Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.63

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.8, 6.p.)

Par licences Nr.E51007 izsniegšanu siltumenerģijas ražošanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 21.decembrī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA", vienotais reģistrācijas numurs: 44103024234, juridiskā adrese: Raiņa iela 12B, Valka, LV-4701 (turpmāk - SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA"), 2009.gada 15.decembra iesniegumu, kā arī 2010.gada 22.janvārī saņemto papildu informāciju (22.01.2010. Nr.1056) ar lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas ražošanai.

Komisija konstatē un secina:

1. SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" 2009.gada 15.decembra iesniegumā lūdz izsniegt licenci siltumenerģijas ražošanai.

2. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus jaunas licences siltumenerģijas ražošanai izsniegšanai.

3. SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" pilnvarotais pārstāvis Komisijas padomes sēdē uzturēja lūgumu izsniegt licenci un piekrīt padomes lēmumam.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, 91.panta 1.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.1.apakšpunktu

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" licenci Nr.E51007 siltumenerģijas ražošanai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E51007 siltumenerģijas ražošanai termiņu no 2010.gada 18.februāra līdz 2030.gada 17.februārim.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana siltumenerģijas ražošanā jāuzsāk 2010.gada 18.februārī.

4. Noteikt izsniegtās licences Nr.E51007 darbības zonu Valkas pilsētas teritorijā komersanta objektu faktiskajās adresēs.

SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA", sniedzot licencē noteikto sabiedrisko pakalpojumu, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija SIA "VALKAS BIOENERGO KOMPĀNIJA" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

17.02.2010