Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1474

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 37.§)
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 2.4 daļu,13.1 panta otro daļu un 25.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (turpmāk – centrs) veic valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums);

1.2. kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, kā arī tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību;

1.3. no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;

1.4. kārtību, kādā tehnisko palīglīdzekļu saņēmēji veic vienreizēju iemaksu vai līdzmaksājumu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, un maksājuma apmēru.

2. Labklājības ministrija slēdz līgumu ar centru par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanu. Līgumā iekļauj pakalpojuma finansēšanas nosacījumus, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas pārraudzības un informācijas aprites kārtību, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma kvalitātes kritērijus, finanšu un statistikas pārskatu sniegšanas kārtību un citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus.

2.1 Centrs izsniedz personām tehniskos palīglīdzekļus vai organizē tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā apmaksā tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumus atbilstoši valsts paredzētajam finansējuma apmēram, ja persona pati izvēlējusies tehnisko palīglīdzekli. Ja persona pati izvēlējusies tehnisko palīglīdzekli, bet attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma cena pārsniedz valsts paredzēto finansējuma apmēru, attiecīgā persona nodrošina līdzmaksājumu (turpmāk – līdzmaksājums) atbilstoši šo noteikumu 25.punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

3. Centrs, sniedzot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu:

3.1. ir valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" (turpmāk – datubāze) pārzinis;

3.2. saņem un ievada datubāzē ziņas par personām, kurām nepieciešams tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;

3.3. pieņem lēmumu par valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu un ievada datubāzē ziņas par personām, kuras saņēmušas valsts finansētos tehniskos palīglīdzekļus;

3.4. izgatavo, pielāgo un nodod personām īpašumā vai patapinājumā tehniskos palīglīdzekļus;

3.5. nodrošina patapināto tehnisko palīglīdzekļu pēcgarantijas apkopi un remontu, izņemot gadījumus, kad persona tehnisko palīglīdzekli iegādājusies, veicot līdzmaksājumu vai saņemot kompensāciju atbilstoši šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktam;

3.6. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām;

3.7. izveido klientu nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvju padomi;

3.8. nodrošina informācijas apmaiņu ar citiem tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot datubāzē iekļautās ziņas;

3.9. iesniedz Labklājības ministrijā pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu;

3.10. ja nepieciešams, organizē tehnisko palīglīdzekļu vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu iepirkumus, atlasa pakalpojumu sniedzējus, kuri personām sniedz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, veicot līdzmaksājumu, kā arī slēdz līgumus ar šiem pakalpojumu sniedzējiem par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanu;

3.11. atbilstoši normatīvajiem aktiem sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jomā organizē valsts budžeta līdzekļu atgūšanu no apdrošinātājiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri personām piešķirti sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 5)

4. Sociālās integrācijas valsts aģentūra šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina personu ar invaliditāti īpašumā esošo transportlīdzekļu, personu lietošanā esošo kredītiestāžu vai līzinga sabiedrību transportlīdzekļu vai citu transportlīdzekļu novērtēšanu (ar to īpašnieku piekrišanu) un šo transportlīdzekļu pielāgošanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, aprīkojot tos ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto aprīkojumu (turpmāk – transportlīdzekļu pielāgošana). Ja nepieciešams, Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personu apmācību pielāgoto transportlīdzekļu lietošanā.

II. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas un aprites kārtība

5. Lai pieteiktos šo noteikumu 2.pielikumā minētā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona centrā iesniedz, nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pa pastu:

5.1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Iesniegumā norāda:

5.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), invaliditāti (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu un izmantošanas mērķi. Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju. Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.1.2. informāciju par to, vai nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa saistīta ar ceļu satiksmes negadījumu, nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un vai personas veselība ir bijusi apdrošināta;

5.1.3. informāciju par to, ka persona vēlas iegādāties palīglīdzekli īpašumā, veicot līdzmaksājumu vai saņemot kompensāciju atbilstoši šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktam;

5.2. ārstējošā ārsta, ergoterapeita vai – šo noteikumu 2.pielikumā minētajos gadījumos – funkcionālā speciālista atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību;

5.3. stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1.ieliekamo lapu ar epikrīzi atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību, kas izsniegta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas centrā, ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.1.apakšpunktam;

5.4. individuālo rehabilitācijas plānu, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā un ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.2.apakšpunktam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1114; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 5)

5.1 Ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.5.apakšpunktam, centrā papildus iesniedz šādus dokumentus vai norāda šādu informāciju:

5.1 1. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē un personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;

5.1 2. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;

5.1 3. norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru personām, kas veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

5.2 Lai atbilstoši antropometriskajām izmaiņām pieteiktos šo noteikumu 2.pielikuma 23.3. vai 23.4.apakšpunktā vai 26.punktā minētā tehniskā palīglīdzekļa nomaiņai, persona centrā iesniedz vai nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pa pastu:

5.2 1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (nomaiņai);

5.2 2. ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību. Atzinumā ārstējošais ārsts norāda, ka personai nepieciešama šo noteikumu 2.pielikuma 23.3. vai 23.4.apakšpunktā vai 26.punktā minētā tehniskā palīglīdzekļa periodiska nomaiņa, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1114 redakcijā)

5.3 Šo noteikumu 5.2 punktā minētajā gadījumā centrs 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu un tehniskā palīglīdzekļa nodošanu īpašumā vai citu lēmumu atbilstoši šo noteikumu 6.punktam.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1114 redakcijā)

6. Pamatojoties uz saņemto informāciju, centrs 20 darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu un tehniskā palīglīdzekļa nodošanu patapinājumā vai īpašumā, papildus norādot, ja persona tehnisko palīglīdzekli vēlas iegādāties, veicot līdzmaksājumu, un reģistrē personu datubāzē attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.2. par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un reģistrē personu datubāzē;

6.3. par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli vai atteikumu personai saņemt tehnisko palīglīdzekli, veicot līdzmaksājumu, ja:

6.3.1. iesniegtie dokumenti arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas vai personas statuss neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

6.3.2. nav beidzies šo noteikumu 2.pielikumā minētais termiņš, pēc kura beigām personu var atkārtoti uzņemt rindā pēc tehniskā palīglīdzekļa, izņemot šo noteikumu 6.2 punktā minētās personas;

6.3.3. saskaņā ar centra speciālistu vai funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumu tehniskais palīglīdzeklis personai nav atbilstošs;

6.3.4. persona nav atdevusi kādu no iepriekš saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem līgumā noteiktajā termiņā;

6.3.5. persona pieprasīto tehnisko palīglīdzekli (ar vienādu ISO kodu) centrā jau ir patapinājusi un ir spēkā patapinājuma līgums, izņemot šo noteikumu 2.pielikuma 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. un 120.punktā, kā arī 122., 123. un 124.punktā minēto personīgās pārvietošanās palīglīdzekli;

6.3.6. persona pieprasījusi vairākus tehniskos palīglīdzekļus, kas līdzīgā veidā kompensē vienus un tos pašus funkcionālos traucējumus;

6.3.7. tehniskā palīglīdzekļa lietotājs šo noteikumu 19.3 punktā minētajā gadījumā atteicies segt tehniskā palīglīdzekļa remonta izmaksas vai pieprasa tāda paša veida tehnisko palīglīdzekli, kādu nodevis pirms šo noteikumu 2. pielikuma 6. ailē minētā termiņa, pēc kura beigām personu var uzņemt rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.4. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanas atlikšanu atbilstoši funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 5)

6.1 Personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ja:

6.1 1. ir beidzies šo noteikumu 2.pielikumā minētais termiņš, pēc kura personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.1 2. ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai;

6.1 3. tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot gadījumu, ja centra veiktajā tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts;

6.1 4. personai mainījušies antropometriskie rādītāji, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai. Ja personai nepieciešami šo noteikumu 2.pielikuma 52., 53., 54., 55., 56. un 57.punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi, tā rindā tiek uzņemta ne agrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekš izsniegtā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas;

6.1 5. tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

6.2 Iegādāties tehnisko palīglīdzekli īpašumā, veicot līdzmaksājumu, sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, var persona, kurai nepieciešams šo noteikumu 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114.punktā minētais tehniskais palīglīdzeklis, ja tai ir bijis piešķirts kāds no šo noteikumu 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114.punktā minētajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un persona to lietojusi ne mazāk kā trīs gadus.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

6.3 Ja šo noteikumu 6.2 punktā minētā persona iegādājusies tehnisko palīglīdzekli, veicot līdzmaksājumu, to var uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atkārtoti, ja no tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas pagājuši ne mazāk kā pieci gadi.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1114)

7. Par pieņemto lēmumu centrs informē personu vai tās likumisko pārstāvi.

8. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs nosūta personai uzaicinājumu saņemt tehnisko palīglīdzekli, tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu vai informāciju par pakalpojumu sniedzējiem personām, kas tehniskos palīglīdzekļus vēlas saņemt, veicot līdzmaksājumu. Uzaicinājumā norāda tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) un vietu, kurā personai jāierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu. Ja mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, centrs personai nosūta atkārtotu uzaicinājumu.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

9. Centrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli un svītro personu no attiecīgā veida tehnisko palīglīdzekļu rindas, ja divu nedēļu laikā pēc centra otrreizēja uzaicinājuma persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot centru par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli, tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu vai informāciju par pakalpojuma sniedzējiem personām, kas tehniskos palīglīdzekļus vēlas saņemt, veicot līdzmaksājumu. Ja otrreizējā uzaicinājuma saņemšanas laikā persona ir ārstējusies ārstniecības iestādē, ko apliecina ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, persona tiek atjaunota rindā, ja bija svītrota, un tiek nodrošināta ar tehnisko palīglīdzekli iespējami ātrākā laikā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

10. Tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, izsniegšanu un to lietošanas apmācību veic centrs vai pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilst medicīniskās rehabilitācijas vai tehniskās ortopēdijas iestādēm normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām un ar kuru centrs ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

11. Tehniskā palīglīdzekļa vai ar tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu saistītā pakalpojuma saņemšanai personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim jāierodas centrā vai pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja atbilstoši centra uzaicinājumam un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Lai noteiktu individuāli piemērotu tehnisko palīglīdzekli un saņemtu šo noteikumu 2.pielikuma 84., 89., 90., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. un 124.punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus, personai jāierodas centrā vai pie cita pakalpojuma sniedzēja personīgi.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171)

12. Ja persona sava funkcionālā stāvokļa dēļ nevar ierasties pie šo noteikumu 8.punktā minētā pakalpojuma sniedzēja, lai saņemtu rūpnieciski izgatavotu tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, un ja šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādīta cita persona izgatavotā vai pielāgotā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, personai ir tiesības pieprasīt mājas vizīti, informējot par to centru vai attiecīgo pakalpojuma sniedzēju un samaksājot atbilstoši centra maksas pakalpojumu cenrādim, kas saskaņots ar Labklājības ministriju. Ja persona saņem tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, veicot līdzmaksājumu, tā vienojas ar pakalpojuma sniedzēju par tehniskā palīglīdzekļa piegādi.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

12.1 Ja persona centrā ieradusies personīgi, centra funkcionālie speciālisti, izsniedzot ārstējošā ārsta atzinumā norādīto tehnisko palīglīdzekli un veicot personas funkcionālo novērtēšanu, ja nepieciešams, var precizēt tehniskā palīglīdzekļa veidu un izsniegt tehnisko palīglīdzekli atbilstoši personas funkcionālajiem traucējumiem šo noteikumu 2. pielikumā noteikto tehnisko palīglīdzekļu apakšgrupu robežās.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

13. Tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā ir tiesības saņemt:

13.1. personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;

13.2. personām ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;

13.3. bērniem;

13.4. grūtniecēm, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina iepriekš saņemtais tehniskais palīglīdzeklis;

13.5. nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā vai darba pienākumu veikšanai, izņemot personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus, palīglīdzekļus mājsaimniecībai, kā arī palīglīdzekļus telpu pielāgošanai.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

13.1 Gada laikā persona var pieprasīt tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā tikai vienā no šo noteikumu 13.punktā minētajiem gadījumiem.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

13.2 Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sportistam dalībai sacensībās, Latvijas Paralimpiskā komiteja dalībai sacensībās nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu ar centru saskaņo ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms dalības sacensībās.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

13.3 Bērni, kas uzņemti rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai steidzamības kārtā, bet kļuvuši pilngadīgi, tehniskos palīglīdzekļus saņem steidzamības kārtā, ja rindā iestājušies vismaz sešus mēnešus līdz pilngadības sasniegšanai.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171)

15. Lai pieteiktos uz transportlīdzekļa pielāgošanu, persona Sociālās integrācijas valsts aģentūrā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi un tālruni, kā arī uzrāda:

15.1. personu apliecinošu dokumentu;

15.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības – vispārēja profila Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas – izsniegtu izziņu par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību (oriģinālu);

15.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (oriģinālu);

15.4. autovadītāja apliecību (oriģinālu);

15.5. transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājumu.

15.1 Pamatojoties uz saņemto informāciju, Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersona 20 darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1 1. par transportlīdzekļa pielāgošanu vai par personas uzņemšanu rindā transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma saņemšanai un reģistrē personu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma saņemšanas datubāzē;

15.1 2. par atteikumu sniegt personai valsts finansētu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, ja iesniegtie dokumenti arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas vai personas statuss neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

16. Pirms tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas vai cita ar tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanu saistīta pakalpojuma sniegšanas centrs un pakalpojuma sniedzējs:

16.1. pārbauda, vai persona, kurai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, ir reģistrēta centra datubāzē;

16.2. pārliecinās, vai personas dati atbilst centra datubāzē esošajai informācijai;

16.3. ievada nepieciešamos datus centra datubāzē.

17. Izsniedzot tehnisko palīglīdzekli, centrs vai pakalpojuma sniedzējs:

17.1. sniedz personai šādu informāciju:

17.1.1. izsniegtā tehniskā palīglīdzekļa veids un vērtība;

17.1.2. tehniskā palīglīdzekļa garantijas, remonta un lietošanas nosacījumi;

17.1.3. tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņš;

17.2. iekasē vienreizējo iemaksu vai saņem apliecinošu dokumentu par veikto vienreizējo iemaksu vai izziņu, kas apliecina personas tiesības tikt atbrīvotai no vienreizējās iemaksas veikšanas šo noteikumu 23.punktā noteiktajos gadījumos (kopiju);

17.3. sastāda nodošanas un pieņemšanas aktu par tehniskā palīglīdzekļa nodošanu personas īpašumā vai patapinājumā;

17.4. apmāca personu lietot tehnisko palīglīdzekli, kā arī izsniedz personai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju;

17.5. slēdz līgumu ar personu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, bilances vērtību, termiņu, pēc kura beigām personu var uzņemt rindā pēc jauna tehniskā palīglīdzekļa, un tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nosacījumus. Ja persona tehnisko palīglīdzekli iegādājusies, veicot līdzmaksājumu, līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu atbilstoši šo noteikumu 25. un 25.1 punktā minētajiem nosacījumiem, bilances vērtību, tehniskā palīglīdzekļa izmantošanas noteikumus, tehniskā palīglīdzekļa apkopes un remonta nosacījumus, līdzmaksājuma summu un tās samaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171)

17.1 Pieprasot atlīdzināt valsts budžeta līdzekļus par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri personām piešķirti sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem, patapinātā tehniskā palīglīdzekļa atlīdzināmo vērtību aprēķina pēc tehniskā palīglīdzekļa atdošanas par tehniskā palīglīdzekļa faktisko lietošanas ilgumu, izmantojot šādu formulu:

A =

V

× D, kur

Ld

A – atlīdzināmā vērtība;

D – faktiskais palīglīdzekļa lietošanas ilgums (dienas);

V – tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība;

Ld – šo noteikumu 2.pielikuma 6.ailē norādītais termiņš (dienās).
(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

17.2 Ja šo noteikumu 17.1 punktā minētais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas ilgums pārsniedz šo noteikumu 2.pielikuma 6.ailē norādīto termiņu, atlīdzināmā vērtība ir tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība tā izsniegšanas dienā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

17.3 Patapināto tehnisko palīglīdzekli, kas nav atbilstošs personas funkcionālajām vajadzībām, persona var apmainīt centrā pret tās vajadzībām atbilstošu palīglīdzekli mēneša laikā no tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

17.4 Ja persona mēneša laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas īpašumā vai patapinājumā vēršas centrā ar iesniegumu, ka vēlas nodot tehnisko palīglīdzekli, iesniegumā norāda konstatētās neatbilstības, kas ierobežo personas funkcionēšanu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

17.5 Ja persona tehnisko palīglīdzekli nodod mēneša laikā pēc tā saņemšanas īpašumā vai patapinājumā, centrs veic vienreizējās iemaksas atmaksu, ja persona to pieprasa un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

18. Ja personai patapinājumā esošais tehniskais palīglīdzeklis vairs nav nepieciešams vai beidzies tehniskā palīglīdzekļa patapinājuma laiks un tas netiek pagarināts, persona nodod tehnisko palīglīdzekli centrā vai pakalpojuma sniedzējam, un par to tiek sastādīts nodošanas un pieņemšanas akts.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171)

18.1 Ja patapinātā tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs ir miris, viņa ģimenes locekļiem, mantiniekiem, aprūpētājiem, aizbildņiem vai citām personām, pie kurām atrodas tehniskais palīglīdzeklis, ir pienākums to atdot centram 30 dienu laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņēmēja nāves.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

18.2 Ja patapinātu tehnisko palīglīdzekli atdot centram nav iespējams, tad personai, tās ģimenes locekļiem, mantiniekiem, aprūpētājiem, aizbildņiem vai citām personām, pie kurām atradies tehniskais palīglīdzeklis, ir pienākums segt tehniskā palīglīdzekļa vērtību šādā apmērā:

18.2 1. 75 % no patapinātā tehniskā palīglīdzekļa iegādes vērtības, ja personai izsniegts nelietots tehniskais palīglīdzeklis;

18.2 2. 50 % no patapinātā tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma vērtības, ja personai izsniegts iepriekš lietots tehniskais palīglīdzeklis.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

19. Personai ir tiesības lūgt pagarināt patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centrā.

19.1 Centrs veic centrā patapinātā tehniskā palīglīdzekļa remontu, ja beidzies tehniskā palīglīdzekļa garantijas laiks.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

19.2 Šo noteikumu 19.1 punktā minētajā gadījumā centrs var aizvietot tehnisko palīglīdzekli uz remonta laiku. Tehnisko palīglīdzekli uz remonta laiku neaizvieto, ja:

19.2 1. personai ir piešķirts cits tehniskais palīglīdzeklis, kas līdzīgā veidā kompensē vienus un tos pašus funkcionālos traucējumus;

19.2 2. tehniskais palīglīdzeklis ir bojāts lietotāja vainas dēļ.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

19.3 Ja tehniskā palīglīdzekļa remonta laikā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēja vai centra darbinieki konstatē, ka tehniskā palīglīdzekļa defekts ir radies tehniskā palīglīdzekļa lietotāja vainas dēļ, remonta izmaksas sedz tehniskā palīglīdzekļa lietotājs.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

19.4 Šo noteikumu 19.3 punktā minētajā situācijā lietotājam ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi, ko nodrošina licencēts eksperts.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

20. Centrs izveido funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. Minēto komisiju sasauc šādos gadījumos:

20.1. sarežģītos funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, nosakot tehnisko palīglīdzekļu veidus, kuru piešķiršanai nepieciešams šīs komisijas atzinums;

20.2. ja personai mainījies funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe;

20.3. lai strīdu gadījumos panāktu vienošanos ar personu;

20.4. ja saskaņā ar personas iesniegumu nepieciešams mainīt tehniskā palīglīdzekļa veidu vai atlikt tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanu;

20.5. lai lemtu par šo noteikumu 25.1 un 25.2 punktā minēto kompensāciju piešķiršanu.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 5)

III. Vienreizējās iemaksas vai līdzmaksājuma maksāšanas kārtība un maksājuma apmērs

21. Saņemot tehnisko palīglīdzekli vai ar to saistīto pakalpojumu, persona samaksā vienreizēju iemaksu centra vai attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kasē vai kontā, bet, ja tehniskais palīglīdzeklis personai tiek piegādāts mājās, centra vai pakalpojuma sniedzēja pārstāvim, kurš par naudas saņemšanu izsniedz personai stingrās uzskaites kvīti. Vienreizēju iemaksu veic šādā apmērā:

21.1. par bērnu – 1,42 euro;

21.2. par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.562)

22. Ja personai viena veida funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešams izgatavot tehnisko palīglīdzekli, kurš sastāv no vairākām sistēmā savienojamām daļām, persona veic vienreizējo iemaksu kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.

23. No šo noteikumu 21.punktā minētās vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

23.1. trūcīga persona;

23.2. persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

23.3. persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;

23.4. persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

24. Ieņēmumus no šo noteikumu 21.punktā minētajām vienreizējām iemaksām centrs drīkst izmantot tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.171)

25. Ja šo noteikumu 6.2 punktā minētā persona pati vēlas izvēlēties tehnisko palīglīdzekli pie pakalpojuma sniedzēja, centrs apmaksā šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iegādi atbilstoši attiecīgā gada iepirkuma cenai vai pēdējā šāda tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenai, veicot samaksu pakalpojuma sniedzējam. Ja attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa cena pārsniedz valsts paredzētā finansējuma apmēru, persona veic līdzmaksājumu. Līdzmaksājuma apmēru nosaka kā starpību starp šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu attiecīgajā gadā un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēja noteikto tehniskā palīglīdzekļa cenu.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.171 redakcijā)

25.1 Ja personai nepieciešams saņemt tehnisko palīglīdzekli, kas minēts šo noteikumu 2. pielikumā vai kam ir paaugstināta funkcionalitāte, vai kas ir īpaši aprīkots, un persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk kopā – Eiropas valsts), tad, pienākot rindai, personai no valsts budžeta līdzekļiem izmaksā kompensāciju – atlīdzina izdevumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iegādes cenai gadā, kad persona pieprasījusi kompensāciju.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.2 Ja personai funkcionēšanas uzlabošanai nepieciešams saņemt tehnisko palīglīdzekli, kas nav minēts šo noteikumu 2. pielikumā, bet iekļaujas ortožu grupā un kam ir paaugstināta funkcionalitāte, vai kas ir īpaši aprīkots, un persona to Eiropas valstī iegādājas par saviem līdzekļiem, tad, pienākot rindai, personai no valsts budžeta līdzekļiem izmaksā kompensāciju – atlīdzina palīglīdzekļa iegādes izdevumus, bet ne vairāk kā 2500 euro apmērā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.3 Ja personai saskaņā ar funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumu nepieciešams saņemt šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktā minēto kompensāciju, persona centrā iesniedz:

25.3 1. iesniegumu izdevumu kompensēšanai par tehnisko palīglīdzekli;

25.3 2. atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību izsniegtu CE atbilstības deklarācijas kopiju, kas apliecina, ka tehniskais palīglīdzeklis ir medicīnas prece, vai izgatavotāja izsniegta apliecinājuma kopiju, ka tehniskais palīglīdzeklis ir medicīnas prece;

25.3 3. Eiropas valsts tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma sniedzēja izsniegtu pieprasījumu apmaksas veikšanai par tehnisko palīglīdzekli, kurā norādīts tehniskā palīglīdzekļa pilns nosaukums un informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, norādot pozīcijas, kas veido tehniskā palīglīdzekļa iegādes summu;

25.3 4. tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.4 Ja persona vēlas saņemt šo noteikumu 25.2 punktā minēto kompensāciju par paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli vai īpaši aprīkotu tehnisko palīglīdzekli, tā papildus šo noteikumu 25.3 punktā minētajiem dokumentiem centrā iesniedz:

25.4 1. multiprofesionālas rehabilitācijas komandas atzinuma kopiju, kurā pamatots, ka tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai novērstu ar veselības stāvokli saistītas funkcionēšanas pasliktināšanos;

25.4 2. ārstniecības iestādes izziņas kopiju, ka persona iekļauta medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.5 Centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 25.3 un 25.4 punktā minētajiem dokumentiem, 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktā minētās kompensācijas piešķiršanu vai par atteikumu kompensēt personai tehniskā palīglīdzekļa izmaksas.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.6 Persona, kas saņēmusi tehnisko palīglīdzekli, izmantojot kompensāciju, to saņem īpašumā. Persona atkārtoti tiek uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai šādos termiņos:

25.6 1. ja kompensācija piešķirta atbilstoši šo noteikumu 25.1 punktam, – pēc šo noteikumu 2. pielikumā minētā termiņa;

25.6 2. ja kompensācija piešķirta atbilstoši šo noteikumu 25.2 punktam un ir mainījušies personas antropometriskie rādītāji, – ne biežāk kā reizi gadā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.7 Ja persona vēlas izpirkt tehnisko palīglīdzekli, kas atradies tās patapinājumā, un ir pienācis šo noteikumu 2. pielikumā minētais termiņš, kad personai ir tiesības stāties rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, tā vēršas centrā ar iesniegumu par patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa iegādi. Ja centrs var pārliecināties, ka tehniskais palīglīdzeklis atrodas personas īpašumā, un pieņem pozitīvu lēmumu, personai ir tiesības iegādāties tehnisko palīglīdzekli par cenu, kas ir 15 % no šā tehniskā palīglīdzekļa iegādes vērtības.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25.8 Ja persona ir lietojusi tehnisko palīglīdzekli pusotras reizes ilgāk par šo noteikumu 2. pielikumā noteikto laiku, kad personai ir tiesības stāties rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, saskaņā ar personas iesniegumu tehniskais palīglīdzeklis paliek personas īpašumā, ja centrs var pārliecināties, ka tehniskais palīglīdzeklis atrodas personas lietošanā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

26. Centra darbinieku izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra valdes priekšsēdētājam. Centra valdes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

27. Centra valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

27.1 Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktoram. Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem:

28.1. Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumus Nr.38 "Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 12.nr.; 2005, 193.nr.);

28.2. Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumus Nr.54 "Noteikumi par valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 17.nr.);

28.3. Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumus Nr.424 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 75.nr.).

29. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 2014. gada 1. jūlija Direktīvas 2014/85/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1474
Aprīkojums tehniskā palīglīdzekļa – transportlīdzekļa – pielāgošanai

Nr.p.k.

Aprīkojuma veids transportlīdzekļa pielāgošanai

Apzīmējums

Lietošanas laiks (gadi)

1.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

RBA-1

2

2.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, ar satveršanas problēmām, stiprinājums pie grīdas

RBA-2

2

3.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres

RBA-3

2

4.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

RBA-4

2

5.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, ar satveršanas problēmām, stiprinājums pie grīdas

RBA-5

2

6.

Rokas bremze un akselerators transportlīdzeklim ar mehānisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres

RBA-6

2

7.

Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie grīdas

KAP-1

2

8.

Kreisais akseleratora pedālis transportlīdzeklim ar automātisko ātrumkārbu, stiprinājums pie stūres stiprinājuma

KAP-2

2

9.

Rokas sajūgs ar sviru stūres labajā pusē

RS-1

2

10.

Rokas sajūgs ar sviru stūres kreisajā pusē

RS-2

2

11.

Palīgroktura uzstādīšana uz stūres rata

PR

2

12.

Pagrieziena slēdža pārnešana uz stūres otru pusi

PSL

2

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1474
Tehniskie palīglīdzekļi

(Pielikums MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr. 1114; MK 21.10.2014. noteikumiem Nr. 642; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 5; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138; MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 428)

Nr.p.k.

Vispārīgā iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

ISO kods/ identifikācijas numurs

Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

Laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā pēc jauna tehniskā palīglīdzekļa (gadi)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

  

04

Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
1.

33196200–2

04 33 03

Spilveni izgulējumu profilaksei

Īpašumā

2

 

1.1

33192110-6

18 12 07

Funkcionālā gultaPatapinājumā

10

Personām, kuras centrā iesniegušas novērtējumu pēc Braden skalas, kas liecina par augstu izgulējumu risku (novērtējuma punktu skaits nepārsniedz 18), un, ja bērns vai pilngadīga persona ir saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem, minētā atzinuma kopiju

1.2

33192110-6

04 33 06

Pretizgulējumu matracisPatapinājumā

5

Personām, kuras centrā iesniegušas novērtējumu pēc Braden skalas, kas liecina par augstu izgulējumu risku (novērtējuma punktu skaits nepārsniedz 18), un, ja bērns vai pilngadīga persona ir saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma kopiju par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem, minētā atzinuma kopiju
  

06

Ortozes
2.

33183000–6

06 03 03

Krustu–zarnkaula ortozes

Īpašumā

2

Spinālās ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Spinālās ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas spinālās ortožu sistēmas
2.1.

33183000–6

06 03 03

– individuāli izgatavojamas krustu–zarnkaula ortozes
2.2.

33183000–6

06 03 03

– rūpnieciski izgatavotas krustu–zarnkaula ortozes
3.

33183000–6

06 03 06

Jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

3.1.

33183000–6

06 03 06

– individuāli izgatavojamas jostas–krustu ortozes
3.2.

33183000–6

06 03 06

– rūpnieciski izgatavotas jostas–krustu ortozes
4.

33183000–6

06 03 07

Krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

4.1.

33183000–6

06 03 07

– individuāli izgatavojamas krūškurvja ortozes
4.2.

33183000–6

06 03 07

– rūpnieciski izgatavotas krūškurvja ortozes
5.

33183000–6

06 03 08

Krūšu–jostas ortozes

Īpašumā

2

5.1.

33183000–6

06 03 08

– individuāli izgatavojamas krūšu–jostas ortozes
5.2.

33183000–6

06 03 08

– rūpnieciski izgatavotas krūšu–jostas ortozes
6.

33183000–6

06 03 09

Krūškurvja–jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

6.1.

33183000–6

06 03 09

– individuāli izgatavojamas krūškurvja– jostas–krustu ortozes
6.2.

33183000–6

06 03 09

– rūpnieciski izgatavotas krūškurvja–jostas–krustu ortozes
6.3.

33183000–6

06 03 09

Šeno (Cheneau) tipa korsetes

– individuāli izgatavojamas krūškurvja– jostas–krustu ortozes

7.

33183000–6

06 03 12

Kakla ortozes

Īpašumā

2

7.1.

33183000–6

06 03 12

– individuāli izgatavojamas kakla ortozes
7.2.

33183000–6

06 03 12

– rūpnieciski izgatavotas kakla ortozes
8.

33183000–6

06 03 15

Kakla–krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

8.1.

33183000–6

06 03 15

– individuāli izgatavojamas kakla–krūškurvja ortozes
8.2.

33183000–6

06 03 15

– rūpnieciski izgatavotas kakla–krūškurvja ortozes
9.

33183000–6

06 03 18

Kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes

Īpašumā

2

9.1.

33183000–6

06 03 18

– individuāli izgatavojamas kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes
9.2.

33183000–6

06 03 18

– rūpnieciski izgatavotas kakla–krūškurvja–jostas–krustu ortozes
10.

33183000–6

06 03 21

Galvas ortozes

Īpašumā

2

 
10.1.

33183000–6

06 03 21

– individuāli izgatavojamas galvas ortozes
10.2.

33183000–6

06 03 21

– rūpnieciski izgatavotas galvas ortozes
11.

33183000–6

06 04 03

Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību ortozes

Īpašumā

2

11.1.

33183000–6

06 04 03

– individuāli izgatavojamas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
11.2.

33183000–6

06 04 03

– rūpnieciski izgatavotas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
12.

33183000–6

06 04 06

Trūces bandāžas

Īpašumā

2

 
12.1.

33183000–6

06 04 06

– individuāli izgatavojamas trūces bandāžas
12.2.

33183000–6

06 04 06

– rūpnieciski izgatavotas trūces bandāžas
13.

33183000–6

06 06 03

Pirksta ortozes

Īpašumā

2

Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas
13.1.

33183000–6

06 06 03

– individuāli izgatavojamas pirksta ortozes
13.2.

33183000–6

06 06 03

– rūpnieciski izgatavotas pirksta ortozes
14.

33183000–6

06 06 06

Plaukstas ortozes

Īpašumā

2

14.1.

33183000–6

06 06 06

– individuāli izgatavojamas plaukstas ortozes
14.2.

33183000–6

06 06 06

– rūpnieciski izgatavotas plaukstas ortozes
15.

33183000–6

06 06 12

Plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

15.1.

33183000–6

06 06 12

– individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
15.2.

33183000–6

06 06 12

– rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
16.

33183000–6

06 06 13

Plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes

Īpašumā

2

 
16.1.

33183000–6

06 06 13

– individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes
16.2.

33183000–6

06 06 13

– rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas–plaukstas–pirksta ortozes
17.

33183000–6

06 06 15

Elkoņa ortozes

Īpašumā

2

17.1.

33183000–6

06 06 15

– individuāli izgatavojamas elkoņa ortozes
17.2.

33183000–6

06 06 15

– rūpnieciski izgatavotas elkoņa ortozes
18.

33183000–6

06 06 19

Elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

18.1.

33183000–6

06 06 19

– individuāli izgatavojamas elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes
18.2.

33183000–6

06 06 19

– rūpnieciski izgatavotas elkoņa–apakšdelma–plaukstas ortozes
19.

33183000–6

06 06 21

Pleca ortozes

Īpašumā

2

19.1.

33183000–6

06 06 21

– individuāli izgatavojamas pleca ortozes
19.2.

33183000–6

06 06 21

– rūpnieciski izgatavotas pleca ortozes   
20.

33183000–6

06 06 24

Pleca–elkoņa ortozes

Īpašumā

2

20.1.

33183000–6

06 06 24

– individuāli izgatavojamas pleca–elkoņa ortozes
20.2.

33183000–6

06 06 24

– rūpnieciski izgatavotas pleca–elkoņa ortozes
21.

33183000–6

06 06 30

Pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes

Īpašumā

2

21.1.

33183000–6

06 06 30

– individuāli izgatavojamas pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
21.2.

33183000–6

06 06 30

– rūpnieciski izgatavotas pleca–elkoņa–plaukstas locītavas–plaukstas ortozes
21.3.

33183000–6

06 06 39

Pleca locītava
21.4.

33183000–6

06 06 36

Elkoņa locītava
21.5.

33183000–6

06 06 33

Plaukstas locītava
22.

33183000–6

06 12 03

Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus

Īpašumā

2

Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas
22.1.

33183000–6

06 12 03

– individuāli izgatavojamas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus
22.2.

33183000–6

06 12 03

– rūpnieciski izgatavotas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus
23.

33183000–6

06 12 06

Potītes–pēdas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

23.1.

33183000–6

06 12 06

– individuāli izgatavojamas potītes–pēdas ortozes
23.2.

33183000–6

06 12 06

– rūpnieciski izgatavotas potītes–pēdas ortozes
23.3.

33183000–6

06 12 06

Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa)
23.4.

33183000–6

06 12 06

Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) izaugšanas korekcija (apavu nomaiņa)
24.

33183000–6

06 12 09

Ceļa ortozes

Īpašumā

2

24.1.

33183000–6

06 12 09

– individuāli izgatavojamas ceļa ortozes
24.2.

33183000–6

06 12 09

– rūpnieciski izgatavotas ceļa ortozes
25.

33183000–6

06 12 12

Ceļa–potītes–pēdas ortozes

Īpašumā

2

25.1.

33183000–6

06 12 12

– individuāli izgatavojamas ceļa–potītes–pēdas ortozes
25.2.

33183000–6

06 12 12

– rūpnieciski izgatavotas ceļa–potītes–pēdas ortozes
26.

33183000–6

06 12 15

Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

26.1.

33183000–6

06 12 15

– individuāli izgatavojamas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes
26.2.

33183000–6

06 12 15

– rūpnieciski izgatavotas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes
27.

33183000–6

06 12 16

Gūžas–ceļa ortozes

Īpašumā

2

27.1.

33183000–6

06 12 16

– individuāli izgatavojamas gūžas–ceļa ortozes
27.2.

33183000–6

06 12 16

– rūpnieciski izgatavotas gūžas–ceļa ortozes
28.

33183000–6

06 12 18

Gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes

Īpašumā

2

28.1.

33183000–6

06 12 18

– individuāli izgatavojamas gūžas–ceļa– potītes–pēdas ortozes
28.2.

33183000–6

06 12 18

– rūpnieciski izgatavotas gūžas–ceļa–potītes–pēdas ortozes
28.3.

33183000–6

06 12 27

Gūžas locītava
28.4.

33183000–6

06 12 24

Ceļa locītava
28.5.

33183000–6

06 12 21

Potītes locītava
 

 

06

Protēzes 
29.

33184000–3

06 18 03

Daļējas plaukstas protēzes, ieskaitot pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas ir savienojamu daļu kopums vai to daļu aizstāšana, ko veidojis viens pakalpojuma sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas. Šajā grupā ietverti protēžu cimdi amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas komponenti
30.

33184000–3

06 18 06

Plaukstas locītavas protēzes

Īpašumā

3

31.

33184000–3

06 18 09

Transradiālās (zemelkoņa) protēzes

Īpašumā

3

32.

33184000–3

06 18 12

Elkoņa locītavas protēzes

Īpašumā

3

33.

33184000–3

06 18 15

Transhumerālās (virselkoņa) protēzes

Īpašumā

3

34.

33184000–3

06 18 18

Pleca locītavas protēzes

Īpašumā

3

35.

33184000–3

06 18 21

Protēzes pēc pleca locītavas lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas

Īpašumā

3

36.

33184000–3

06 18 24

Plaukstas protēzes

Īpašumā

3

37.

33184000–3

06 18 25

Sazaroti āķi

Īpašumā

3

38.

33184000–3

06 18 26

Ierīces vai rīki plaukstas funkciju aizvietošanai

Īpašumā

3

39.

33184000–3

06 18 36

Pleca vienības

Īpašumā

3

40.

33184000–3

06 18 39

Ārējās locītavas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmai

Īpašumā

3

41.

33184000–3

06 21

Kosmētiskās augšējās ekstremitātes protēzes

Īpašumā

3

42.

33184000–3

06 24 03

Daļējas pēdas protēzes, ieskaitot kāju pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas ir savienojamu daļu kopums vai to daļu aizvietošana, ko veidojis viens pakalpojuma sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas. Šajā grupā ietvertas protēžu zeķes amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas komponenti
43.

33184000–3

06 24 06

Potītes locītavas protēzes

Īpašumā

3

44.

33184000–3

06 24 09

Transtibiālās (zemceļa) protēzes

Īpašumā

3

45.

33184000–3

06 24 12

Ceļa locītavas protēzes

Īpašumā

3

46.

33184000–3

06 24 15

Transfemorālās (virsceļa) protēzes

Īpašumā

3

47.

33184000–3

06 24 18

Gūžas locītavas protēzes

Īpašumā

3

48.

33184000–3

06 24 21

Hemipelvektomijas protēzes

Īpašumā

3

49.

33184000–3

06 24 37

Ārējās locītavas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmām

Īpašumā

3

50.

33184000–3

06 24 48

Pirmreizējās protēzes agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai

Īpašumā

1

51.

33184400–7

06 30 18

Krūšu protēzes

Īpašumā

2

 
 

 

06

Apavi 
52.

33141740–9

06 33 03

Rehabilitācijas/profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi
(1 pāris – ziemas vai vasaras pēc klienta izvēles)

Īpašumā

1

Personām ar pēdu (t.sk. pirkstu) un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams piemeklēt standarta apavus. Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no cenas

53.

33141740–9

06 33 03

Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi (1 pāris, ziemas vai vasaras – pēc klienta izvēles)

Īpašumā

1

Personām ar smagām pēdu un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams pielāgot standarta vai rehabilitācijas/profilaktiskos apavus, kā arī personām ar apakšējās ekstremitātes apasiņošanas, jušanas un kustību traucējumiem. Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no cenas

54.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam izgatavojami ortopēdiskie apavi

Īpašumā

1

 
55.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu izgatavojami apavi

Īpašumā

1

 
56.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar izteiktām pēdas deformācijām vai ortozes lietotājam izgatavojami apavi

Īpašumā

1

 
57.

33141740–9

06 33 06

Individuāli klientam ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos izgatavojami apavi

Īpašumā

1

 
 

 

09

Personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļi
58.

33196200–2

09 09 03

Palīglīdzekļi zeķu un bikšu uzvilkšanai

Īpašumā

2

Funkcionālā speciālista atzinums
59.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli bez riteņiem

Īpašumā

4

Funkcionālā speciālista atzinums, izņemot šā pielikuma 61.punktā minētos tualetes/dušas krēslus bērniem
60.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli ar riteņiem

Īpašumā

4

61.

33196200–2

09 12 03

Tualetes/dušas krēsli

Īpašumā

4

62.

33196200–2

09 12 03

Tualetes krēsli bērniem

Patapinājumā

3

63.

33196200–2

09 12 12

Paaugstināti atsevišķi stāvoši tualetes sēdekļi

Īpašumā

4

64.

33196200–2

09 12 15

Paaugstināti tualetes sēdekļi (nepiestiprinātie)

Īpašumā

4

65.

33196200–2

09 12 24

Piemontējami tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

5

66.

33196200–2

09 12 25

Atsevišķi esoši tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

5

67.

33196200–2

09 33 03

Vannas/dušas krēsli

Īpašumā

4

68.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli bērniem

Patapinājumā

3

69.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli bez muguras balsta

Īpašumā

4

70.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

4

71.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

4

72.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli ar piesūcekņiem

Īpašumā

4

73.

33196200–2

09 33 03

Vannas dēļi

Īpašumā

4

74.

33196200–2

09 33 03

Vannas krēsli, pagriežami, ar muguras balstu

Īpašumā

4

75.

33196200–2

09 33 03

Dušas krēsli, stiprināmi pie sienas

Īpašumā

4

 

 

12

Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi
76.

33141710–0

12 03 06

Elkoņa atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

 
77.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

 
78.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (koka) bērniem

Patapinājumā

2

 
79.

33141710–0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (alumīnija) bērniem

Patapinājumā

2

 
80.

33141720–3

12 03 16

Kvadripodi

Īpašumā

2

 
81.

33141720–3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem, ar nekustīgu rāmi

Īpašumā

3

 
82.

33141720–3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem, ar kustīgu rāmi

Īpašumā

3

 
83.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem bez sēdekļa

Patapinājumā

3

 
84.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem bez sēdekļa bērniem

Patapinājumā

2

 
85.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem ar sēdekli

Patapinājumā

3

 
86.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar trijiem riteņiem

Patapinājumā

3

 
87.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem

Patapinājumā

3

 
88.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem (ar apakšdelma balstiem)

Patapinājumā

3

 
89.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem bērniem

Patapinājumā

2

 
90.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem bērniem (ar virziena maiņu)

Patapinājumā

2

 
91.

33141720–3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem (ar vieglāku svaru)

Patapinājumā

3

 
92.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

4

 
93.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas jostām bērniem

Patapinājumā

4

 
94.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas riņķi bērniem

Patapinājumā

4

 
95.

33141720–3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem (aktivitāšu)

Patapinājumā

5

 
96.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi pieaugušajiem

Patapinājumā

4

 
97.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem

Patapinājumā

3

 
98.

33141720–3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem (daudzfunkcionālie)

Patapinājumā

4

 
99.

33141720–3

12 18 09

Ar labo roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
100.

33141720–3

12 18 09

Ar kreiso roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
101.

33141720–3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

 
102.

33141720–3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi, kuriem ir vairāki pārnesumi

Patapinājumā

3

 
103.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

3

 
104.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar papildaprīkojumu)

Patapinājumā

3

 
105.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem

Patapinājumā

2

 
106.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar maināmu muguras leņķi)

Patapinājumā

2

 
107.

33193120–6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar pavadoņa darbināmām bremzēm)

Patapinājumā

4

 
108.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (bāzes modelis)

Patapinājumā

3

 
109.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu–roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem)

Patapinājumā

3

 
110.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām)

Patapinājumā

3

 
111.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

 
112.

33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

 
113.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu)

Patapinājumā

4

 
114.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar dalītiem kāju balstiem, ar bremzi, ko darbina ar vienu roku, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

 
115.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

 
116.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (sportam)

Patapinājumā

4

Personām, kuras regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu, un to apliecina Latvijas Paralimpiskā komiteja
117.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (personām ar abu kāju amputāciju)

Patapinājumā

3

 
118.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem

Patapinājumā

2

 
119.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem, ar nesalokāmu rāmi

Patapinājumā

3

 
120.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

 
121.33193120–6

12 22 03

Bimanuālie vertikalizācijas riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu

Patapinājumā

6

 
122.33193120–6

12 22 06

Bimanuālie riteņkrēsli ar sviras piedziņu

Patapinājumā

3

 
123.33193120–6

12 22 09

No vienas puses vadāmi riteņkrēsli bez piedziņas. Riteņkrēsli, kurus vada ar vienu roku

Patapinājumā

3

 
124.33193121–3

12 23 03

Elektropiedziņas riteņkrēsli ar rokas stūrēšanas sistēmu (elektriskais skuters) un elektropiedziņas riteņkrēsli ar motorizēti vadāmu rokas stūrēšanas sistēmu

Patapinājumā

6

Akumulatoru nomaiņa par valsts budžeta līdzekļiem tiek segta vienu reizi trīs gadu lietošanas periodā
125.33196200–2

12 31 03

Slīddēlis

Īpašumā

2

Funkcionālā speciālista atzinums
  

15

Palīglīdzekļi mājsaimniecībai
126.33196200–2

15 03 06

Palīglīdzekļi produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai

Īpašumā

5

Funkcionālā speciālista atzinums
127.39221200–9

15 09 13

Galda piederumi

Īpašumā

5

  

18

Palīglīdzekļi mājas un citu telpu pielāgošanai
128.33196200–2

18 18 03

Atbalsta rokturi, skrūvējami pie grīdas vai sienas

Īpašumā

5

Funkcionālā speciālista atzinums
  

24

Pielāgotie palīglīdzekļi
129.33196200–2

24 21 03

Manuālās satveršanas stangas

Īpašumā

2

Funkcionālā speciālista atzinums
  

22

Alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi

130.3319620022 21 09Daudzlīmeņu runas iekārta

Patapinājumā

3

 
131.3319620022 21 09Komunikators ierunātu ziņojumu atskaņošanai

Īpašumā

3

 
132.3319620022 21 09Runas dēlis ar izvēles iespējām

Patapinājumā

3

 
133.3319620022 21 09Tastatūras komunikators

Īpašumā

3

 
134.3319620022 21 09Skaļrunis + tastatūra komunikācijai

Īpašumā

3

 
135.3319620022 21 09Augstlīmeņa komunikators

Īpašumā

3

 
136.3319620022 21 09Programmējams komunikators

Patapinājumā

3

 
137.3319620022 03 15Četru aktivizatoru spoguļkomunikators

Patapinājumā

3

 
138.3319620022 21 09Komunikators ar apgaismojamiem izvēles logiem

Īpašumā

3

 
139.3319620022 21 09Multifunkcionāls komunikators ar dokumentu transportēšanas iespēju

Patapinājumā

3

Tikai personām, kurām tas nepieciešams studiju vai darba vajadzībām
140.3319620022 24 03Trauksmes poga + telefons

Īpašumā

3

 
141.3319620022 36 12Vienas rokas tastatūra

Patapinājumā

3

 
142.3319620022 36 12Vertikalizēta datorpele

Patapinājumā

3

 
143.3319620022 36 12Bez rokām vadāma datorpele

Patapinājumā

3

 

  

23

Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi

144.

33157400-9

04 03 12

Nepārtraukta pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārta (CPAP)Īpašumā

8

Personām ar obstruktīvās miega apnojas hipapnojas sindroma (OMAHS) II (vidēji smagu) pakāpi un III (smagu) pakāpi, ar apnojas-hipapnojas indeksu, (AHI) ne mazāku par 15.

Ārsta atzinumā jānorāda pozitīva spiediena terapijas iekārtas parametri un papildus jāiesniedz izmeklējuma rezultātu lapa, kurā norādīts AHI. Izmeklējums veikts ar validētām metodēm (polisomogrāfija, poligrāfija).

Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni ir atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no tehniskā palīglīdzekļa cenas

145.

33157400-9

04 03 12

Automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārta (APAP)Īpašumā

8

Personām ar obstruktīvās miega apnojas hipapnojas sindroma (OMAHS) II (vidēji smagu) pakāpi un III (smagu) pakāpi, ar apnojas-hipapnojas indeksu (AHI), ne mazāku par 15.

Ārsta atzinumā jānorāda pozitīva spiediena terapijas iekārtas parametri un papildus jāiesniedz izmeklējuma rezultātu lapa, kurā norādīts AHI. Izmeklējums veikts ar validētām metodēm (polisomogrāfija, poligrāfija).

Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni ir atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no tehniskā palīglīdzekļa cenas

145.1
040318–0
04 03 18
Iekārta ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators)Patapinājumā
5
Pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg).

Pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:

1) respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);

2) pulmonāla hipertensija.

PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg) vai PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) jābūt konstatētam divas reizes ar ≥ 3 nedēļu starplaiku slimības remisijas periodā.

Ārsts pneimonologs (vai kardiologs) atzinumā norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs (slimības remisijas periodā, miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu), nepieciešamā skābekļa plūsmu un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī)

146.

(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138)

147.

(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138)

148.

(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138)

149.

(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138)

150.

(Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 138)

01.07.2021