Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.23

Rīgā 2010.gada 22.janvārī (prot. Nr.4, 4.p.)

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LATNEFTEGAZ" licences Nr.35.30-061 siltumenerģijas ražošanai nosacījumos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 4.janvārī ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LATNEFTEGAZ", vienotais reģistrācijas numurs: 41503037839, juridiskā adrese: Daugavas ielā 10, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk - SIA "LATNEFTEGAZ") 2009.gada 22.decembra iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas licences Nr.35.30-061 (turpmāk - licence Nr.35.30-061) siltumenerģijas ražošanai nosacījumos.

Komisija konstatē:

1. Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators 2009.gada 20.oktobrī izsniedza SIA "LATNEFTEGAZ" licenci Nr.35.30-061 siltumenerģijas ražošanai.

2. SIA "LATNEFTEGAZ" lūdz veikt grozījumus licencē Nr.35.30-061, pagarinot siltumenerģijas ražošanas sākuma termiņu licences darbības zonā līdz 2010.gada 1.martam.

3. SIA "LATNEFTEGAZ" nepieciešamību veikt grozījumus licences Nr.35.30-061 nosacījumos pamato ar to, ka, apgūstot jaunu biogāzes ražošanas tehnoloģiju - cietās biomasas gazifikāciju, tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams uzsākt siltumenerģijas ražošanu licencē noteiktajā termiņā.

4. Komisijas sēdē SIA "LATNEFTEGAZ" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu veikt grozījumus licences Nr.35.30-061 nosacījumos un piekrīt padomes lēmumam.

Komisijas secina:

1. Komisija ir saņēmusi visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktos dokumentus licences nosacījumu grozīšanai.

2. SIA "LATNEFTEGAZ" ir iesniegusi Komisijā pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences Nr.35.30-061 nosacījumus.

3. Kopš licences Nr.35.30-061 izsniegšanas ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 18.panta otrās daļas 1.un 3.punktu un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.1.apakšpunktu

padome nolemj:

1. Izdarīt SIA "LATNEFTEGAZ" izsniegtajā licencē Nr.35.30-061 grozījumus, izsakot licenci jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Izsniegt SIA "LATNEFTEGAZ" licenci Nr.E51006 siltumenerģijas ražošanai ar tajā izdarītajiem grozījumiem pēc licences Nr.35.30-061 oriģināla nodošanas Komisijā.

3. Lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2010.gada 23.janvārī.

SIA "LATNEFTEGAZ", sniedzot licencē noteikto sabiedrisko pakalpojumu, ievēro visus Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Par tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu Komisija SIA "LATNEFTEGAZ" sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

22.01.2010