Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.11.2011. - 08.09.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.2

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 2.§)
Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300
"Ministru kabineta kārtības rullis" 17.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Ministru prezidenta biedra biroja, Valsts kancelejas vai Ministru prezidenta padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes (turpmāk – ministrija) sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem (turpmāk – informācija).

2. Informācija šīs instrukcijas izpratnē ir ministrijas rakstiski izplatīta informācija (preses relīze) par ministrijas sagatavotajiem projektiem, kurā pausts:

2.1. ministrijas oficiālais viedoklis par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem vai izskatītajiem jautājumiem;

2.2. Ministru kabineta oficiālais viedoklis par Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem lēmumiem;

2.3. Ministru kabineta oficiālais viedoklis par Eiropadomes sanāksmes rezultātiem;

2.4. ministrijas oficiālais viedoklis par Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes rezultātiem jautājumos, kas būtiski skar Latvijas Republikas intereses.

(Grozīts ar MK 04.01.2011. instrukciju Nr.2)

3. Mutisku paziņojumu sagatavošanas, saskaņošanas un izplatīšanas kārtību nosaka katra ministrija atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas pieejamību, atklātību un izplatīšanu.

4. Ministrija nodrošina, ka informācija tiek izplatīta laikus, visi informācijā iekļautie fakti ir patiesi, objektīvi un skaidri saprotami un tā atspoguļo tiesību akta projekta, tā anotācijas, informatīvā ziņojuma, attīstības plānošanas dokumenta saturu, kā arī Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē nolemto, kā arī Eiropadomes vai Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes rezultātus.

(Grozīts ar MK 04.01.2011. instrukciju Nr.2)

5. Informāciju sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijas atklātības, kā arī valsts noslēpuma aizsardzības jomā.

6. Instrukcijā noteiktos pasākumus koordinē Valsts kanceleja.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība un saturs

(Nodaļas nosaukums MK 22.11.2011. instrukcijas Nr.11 redakcijā)

7. Pamatojoties uz Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību, ja nepieciešams, ministrija sagatavo aprakstošu informāciju par projekta izdošanas mērķi un tā būtību (necitējot projektā ietvertās normas, bet skaidrojot, kādas problēmas tas risinās). Sagatavojot minēto informāciju, par pamatu izmanto projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ietverto informāciju, ja projektam tāda pievienota. Informāciju sagatavo par šādiem Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem:

7.1. attīstības plānošanas dokumentiem (pamatnostādņu, programmas, plāna, koncepcijas, institūcijas darbības stratēģijas projektu un citiem plānošanas dokumentu projektiem, kas paredzēti likumos);

7.2. tiesību aktu projektiem (starptautisku līgumu projektiem, likumprojektiem, Saeimas lēmumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu un rīkojumu projektiem, Ministru kabineta protokollēmumu projektiem);

7.3. grozījumiem tiesību aktu projektos un attīstības plānošanas dokumentos, ja:

7.3.1. grozījumi skar plašu sabiedrības daļu, uz ko projekts ir attiecināms;

7.3.2. sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas vai sabiedrības pārstāvji mutiski vai rakstiski norādījuši, ka ir nepieciešami plašāki sabiedrības informēšanas pasākumi par attiecīgo projektu.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. instrukciju Nr.11)

8. Pamatojoties uz Ministru kabineta komitejas darba kārtību, ja nepieciešams, ministrija sagatavo aprakstošu informāciju par projekta izdošanas mērķi un tā būtību (necitējot projektā ietvertās normas, bet skaidrojot, kādas problēmas tas risinās). Sagatavojot minēto informāciju, par pamatu izmanto projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ietverto informāciju, ja projektam tāda pievienota. Informāciju sagatavo par:

8.1. attīstības plānošanas dokumentu projektiem, ja par tiem ir izteikti iebildumi, kas nav saskaņoti, vai tajos ierosināts veikt būtiskus teksta precizējumus;

8.2. tiesību aktu projektiem, kas nav saskaņoti Valsts sekretāru sanāksmē un par kuriem izteikti iebildumi vai kuros ierosināts veikt būtiskus teksta precizējumus.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. instrukciju Nr.11)

9. Informāciju par Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem sagatavo šādā kārtībā:

9.1. pamatojoties uz Ministru kabineta sēdes pamata darba kārtību, ja nepieciešams, ministrija sagatavo aprakstošu informāciju par projekta izdošanas mērķi un tā būtību (necitējot projektā ietvertās normas, bet skaidrojot, kādas problēmas tas risinās). Sagatavojot minēto informāciju, par pamatu izmanto projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ietverto informāciju, ja projektam tāda pievienota. Informāciju sagatavo par:

9.1.1. attīstības plānošanas dokumentu projektiem (pamatnostādņu, programmas, plāna, koncepcijas, institūcijas darbības stratēģijas projektiem un citiem plānošanas dokumentu projektiem, kas paredzēti likumos);

9.1.2. tiesību aktu projektiem (starptautisku līgumu projektiem, likumprojektiem, Saeimas lēmumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu un rīkojumu projektiem, Ministru kabineta protokollēmumu projektiem);

9.1.3. informatīvajiem ziņojumiem;

9.1.4. nacionālo pozīciju projektiem;

9.1.5. nostāju projektiem;

9.1.6. projektiem, kas tiek iesniegti kā Ministru kabineta lieta;

9.2. ja nepieciešams, ministrija sagatavo informāciju par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos, ārējos tiesību aktos un Ministru kabineta rīkojumos, ja:

9.2.1. grozījumi skar plašu sabiedrības daļu, uz ko projekts ir attiecināms;

9.2.2. sociālie partneri, nevalstiskā organizācija vai sabiedrības pārstāvji mutiski vai rakstiski norādījuši, ka nepieciešami plašāki sabiedrības informēšanas pasākumi par attiecīgo projektu;

9.3. informāciju par Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļautajiem jautājumiem sagatavo tā institūcija, kas projektu izstrādājusi.

(Grozīts ar MK 22.11.2011. instrukciju Nr.11)

10. Pēc jautājuma izskatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē Valsts kanceleja informē ministriju par projekta statusu – izskatīts, atlikts vai noraidīts – un norāda izmaiņas, ja tādas veiktas.

10.1 Pamatojoties uz apstiprināto nacionālo pozīciju Eiropadomes vai Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmei:

10.11. Valsts kanceleja sadarbībā ar Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā sagatavo informāciju par Eiropadomes sanāksmes rezultātiem;

10.12. ministrija sagatavo informāciju par Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes rezultātiem jautājumos, kas būtiski skar Latvijas Republikas intereses.

(MK 04.01.2011. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

III. Informācijas noformēšanas kārtība

11. Informāciju presei sagatavo Times New Roman fontā, simbolu lielums no 12 līdz 14 punktiem (ja nepieciešams, veidojot tabulas vai citu papildinformāciju, var izmantot citu simbolu lielumu, taču ne mazāku par 8 punktiem).

12. Informāciju noformē uz attiecīgas veidlapas. Veidlapā iekļauj šādu informāciju:

12.1. ministrijas nosaukumu;

12.2. komunikācijas struktūrvienības nosaukumu (ja tādas nav, - par komunikāciju atbildīgās amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu);

12.3. ministrijas adresi;

12.4. komunikācijas struktūrvienības tālruņa un faksa numuru (ja tādas nav, – par komunikāciju atbildīgās amatpersonas tālruņa un faksa numuru);

12.5. ministrijas komunikācijas struktūrvienības oficiālo e-pasta adresi un mājaslapas adresi internetā;

12.6. ministrijas logotipu vai papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni (pēc izvēles);

12.7. norādi "Informācija presei" un izplatīšanas datumu (dd.mm.gggg.).

13. Informācijas nosaukumu norāda treknrakstā. Aiz teksta norāda informācijas sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu un struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru (ja iespējams, arī mobilā tālruņa numuru) un e-pasta adresi.

14. Ja informāciju sagatavo divas vai vairākas ministrijas, to noformē uz tās ministrijas veidlapas, kura informāciju izplata. Veidlapu noformē atbilstoši šīs instrukcijas 12.punktā minētajām prasībām. Aiz teksta norāda arī pārējo informācijas sagatavošanā iesaistīto ministriju nosaukumus, sagatavotāju vārdus, uzvārdus, amatus un struktūrvienību nosaukumus, tālruņa numurus (ja iespējams, arī mobilā tālruņa numurus) un e-pasta adreses.

15. Nosūtot informāciju elektroniski, e-pasta laukā "Tēma" norāda informācijas nosaukumu. Sūtītājs ir attiecīgā institūcija. E-pasta paskaidrojošajā daļā ievieto daļēju vai pilnīgu informācijas tekstu. Norāda arī informācijas izplatītāja vārdu, uzvārdu, amatu un struktūrvienības nosaukumu, tālruņa numuru (ja iespējams, arī mobilā tālruņa numuru) un e-pasta adresi.

16. Ja informācija ir īpaši svarīga, nosūtot to elektroniski, var lietot attiecīgu atzīmi.

IV. Informācijas izplatīšanas kārtība

17. Ministrija izplata informāciju pēc tiesību akta vai attīstības plānošanas dokumenta projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī pēc Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.punktā minēto dokumentu izskatīšanas Ministru kabineta komitejas sēdē vai lēmuma pieņemšanas Ministru kabineta sēdē, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

17.1 Valsts kanceleja informāciju par Eiropadomes sanāksmes rezultātiem izplata ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Eiropadomes sanāksmes.

(MK 04.01.2011. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

17.2 Ministrija informāciju par Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes rezultātiem jautājumos, kas būtiski skar Latvijas Republikas intereses, izplata ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā jautājuma izskatīšanas Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmē.

(MK 04.01.2011. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

18. Informāciju izplata:

18.1. individuāliem adresātiem, izmantojot e-pastu vai faksu;

18.2. sabiedrībai, ievietojot informāciju ministrijas mājaslapā internetā un Ministru kabineta mājaslapā internetā, kā arī ievietojot informāciju par Eiropadomes vai Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes rezultātiem mājaslapā internetā (www.es.gov.lv).

(Grozīts ar MK 04.01.2011. instrukciju Nr.2)

19. Informācijas adresāti ir:

19.1. Ministru kabinetā akreditētie plašsaziņas līdzekļi un par ministrijas nozares politiku informējošie plašsaziņas līdzekļi;

19.2. Valsts kancelejas Komunikācijas departaments;

19.3. ikviens sabiedrības pārstāvis, kurš mutiski vai rakstiski paudis vēlmi saņemt informāciju;

19.4. Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departaments – informācijai par Eiropadomes un Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmēm un to rezultātiem jautājumos, kas būtiski skar Latvijas Republikas intereses, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi (info@es.gov.lv).

(Grozīts ar MK 04.01.2011. instrukciju Nr.2)

20. Ja pēc informācijas izplatīšanas ir konstatētas neprecizitātes vai nepieciešami papildinājumi, ministrija nosūta precizēto informāciju, skaidri un nepārprotami norādot precizējumu.

V. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
30.11.2011