120 701
  tai skaitā atalgojumi12 281 992
  Subsīdijas un dotācijas2 669 202
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 619 800
  kapitālie izdevumi879 800
  investīcijas740 000
03.03.0004.641Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Ieņēmumi - kopā211 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem211 000
  Izdevumi - kopā211 000
  Uzturēšanas izdevumi211 000
  Subsīdijas un dotācijas211 000
03.05.0004.640Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai
 
  Ieņēmumi - kopā12 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem12 700
  Izdevumi - kopā12 700
  Uzturēšanas izdevumi12 700
  Subsīdijas un dotācijas12 700
03.06.0004.650Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai
 
  Ieņēmumi - kopā244 530
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem244 530
  Izdevumi - kopā244 530
  Uzturēšanas izdevumi244 530
  Subsīdijas un dotācijas244 530
04.00.0004.000Pirmsskolas izglītība 
  Ieņēmumi - kopā39 808
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem39 808
  Izdevumi - kopā39 808
  Uzturēšanas izdevumi39 808
  Kārtējie izdevumi39 808
  tai skaitā atalgojumi13 938
04.02.0004.632Metodiskais darbs 
  Ieņēmumi - kopā39 808
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem39 808
  Izdevumi - kopā39 808
  Uzturēšanas izdevumi39 808
  Kārtējie izdevumi39 808
  tai skaitā atalgojumi13 938
05.00.00 Zinātne 
  Ieņēmumi - kopā9 262 103
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 069 303
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 192 800
  Izdevumi - kopā9 262 103
  Uzturēšanas izdevumi9 076 103
  Kārtējie izdevumi4 630 806
  tai skaitā atalgojumi1 335 000
  Subsīdijas un dotācijas4 445 297
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās412 800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem186 000
  investīcijas186 000
05.01.0001.310Zinātniskās darbības nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā7 415 859
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 239 059
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 176 800
  Izdevumi - kopā7 415 859
  Uzturēšanas izdevumi7 229 859
  Kārtējie izdevumi3 197 362
  tai skaitā atalgojumi1 335 000
  Subsīdijas un dotācijas4 032 497
  Izdevumi kapitālieguldījumiem186 000
  investīcijas186 000
05.05.0001.320Tirgus pieprasītie pētījumi 
  Ieņēmumi - kopā860 096
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem844 096
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi16 000
  Izdevumi - kopā860 096
  Uzturēšanas izdevumi860 096
  Kārtējie izdevumi860 096
05.06.0001.330Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 
  Ieņēmumi - kopā567 348
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem567 348
  Izdevumi - kopā567 348
  Uzturēšanas izdevumi567 348
  Kārtējie izdevumi567 348
05.08.0001.133Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā 
  Ieņēmumi - kopā418 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem418 800
  Izdevumi - kopā418 800
  Uzturēšanas izdevumi418 800
  Kārtējie izdevumi6 000
  Subsīdijas un dotācijas412 800
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās412 800
06.00.0004.000Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 579 876
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 482 356
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi97 520
  Izdevumi - kopā1 579 876
  Uzturēšanas izdevumi1 474 026
  Kārtējie izdevumi1 474 026
  tai skaitā atalgojumi754 266
  Izdevumi kapitālieguldījumiem105 850
  kapitālie izdevumi36 850
  investīcijas69 000
06.01.0004.010Pedagogu izglītības atbalsta centrs 
  Ieņēmumi - kopā97 882
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem90 382
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 500
  Izdevumi - kopā97 882
  Uzturēšanas izdevumi97 882
  Kārtējie izdevumi97 882
  tai skaitā atalgojumi54 030
06.02.0004.010Izglītības valsts inspekcija 
  Ieņēmumi - kopā146 932
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem146 932
  Izdevumi - kopā146 932
  Uzturēšanas izdevumi146 932
  Kārtējie izdevumi146 932
  tai skaitā atalgojumi83 295
06.03.0004.010Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
  Ieņēmumi - kopā125 647
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem124 647
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 000
  Izdevumi - kopā125 647
  Uzturēšanas izdevumi122 247
  Kārtējie izdevumi122 247
  tai skaitā atalgojumi80 085
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 400
  kapitālie izdevumi3 400
06.04.0004.010Profesionālās izglītības centrs 
  Ieņēmumi - kopā75 753
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 753
  Izdevumi - kopā75 753
  Uzturēšanas izdevumi75 753
  Kārtējie izdevumi75 753
  tai skaitā atalgojumi40 945
06.05.0004.410Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs 
  Ieņēmumi - kopā130 950
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem130 950
  Izdevumi - kopā130 950
  Uzturēšanas izdevumi110 650
  Kārtējie izdevumi110 650
  tai skaitā atalgojumi37 957
  Izdevumi kapitālieguldījumiem20 300
  kapitālie izdevumi20 300
06.06.0004.510Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi - kopā43 219
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 219
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi - kopā43 219
  Uzturēšanas izdevumi41 219
  Kārtējie izdevumi41 219
  tai skaitā atalgojumi19 305
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
  kapitālie izdevumi2 000
06.07.0004.632Integrācija Eiropā 
  Ieņēmumi - kopā65 337
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem65 337
  Izdevumi - kopā65 337
  Uzturēšanas izdevumi65 337
  Kārtējie izdevumi65 337
  tai skaitā atalgojumi7 888
06.08.0004.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā872 256
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem786 236
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi86 020
  Izdevumi - kopā872 256
  Uzturēšanas izdevumi792 106
  Kārtējie izdevumi792 106
  tai skaitā atalgojumi410 111
  Izdevumi kapitālieguldījumiem80 150
  kapitālie izdevumi11 150
  investīcijas69 000
06.12.0004.010Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem 
  Ieņēmumi - kopā5 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 700
  Izdevumi - kopā5 700
  Uzturēšanas izdevumi5 700
  Kārtējie izdevumi5 700
  tai skaitā atalgojumi4 450
06.13.0004.010Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
 
  Ieņēmumi - kopā16 200
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem16 200
  Izdevumi - kopā16 200
  Uzturēšanas izdevumi16 200
  Kārtējie izdevumi16 200
  tai skaitā atalgojumi16 200
07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas 
  Ieņēmumi - kopā739 816
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem716 216
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi23 600
  Izdevumi - kopā739 816
  Uzturēšanas izdevumi732 816
  Kārtējie izdevumi491 506
  tai skaitā atalgojumi186 368
  Subsīdijas un dotācijas241 310
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 000
  kapitālie izdevumi7 000
07.01.0004.410Kursu pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā103 100
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem103 100
  Izdevumi - kopā103 100
  Uzturēšanas izdevumi103 100
  Kārtējie izdevumi103 100
  tai skaitā atalgojumi47 450
07.02.0004.410Skolotāju tālākizglītības fonds 
  Ieņēmumi - kopā237 210
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem237 210
  Izdevumi - kopā237 210
  Uzturēšanas izdevumi237 210
  Kārtējie izdevumi15 900
  Subsīdijas un dotācijas221 310
07.03.0004.423Interešu izglītības iestādes 
  Ieņēmumi - kopā84 604
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem66 004
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi18 600
  Izdevumi - kopā84 604
  Uzturēšanas izdevumi80 604
  Kārtējie izdevumi80 604
  tai skaitā atalgojumi24 887
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 000
  kapitālie izdevumi4 000
07.04.0004.423Interešu izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā78 491
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem78 491
  Izdevumi - kopā78 491
  Uzturēšanas izdevumi78 491
  Kārtējie izdevumi78 491
  tai skaitā atalgojumi18 362
07.05.0004.631Metodiskās iestādes 
  Ieņēmumi - kopā139 233
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem134 233
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 000
  Izdevumi - kopā139 233
  Uzturēšanas izdevumi136 233
  Kārtējie izdevumi136 233
  tai skaitā atalgojumi66 588
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
07.06.0004.632Pārējie izglītības pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā21 955
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem21 955
  Izdevumi - kopā21 955
  Uzturēšanas izdevumi21 955
  Kārtējie izdevumi21 955
  tai skaitā atalgojumi4 381
07.07.0004.642Dotācija laikrakstiem 
  Ieņēmumi - kopā20 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem20 000
  Izdevumi - kopā20 000
  Uzturēšanas izdevumi20 000
  Subsīdijas un dotācijas20 000
07.08.0004.632Atestācijas organizācija 
  Ieņēmumi - kopā30 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 000
  Izdevumi - kopā30 000
  Uzturēšanas izdevumi30 000
  Kārtējie izdevumi30 000
  tai skaitā atalgojumi11 700
07.09.0004.632Jaunatnes politikas valsts programma 
  Ieņēmumi - kopā25 223
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem25 223
  Izdevumi - kopā25 223
  Uzturēšanas izdevumi25 223
  Kārtējie izdevumi25 223
  tai skaitā atalgojumi13 000
09.00.00 Sports 
  Ieņēmumi - kopā2 890 562
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 773 909
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi116 653
  Izdevumi - kopā2 890 562
  Uzturēšanas izdevumi2 786 762
  Kārtējie izdevumi2 169 434
  tai skaitā atalgojumi817 581
  Subsīdijas un dotācijas617 328
  Izdevumi kapitālieguldījumiem103 800
  kapitālie izdevumi103 800
09.01.0008.010Sporta pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā100 831
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem76 650
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi24 181
  Izdevumi - kopā100 831
  Uzturēšanas izdevumi98 831
  Kārtējie izdevumi98 831
  tai skaitā atalgojumi51 327
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
  kapitālie izdevumi2 000
09.02.0008.110Sportistu sagatavošanas centri 
  Ieņēmumi - kopā327 268
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem327 268
  Izdevumi - kopā327 268
  Uzturēšanas izdevumi325 268
  Kārtējie izdevumi299 977
  tai skaitā atalgojumi116 595
  Subsīdijas un dotācijas25 291
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000
  kapitālie izdevumi2 000
09.03.0004.422Nacionālās sporta skolas 
  Ieņēmumi - kopā467 228
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem408 056
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi59 172
  Izdevumi - kopā467 228
  Uzturēšanas izdevumi464 128
  Kārtējie izdevumi464 128
  tai skaitā atalgojumi250 159
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 100
  kapitālie izdevumi3 100
09.04.0008.130Sporta būves 
  Ieņēmumi - kopā357 704
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem357 704
  Izdevumi - kopā357 704
  Uzturēšanas izdevumi357 704
  Subsīdijas un dotācijas357 704
09.05.0008.120Nacionālās sporta federācijas 
  Ieņēmumi - kopā229 918
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem229 918
  Izdevumi - kopā229 918
  Uzturēšanas izdevumi229 918
  Kārtējie izdevumi229 918
  tai skaitā atalgojumi99 380
09.06.0008.140Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi - kopā7 467
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 467
  Izdevumi - kopā7 467
  Uzturēšanas izdevumi7 467
  Kārtējie izdevumi7 467
  tai skaitā atalgojumi5 733
09.07.0008.120Sporta pasākumi 
  Ieņēmumi - kopā376 265
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem376 265
  Izdevumi - kopā376 265
  Uzturēšanas izdevumi366 265
  Kārtējie izdevumi366 265
  tai skaitā atalgojumi33 680
  Izdevumi kapitālieguldījumiem10 000
  kapitālie izdevumi10 000
09.08.0008.120Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
  Ieņēmumi - kopā234 333
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem234 333
  Izdevumi - kopā234 333
  Uzturēšanas izdevumi234 333
  Subsīdijas un dotācijas234 333
09.09.0008.150Jaunatnes sporta programma 
  Ieņēmumi - kopā58 200
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem58 200
  Izdevumi - kopā58 200
  Uzturēšanas izdevumi33 200
  Kārtējie izdevumi33 200
  tai skaitā atalgojumi5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem25 000
  kapitālie izdevumi25 000
09.10.0004.212Murjāņu sporta ģimnāzija 
  Ieņēmumi - kopā577 059
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem558 059
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi19 000
  Izdevumi - kopā577 059
  Uzturēšanas izdevumi524 359
  Kārtējie izdevumi524 359
  tai skaitā atalgojumi184 636
  Izdevumi kapitālieguldījumiem52 700
  kapitālie izdevumi52 700
09.11.0004.423Latvijas jaunatnes sporta centrs 
  Ieņēmumi - kopā130 660
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem117 660
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi13 000
  Izdevumi - kopā130 660
  Uzturēšanas izdevumi124 660
  Kārtējie izdevumi124 660
  tai skaitā atalgojumi58 839
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 000
  kapitālie izdevumi6 000
09.12.0008.220Latvijas sporta muzejs 
  Ieņēmumi - kopā23 629
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem22 329
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 300
  Izdevumi - kopā23 629
  Uzturēšanas izdevumi20 629
  Kārtējie izdevumi20 629
  tai skaitā atalgojumi12 232
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
11.00.0004.320Augstākās izglītības padome 
  Ieņēmumi - kopā60 177
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem60 177
  Izdevumi - kopā60 177
  Uzturēšanas izdevumi58 977
  Kārtējie izdevumi58 977
  tai skaitā atalgojumi25 824
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 200
  kapitālie izdevumi1 200
13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām
 
  Ieņēmumi - kopā942 507
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem942 507
  Izdevumi - kopā942 507
  Uzturēšanas izdevumi939 707
  Kārtējie izdevumi176 092
  tai skaitā atalgojumi24 382
  Subsīdijas un dotācijas763 615
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās763 615
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 800
  kapitālie izdevumi2 800
13.01.0004.630Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde 
  Ieņēmumi - kopā57 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem57 800
  Izdevumi - kopā57 800
  Uzturēšanas izdevumi57 800
  Kārtējie izdevumi57 800
  tai skaitā atalgojumi5 950
13.02.0001.132Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana
 
  Ieņēmumi - kopā44 135
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem44 135
  Izdevumi - kopā44 135
  Uzturēšanas izdevumi41 335
  Kārtējie izdevumi41 335
  tai skaitā atalgojumi15 342
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 800
  kapitālie izdevumi2 800
13.03.0004.632Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"
 
  Ieņēmumi - kopā840 572
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem840 572
  Izdevumi - kopā840 572
  Uzturēšanas izdevumi840 572
  Kārtējie izdevumi76 957
  tai skaitā atalgojumi3 090
  Subsīdijas un dotācijas763 615
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās763 615
14.00.0004.632Izglītības sistēmas informatizācija 
  Ieņēmumi - kopā2 477 197
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 477 197
  Izdevumi - kopā2 477 197
  Uzturēšanas izdevumi468 197
  Kārtējie izdevumi468 197
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 009 000
  investīcijas2 009 000
15.00.0004.520Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi 
  Ieņēmumi - kopā2 544
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 544
  Izdevumi - kopā2 544
  Uzturēšanas izdevumi2 544
  Kārtējie izdevumi2 544
17.00.0004.632Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma 
  Ieņēmumi - kopā118 187
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem118 187
  Izdevumi - kopā118 187
  Uzturēšanas izdevumi115 687
  Kārtējie izdevumi115 687
  tai skaitā atalgojumi30 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  kapitālie izdevumi2 500
18.00.00 Vispārējās izglītības saturs 
  Ieņēmumi - kopā321 034
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem321 034
  Izdevumi - kopā321 034
  Uzturēšanas izdevumi311 034
  Kārtējie izdevumi311 034
  tai skaitā atalgojumi77 455
  Izdevumi kapitālieguldījumiem10 000
  kapitālie izdevumi10 000
18.01.0004.632Izglītības satura reforma 
  Ieņēmumi - kopā54 550
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem54 550
  Izdevumi - kopā54 550
  Uzturēšanas izdevumi54 550
  Kārtējie izdevumi54 550
  tai skaitā atalgojumi22 955
08.02.0004.632Izglītības kvalitātes kontrole 
  Ieņēmumi - kopā170 496
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem170 496
  Izdevumi - kopā170 496
  Uzturēšanas izdevumi160 496
  Kārtējie izdevumi160 496
  tai skaitā atalgojumi54 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem10 000
  kapitālie izdevumi10 000
18.03.0004.632Mācību literatūras izdošana 
  Ieņēmumi - kopā95 988
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem95 988
  Izdevumi - kopā95 988
  Uzturēšanas izdevumi95 988
  Kārtējie izdevumi95 988
19.00.0004.099Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai 
  Ieņēmumi - kopā222 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem222 000
  Izdevumi - kopā222 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem222 000
  investīcijas222 000
  16. Zemkopības ministrija 
  Ieņēmumi - kopā47 975 916
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 970 194
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 005 722
  Izdevumi - kopā47 975 916
  Uzturēšanas izdevumi44 560 798
  Kārtējie izdevumi23 319 514
  tai skaitā atalgojumi10 659 681
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem40 891
  Subsīdijas un dotācijas21 200 393
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās197 940
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 415 118
  kapitālie izdevumi1 312 118
  investīcijas2 103 000
01.00.0010.160Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai
 
  Ieņēmumi - kopā18 772 495
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem18 772 495
  Izdevumi - kopā18 772 495
  Uzturēšanas izdevumi18 772 495
  Subsīdijas un dotācijas18 772 495
02.00.0010.000Lauksaimniecība 
  Ieņēmumi - kopā5 213 686
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 285 830
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi927 856
  Izdevumi - kopā5 213 686
  Uzturēšanas izdevumi4 326 587
  Kārtējie izdevumi4 298 864
  tai skaitā atalgojumi2 300 645
  Subsīdijas un dotācijas27 723
  Izdevumi kapitālieguldījumiem887 099
  kapitālie izdevumi317 099
  investīcijas570 000
02.01.0010.130Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai 
  Ieņēmumi - kopā1 474 562
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 471 262
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 300
  Izdevumi - kopā1 474 562
  Uzturēšanas izdevumi1 050 562
  Kārtējie izdevumi1 050 562
  tai skaitā atalgojumi546 916
  Izdevumi kapitālieguldījumiem424 000
  kapitālie izdevumi24 000
  investīcijas400 000
02.03.0010.110Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti 
  Ieņēmumi - kopā3 487 105
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 562 549
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi924 556
  Izdevumi - kopā3 487 105
  Uzturēšanas izdevumi3 134 306
  Kārtējie izdevumi3 134 306
  tai skaitā atalgojumi1 721 733
  Izdevumi kapitālieguldījumiem352 799
  kapitālie izdevumi282 799
  investīcijas70 000
02.04.0010.110Valsts labības tirgus un tā kvalitātes kontrole 
  Ieņēmumi - kopā36 496
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem36 496
  Izdevumi - kopā36 496
  Uzturēšanas izdevumi36 496
  Kārtējie izdevumi36 496
  tai skaitā atalgojumi19 896
02.06.0010.400Pārējie lauksaimniecības pasākumi, izstādes, konkursi 
  Ieņēmumi - kopā75 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 000
  Izdevumi - kopā75 000
  Uzturēšanas izdevumi75 000
  Kārtējie izdevumi50 000
  Subsīdijas un dotācijas25 000
02.07.0010.400Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā 
  Ieņēmumi - kopā32 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem32 800
  Izdevumi - kopā32 800
  Uzturēšanas izdevumi27 500
  Kārtējie izdevumi27 500
  tai skaitā atalgojumi12 100
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 300
  kapitālie izdevumi5 300
02.08.0010.170Daļēja kompensācija likumīgajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi
 
  Ieņēmumi - kopā5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 000
  Izdevumi - kopā5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  kapitālie izdevumi5 000
02.09.0010.140Ilgtermiņa kredītu dzēšana 
  Ieņēmumi - kopā2 723
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 723
  Izdevumi - kopā2 723
  Uzturēšanas izdevumi2 723
  Subsīdijas un dotācijas2 723
02.11.0010.099Lauksaimniecības zinātnes materiālās bāzes attīstība 
  Ieņēmumi - kopā100 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem100 000
  Izdevumi - kopā100 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem100 000
  investīcijas100 000
03.00.0010.110Sanitārā robežinspekcija 
  Ieņēmumi - kopā964 314
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem918 884
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi45 430
  Izdevumi - kopā964 314
  Uzturēšanas izdevumi907 314
  Kārtējie izdevumi907 314
  tai skaitā atalgojumi584 450
  Izdevumi kapitālieguldījumiem57 000
  kapitālie izdevumi57 000
04.00.0010.110Veterinārmedicīna 
  Ieņēmumi - kopā4 070 159
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 041 856
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 028 303
  Izdevumi - kopā4 070 159
  Uzturēšanas izdevumi3 073 489
  Kārtējie izdevumi3 059 934
  tai skaitā atalgojumi1 236 269
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem13 555
  Izdevumi kapitālieguldījumiem996 670
  kapitālie izdevumi195 670
  investīcijas801 000
04.01.0010.110Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā2 642 259
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem613 956
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 028 303
  Izdevumi - kopā2 642 259
  Uzturēšanas izdevumi2 337 089
  Kārtējie izdevumi2 323 534
  tai skaitā atalgojumi1 236 269
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem13 555
  Izdevumi kapitālieguldījumiem305 170
  kapitālie izdevumi161 170
  investīcijas144 000
04.02.0010.130Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana 
  Ieņēmumi - kopā362 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem362 000
  Izdevumi - kopā362 000
  Uzturēšanas izdevumi362 000
  Kārtējie izdevumi362 000
04.03.0010.110Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi - kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi15 500
  Kārtējie izdevumi15 500
  Izdevumi kapitālieguldījumiem34 500
  kapitālie izdevumi34 500
04.04.0010.099Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma 
  Ieņēmumi - kopā1 015 900
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 015 900
  Izdevumi - kopā1 015 900
  Uzturēšanas izdevumi358 900
  Kārtējie izdevumi358 900
  Izdevumi kapitālieguldījumiem657 000
  investīcijas657 000
05.00.0010.130Zivsaimniecība un zvejniecība 
  Ieņēmumi - kopā280 274
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem280 274
  Izdevumi - kopā280 274
  Uzturēšanas izdevumi173 274
  Kārtējie izdevumi173 274
  tai skaitā atalgojumi135 275
  Izdevumi kapitālieguldījumiem107 000
  investīcijas107 000
05.01.0010.130Zivju resursu atražošana 
  Ieņēmumi - kopā264 109
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem264 109
  Izdevumi - kopā264 109
  Uzturēšanas izdevumi157 109
  Kārtējie izdevumi157 109
  tai skaitā atalgojumi122 655
  Izdevumi kapitālieguldījumiem107 000
  investīcijas107 000
05.02.0010.130Zivju resursu pētījumi, limitēšana un regulēšana iekšējos ūdeņos 
  Ieņēmumi - kopā16 165
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem16 165
  Izdevumi - kopā16 165
  Uzturēšanas izdevumi16 165
  Kārtējie izdevumi16 165
  tai skaitā atalgojumi12 620
06.00.0010.010Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 462 067
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 347 088
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi114 979
  Izdevumi - kopā1 462 067
  Uzturēšanas izdevumi1 375 067
  Kārtējie izdevumi1 375 067
  tai skaitā atalgojumi623 162
  Izdevumi kapitālieguldījumiem87 000
  kapitālie izdevumi87 000
06.01.0010.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā1 162 119
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 142 159
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi19 960
  Izdevumi - kopā1 162 119
  Uzturēšanas izdevumi1 075 119
  Kārtējie izdevumi1 075 119
  tai skaitā atalgojumi451 464
  Izdevumi kapitālieguldījumiem87 000
  kapitālie izdevumi87 000
06.02.0010.010Valsts zivsaimniecības pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā182 869
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem87 850
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi95 019
  Izdevumi - kopā182 869
  Uzturēšanas izdevumi182 869
  Kārtējie izdevumi182 869
  tai skaitā atalgojumi80 294
06.03.0010.010Valsts meža dienests 
  Ieņēmumi - kopā117 079
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem117 079
  Izdevumi - kopā117 079
  Uzturēšanas izdevumi117 079
  Kārtējie izdevumi117 079
  tai skaitā atalgojumi91 404
07.00.0004.000Izglītība 
  Ieņēmumi - kopā16 811 401
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem12 925 247
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 886 154
  Izdevumi - kopā16 811 401
  Uzturēšanas izdevumi15 582 852
  Kārtējie izdevumi13 353 281
  tai skaitā atalgojumi5 747 755
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem27 336
  Subsīdijas un dotācijas2 202 235
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 228 549
  kapitālie izdevumi653 549
  investīcijas575 000
07.01.0004.200Vispārējā un profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā11 682 526
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 069 902
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 612 624
  Izdevumi - kopā11 682 526
  Uzturēšanas izdevumi11 068 977
  Kārtējie izdevumi9 449 016
  tai skaitā atalgojumi4 069 631
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem27 336
  Subsīdijas un dotācijas1 592 625
  Izdevumi kapitālieguldījumiem613 549
  kapitālie izdevumi328 549
  investīcijas285 000
07.02.0004.300Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā4 720 691
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 447 161
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 273 530
  Izdevumi - kopā4 720 691
  Uzturēšanas izdevumi4 105 691
  Kārtējie izdevumi3 496 081
  tai skaitā atalgojumi1 678 124
  Subsīdijas un dotācijas609 610
  Izdevumi kapitālieguldījumiem615 000
  kapitālie izdevumi325 000
  investīcijas290 000
07.03.0004.600Nozarē strādājošo kvalifikācijas celšana un mācību iestāžu metodiskā darba nodrošināšana
 
  Ieņēmumi - kopā408 184
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem408 184
  Izdevumi - kopā408 184
  Uzturēšanas izdevumi408 184
  Kārtējie izdevumi408 184
08.00.0008.200Kultūra 
  Ieņēmumi - kopā55 772
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem52 772
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi - kopā55 772
  Uzturēšanas izdevumi53 972
  Kārtējie izdevumi53 972
  tai skaitā atalgojumi32 125
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 800
  kapitālie izdevumi1 800
09.00.0010.400Valsts nozīmes datu pārraides tīkla izdevumi 
  Ieņēmumi - kopā97 808
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem97 808
  Izdevumi - kopā97 808
  Uzturēšanas izdevumi97 808
  Kārtējie izdevumi97 808
10.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā197 940
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem197 940
  Izdevumi - kopā197 940
  Uzturēšanas izdevumi197 940
  Subsīdijas un dotācijas197 940
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās197 940
11.00.0010.000Mežsaimniecības attīstība 
  Ieņēmumi - kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi - kopā50 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem50 000
  investīcijas50 000
    
  17. Satiksmes ministrija 
  Ieņēmumi - kopā8 175 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 149 796
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi26 000
  Izdevumi - kopā8 175 796
  Uzturēšanas izdevumi4 919 796
  Kārtējie izdevumi1 096 139
  tai skaitā atalgojumi536 094
  Subsīdijas un dotācijas3 823 657
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās75 800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 256 000
  kapitālie izdevumi31 000
  investīcijas3 225 000
01.00.0012.810Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām 
  Ieņēmumi - kopā3 204 923
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 204 923
  Izdevumi - kopā3 204 923
  Uzturēšanas izdevumi3 204 923
  Subsīdijas un dotācijas3 204 923
01.01.0012.810Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto
  izdevumu kompensācijām 
  Ieņēmumi - kopā2 911 930
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 911 930
  Izdevumi - kopā2 911 930
  Uzturēšanas izdevumi2 911 930
  Subsīdijas un dotācijas2 911 930
01.02.0012.810Dotācija politiski represēto personu pārvadāšanai 
  Ieņēmumi - kopā292 993
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem292 993
  Izdevumi - kopā292 993
  Uzturēšanas izdevumi292 993
  Subsīdijas un dotācijas292 993
02.00.0012.700Sakari 
  Ieņēmumi - kopā815 515
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem811 515
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 000
  Izdevumi - kopā815 515
  Uzturēšanas izdevumi465 515
  Kārtējie izdevumi222 581
  tai skaitā atalgojumi94 574
  Subsīdijas un dotācijas242 934
  Izdevumi kapitālieguldījumiem350 000
  investīcijas350 000
02.01.0012.700Telekomunikāciju pakalpojumu regulēšana 
  Ieņēmumi - kopā30 514
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem30 514
  Izdevumi - kopā30 514
  Uzturēšanas izdevumi30 514
  Kārtējie izdevumi30 514
  tai skaitā atalgojumi13 904
02.02.0012.700Konfidenciālās diplomātiskās oficiālās korespondences saņemšana un nogāde
 
  Ieņēmumi - kopā192 067
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem188 067
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 000
  Izdevumi - kopā192 067
  Uzturēšanas izdevumi192 067
  Kārtējie izdevumi192 067
  tai skaitā atalgojumi80 670
02.03.0012.700Valsts nozīmes datu pārraides tīkla nodrošināšana ar sakaru kanāliem 
  Ieņēmumi - kopā242 934
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem242 934
  Izdevumi - kopā242 934
  Uzturēšanas izdevumi242 934
  Subsīdijas un dotācijas242 934
02.04.0012.099Radio un televīzijas infrastruktūrai 
  Ieņēmumi - kopā350 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem350 000
  Izdevumi - kopā350 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem350 000
  investīcijas350 000
03.00.0012.010Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 025 858
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 003 858
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi22 000
  Izdevumi - kopā1 025 858
  Uzturēšanas izdevumi869 858
  Kārtējie izdevumi869 858
  tai skaitā atalgojumi441 520
  Izdevumi kapitālieguldījumiem156 000
  kapitālie izdevumi31 000
  investīcijas125 000
04.00.0012.300Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem 
  Ieņēmumi - kopā300 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem300 000
  Izdevumi - kopā300 000
  Uzturēšanas izdevumi300 000
  Subsīdijas un dotācijas300 000
05.00.0012.099Mērsraga ostas infrastruktūrai 
  Ieņēmumi - kopā750 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem750 000
  Izdevumi - kopā750 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem750 000
  investīcijas750 000
07.00.0012.099VAS "Latvijas dzelzceļš" 
  Ieņēmumi - kopā2 000 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 000 000
  Izdevumi - kopā2 000 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 000 000
  investīcijas2 000 000
08.00.0008.220Valsts muzejs "Rīgas motormuzejs" 
  Ieņēmumi - kopā3 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 700
  Izdevumi - kopā3 700
  Uzturēšanas izdevumi3 700
  Kārtējie izdevumi3 700
09.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā75 800
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 800
  Izdevumi - kopā75 800
  Uzturēšanas izdevumi75 800
  Subsīdijas un dotācijas75 800
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās75 800
    
  18. Labklājības ministrija 
  Ieņēmumi - kopā159 539 300
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem154 785 101
  Dotācija īpašiem mērķiem120 020
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 634 179
  Izdevumi - kopā159 539 300
  Uzturēšanas izdevumi154 692 378
  Kārtējie izdevumi28 662 631
  tai skaitā atalgojumi12 181 398
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem23 130
  Subsīdijas un dotācijas126 006 617
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās455 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 846 922
  kapitālie izdevumi1 329 922
  investīcijas3 517 000
01.00.0005.010Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 377 962
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 369 767
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 195
  Izdevumi - kopā1 377 962
  Uzturēšanas izdevumi1 329 962
  Kārtējie izdevumi1 306 832
  tai skaitā atalgojumi633 150
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem23 130
  Izdevumi kapitālieguldījumiem48 000
  kapitālie izdevumi48 000
01.01.0005.010Labklājības lietu pārvalde 
  Ieņēmumi - kopā1 377 962
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 369 767
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 195
  Izdevumi - kopā1 377 962
  Uzturēšanas izdevumi1 329 962
  Kārtējie izdevumi1 306 832
  tai skaitā atalgojumi633 150
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem23 130
  Izdevumi kapitālieguldījumiem48 000
  kapitālie izdevumi48 000
02.00.0004.000Izglītība 
  Ieņēmumi - kopā5 393 943
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 586 980
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi806 963
  Izdevumi - kopā5 393 943
  Uzturēšanas izdevumi5 133 477
  Kārtējie izdevumi4 566 960
  tai skaitā atalgojumi2 252 243
  Subsīdijas un dotācijas566 517
  Izdevumi kapitālieguldījumiem260 466
  kapitālie izdevumi260 466
02.01.0004.220Profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā1 707 353
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 620 810
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi86 543
  Izdevumi - kopā1 707 353
  Uzturēšanas izdevumi1 565 353
  Kārtējie izdevumi1 343 464
  tai skaitā atalgojumi628 723
  Subsīdijas un dotācijas221 889
  Izdevumi kapitālieguldījumiem142 000
  kapitālie izdevumi142 000
02.02.0004.510Centralizētā grāmatvedība 
  Ieņēmumi - kopā9 461
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 461
  Izdevumi - kopā9 461
  Uzturēšanas izdevumi9 461
  Kārtējie izdevumi9 461
  tai skaitā atalgojumi7 004
02.03.0004.310Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā3 433 796
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 747 656
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi686 140
  Izdevumi - kopā3 433 796
  Uzturēšanas izdevumi3 322 993
  Kārtējie izdevumi2 978 365
  tai skaitā atalgojumi1 530 050
  Subsīdijas un dotācijas344 628
  Izdevumi kapitālieguldījumiem110 803
  kapitālie izdevumi110 803
02.04.0004.410Papildizglītība 
  Ieņēmumi - kopā185 333
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem151 053
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi34 280
  Izdevumi - kopā185 333
  Uzturēšanas izdevumi177 670
  Kārtējie izdevumi177 670
  tai skaitā atalgojumi86 466
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 663
  kapitālie izdevumi7 663
02.07.0004.310Sociālo darbinieku sagatavošana 
  Ieņēmumi - kopā58 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem58 000
  Izdevumi - kopā58 000
  Uzturēšanas izdevumi58 000
  Kārtējie izdevumi58 000
03.00.0005.000Veselības aprūpe 
  Ieņēmumi - kopā60 793 293
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem60 610 624
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi182 669
  Izdevumi - kopā60 793 293
  Uzturēšanas izdevumi58 746 985
  Kārtējie izdevumi3 710 528
  tai skaitā atalgojumi800 970
  Subsīdijas un dotācijas55 036 457
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 046 308
  kapitālie izdevumi171 308
  investīcijas1 875 000
03.10.0005.810Katastrofu medicīnas programma 
  Ieņēmumi - kopā4 031 774
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 849 105
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi182 669
  Izdevumi - kopā4 031 774
  Uzturēšanas izdevumi3 723 466
  Kārtējie izdevumi3 671 866
  tai skaitā atalgojumi800 970
  Subsīdijas un dotācijas51 600
  Izdevumi kapitālieguldījumiem308 308
  kapitālie izdevumi171 308
  investīcijas137 000
03.17.0005.816Dotācija speciālajam veselības aprūpes budžetam 
  Ieņēmumi - kopā55 986 569
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem55 986 569
  Izdevumi - kopā55 986 569
  Uzturēšanas izdevumi54 248 569
  Subsīdijas un dotācijas54 248 569
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 738 000
  investīcijas1 738 000
03.27.0005.805Psihiatrija (piespiedu ārstēšana) 
  Ieņēmumi - kopā529 211
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem529 211
  Izdevumi - kopā529 211
  Uzturēšanas izdevumi529 211
  Subsīdijas un dotācijas529 211
03.31.0005.813Latvijas audu bankas izveide 
  Ieņēmumi - kopā38 662
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem38 662
  Izdevumi - kopā38 662
  Uzturēšanas izdevumi38 662
  Kārtējie izdevumi38 662
03.33.0005.000Ārstniecības iestāžu sociālā nodokļa parādu ieskaits 
  Ieņēmumi - kopā207 077
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem207 077
  Izdevumi - kopā207 077
  Uzturēšanas izdevumi207 077
  Subsīdijas un dotācijas207 077
04.00.0006.000Sociālā apdrošināšana 
  Ieņēmumi - kopā3 726 673
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 726 673
  Izdevumi - kopā3 726 673
  Uzturēšanas izdevumi3 726 673
  Subsīdijas un dotācijas3 726 673
04.01.0006.170Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai 
  Ieņēmumi - kopā3 726 673
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 726 673
  Izdevumi - kopā3 726 673
  Uzturēšanas izdevumi3 726 673
  Subsīdijas un dotācijas3 726 673
05.00.0006.000Sociālā palīdzība 
  Ieņēmumi - kopā75 203 789
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem73 898 174
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 305 615
  Izdevumi - kopā75 203 789
  Uzturēšanas izdevumi73 654 739
  Kārtējie izdevumi10 510 721
  tai skaitā atalgojumi4 317 354
  Subsīdijas un dotācijas63 144 018
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 549 050
  kapitālie izdevumi409 050
  investīcijas1 140 000
05.01.0006.260Sociālā un profesionālā rehabilitācija 
  Ieņēmumi - kopā3 454 902
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 451 330
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 572
  Izdevumi - kopā3 454 902
  Uzturēšanas izdevumi3 294 672
  Kārtējie izdevumi189 642
  tai skaitā atalgojumi86 600
  Subsīdijas un dotācijas3 105 030
  Izdevumi kapitālieguldījumiem160 230
  kapitālie izdevumi14 230
  investīcijas146 000
05.02.0006.150Materiālais atbalsts mantisko un naudas pabalstu veidā 
  Ieņēmumi - kopā57 230 868
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem57 230 868
  Izdevumi - kopā57 230 868
  Uzturēšanas izdevumi57 230 868
  Subsīdijas un dotācijas57 230 868
05.03.0006.200Aprūpe iestādēs 
  Ieņēmumi - kopā11 656 294
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 369 251
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 287 043
  Izdevumi - kopā11 656 294
  Uzturēšanas izdevumi10 369 324
  Kārtējie izdevumi9 688 414
  tai skaitā atalgojumi3 873 658
  Subsīdijas un dotācijas680 910
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 286 970
  kapitālie izdevumi352 970
  investīcijas934 000
05.04.0006.270Sociālās palīdzības administrēšana 
  Ieņēmumi - kopā2 624 515
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 609 515
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 000
  Izdevumi - kopā2 624 515
  Uzturēšanas izdevumi2 522 665
  Kārtējie izdevumi632 665
  tai skaitā atalgojumi357 096
  Subsīdijas un dotācijas1 890 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem101 850
  kapitālie izdevumi41 850
  investīcijas60 000
05.06.0006.300Neredzīgo biedrībai tiflotehnikas līdzekļu iegādei, kā arī invalīdu uzņēmējdarbībai
 
  Ieņēmumi - kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi - kopā50 000
  Uzturēšanas izdevumi50 000
  Subsīdijas un dotācijas50 000
05.11.0006.300Sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla attīstības
  veicināšanai pašvaldībās 
  Ieņēmumi - kopā180 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem180 000
  Izdevumi - kopā180 000
  Uzturēšanas izdevumi180 000
  Subsīdijas un dotācijas180 000
05.12.0006.260Dotācija Latvijas Nedzirdīgo biedrības laikrakstam "Kopsolī" 
  Ieņēmumi - kopā7 210
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 210
  Izdevumi - kopā7 210
  Uzturēšanas izdevumi7 210
  Subsīdijas un dotācijas7 210
06.00.0008.200Kultūra 
  Ieņēmumi - kopā378 134
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem349 634
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi28 500
  Izdevumi - kopā378 134
  Uzturēšanas izdevumi341 334
  Kārtējie izdevumi341 334
  tai skaitā atalgojumi167 965
  Izdevumi kapitālieguldījumiem36 800
  kapitālie izdevumi36 800
06.01.0008.210Bibliotēka 
  Ieņēmumi - kopā154 161
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem152 561
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 600
  Izdevumi - kopā154 161
  Uzturēšanas izdevumi150 161
  Kārtējie izdevumi150 161
  tai skaitā atalgojumi67 248
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 000
  kapitālie izdevumi4 000
06.02.0008.220Muzejs 
  Ieņēmumi - kopā223 973
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem197 073
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi26 900
  Izdevumi - kopā223 973
  Uzturēšanas izdevumi191 173
  Kārtējie izdevumi191 173
  tai skaitā atalgojumi100 717
  Izdevumi kapitālieguldījumiem32 800
  kapitālie izdevumi32 800
07.00.0013.500Darba tirgus administrēšana 
  Ieņēmumi - kopā4 533 680
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 503 405
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi30 275
  Izdevumi - kopā4 533 680
  Uzturēšanas izdevumi4 368 680
  Kārtējie izdevumi1 433 728
  tai skaitā atalgojumi938 922
  Subsīdijas un dotācijas2 934 952
  Izdevumi kapitālieguldījumiem165 000
  kapitālie izdevumi65 000
  investīcijas100 000
07.01.0013.500Nodarbinātības valsts dienesta uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā1 633 021
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 608 246
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi24 775
  Izdevumi - kopā1 633 021
  Uzturēšanas izdevumi1 553 021
  Kārtējie izdevumi868 958
  tai skaitā atalgojumi575 536
  Subsīdijas un dotācijas684 063
  Izdevumi kapitālieguldījumiem80 000
  kapitālie izdevumi20 000
  investīcijas60 000
07.02.0013.500Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība
 
  Ieņēmumi - kopā649 770
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem644 270
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 500
  Izdevumi - kopā649 770
  Uzturēšanas izdevumi564 770
  Kārtējie izdevumi564 770
  tai skaitā atalgojumi363 386
  Izdevumi kapitālieguldījumiem85 000
  kapitālie izdevumi45 000
  investīcijas40 000
07.03.0013.500Pagaidu sabiedriskie darbi 
  Ieņēmumi - kopā2 250 889
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 250 889
  Izdevumi - kopā2 250 889
  Uzturēšanas izdevumi2 250 889
  Subsīdijas un dotācijas2 250 889
08.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā455 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem455 000
  Izdevumi - kopā455 000
  Uzturēšanas izdevumi455 000
  Subsīdijas un dotācijas455 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās455 000
09.00.0005.620Valsts uzraudzības organizācija un kontrole 
  Ieņēmumi - kopā680 487
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem658 825
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi21 662
  Izdevumi - kopā680 487
  Uzturēšanas izdevumi657 887
  Kārtējie izdevumi586 887
  tai skaitā atalgojumi383 936
  Subsīdijas un dotācijas71 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem22 600
  kapitālie izdevumi22 600
10.00.0005.000Sabiedrības veselības veicināšana 
  Ieņēmumi - kopā6 590 339
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 340 039
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 250 300
  Izdevumi - kopā6 590 339
  Uzturēšanas izdevumi6 273 641
  Kārtējie izdevumi6 205 641
  tai skaitā atalgojumi2 686 858
  Subsīdijas un dotācijas68 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem316 698
  kapitālie izdevumi316 698
10.02.0005.330AIDS izplatības ierobežošana 
  Ieņēmumi - kopā167 349
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem164 349
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi3 000
  Izdevumi - kopā167 349
  Uzturēšanas izdevumi164 049
  Kārtējie izdevumi164 049
  tai skaitā atalgojumi27 048
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 300
  kapitālie izdevumi3 300
10.03.0005.340Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība 
  Ieņēmumi - kopā5 522 401
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 292 401
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 230 000
  Izdevumi - kopā5 522 401
  Uzturēšanas izdevumi5 252 401
  Kārtējie izdevumi5 252 401
  tai skaitā atalgojumi2 229 387
  Izdevumi kapitālieguldījumiem270 000
  kapitālie izdevumi270 000
10.04.0005.360Valsts sanitārā uzraudzība 
  Ieņēmumi - kopā726 408
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem726 408
  Izdevumi - kopā726 408
  Uzturēšanas izdevumi692 010
  Kārtējie izdevumi692 010
  tai skaitā atalgojumi378 013
  Izdevumi kapitālieguldījumiem34 398
  kapitālie izdevumi34 398
10.16.0005.390Veselības veicināšana 
  Ieņēmumi - kopā68 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem68 000
  Izdevumi - kopā68 000
  Uzturēšanas izdevumi68 000
  Subsīdijas un dotācijas68 000
10.20.0005.350Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas koordinēšana 
  Ieņēmumi - kopā106 181
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem88 881
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi17 300
  Izdevumi - kopā106 181
  Uzturēšanas izdevumi97 181
  Kārtējie izdevumi97 181
  tai skaitā atalgojumi52 410
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 000
  kapitālie izdevumi9 000
11.00.00 Labklājības sistēmas reforma 
  Ieņēmumi - kopā402 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem281 980
  Dotācija īpašiem mērķiem120 020
  Izdevumi - kopā402 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem402 000
  investīcijas402 000
11.02.0006.099Valsts investīcijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
  Ieņēmumi - kopā200 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem200 000
  Izdevumi - kopā200 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem200 000
  investīcijas200 000
11.03.0005.099Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošana 
  Ieņēmumi - kopā202 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem81 980
  Dotācija īpašiem mērķiem120 020
  Izdevumi - kopā202 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem202 000
  investīcijas202 000
12.00.0005.620Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbība 
  Ieņēmumi - kopā4 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 000
  Izdevumi - kopā4 000
  Uzturēšanas izdevumi4 000
  Subsīdijas un dotācijas4 000
    
  19. Tieslietu ministrija 
  Ieņēmumi - kopā13 610 054
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 269 686
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 340 368
  Izdevumi - kopā14 110 054
  Uzturēšanas izdevumi13 047 371
  Kārtējie izdevumi13 012 881
  tai skaitā atalgojumi6 393 945
  Subsīdijas un dotācijas34 490
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās10 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 062 683
  kapitālie izdevumi501 683
  investīcijas561 000
  Fiskālā bilance-500 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
01.00.0001.141Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā843 427
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem841 483
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 944
  Izdevumi - kopā843 427
  Uzturēšanas izdevumi555 167
  Kārtējie izdevumi555 167
  tai skaitā atalgojumi283 096
  Izdevumi kapitālieguldījumiem288 260
  kapitālie izdevumi3 260
  investīcijas285 000
02.00.0013.400Uzņēmumu reģistra attīstība 
  Ieņēmumi - kopā744 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi744 000
  Izdevumi - kopā744 000
  Uzturēšanas izdevumi602 700
  Kārtējie izdevumi602 700
  tai skaitā atalgojumi288 460
  Izdevumi kapitālieguldījumiem141 300
  kapitālie izdevumi141 300
03.00.0001.141Valsts dzimtsaraksti 
  Ieņēmumi - kopā95 590
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem94 390
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 200
  Izdevumi - kopā95 590
  Uzturēšanas izdevumi94 590
  Kārtējie izdevumi94 590
  tai skaitā atalgojumi35 836
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 000
  kapitālie izdevumi1 000
04.00.0001.142Totalitārā režīma noziegumu izvērtēšanas komisija 
  Ieņēmumi - kopā8 472
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem8 472
  Izdevumi - kopā8 472
  Uzturēšanas izdevumi7 572
  Kārtējie izdevumi7 572
  tai skaitā atalgojumi4 200
  Izdevumi kapitālieguldījumiem900
  kapitālie izdevumi900
05.00.0001.410Naturalizācija 
  Ieņēmumi - kopā739 809
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem734 809
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 000
  Izdevumi - kopā739 809
  Uzturēšanas izdevumi704 809
  Kārtējie izdevumi704 809
  tai skaitā atalgojumi345 493
  Izdevumi kapitālieguldījumiem35 000
  investīcijas35 000
06.00.0001.430Valsts arhīvu sistēma 
  Ieņēmumi - kopā2 635 456
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 085 440
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi550 016
  Izdevumi - kopā2 635 456
  Uzturēšanas izdevumi2 583 283
  Kārtējie izdevumi2 583 283
  tai skaitā atalgojumi1 268 879
  Izdevumi kapitālieguldījumiem52 173
  kapitālie izdevumi52 173
07.00.0001.430Valsts arhīvu ģenerāldirekcija - grāmatas "Okupācijas varu politika (1939.-1991.)" izdošanai
 
  Ieņēmumi - kopā13 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 000
  Izdevumi - kopā13 000
  Uzturēšanas izdevumi13 000
  Kārtējie izdevumi13 000
08.00.0001.520Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana 
  Ieņēmumi - kopā100 928
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem94 728
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 200
  Izdevumi - kopā100 928
  Uzturēšanas izdevumi100 578
  Kārtējie izdevumi100 578
  tai skaitā atalgojumi48 261
  Izdevumi kapitālieguldījumiem350
  kapitālie izdevumi350
09.00.0003.210Apgabaltiesas 
  Ieņēmumi - kopā2 797 826
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem947 826
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 850 000
  Izdevumi - kopā3 297 826
  Uzturēšanas izdevumi3 135 826
  Kārtējie izdevumi3 135 826
  tai skaitā atalgojumi1 493 801
  Izdevumi kapitālieguldījumiem162 000
  kapitālie izdevumi162 000
  Fiskālā bilance-500 000
  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
500 000
10.00.0003.210Rajonu (pilsētu) tiesas 
  Ieņēmumi - kopā4 662 076
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 922 268
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi739 808
  Izdevumi - kopā4 662 076
  Uzturēšanas izdevumi4 324 676
  Kārtējie izdevumi4 324 676
  tai skaitā atalgojumi2 239 288
  Izdevumi kapitālieguldījumiem337 400
  kapitālie izdevumi96 400
  investīcijas241 000
11.00.0003.210Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība 
  Ieņēmumi - kopā146 049
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem140 549
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi5 500
  Izdevumi - kopā146 049
  Uzturēšanas izdevumi138 249
  Kārtējie izdevumi138 249
  tai skaitā atalgojumi85 448
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 800
  kapitālie izdevumi7 800
12.00.0008.210Patentu tehniskā bibliotēka 
  Ieņēmumi - kopā164 651
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem156 951
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi7 700
  Izdevumi - kopā164 651
  Uzturēšanas izdevumi161 151
  Kārtējie izdevumi161 151
  tai skaitā atalgojumi89 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 500
  kapitālie izdevumi3 500
13.00.0008.290Nacionālās kultūras biedrības 
  Ieņēmumi - kopā14 490
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem14 490
  Izdevumi - kopā14 490
  Uzturēšanas izdevumi14 490
  Subsīdijas un dotācijas14 490
15.00.0001.141Bēgļu lietu apelācijas padome 
  Ieņēmumi - kopā47 200
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem47 200
  Izdevumi - kopā47 200
  Uzturēšanas izdevumi44 200
  Kārtējie izdevumi44 200
  tai skaitā atalgojumi21 540
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
16.00.0013.400Patentu valde 
  Ieņēmumi - kopā419 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi419 000
  Izdevumi - kopā419 000
  Uzturēšanas izdevumi389 000
  Kārtējie izdevumi389 000
  tai skaitā atalgojumi170 035
  Izdevumi kapitālieguldījumiem30 000
  kapitālie izdevumi30 000
17.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā10 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 000
  Izdevumi - kopā10 000
  Uzturēšanas izdevumi10 000
  Subsīdijas un dotācijas10 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās10 000
18.00.0014.150Zaudējumu atlīdzībai nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšanai
 
  Ieņēmumi - kopā158 080
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem158 080
  Izdevumi - kopā158 080
  Uzturēšanas izdevumi158 080
  Kārtējie izdevumi158 080
  tai skaitā atalgojumi20 608
23.00.0008.290Dotācija Latvijas Čigānu nacionālajai kultūras biedrībai 
  Ieņēmumi - kopā10 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem10 000
  Izdevumi - kopā10 000
  Uzturēšanas izdevumi10 000
  Subsīdijas un dotācijas10 000
    
  21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 
  Ieņēmumi - kopā8 075 422
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem7 056 646
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 018 776
  Izdevumi - kopā8 075 422
  Uzturēšanas izdevumi6 838 251
  Kārtējie izdevumi6 092 762
  tai skaitā atalgojumi2 474 313
  Subsīdijas un dotācijas745 489
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās196 440
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 237 171
  kapitālie izdevumi207 171
  investīcijas1 030 000
01.00.0007.010Nozaru vadība 
  Ieņēmumi - kopā1 020 476
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 016 476
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 000
  Izdevumi - kopā1 020 476
  Uzturēšanas izdevumi965 276
  Kārtējie izdevumi965 276
  tai skaitā atalgojumi369 175
  Izdevumi kapitālieguldījumiem55 200
  kapitālie izdevumi55 200
02.00.0007.000Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana 
  Ieņēmumi - kopā2 014 325
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 773 806
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi240 519
  Izdevumi - kopā2 014 325
  Uzturēšanas izdevumi1 972 680
  Kārtējie izdevumi1 972 680
  tai skaitā atalgojumi987 231
  Izdevumi kapitālieguldījumiem41 645
  kapitālie izdevumi41 645
02.01.0007.320Vides politikas līdzekļu pilnveidošana 
  Ieņēmumi - kopā129 522
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem129 522
  Izdevumi - kopā129 522
  Uzturēšanas izdevumi120 717
  Kārtējie izdevumi120 717
  tai skaitā atalgojumi21 794
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 805
  kapitālie izdevumi8 805
02.02.0007.010Vides valsts inspekcija 
  Ieņēmumi - kopā235 046
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem214 805
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 241
  Izdevumi - kopā235 046
  Uzturēšanas izdevumi230 046
  Kārtējie izdevumi230 046
  tai skaitā atalgojumi124 461
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 000
  kapitālie izdevumi5 000
02.03.0007.010Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs 
  Ieņēmumi - kopā63 418
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem57 236
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi6 182
  Izdevumi - kopā63 418
  Uzturēšanas izdevumi56 918
  Kārtējie izdevumi56 918
  tai skaitā atalgojumi28 348
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 500
  kapitālie izdevumi6 500
02.04.0007.320Vides politikas realizācija reģionos 
  Ieņēmumi - kopā1 316 688
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 131 582
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi185 106
  Izdevumi - kopā1 316 688
  Uzturēšanas izdevumi1 308 088
  Kārtējie izdevumi1 308 088
  tai skaitā atalgojumi685 761
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 600
  kapitālie izdevumi8 600
02.05.0007.320Dabas aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā269 651
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem240 661
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi28 990
  Izdevumi - kopā269 651
  Uzturēšanas izdevumi256 911
  Kārtējie izdevumi256 911
  tai skaitā atalgojumi126 867
  Izdevumi kapitālieguldījumiem12 740
  kapitālie izdevumi12 740
03.00.0007.000Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums 
  Ieņēmumi - kopā945 644
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem732 644
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi213 000
  Izdevumi - kopā945 644
  Uzturēšanas izdevumi636 434
  Kārtējie izdevumi636 434
  tai skaitā atalgojumi186 294
  Izdevumi kapitālieguldījumiem309 210
  kapitālie izdevumi29 210
  investīcijas280 000
03.01.0007.010Vides datu nodrošinājums 
  Ieņēmumi - kopā774 162
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem561 162
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi213 000
  Izdevumi - kopā774 162
  Uzturēšanas izdevumi471 112
  Kārtējie izdevumi471 112
  tai skaitā atalgojumi152 309
  Izdevumi kapitālieguldījumiem303 050
  kapitālie izdevumi23 050
  investīcijas280 000
03.02.0007.320Vides monitorings un kadastri 
  Ieņēmumi - kopā171 482
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem171 482
  Izdevumi - kopā171 482
  Uzturēšanas izdevumi165 322
  Kārtējie izdevumi165 322
  tai skaitā atalgojumi33 985
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 160
  kapitālie izdevumi6 160
04.00.0013.610Reģionālās attīstības plānošana un administratīvi teritoriālā reforma
 
  Ieņēmumi - kopā353 690
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem353 690
  Izdevumi - kopā353 690
  Uzturēšanas izdevumi337 653
  Kārtējie izdevumi335 653
  tai skaitā atalgojumi56 280
  Subsīdijas un dotācijas2 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem16 037
  kapitālie izdevumi16 037
04.01.0013.610Reģionālās attīstības plānošana 
  Ieņēmumi - kopā284 756
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem284 756
  Izdevumi - kopā284 756
  Uzturēšanas izdevumi277 756
  Kārtējie izdevumi275 756
  tai skaitā atalgojumi44 000
  Subsīdijas un dotācijas2 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem7 000
  kapitālie izdevumi7 000
04.02.0013.610Administratīvi teritoriālā reforma 
  Ieņēmumi - kopā68 934
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem68 934
  Izdevumi - kopā68 934
  Uzturēšanas izdevumi59 897
  Kārtējie izdevumi59 897
  tai skaitā atalgojumi12 280
  Izdevumi kapitālieguldījumiem9 037
  kapitālie izdevumi9 037
05.00.0013.410Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums 
  Ieņēmumi - kopā1 663 619
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 413 619
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi250 000
  Izdevumi - kopā1 663 619
  Uzturēšanas izdevumi888 619
  Kārtējie izdevumi888 619
  tai skaitā atalgojumi462 449
  Izdevumi kapitālieguldījumiem775 000
  kapitālie izdevumi25 000
  investīcijas750 000
06.00.0013.210Tūrisma attīstība 
  Ieņēmumi - kopā175 176
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem175 176
  Izdevumi - kopā175 176
  Uzturēšanas izdevumi172 176
  Kārtējie izdevumi167 176
  tai skaitā atalgojumi4 680
  Subsīdijas un dotācijas5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
06.01.0013.210Tūrisma politikas izstrāde 
  Ieņēmumi - kopā13 434
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem13 434
  Izdevumi - kopā13 434
  Uzturēšanas izdevumi13 434
  Kārtējie izdevumi13 434
06.02.0013.210Tūrisma politikas īstenošana 
  Ieņēmumi - kopā161 742
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem161 742
  Izdevumi - kopā161 742
  Uzturēšanas izdevumi158 742
  Kārtējie izdevumi153 742
  tai skaitā atalgojumi4 680
  Subsīdijas un dotācijas5 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
07.00.0011.100Zemes dzīļu racionāla izmantošana 
  Ieņēmumi - kopā469 895
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem278 895
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi191 000
  Izdevumi - kopā469 895
  Uzturēšanas izdevumi463 695
  Kārtējie izdevumi463 695
  tai skaitā atalgojumi189 995
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 200
  kapitālie izdevumi6 200
08.00.0011.300Būvniecība 
  Ieņēmumi - kopā386 178
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem276 178
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi110 000
  Izdevumi - kopā386 178
  Uzturēšanas izdevumi358 178
  Kārtējie izdevumi358 178
  tai skaitā atalgojumi158 460
  Izdevumi kapitālieguldījumiem28 000
  kapitālie izdevumi28 000
08.01.0011.300Būvniecības stratēģijas realizācija 
  Ieņēmumi - kopā98 966
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem98 966
  Izdevumi - kopā98 966
  Uzturēšanas izdevumi95 966
  Kārtējie izdevumi95 966
  tai skaitā atalgojumi16 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
08.02.0011.300Valsts būvinspekcija 
  Ieņēmumi - kopā287 212
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem177 212
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi110 000
  Izdevumi - kopā287 212
  Uzturēšanas izdevumi262 212
  Kārtējie izdevumi262 212
  tai skaitā atalgojumi142 460
  Izdevumi kapitālieguldījumiem25 000
  kapitālie izdevumi25 000
09.00.0008.200Dotācijas 
  Ieņēmumi - kopā463 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem463 000
  Izdevumi - kopā463 000
  Uzturēšanas izdevumi463 000
  Subsīdijas un dotācijas463 000
09.01.0008.290Lībiešu krasts 
  Ieņēmumi - kopā33 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem33 000
  Izdevumi - kopā33 000
  Uzturēšanas izdevumi33 000
  Subsīdijas un dotācijas33 000
09.02.0008.270Rīgas Zooloģiskais dārzs 
  Ieņēmumi - kopā430 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem430 000
  Izdevumi - kopā430 000
  Uzturēšanas izdevumi430 000
  Subsīdijas un dotācijas430 000
10.00.0001.150Pašvaldību darbības pārraudzība 
  Ieņēmumi - kopā78 209
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem78 209
  Izdevumi - kopā78 209
  Uzturēšanas izdevumi75 330
  Kārtējie izdevumi75 330
  tai skaitā atalgojumi22 656
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 879
  kapitālie izdevumi2 879
11.00.0001.133Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Ieņēmumi - kopā196 440
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem196 440
  Izdevumi - kopā196 440
  Uzturēšanas izdevumi196 440
  Subsīdijas un dotācijas196 440
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās196 440
12.00.0007.000Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 
  Ieņēmumi - kopā308 770
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem298 513
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 257
  Izdevumi - kopā308 770
  Uzturēšanas izdevumi308 770
  Kārtējie izdevumi229 721
  tai skaitā atalgojumi37 093
  Subsīdijas un dotācijas79 049
12.01.0007.310Valsts uzņēmums "Radons" 
  Ieņēmumi - kopā81 541
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem71 284
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi10 257
  Izdevumi - kopā81 541
  Uzturēšanas izdevumi81 541
  Kārtējie izdevumi81 541
  tai skaitā atalgojumi37 093
12.02.0007.310Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izdevumi 
  Ieņēmumi - kopā148 180
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem148 180
  Izdevumi - kopā148 180
  Uzturēšanas izdevumi148 180
  Kārtējie izdevumi148 180
12.03.0007.310Salaspils kodolreaktora uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā79 049
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem79 049
  Izdevumi - kopā79 049
  Uzturēšanas izdevumi79 049
  Subsīdijas un dotācijas79 049
  22. Kultūras ministrija 
  Ieņēmumi - kopā16 805 497
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem14 900 460
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 905 037
  Izdevumi - kopā16 805 497
  Uzturēšanas izdevumi14 257 768
  Kārtējie izdevumi10 479 409
  tai skaitā atalgojumi4 749 321
  Subsīdijas un dotācijas3 778 359
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās14 980
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 547 729
  kapitālie izdevumi869 729
  investīcijas1 678 000
01.00.0008.200Kultūra 
  Ieņēmumi - kopā10 443 926
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem9 024 844
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 419 082
  Izdevumi - kopā10 443 926
  Uzturēšanas izdevumi8 761 951
  Kārtējie izdevumi5 834 460
  tai skaitā atalgojumi1 788 758
  Subsīdijas un dotācijas2 927 491
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās400
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 681 975
  kapitālie izdevumi669 975
  investīcijas1 012 000
01.01.0008.220Muzeji 
  Ieņēmumi - kopā3 079 120
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 680 809
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi398 311
  Izdevumi - kopā3 079 120
  Uzturēšanas izdevumi2 169 145
  Kārtējie izdevumi2 169 045
  tai skaitā atalgojumi1 037 840
  Subsīdijas un dotācijas100
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās100
  Izdevumi kapitālieguldījumiem909 975
  kapitālie izdevumi619 975
  investīcijas290 000
01.02.0008.210Bibliotēkas 
  Ieņēmumi - kopā1 489 478
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 452 063
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi37 415
  Izdevumi - kopā1 489 478
  Uzturēšanas izdevumi1 129 478
  Kārtējie izdevumi1 129 478
  tai skaitā atalgojumi537 584
  Izdevumi kapitālieguldījumiem360 000
  investīcijas360 000
01.03.0008.240Teātri un filharmonija 
  Ieņēmumi - kopā1 842 994
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 842 994
  Izdevumi - kopā1 842 994
  Uzturēšanas izdevumi1 842 994
  Subsīdijas un dotācijas1 842 994
01.04.0008.250Kultūras pasākumi un mākslas darbu iegāde 
  Ieņēmumi - kopā544 640
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem544 640
  Izdevumi - kopā544 640
  Uzturēšanas izdevumi544 640
  Subsīdijas un dotācijas544 640
01.06.0008.270Pārējās kultūras iestādes 
  Ieņēmumi - kopā449 432
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem376 076
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi73 356
  Izdevumi - kopā449 432
  Uzturēšanas izdevumi449 432
  Kārtējie izdevumi379 321
  tai skaitā atalgojumi213 334
  Subsīdijas un dotācijas70 111
01.07.0008.290Dotācijas kultūras biedrību un kultūras pasākumu finansēšanai 
  Ieņēmumi - kopā82 122
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem82 122
  Izdevumi - kopā82 122
  Uzturēšanas izdevumi82 122
  Subsīdijas un dotācijas82 122
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās300
01.10.0008.250Okupācijas muzeja fonds 
  Ieņēmumi - kopā38 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem38 000
  Izdevumi - kopā38 000
  Uzturēšanas izdevumi38 000
  Kārtējie izdevumi38 000
01.12.0008.210Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijs 
  Ieņēmumi - kopā362 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem362 000
  Izdevumi - kopā362 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem362 000
  investīcijas362 000
01.13.0008.250Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija un uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā50 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 000
  Izdevumi - kopā50 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem50 000
  kapitālie izdevumi50 000
01.15.0008.250Dotācija 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam 
  Ieņēmumi - kopā5 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 000
  Izdevumi - kopā5 000
  Uzturēšanas izdevumi5 000
  Subsīdijas un dotācijas5 000
01.16.0008.000Dotācija Kultūrkapitāla fondam 
  Ieņēmumi - kopā367 524
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem367 524
  Izdevumi - kopā367 524
  Uzturēšanas izdevumi367 524
  Subsīdijas un dotācijas367 524
01.17.0008.240Latvijas Nacionālā opera 
  Ieņēmumi - kopā2 112 885
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 202 885
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi910 000
  Izdevumi - kopā2 112 885
  Uzturēšanas izdevumi2 112 885
  Kārtējie izdevumi2 112 885
01.18.0008.250Latvijas līdzdalība Venēcijas 48. mākslas biennālē 1999.gadā 
  Ieņēmumi - kopā5 731
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 731
  Izdevumi - kopā5 731
  Uzturēšanas izdevumi5 731
  Kārtējie izdevumi5 731
01.20.0008.250Dotācija Tautas frontes muzejam 
  Ieņēmumi - kopā15 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem15 000
  Izdevumi - kopā15 000
  Uzturēšanas izdevumi15 000
  Subsīdijas un dotācijas15 000
02.00.0004.000Izglītība 
  Ieņēmumi - kopā5 233 380
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem4 785 179
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi448 201
  Izdevumi - kopā5 233 380
  Uzturēšanas izdevumi4 615 076
  Kārtējie izdevumi4 264 413
  tai skaitā atalgojumi2 764 110
  Subsīdijas un dotācijas350 663
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās580
  Izdevumi kapitālieguldījumiem618 304
  kapitālie izdevumi52 304
  investīcijas566 000
02.01.0004.220Profesionālā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā3 276 146
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 105 115
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi171 031
  Izdevumi - kopā3 276 146
  Uzturēšanas izdevumi2 701 842
  Kārtējie izdevumi2 479 752
  tai skaitā atalgojumi1 491 470
  Subsīdijas un dotācijas222 090
  Izdevumi kapitālieguldījumiem574 304
  kapitālie izdevumi8 304
  investīcijas566 000
02.02.0004.310Augstākā izglītība 
  Ieņēmumi - kopā1 608 187
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 342 279
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi265 908
  Izdevumi - kopā1 608 187
  Uzturēšanas izdevumi1 564 187
  Kārtējie izdevumi1 435 614
  tai skaitā atalgojumi1 015 565
  Subsīdijas un dotācijas128 573
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās580
  Izdevumi kapitālieguldījumiem44 000
  kapitālie izdevumi44 000
02.03.0004.421Interešu izglītība 
  Ieņēmumi - kopā303 397
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem303 397
  Izdevumi - kopā303 397
  Uzturēšanas izdevumi303 397
  Kārtējie izdevumi303 397
  tai skaitā atalgojumi236 863
02.05.0004.631Metodiskais darbs 
  Ieņēmumi - kopā45 650
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem34 388
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi11 262
  Izdevumi - kopā45 650
  Uzturēšanas izdevumi45 650
  Kārtējie izdevumi45 650
  tai skaitā atalgojumi20 212
03.00.0008.500Kino 
  Ieņēmumi - kopā551 305
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem513 551
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi37 754
  Izdevumi - kopā551 305
  Uzturēšanas izdevumi543 305
  Kārtējie izdevumi57 100
  tai skaitā atalgojumi33 804
  Subsīdijas un dotācijas486 205
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 000
  kapitālie izdevumi8 000
03.01.0008.510Hronikālo filmu uzņemšana 
  Ieņēmumi - kopā66 435
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem66 435
  Izdevumi - kopā66 435
  Uzturēšanas izdevumi66 435
  Subsīdijas un dotācijas66 435
03.02.0008.520Pilnmetrāžas spēlfilmu uzņemšana 
  Ieņēmumi - kopā230 700
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem230 700
  Izdevumi - kopā230 700
  Uzturēšanas izdevumi230 700
  Subsīdijas un dotācijas230 700
03.03.0008.530Filmu uzņemšana, kino pasākumi un iestādes 
  Ieņēmumi - kopā254 170
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem216 416
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi37 754
  Izdevumi - kopā254 170
  Uzturēšanas izdevumi246 170
  Kārtējie izdevumi57 100
  tai skaitā atalgojumi33 804
  Subsīdijas un dotācijas189 070
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 000
  kapitālie izdevumi8 000
04.00.0008.010Kultūras lietu pārvalde un vadība 
  Ieņēmumi - kopā576 886
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem576 886
  Izdevumi - kopā576 886
  Uzturēšanas izdevumi337 436
  Kārtējie izdevumi323 436
  tai skaitā atalgojumi162 649
  Subsīdijas un dotācijas14 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās14 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem239 450
  kapitālie izdevumi139 450
  investīcijas100 000
04.01.0008.010Centrālais aparāts 
  Ieņēmumi - kopā460 089
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem460 089
  Izdevumi - kopā460 089
  Uzturēšanas izdevumi220 639
  Kārtējie izdevumi220 639
  tai skaitā atalgojumi110 012
  Izdevumi kapitālieguldījumiem239 450
  kapitālie izdevumi139 450
  investīcijas100 000
04.02.0008.010Valsts kultūras inspektori 
  Ieņēmumi - kopā68 135
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem68 135
  Izdevumi - kopā68 135
  Uzturēšanas izdevumi68 135
  Kārtējie izdevumi68 135
  tai skaitā atalgojumi52 637
04.03.0008.010Valsts nozīmes datu pārraides tīkls 
  Ieņēmumi - kopā34 662
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem34 662
  Izdevumi - kopā34 662
  Uzturēšanas izdevumi34 662
  Kārtējie izdevumi34 662
04.04.0008.010Līdzdalība Eiropas Savienības programmā "Leonardo da Vinci" 
  Ieņēmumi - kopā14 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem14 000
  Izdevumi - kopā14 000
  Uzturēšanas izdevumi14 000
  Subsīdijas un dotācijas14 000
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās14 000
    
  23. Valsts zemes dienests 
  Ieņēmumi - kopā13 854 081
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem5 664 081
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 190 000
  Izdevumi - kopā13 854 081
  Uzturēšanas izdevumi12 328 283
  Kārtējie izdevumi12 231 176
  tai skaitā atalgojumi7 675 814
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem97 107
  Izdevumi kapitālieguldījumiem1 525 798
  kapitālie izdevumi1 055 798
  investīcijas470 000
01.00.0010.120Vispārējā vadība 
  Ieņēmumi - kopā2 049 790
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 049 790
  Izdevumi - kopā2 049 790
  Uzturēšanas izdevumi2 049 790
  Kārtējie izdevumi2 049 790
  tai skaitā atalgojumi1 549 485
02.00.0010.120Valsts finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, kadastra kārtošanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
 
  Ieņēmumi - kopā1 982 714
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 982 714
  Izdevumi - kopā1 982 714
  Uzturēšanas izdevumi1 962 714
  Kārtējie izdevumi1 962 714
  tai skaitā atalgojumi1 162 567
  Izdevumi kapitālieguldījumiem20 000
  kapitālie izdevumi20 000
03.00.0010.120Datorizētie valsts nekustamā īpašuma un adresu reģistri, valsts kartogrāfijas sistēmas izveide
 
  Ieņēmumi - kopā470 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem470 000
  Izdevumi - kopā470 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem470 000
  investīcijas470 000
04.00.0010.120Nekustamā īpašuma masveida kadastrālā vērtēšana 
  Ieņēmumi - kopā1 161 577
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 161 577
  Izdevumi - kopā1 161 577
  Uzturēšanas izdevumi981 577
  Kārtējie izdevumi981 577
  tai skaitā atalgojumi624 439
  Izdevumi kapitālieguldījumiem180 000
  kapitālie izdevumi180 000
05.00.0010.120Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, vērtēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi
 
  Ieņēmumi - kopā8 190 000
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi8 190 000
  Izdevumi - kopā8 190 000
  Uzturēšanas izdevumi7 334 202
  Kārtējie izdevumi7 237 095
  tai skaitā atalgojumi4 339 323
  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem97 107
  Izdevumi kapitālieguldījumiem855 798
  kapitālie izdevumi855 798
    
  24. Valsts kontrole 
  Ieņēmumi - kopā1 254 628
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 154 628
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi100 000
  Izdevumi - kopā1 254 628
  Uzturēšanas izdevumi1 212 470
  Kārtējie izdevumi1 211 670
  tai skaitā atalgojumi761 194
  Subsīdijas un dotācijas800
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem42 158
  kapitālie izdevumi42 158
01.00.0001.012Valsts kontrole 
  Ieņēmumi - kopā1 254 628
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem1 154 628
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi100 000
  Izdevumi - kopā1 254 628
  Uzturēšanas izdevumi1 212 470
  Kārtējie izdevumi1 211 670
  tai skaitā atalgojumi761 194
  Subsīdijas un dotācijas800
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās800
  Izdevumi kapitālieguldījumiem42 158
  kapitālie izdevumi42 158
    
  28. Augstākā tiesa 
  Ieņēmumi - kopā741 295
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem741 295
  Izdevumi - kopā741 295
  Uzturēšanas izdevumi737 095
  Kārtējie izdevumi737 095
  tai skaitā atalgojumi513 553
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 200
  kapitālie izdevumi4 200
01.00.0003.210Tiesa 
  Ieņēmumi - kopā741 295
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem741 295
  Izdevumi - kopā741 295
  Uzturēšanas izdevumi737 095
  Kārtējie izdevumi737 095
  tai skaitā atalgojumi513 553
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 200
  kapitālie izdevumi4 200
  30. Satversmes tiesa 
  Ieņēmumi - kopā348 641
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem332 671
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 970
  Izdevumi - kopā348 641
  Uzturēšanas izdevumi305 141
  Kārtējie izdevumi305 141
  tai skaitā atalgojumi166 418
  Izdevumi kapitālieguldījumiem43 500
  kapitālie izdevumi43 500
01.00.0003.200Tiesa 
  Ieņēmumi - kopā348 641
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem332 671
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi15 970
  Izdevumi - kopā348 641
  Uzturēšanas izdevumi305 141
  Kārtējie izdevumi305 141
  tai skaitā atalgojumi166 418
  Izdevumi kapitālieguldījumiem43 500
  kapitālie izdevumi43 500
    
  32. Prokuratūra 
  Ieņēmumi - kopā6 453 639
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 433 639
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
  Izdevumi - kopā6 453 639
  Uzturēšanas izdevumi5 920 337
  Kārtējie izdevumi5 920 337
  tai skaitā atalgojumi3 990 355
  Izdevumi kapitālieguldījumiem533 302
  kapitālie izdevumi533 302
01.00.0003.220Prokuratūras iestāžu uzturēšana 
  Ieņēmumi - kopā6 208 402
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 188 402
  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi20 000
  Izdevumi - kopā6 208 402
  Uzturēšanas izdevumi5 766 342
  Kārtējie izdevumi5 766 342
  tai skaitā atalgojumi3 897 250
  Izdevumi kapitālieguldījumiem442 060
  kapitālie izdevumi442 060
02.00.0003.220Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana 
  Ieņēmumi - kopā245 237
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem245 237
  Izdevumi - kopā245 237
   Uzturēšanas izdevumi153 995
  Kārtējie izdevumi153 995
  tai skaitā atalgojumi93 105
  Izdevumi kapitālieguldījumiem91 242
  kapitālie izdevumi91 242
    
  35. Centrālā vēlēšanu komisija 
  Ieņēmumi - kopā898 295
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem898 295
  Izdevumi - kopā898 295
   Uzturēšanas izdevumi895 795
  Kārtējie izdevumi895 795
  tai skaitā atalgojumi434 804
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  kapitālie izdevumi2 500
01.00.0001.530Vispārēja vadība 
  Ieņēmumi - kopā75 545
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 545
  Izdevumi - kopā75 545
   Uzturēšanas izdevumi73 045
  Kārtējie izdevumi73 045
  tai skaitā atalgojumi32 610
  Izdevumi kapitālieguldījumiem2 500
  kapitālie izdevumi2 500
04.00.0001.530Tautas nobalsošanas sarīkošanai par likumu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""
 
  Ieņēmumi - kopā822 750
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem822 750
  Izdevumi - kopā822 750
   Uzturēšanas izdevumi822 750
  Kārtējie izdevumi822 750
  tai skaitā atalgojumi402 194
    
  37. Centrālā zemes komisija 
  Ieņēmumi - kopā50 953
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 953
  Izdevumi - kopā50 953
   Uzturēšanas izdevumi50 953
  Kārtējie izdevumi50 953
  tai skaitā atalgojumi35 331
01.00.0010.120Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā 
  Ieņēmumi - kopā50 953
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem50 953
  Izdevumi - kopā50 953
   Uzturēšanas izdevumi50 953
  Kārtējie izdevumi50 953
  tai skaitā atalgojumi35 331
    
  44. Satversmes aizsardzības birojs 
  Ieņēmumi - kopā781 673
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem781 673
  Izdevumi - kopā781 673
   Uzturēšanas izdevumi781 673
  Kārtējie izdevumi781 673
01.00.0003.000Satversmes aizsardzība 
  Ieņēmumi - kopā781 673
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem781 673
  Izdevumi - kopā781 673
   Uzturēšanas izdevumi781 673
  Kārtējie izdevumi781 673
    
  47. Radio un televīzija 
  Ieņēmumi - kopā6 486 604
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem6 486 604
  Izdevumi - kopā6 486 604
   Uzturēšanas izdevumi6 481 104
  Kārtējie izdevumi140 382
  tai skaitā atalgojumi81 324
  Subsīdijas un dotācijas6 340 722
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās11 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 500
  kapitālie izdevumi5 500
01.00.0008.313Nozares vadība 
  Ieņēmumi - kopā145 882
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem145 882
  Izdevumi - kopā145 882
   Uzturēšanas izdevumi140 382
  Kārtējie izdevumi140 382
  tai skaitā atalgojumi81 324
  Izdevumi kapitālieguldījumiem5 500
  kapitālie izdevumi5 500
02.00.0008.311Radio programmas veidošana un izplatīšana 
  Ieņēmumi - kopā2 343 803
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem2 343 803
  Izdevumi - kopā2 343 803
   Uzturēšanas izdevumi2 343 803
  Subsīdijas un dotācijas2 343 803
  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās11 000
03.00.0008.312Televīzija 
  Ieņēmumi - kopā3 996 919
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 996 919
  Izdevumi - kopā3 996 919
   Uzturēšanas izdevumi3 996 919
  Subsīdijas un dotācijas3 996 919
03.01.0008.312Programmu sagatavošana un realizācija 
  Ieņēmumi - kopā3 896 919
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem3 896 919
  Izdevumi - kopā3 896 919
   Uzturēšanas izdevumi3 896 919
  Subsīdijas un dotācijas3 896 919
03.02.0008.312Surdotulkojumu realizācija 
  Ieņēmumi - kopā40 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem40 000
  Izdevumi - kopā40 000
   Uzturēšanas izdevumi40 000
  Subsīdijas un dotācijas40 000
03.03.0008.312Reģionālās televīzijas 
  Ieņēmumi - kopā60 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem60 000
  Izdevumi - kopā60 000
   Uzturēšanas izdevumi60 000
  Subsīdijas un dotācijas60 000
    
  48. Valsts cilvēktiesību birojs 
  Ieņēmumi - kopā97 907
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem97 907
  Izdevumi - kopā97 907
   Uzturēšanas izdevumi97 907
  Kārtējie izdevumi97 907
  tai skaitā atalgojumi43 050
01.00.0001.410Valsts cilvēktiesību birojs 
  Ieņēmumi - kopā97 907
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem97 907
  Izdevumi - kopā97 907
   Uzturēšanas izdevumi97 907
  Kārtējie izdevumi97 907
  tai skaitā atalgojumi43 050
    
  50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
 
  Ieņēmumi - kopā616 209
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem616 209
  Izdevumi - kopā616 209
   Uzturēšanas izdevumi607 740
  Kārtējie izdevumi197 740
  tai skaitā atalgojumi89 030
  Subsīdijas un dotācijas410 000
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 469
  kapitālie izdevumi8 469
01.00.0001.120Starptautisko palīdzības programmu koordinācija 
  Ieņēmumi - kopā75 766
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem75 766
  Izdevumi - kopā75 766
   Uzturēšanas izdevumi75 766
  Kārtējie izdevumi75 766
  tai skaitā atalgojumi36 830
02.00.0001.120Nacionālās palīdzības koordinācija un sadarbība ar starptautiskajām finansu institūcijām
 
  Ieņēmumi - kopā130 443
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem130 443
  Izdevumi - kopā130 443
   Uzturēšanas izdevumi121 974
  Kārtējie izdevumi121 974
  tai skaitā atalgojumi52 200
  Izdevumi kapitālieguldījumiem8 469
  kapitālie izdevumi8 469
03.00.0001.120Pasaules bankas Lauku attīstības projekta valsts atbalsts 
  Ieņēmumi - kopā410 000
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem410 000
  Izdevumi - kopā410 000
   Uzturēšanas izdevumi410 000
  Subsīdijas un dotācijas410 000
    
  51. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformas jautājumos sekretariāts
 
  Ieņēmumi - kopā535 443
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem535 443
  Izdevumi - kopā535 443
   Uzturēšanas izdevumi501 789
  Kārtējie izdevumi501 789
  tai skaitā atalgojumi165 807
  Izdevumi kapitālieguldījumiem33 654
  kapitālie izdevumi33 654
01.00.0001.120Sekretariāts 
  Ieņēmumi - kopā70 079
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem70 079
  Izdevumi - kopā70 079
   Uzturēšanas izdevumi55 955
  Kārtējie izdevumi55 955
  tai skaitā atalgojumi20 002
  Izdevumi kapitālieguldījumiem14 124
  kapitālie izdevumi14 124
02.00.00 Valsts pārvaldes reforma 
  Ieņēmumi - kopā249 286
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem249 286
  Izdevumi - kopā249 286
   Uzturēšanas izdevumi235 477
  Kārtējie izdevumi235 477
  tai skaitā atalgojumi98 884
  Izdevumi kapitālieguldījumiem13 809
  kapitālie izdevumi13 809
02.01.0001.110Valsts pārvaldes reformas vadība 
  Ieņēmumi - kopā47 685
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem47 685
  Izdevumi - kopā47 685
   Uzturēšanas izdevumi43 117
  Kārtējie izdevumi43 117
  tai skaitā atalgojumi21 537
  Izdevumi kapitālieguldījumiem4 568
  kapitālie izdevumi4 568
02.02.0001.410Civildienests 
  Ieņēmumi - kopā77 379
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem77 379
  Izdevumi - kopā77 379
   Uzturēšanas izdevumi74 379
  Kārtējie izdevumi74 379
  tai skaitā atalgojumi30 541
  Izdevumi kapitālieguldījumiem3 000
  kapitālie izdevumi3 000
02.03.0004.410Ierēdņu apmācība 
  Ieņēmumi - kopā64 807
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem64 807
  Izdevumi - kopā64 807
   Uzturēšanas izdevumi64 807
  Kārtējie izdevumi64 807
  tai skaitā atalgojumi23 937
02.04.0004.410Valsts administrācijas skola 
  Ieņēmumi - kopā59 415
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem59 415
  Izdevumi - kopā59 415
   Uzturēšanas izdevumi53 174
  Kārtējie izdevumi53 174
  tai skaitā atalgojumi22 869
  Izdevumi kapitālieguldījumiem6 241
  kapitālie izdevumi6 241
03.00.0001.150Pašvaldību darbības pārraudzība