Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Rīgā 2012.gada 13.martā (prot. Nr.14 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 2.4 daļu, 13.1 panta otro daļu un 25.panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

''2.1 Centrs izsniedz personām tehniskos palīglīdzekļus vai organizē tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā apmaksā tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumus atbilstoši valsts paredzētajam finansējuma apmēram, ja persona pati izvēlējusies tehnisko palīglīdzekli. Ja persona pati izvēlējusies tehnisko palīglīdzekli, bet attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma cena pārsniedz valsts paredzēto finansējuma apmēru, attiecīgā persona nodrošina līdzmaksājumu (turpmāk - līdzmaksājums) atbilstoši šo noteikumu 25.punktā minētajiem nosacījumiem.''

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Centrs, sniedzot tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu:

3.1. ir valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" (turpmāk - datubāze) pārzinis;

3.2. saņem un ievada datubāzē ziņas par personām, kurām nepieciešams tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;

3.3. pieņem lēmumu par valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu un ievada datubāzē ziņas par personām, kuras saņēmušas valsts finansētos tehniskos palīglīdzekļus;

3.4. izgatavo, pielāgo un nodod personām īpašumā vai patapinājumā tehniskos palīglīdzekļus;

3.5. nodrošina patapināto tehnisko palīglīdzekļu pēcgarantijas apkopi un remontu, izņemot gadījumus, kad persona tehnisko palīglīdzekli iegādājusies, veicot līdzmaksājumu;

3.6. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām;

3.7. izveido klientu nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju pārstāvju padomi;

3.8. nodrošina informācijas apmaiņu ar citiem tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot datubāzē iekļautās ziņas;

3.9. iesniedz Labklājības ministrijā pārskatus par sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu;

3.10. ja nepieciešams, organizē tehnisko palīglīdzekļu vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu iepirkumus, atlasa pakalpojumu sniedzējus, kuri personām sniedz tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu, veicot līdzmaksājumu, kā arī slēdz līgumus ar šiem pakalpojumu sniedzējiem par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanu;

3.11. atbilstoši normatīvajiem aktiem sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas  jomā organizē valsts budžeta līdzekļu atgūšanu no apdrošinātājiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri personām piešķirti sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lai pieteiktos šo noteikumu 2.pielikumā minētā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona centrā iesniedz, nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pa pastu:

5.1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Iesniegumā norāda:

5.1.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), invaliditāti (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu un izmantošanas mērķi. Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vai personai, kura ir atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskais pārstāvis iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju. Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.1.2. informāciju par to, vai nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa saistīta ar ceļu satiksmes negadījumu, nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un vai personas veselība ir bijusi apdrošināta;

5.1.3. informāciju par to, vai persona vēlas saņemt tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu centrā vai pie cita tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzēja, veicot līdzmaksājumu un iegādājoties tehnisko palīglīdzekli īpašumā;

5.2. ārstējošā ārsta, ergoterapeita vai - šo noteikumu 2.pielikumā minētajos gadījumos - funkcionālā speciālista atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību;

5.3. stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1.ieliekamo lapu ar epikrīzi atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību, kas izsniegta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas centrā, ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.1.apakšpunktam;

5.4. individuālo rehabilitācijas plānu, ja personai ar prognozējamu invaliditāti nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā un ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.2.apakšpunktam.''

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ja persona piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā atbilstoši šo noteikumu 13.5.apakšpunktam, centrā papildus iesniedz šādus dokumentus vai norāda šādu informāciju:

5.1 1. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē un personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;

5.1 2. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;

5.1 3.  norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru personām, kas veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai."

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pamatojoties uz saņemto informāciju, centrs 20 darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu un tehniskā palīglīdzekļa nodošanu patapinājumā vai īpašumā, papildus norādot, ja persona tehnisko palīglīdzekli vēlas iegādāties, veicot līdzmaksājumu, un reģistrē personu datubāzē attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.2. par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un reģistrē personu datubāzē;

6.3. par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli vai atteikumu personai saņemt tehnisko palīglīdzekli, veicot līdzmaksājumu, ja:

6.3.1. iesniegtie dokumenti arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas vai personas statuss neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

6.3.2. nav beidzies šo noteikumu 2.pielikumā minētais termiņš, pēc kura beigām personu var atkārtoti uzņemt rindā pēc tehniskā palīglīdzekļa, izņemot šo noteikumu 6.2 punktā minētās personas;

6.3.3. saskaņā ar centra speciālistu vai funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumu tehniskais palīglīdzeklis personai nav atbilstošs;

6.3.4. persona nav atdevusi kādu no iepriekš saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem līgumā noteiktajā termiņā;

6.3.5. persona pieprasīto tehnisko palīglīdzekli (ar vienādu ISO kodu) centrā jau ir patapinājusi un ir spēkā patapinājuma līgums, izņemot šo noteikumu 2.pielikuma 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. un 120.punktā, kā arī 122., 123. un 124.punktā minēto personīgās pārvietošanās palīglīdzekli;

6.3.6. persona pieprasījusi vairākus tehniskos palīglīdzekļus, kas līdzīgā veidā kompensē vienus un tos pašus funkcionālos traucējumus;

6.4. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanas atlikšanu atbilstoši funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumam."

6. Papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

''6.1 Personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ja:

6.1 1. ir beidzies šo noteikumu 2.pielikumā minētais termiņš, pēc kura personu var atkārtoti uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

6.1 2. ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai;

6.1 3. tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot gadījumu, ja centra veiktajā tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts;

6.1 4. personai mainījušies antropometriskie rādītāji, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai. Ja personai nepieciešami šo noteikumu 2.pielikuma 52., 53., 54., 55., 56. un 57.punktā minētie tehniskie palīglīdzekļi, tā rindā tiek uzņemta ne agrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekš izsniegtā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas;

6.1 5. tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.

6.2 Iegādāties tehnisko palīglīdzekli īpašumā, veicot līdzmaksājumu, sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, var persona, kurai nepieciešams šo noteikumu 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114.punktā minētais tehniskais palīglīdzeklis, ja tai ir bijis piešķirts kāds no šo noteikumu 2.pielikuma 109., 110., 111., 112., 113. un 114.punktā minētajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un persona to lietojusi ne mazāk kā trīs gadus.

6.3 Ja šo noteikumu 6.2 punktā minētā persona iegādājusies tehnisko palīglīdzekli, veicot līdzmaksājumu, to var uzņemt rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai atkārtoti, ja no tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas pagājuši ne mazāk kā septiņi gadi."

7. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs nosūta personai uzaicinājumu saņemt tehnisko palīglīdzekli, tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu vai informāciju par pakalpojumu sniedzējiem personām, kas tehniskos palīglīdzekļus vēlas saņemt, veicot līdzmaksājumu. Uzaicinājumā norāda tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēju (turpmāk - pakalpojuma sniedzējs) un vietu, kurā personai jāierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu. Ja mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, centrs personai nosūta atkārtotu uzaicinājumu.

9. Centrs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekli un svītro personu no attiecīgā veida tehnisko palīglīdzekļu rindas, ja divu nedēļu laikā pēc centra otrreizēja uzaicinājuma persona vai tās likumiskais pārstāvis, nebrīdinot centru par neierašanās iemesliem, neierodas saņemt tehnisko palīglīdzekli, tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu vai informāciju par pakalpojuma sniedzējiem personām, kas tehniskos palīglīdzekļus vēlas saņemt, veicot līdzmaksājumu. Ja otrreizējā uzaicinājuma saņemšanas laikā persona ir ārstējusies ārstniecības iestādē, ko apliecina ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, persona tiek atjaunota rindā, ja bija svītrota, un tiek nodrošināta ar tehnisko palīglīdzekli iespējami ātrākā laikā."

8. Papildināt 11.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

''Lai noteiktu individuāli piemērotu tehnisko palīglīdzekli un saņemtu šo noteikumu 2.pielikuma 84., 89., 90., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. un 124.punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus, personai jāierodas centrā vai pie cita pakalpojuma sniedzēja personīgi."

9. Izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja persona sava funkcionālā stāvokļa dēļ nevar ierasties pie šo noteikumu 8.punktā minētā pakalpojuma sniedzēja, lai saņemtu rūpnieciski izgatavotu tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, un ja šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā nav norādīta cita persona izgatavotā vai pielāgotā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, personai ir tiesības pieprasīt mājas vizīti, informējot par to centru vai attiecīgo pakalpojuma sniedzēju un samaksājot atbilstoši centra maksas pakalpojumu cenrādim, kas saskaņots ar Labklājības ministriju. Ja persona saņem tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu, veicot līdzmaksājumu, tā vienojas ar pakalpojuma sniedzēju par tehniskā palīglīdzekļa piegādi.

13. Tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā ir tiesības saņemt:

13.1. personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;

13.2. personām ar prognozējamu invaliditāti - individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;

13.3. bērniem;

13.4. grūtniecēm, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina iepriekš saņemtais tehniskais palīglīdzeklis;

13.5. nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā vai darba pienākumu veikšanai, izņemot personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus, palīglīdzekļus mājsaimniecībai, kā arī palīglīdzekļus telpu pielāgošanai."

10. Papildināt noteikumus ar 13.1, 13.2 un 13.3 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Gada laikā persona var pieprasīt tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā tikai vienā no šo noteikumu 13.punktā minētajiem gadījumiem.

13.2 Ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams sportistam dalībai sacensībās, Latvijas Paralimpiskā komiteja dalībai sacensībās nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu ar centru saskaņo ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms dalības sacensībās.

13.3 Bērni, kas uzņemti rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai steidzamības kārtā, bet kļuvuši pilngadīgi, tehniskos palīglīdzekļus saņem steidzamības kārtā, ja rindā iestājušies vismaz sešus mēnešus līdz pilngadības sasniegšanai."

11. Svītrot 14.punktu.

12. Izteikt 17.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. slēdz līgumu ar personu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, bilances vērtību, termiņu, pēc kura beigām personu var uzņemt rindā pēc jauna tehniskā palīglīdzekļa, un tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nosacījumus. Ja persona tehnisko palīglīdzekli iegādājusies, veicot līdzmaksājumu, līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu atbilstoši šo noteikumu 25. un 25.1 punktā  minētajiem nosacījumiem, bilances vērtību, tehniskā palīglīdzekļa izmantošanas noteikumus, tehniskā palīglīdzekļa apkopes un remonta nosacījumus, līdzmaksājuma summu un tās samaksas kārtību."

13. Papildināt noteikumus ar 17.1 , 17.2 un 17.3 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Pieprasot atlīdzināt valsts budžeta līdzekļus par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri personām piešķirti sakarā ar ceļu satiksmes negadījumiem, patapinātā tehniskā palīglīdzekļa atlīdzināmo vērtību aprēķina pēc tehniskā palīglīdzekļa atdošanas par tehniskā palīglīdzekļa faktisko lietošanas ilgumu, izmantojot šādu formulu:

A =

V

× D, kur

Ld


A - atlīdzināmā vērtība;

D - faktiskais palīglīdzekļa lietošanas ilgums (dienas);

V - tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība;

Ld - šo noteikumu 2.pielikuma 6.ailē norādītais termiņš (dienās).

17.2 Ja šo noteikumu 17.1 punktā minētais tehniskā palīglīdzekļa lietošanas ilgums pārsniedz šo noteikumu 2.pielikuma 6.ailē norādīto termiņu, atlīdzināmā vērtība ir tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība tā izsniegšanas dienā.

17.3 Patapināto tehnisko palīglīdzekli, kas nav atbilstošs personas funkcionālajām vajadzībām, persona var apmainīt centrā pret tās vajadzībām atbilstošu palīglīdzekli mēneša laikā no tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas."

14. Aizstāt 18.punktā vārdus ''pakalpojumu sniedzējam'' ar vārdiem ''pakalpojuma sniedzējam''.

15. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja patapinātā tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs ir miris, viņa ģimenes locekļiem, mantiniekiem, aprūpētājiem, aizbildņiem vai citām personām, pie kurām atrodas tehniskais palīglīdzeklis, ir pienākums to atdot centram 30 dienu laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņēmēja nāves."

16. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Centrs izveido funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. Minēto komisiju sasauc šādos gadījumos:

20.1. sarežģītos funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, nosakot tehnisko palīglīdzekļu veidus, kuru piešķiršanai nepieciešams šīs komisijas atzinums;

20.2. ja personai mainījies funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe;

20.3. lai strīdu gadījumos panāktu vienošanos ar personu;

20.4. ja saskaņā ar personas iesniegumu nepieciešams mainīt tehniskā palīglīdzekļa veidu vai atlikt tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanu."

17. Aizstāt 21.punktā vārdus ''pakalpojumu sniedzējam'' ar vārdiem ''pakalpojuma sniedzējam''.

18. Svītrot 24.punktā vārdus "vai attiecīgā pakalpojuma sniedzējs".

19. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja šo noteikumu 6.2 punktā minētā persona pati vēlas izvēlēties tehnisko palīglīdzekli pie pakalpojuma sniedzēja, centrs apmaksā šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iegādi atbilstoši attiecīgā gada iepirkuma cenai vai pēdējā šāda tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenai, veicot samaksu pakalpojuma sniedzējam. Ja attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa cena pārsniedz valsts paredzētā finansējuma apmēru, persona veic līdzmaksājumu. Līdzmaksājuma apmēru nosaka kā starpību starp šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu attiecīgajā gadā un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēja noteikto tehniskā palīglīdzekļa cenu.''

20. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja personas, kas nav minētas šo noteikumu 6.2 punktā, vēlas saņemt paaugstinātas funkcionalitātes vai īpaši aprīkotu tehnisko palīglīdzekli, kas nav minēts šo noteikumu 2.pielikumā, no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā šo noteikumu 2.pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa cenu, bet persona no saviem līdzekļiem sedz starpību, un šādā gadījumā tehniskais palīglīdzeklis tiek nodots personas īpašumā."

21. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

''2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1474

Tehniskie palīglīdzekļi

Nr.p.k.

Vispārīgā iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

ISO kods/ identifikācijas numurs

Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

Laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā pēc jauna tehniskā palīglīdzekļa (gadi)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

04

Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
1.

33196200-2

04 33 03

Spilveni izgulējumu profilaksei

Īpašumā

2

06

Ortozes
2.

33183000-6

06 03 03

Krustu-zarnkaula ortozes

Īpašumā

2

Spinālās ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Spinālās ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas spinālās ortožu sistēmas
2.1.

33183000-6

06 03 03

- individuāli izgatavojamas krustu-zarnkaula ortozes
2.2.

33183000-6

06 03 03

- rūpnieciski izgatavotas krustu-zarnkaula ortozes
3.

33183000-6

06 03 06

Jostas-krustu ortozes

Īpašumā

2

3.1.

33183000-6

06 03 06

- individuāli izgatavojamas jostas-krustu ortozes
3.2.

33183000-6

06 03 06

- rūpnieciski izgatavotas jostas-krustu ortozes
4.

33183000-6

06 03 07

Krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

4.1.

33183000-6

06 03 07

- individuāli izgatavojamas krūškurvja ortozes
4.2.

33183000-6

06 03 07

- rūpnieciski izgatavotas krūškurvja ortozes
5.

33183000-6

06 03 08

Krūšu-jostas ortozes

Īpašumā

2

5.1.

33183000-6

06 03 08

- individuāli izgatavojamas krūšu-jostas ortozes
5.2.

33183000-6

06 03 08

- rūpnieciski izgatavotas krūšu-jostas ortozes
6.

33183000-6

06 03 09

Krūškurvja-jostas-krustu ortozes

Īpašumā

2

6.1.

33183000-6

06 03 09

- individuāli izgatavojamas krūškurvja- jostas-krustu ortozes
6.2.

33183000-6

06 03 09

- rūpnieciski izgatavotas krūškurvja-jostas-krustu ortozes
6.3.

33183000-6

06 03 09

Šeno (Cheneau) tipa korsetes

- individuāli izgatavojamas krūškurvja- jostas-krustu ortozes

7.

33183000-6

06 03 12

Kakla ortozes

Īpašumā

2

7.1.

33183000-6

06 03 12

- individuāli izgatavojamas kakla ortozes
7.2.

33183000-6

06 03 12

- rūpnieciski izgatavotas kakla ortozes
8.

33183000-6

06 03 15

Kakla-krūškurvja ortozes

Īpašumā

2

8.1.

33183000-6

06 03 15

- individuāli izgatavojamas kakla-krūškurvja ortozes
8.2.

33183000-6

06 03 15

- rūpnieciski izgatavotas kakla-krūškurvja ortozes
9.

33183000-6

06 03 18

Kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes

Īpašumā

2

9.1.

33183000-6

06 03 18

- individuāli izgatavojamas kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes
9.2.

33183000-6

06 03 18

- rūpnieciski izgatavotas kakla-krūškurvja-jostas-krustu ortozes
10.

33183000-6

06 03 21

Galvas ortozes

Īpašumā

2

10.1.

33183000-6

06 03 21

- individuāli izgatavojamas galvas ortozes
10.2.

33183000-6

06 03 21

- rūpnieciski izgatavotas galvas ortozes
11.

33183000-6

06 04 03

Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību ortozes

Īpašumā

2

11.1.

33183000-6

06 04 03

- individuāli izgatavojamas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
11.2.

33183000-6

06 04 03

- rūpnieciski izgatavotas vēdera muskulatūras atbalsta ortozes
12.

33183000-6

06 04 06

Trūces bandāžas

Īpašumā

2

12.1.

33183000-6

06 04 06

- individuāli izgatavojamas trūces bandāžas
12.2.

33183000-6

06 04 06

- rūpnieciski izgatavotas trūces bandāžas
13.

33183000-6

06 06 03

Pirksta ortozes

Īpašumā

2

Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas augšējās ekstremitātes ortožu sistēmas
13.1.

33183000-6

06 06 03

- individuāli izgatavojamas pirksta ortozes
13.2.

33183000-6

06 06 03

- rūpnieciski izgatavotas pirksta ortozes
14.

33183000-6

06 06 06

Plaukstas ortozes

Īpašumā

2

14.1.

33183000-6

06 06 06

- individuāli izgatavojamas plaukstas ortozes
14.2.

33183000-6

06 06 06

- rūpnieciski izgatavotas plaukstas ortozes
15.

33183000-6

06 06 12

Plaukstas locītavas-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

15.1.

33183000-6

06 06 12

- individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas-plaukstas ortozes
15.2.

33183000-6

06 06 12

- rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas-plaukstas ortozes
16.

33183000-6

06 06 13

Plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes

Īpašumā

2

16.1.

33183000-6

06 06 13

- individuāli izgatavojamas plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes
16.2.

33183000-6

06 06 13

- rūpnieciski izgatavotas plaukstas locītavas-plaukstas-pirksta ortozes
17.

33183000-6

06 06 15

Elkoņa ortozes

Īpašumā

2

17.1.

33183000-6

06 06 15

- individuāli izgatavojamas elkoņa ortozes
17.2.

33183000-6

06 06 15

- rūpnieciski izgatavotas elkoņa ortozes
18.

33183000-6

06 06 19

Elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

18.1.

33183000-6

06 06 19

- individuāli izgatavojamas elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes
18.2.

33183000-6

06 06 19

- rūpnieciski izgatavotas elkoņa-apakšdelma-plaukstas ortozes
19.

33183000-6

06 06 21

Pleca ortozes

Īpašumā

2

19.1.

33183000-6

06 06 21

- individuāli izgatavojamas pleca ortozes
19.2.

33183000-6

06 06 21

- rūpnieciski izgatavotas pleca ortozes
20.

33183000-6

06 06 24

Pleca-elkoņa ortozes

Īpašumā

2

20.1.

33183000-6

06 06 24

- individuāli izgatavojamas pleca-elkoņa ortozes
20.2.

33183000-6

06 06 24

- rūpnieciski izgatavotas pleca-elkoņa ortozes
21.

33183000-6

06 06 30

Pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes

Īpašumā

2

21.1.

33183000-6

06 06 30

- individuāli izgatavojamas pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes
21.2.

33183000-6

06 06 30

- rūpnieciski izgatavotas pleca-elkoņa-plaukstas locītavas-plaukstas ortozes
21.3.

33183000-6

06 06 39

Pleca locītava
21.4.

33183000-6

06 06 36

Elkoņa locītava
21.5.

33183000-6

06 06 33

Plaukstas locītava
22.

33183000-6

06 12 03

Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus

Īpašumā

2

Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas ir savienojamu daļu kopums, lai koriģētu funkcionēšanas ierobežojumu. Apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas veidojis viens pakalpojuma sniedzējs, un tās var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas apakšējās ekstremitātes ortožu sistēmas
22.1.

33183000-6

06 12 03

- individuāli izgatavojamas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus
22.2.

33183000-6

06 12 03

- rūpnieciski izgatavotas pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes un apavu ieliktņus
23.

33183000-6

06 12 06

Potītes-pēdas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

23.1.

33183000-6

06 12 06

- individuāli izgatavojamas potītes-pēdas ortozes
23.2.

33183000-6

06 12 06

- rūpnieciski izgatavotas potītes-pēdas ortozes
23.3.

33183000-6

06 12 06

Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa)
23.4.

33183000-6

06 12 06

Greizās pēdas abdukcijas ortozes (Denisa-Brauna tipa) izaugšanas korekcija (apavu nomaiņa)
24.

33183000-6

06 12 09

Ceļa ortozes

Īpašumā

2

24.1.

33183000-6

06 12 09

- individuāli izgatavojamas ceļa ortozes
24.2.

33183000-6

06 12 09

- rūpnieciski izgatavotas ceļa ortozes
25.

33183000-6

06 12 12

Ceļa-potītes-pēdas ortozes

Īpašumā

2

25.1.

33183000-6

06 12 12

- individuāli izgatavojamas ceļa-potītes-pēdas ortozes
25.2.

33183000-6

06 12 12

- rūpnieciski izgatavotas ceļa-potītes-pēdas ortozes
26.

33183000-6

06 12 15

Gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes

Īpašumā

2

26.1.

33183000-6

06 12 15

- individuāli izgatavojamas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes
26.2.

33183000-6

06 12 15

- rūpnieciski izgatavotas gūžas ortozes, ieskaitot abdukcijas ortozes
27.

33183000-6

06 12 16

Gūžas-ceļa ortozes

Īpašumā

2

27.1.

33183000-6

06 12 16

- individuāli izgatavojamas gūžas-ceļa ortozes
27.2.

33183000-6

06 12 16

- rūpnieciski izgatavotas gūžas-ceļa ortozes
28.

33183000-6

06 12 18

Gūžas-ceļa-potītes-pēdas ortozes

Īpašumā

2

28.1.

33183000-6

06 12 18

- individuāli izgatavojamas gūžas-ceļa- potītes-pēdas ortozes
28.2.

33183000-6

06 12 18

- rūpnieciski izgatavotas gūžas-ceļa-potītes-pēdas ortozes
28.3.

33183000-6

06 12 27

Gūžas locītava
28.4.

33183000-6

06 12 24

Ceļa locītava
28.5.

33183000-6

06 12 21

Potītes locītava

06

Protēzes
29.

33184000-3

06 18 03

Daļējas plaukstas protēzes, ieskaitot pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas ir savienojamu daļu kopums vai to daļu aizstāšana, ko veidojis viens pakalpojuma sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas. Šajā grupā ietverti protēžu cimdi amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav augšējās ekstremitātes protēžu sistēmas komponenti
30.

33184000-3

06 18 06

Plaukstas locītavas protēzes

Īpašumā

3

31.

33184000-3

06 18 09

Transradiālās (zemelkoņa) protēzes

Īpašumā

3

32.

33184000-3

06 18 12

Elkoņa locītavas protēzes

Īpašumā

3

33.

33184000-3

06 18 15

Transhumerālās (virselkoņa) protēzes

Īpašumā

3

34.

33184000-3

06 18 18

Pleca locītavas protēzes

Īpašumā

3

35.

33184000-3

06 18 21

Protēzes pēc pleca locītavas lāpstiņas un atslēgas kaula dezartikulācijas

Īpašumā

3

36.

33184000-3

06 18 24

Plaukstas protēzes

Īpašumā

3

37.

33184000-3

06 18 25

Sazaroti āķi

Īpašumā

3

38.

33184000-3

06 18 26

Ierīces vai rīki plaukstas funkciju aizvietošanai

Īpašumā

3

39.

33184000-3

06 18 36

Pleca vienības

Īpašumā

3

40.

33184000-3

06 18 39

Ārējās locītavas augšējās ekstremitātes protēžu sistēmai

Īpašumā

3

41.

33184000-3

06 21

Kosmētiskās augšējās ekstremitātes protēzes

Īpašumā

3

42.

33184000-3

06 24 03

Daļējas pēdas protēzes, ieskaitot kāju pirkstu protēzes

Īpašumā

3

Apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas ir savienojamu daļu kopums vai to daļu aizvietošana, ko veidojis viens pakalpojuma sniedzējs un ko var savienot ar jebkuru individuāli izgatavotu daļu, lai izveidotu dažādas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas. Šajā grupā ietvertas protēžu zeķes amputācijas stumbram un funkcionālie instrumenti, kas nav apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmas komponenti
43.

33184000-3

06 24 06

Potītes locītavas protēzes

Īpašumā

3

44.

33184000-3

06 24 09

Transtibiālās (zemceļa) protēzes

Īpašumā

3

45.

33184000-3

06 24 12

Ceļa locītavas protēzes

Īpašumā

3

46.

33184000-3

06 24 15

Transfemorālās (virsceļa) protēzes

Īpašumā

3

47.

33184000-3

06 24 18

Gūžas locītavas protēzes

Īpašumā

3

48.

33184000-3

06 24 21

Hemipelvektomijas protēzes

Īpašumā

3

49.

33184000-3

06 24 37

Ārējās locītavas apakšējās ekstremitātes protēžu sistēmām

Īpašumā

3

50.

33184000-3

06 24 48

Pirmreizējās protēzes agrīnai amputētas apakšējās ekstremitātes mobilizācijai

Īpašumā

1

51.

33184400-7

06 30 18

Krūšu protēzes

Īpašumā

2

06

Apavi
52.

33141740-9

06 33 03

Rehabilitācijas/profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi
(1 pāris - ziemas vai vasaras pēc klienta izvēles)

Īpašumā

1

Personām ar pēdu (t.sk. pirkstu) un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams piemeklēt standarta apavus. Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no cenas

53.

33141740-9

06 33 03

Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi (1 pāris, ziemas vai vasaras - pēc klienta izvēles)

Īpašumā

1

Personām ar smagām pēdu un (vai) potīšu deformācijām, kuru dēļ nav iespējams pielāgot standarta vai rehabilitācijas/profilaktiskos apavus, kā arī personām ar apakšējās ekstremitātes apasiņošanas, jušanas un kustību traucējumiem. Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no cenas

54.

33141740-9

06 33 06

Individuāli klientam izgatavojami ortopēdiskie apavi

Īpašumā

1

55.

33141740-9

06 33 06

Individuāli klientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu izgatavojami apavi

Īpašumā

1

56.

33141740-9

06 33 06

Individuāli klientam ar izteiktām pēdas deformācijām vai ortozes lietotājam izgatavojami apavi

Īpašumā

1

57.

33141740-9

06 33 06

Individuāli klientam ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos izgatavojami apavi

Īpašumā

1

09

Personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļi
58.

33196200-2

09 09 03

Palīglīdzekļi zeķu un bikšu uzvilkšanai

Īpašumā

2

59.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli bez riteņiem

Īpašumā

4

Funkcionālā speciālista atzinums, izņemot šā pielikuma 61.punktā minētos tualetes/dušas krēslus bērniem
60.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli ar riteņiem

Īpašumā

4

61.

33196200-2

09 12 03

Tualetes/dušas krēsli

Īpašumā

4

62.

33196200-2

09 12 03

Tualetes krēsli bērniem

Patapinājumā

3

63.

33196200-2

09 12 12

Paaugstināti atsevišķi stāvoši tualetes sēdekļi

Īpašumā

4

64.

33196200-2

09 12 15

Paaugstināti tualetes sēdekļi (nepiestiprinātie)

Īpašumā

4

65.

33196200-2

09 12 24

Piemontējami tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

5

66.

33196200-2

09 12 25

Atsevišķi esoši tualetes rokturi un atzveltnes

Īpašumā

5

67.

33196200-2

09 33 03

Vannas/dušas krēsli

Īpašumā

4

68.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli bērniem

Patapinājumā

3

69.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli bez muguras balsta

Īpašumā

4

70.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

4

71.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli ar muguras balstu

Īpašumā

4

72.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli ar piesūcekņiem

Īpašumā

4

73.

33196200-2

09 33 03

Vannas dēļi

Īpašumā

4

74.

33196200-2

09 33 03

Vannas krēsli, pagriežami, ar muguras balstu

Īpašumā

4

75.

33196200-2

09 33 03

Dušas krēsli, stiprināmi pie sienas

Īpašumā

4

12

Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi
76.

33141710-0

12 03 06

Elkoņa atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

77.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi bērniem

Patapinājumā

2

78.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (koka) bērniem

Patapinājumā

2

79.

33141710-0

12 03 12

Paduses atbalsta kruķi (alumīnija) bērniem

Patapinājumā

2

80.

33141720-3

12 03 16

Kvadripodi

Īpašumā

2

81.

33141720-3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem, ar nekustīgu rāmi

Īpašumā

3

82.

33141720-3

12 06 03

Staigāšanas rāmji bez riteņiem, ar kustīgu rāmi

Īpašumā

3

83.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem bez sēdekļa

Patapinājumā

3

84.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem bez sēdekļa bērniem

Patapinājumā

2

85.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar diviem riteņiem ar sēdekli

Patapinājumā

3

86.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar trijiem riteņiem

Patapinājumā

3

87.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem

Patapinājumā

3

88.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem (ar apakšdelma balstiem)

Patapinājumā

3

89.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem bērniem

Patapinājumā

2

90.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem bērniem (ar virziena maiņu)

Patapinājumā

2

91.

33141720-3

12 06 06

Rollatori ar četriem riteņiem (ar vieglāku svaru)

Patapinājumā

3

92.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

4

93.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas jostām bērniem

Patapinājumā

4

94.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli ar fiksācijas riņķi bērniem

Patapinājumā

4

95.

33141720-3

12 06 09

Pārvietošanās krēsli bērniem (aktivitāšu)

Patapinājumā

5

96.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi pieaugušajiem

Patapinājumā

4

97.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem

Patapinājumā

3

98.

33141720-3

12 06 12

Pārvietošanās galdi bērniem (daudzfunkcionālie)

Patapinājumā

4

99.

33141720-3

12 18 09

Ar labo roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

100.

33141720-3

12 18 09

Ar kreiso roku minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

101.

33141720-3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi

Patapinājumā

3

102.

33141720-3

12 18 09

Ar abām rokām minami trīsriteņi, kuriem ir vairāki pārnesumi

Patapinājumā

3

103.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli pieaugušajiem

Patapinājumā

3

104.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar papildaprīkojumu)

Patapinājumā

3

105.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem

Patapinājumā

2

106.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar maināmu muguras leņķi)

Patapinājumā

2

107.

33193120-6

12 22 18

Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli bērniem (ar pavadoņa darbināmām bremzēm)

Patapinājumā

4

108.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (bāzes modelis)

Patapinājumā

3

109.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar sānu-roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem)

Patapinājumā

3

110.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi (ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām)

Patapinājumā

3

111.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

112.

33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

113. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu)

Patapinājumā

4

114. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar dalītiem kāju balstiem, ar bremzi, ko darbina ar vienu roku, ar spilvenu)

Patapinājumā

4

115. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

116. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (sportam)

Patapinājumā

4

Personām, kuras regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu, un to apliecina Latvijas Paralimpiskā komiteja
117. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (personām ar abu kāju amputāciju)

Patapinājumā

3

118. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem

Patapinājumā

2

119. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem, ar nesalokāmu rāmi

Patapinājumā

3

120. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem (ar polsterētu muguras balstu un sēdvirsmu, kuri ir regulējami noteiktā leņķī)

Patapinājumā

4

121. 33193120-6

12 22 03

Bimanuālie vertikalizācijas riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu

Patapinājumā

6

122. 33193120-6

12 22 06

Bimanuālie riteņkrēsli ar sviras piedziņu

Patapinājumā

3

123. 33193120-6

12 22 09

No vienas puses vadāmi riteņkrēsli bez piedziņas. Riteņkrēsli, kurus vada ar vienu roku

Patapinājumā

3

124. 33193121-3

12 23 03

Elektriskie riteņkrēsli ar rokas vadību

Patapinājumā

6

Akumulatoru nomaiņa neietilpst garantijas un pēcgarantijas remontā
125. 33196200-2

12 31 03

Slīddēlis

Īpašumā

2

Funkcionālā speciālista atzinums

15

Palīglīdzekļi mājsaimniecībai
126. 33196200-2

15 03 06

Palīglīdzekļi produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai

Īpašumā

5

Funkcionālā speciālista atzinums
127. 39221200-9

15 09 13

Galda piederumi

Īpašumā

5

18

Palīglīdzekļi mājas un citu telpu pielāgošanai
128. 33196200-2

18 18 03

Atbalsta rokturi, skrūvējami pie grīdas vai sienas

Īpašumā

5

Funkcionālā speciālista atzinums

24

Pielāgotie palīglīdzekļi
129. 33196200-2

24 21 03

Manuālās satveršanas stangas

Īpašumā

2

Funkcionālā speciālista atzinums

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

16.03.2012