Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 5

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13. panta 2.4 daļu, 13.1 panta otro daļu un 25. panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203. nr.; 2012, 43. nr.; 2013, 159., 203. nr.; 2014, 210. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.5. apakšpunktu aiz vārda "līdzmaksājumu" ar vārdiem un skaitļiem "vai saņemot kompensāciju atbilstoši šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktam".

2. Izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.3. informāciju par to, ka persona vēlas iegādāties palīglīdzekli īpašumā, veicot līdzmaksājumu vai saņemot kompensāciju atbilstoši šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktam;".

3. Papildināt noteikumus ar 6.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.7. tehniskā palīglīdzekļa lietotājs šo noteikumu 19.3 punktā minētajā gadījumā atteicies segt tehniskā palīglīdzekļa remonta izmaksas vai pieprasa tāda paša veida tehnisko palīglīdzekli, kādu nodevis pirms šo noteikumu 2. pielikuma 6. ailē minētā termiņa, pēc kura beigām personu var uzņemt rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;".

4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja persona centrā ieradusies personīgi, centra funkcionālie speciālisti, izsniedzot ārstējošā ārsta atzinumā norādīto tehnisko palīglīdzekli un veicot personas funkcionālo novērtēšanu, ja nepieciešams, var precizēt tehniskā palīglīdzekļa veidu un izsniegt tehnisko palīglīdzekli atbilstoši personas funkcionālajiem traucējumiem šo noteikumu 2. pielikumā noteikto tehnisko palīglīdzekļu apakšgrupu robežās."

5. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Pamatojoties uz saņemto informāciju, Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersona 20 darbdienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1 1. par transportlīdzekļa pielāgošanu vai par personas uzņemšanu rindā transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma saņemšanai un reģistrē personu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma saņemšanas datubāzē;

15.1 2. par atteikumu sniegt personai valsts finansētu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, ja iesniegtie dokumenti arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas vai personas statuss neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām."

6. Papildināt noteikumus ar 17.4 un 17.5 punktu šādā redakcijā:

"17.4 Ja persona mēneša laikā pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas īpašumā vai patapinājumā vēršas centrā ar iesniegumu, ka vēlas nodot tehnisko palīglīdzekli, iesniegumā norāda konstatētās neatbilstības, kas ierobežo personas funkcionēšanu.

17.5 Ja persona tehnisko palīglīdzekli nodod mēneša laikā pēc tā saņemšanas īpašumā vai patapinājumā, centrs veic vienreizējās iemaksas atmaksu, ja persona to pieprasa un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu."

7. Papildināt noteikumus ar 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Ja patapinātu tehnisko palīglīdzekli atdot centram nav iespējams, tad personai, tās ģimenes locekļiem, mantiniekiem, aprūpētājiem, aizbildņiem vai citām personām, pie kurām atradies tehniskais palīglīdzeklis, ir pienākums segt tehniskā palīglīdzekļa vērtību šādā apmērā:

18.2 1. 75 % no patapinātā tehniskā palīglīdzekļa iegādes vērtības, ja personai izsniegts nelietots tehniskais palīglīdzeklis;

18.2 2. 50 % no patapinātā tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma vērtības, ja personai izsniegts iepriekš lietots tehniskais palīglīdzeklis."

8. Papildināt noteikumus ar 19.1, 19.2, 19.3 un 19.4 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Centrs veic centrā patapinātā tehniskā palīglīdzekļa remontu, ja beidzies tehniskā palīglīdzekļa garantijas laiks.

19.2 Šo noteikumu 19.1 punktā minētajā gadījumā centrs var aizvietot tehnisko palīglīdzekli uz remonta laiku. Tehnisko palīglīdzekli uz remonta laiku neaizvieto, ja:

19.2 1. personai ir piešķirts cits tehniskais palīglīdzeklis, kas līdzīgā veidā kompensē vienus un tos pašus funkcionālos traucējumus;

19.2 2. tehniskais palīglīdzeklis ir bojāts lietotāja vainas dēļ.

19.3 Ja tehniskā palīglīdzekļa remonta laikā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sniedzēja vai centra darbinieki konstatē, ka tehniskā palīglīdzekļa defekts ir radies tehniskā palīglīdzekļa lietotāja vainas dēļ, remonta izmaksas sedz tehniskā palīglīdzekļa lietotājs.

19.4 Šo noteikumu 19.3 punktā minētajā situācijā lietotājam ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi, ko nodrošina licencēts eksperts."

9. Papildināt noteikumus ar 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.5. lai lemtu par šo noteikumu 25.1 un 25.2 punktā minēto kompensāciju piešķiršanu."

10. Izteikt 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja personai nepieciešams saņemt tehnisko palīglīdzekli, kas minēts šo noteikumu 2. pielikumā vai kam ir paaugstināta funkcionalitāte, vai kas ir īpaši aprīkots, un persona to iegādājas par saviem līdzekļiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk kopā - Eiropas valsts), tad, pienākot rindai, personai no valsts budžeta līdzekļiem izmaksā kompensāciju - atlīdzina izdevumus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā iekļauta analoga tehniskā palīglīdzekļa iegādes cenai gadā, kad persona pieprasījusi kompensāciju."

11. Papildināt noteikumus ar 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 un 25.8 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Ja personai funkcionēšanas uzlabošanai nepieciešams saņemt tehnisko palīglīdzekli, kas nav minēts šo noteikumu 2. pielikumā, bet iekļaujas ortožu grupā un kam ir paaugstināta funkcionalitāte, vai kas ir īpaši aprīkots, un persona to Eiropas valstī iegādājas par saviem līdzekļiem, tad, pienākot rindai, personai no valsts budžeta līdzekļiem izmaksā kompensāciju - atlīdzina palīglīdzekļa iegādes izdevumus, bet ne vairāk kā 2500 euro apmērā.

25.3 Ja personai saskaņā ar funkcionēšanas novērtēšanas komisijas atzinumu nepieciešams saņemt šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktā minēto kompensāciju, persona centrā iesniedz:

25.3 1. iesniegumu izdevumu kompensēšanai par tehnisko palīglīdzekli;

25.3 2. atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību izsniegtu CE atbilstības deklarācijas kopiju, kas apliecina, ka tehniskais palīglīdzeklis ir medicīnas prece, vai izgatavotāja izsniegta apliecinājuma kopiju, ka tehniskais palīglīdzeklis ir medicīnas prece;

25.3 3. Eiropas valsts tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma sniedzēja izsniegtu pieprasījumu apmaksas veikšanai par tehnisko palīglīdzekli, kurā norādīts tehniskā palīglīdzekļa pilns nosaukums un informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, norādot pozīcijas, kas veido tehniskā palīglīdzekļa iegādes summu;

25.3 4. tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

25.4 Ja persona vēlas saņemt šo noteikumu 25.2 punktā minēto kompensāciju par paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli vai īpaši aprīkotu tehnisko palīglīdzekli, tā papildus šo noteikumu 25.3 punktā minētajiem dokumentiem centrā iesniedz:

25.4 1. multiprofesionālas rehabilitācijas komandas atzinuma kopiju, kurā pamatots, ka tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai novērstu ar veselības stāvokli saistītas funkcionēšanas pasliktināšanos;

25.4 2. ārstniecības iestādes izziņas kopiju, ka persona iekļauta medicīniskās rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā.

25.5 Centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 25.3 un 25.4 punktā minētajiem dokumentiem, 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 25.1 vai 25.2 punktā minētās kompensācijas piešķiršanu vai par atteikumu kompensēt personai tehniskā palīglīdzekļa izmaksas.

25.6 Persona, kas saņēmusi tehnisko palīglīdzekli, izmantojot kompensāciju, to saņem īpašumā. Persona atkārtoti tiek uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai šādos termiņos:

25.6 1. ja kompensācija piešķirta atbilstoši šo noteikumu 25.1 punktam, - pēc šo noteikumu 2. pielikumā minētā termiņa;

25.6 2. ja kompensācija piešķirta atbilstoši šo noteikumu 25.2 punktam un ir mainījušies personas antropometriskie rādītāji, - ne biežāk kā reizi gadā.

25.7 Ja persona vēlas izpirkt tehnisko palīglīdzekli, kas atradies tās patapinājumā, un ir pienācis šo noteikumu 2. pielikumā minētais termiņš, kad personai ir tiesības stāties rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, tā vēršas centrā ar iesniegumu par patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa iegādi. Ja centrs var pārliecināties, ka tehniskais palīglīdzeklis atrodas personas īpašumā, un pieņem pozitīvu lēmumu, personai ir tiesības iegādāties tehnisko palīglīdzekli par cenu, kas ir 15 % no šā tehniskā palīglīdzekļa iegādes vērtības.

25.8 Ja persona ir lietojusi tehnisko palīglīdzekli pusotras reizes ilgāk par šo noteikumu 2. pielikumā noteikto laiku, kad personai ir tiesības stāties rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, saskaņā ar personas iesniegumu tehniskais palīglīdzeklis paliek personas īpašumā, ja centrs var pārliecināties, ka tehniskais palīglīdzeklis atrodas personas lietošanā."

12. Papildināt III nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktoram. Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā."

13. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 2014. gada 1. jūlija Direktīvas 2014/85/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē."

14. Papildināt 2. pielikumu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.1

33192110-6

18 12 07

Funkcionālā gulta Patapinājumā

10

Personām, kuras centrā iesniegušas novērtējumu pēc Braden skalas, kas liecina par augstu izgulējumu risku (novērtējuma punktu skaits nepārsniedz 18), un, ja bērns vai pilngadīga persona ir saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem, minētā atzinuma kopiju

1.2

33192110-6

04 33 06

Pretizgulējumu matracis Patapinājumā

5

Personām, kuras centrā iesniegušas novērtējumu pēc Braden skalas, kas liecina par augstu izgulējumu risku (novērtējuma punktu skaits nepārsniedz 18), un, ja bērns vai pilngadīga persona ir saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma kopiju par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem, minētā atzinuma kopiju"

15. Izteikt 2. pielikuma 124. punkta septītās ailes tekstu šādā redakcijā:

"Akumulatoru nomaiņa par valsts budžeta līdzekļiem tiek segta vienu reizi trīs gadu lietošanas periodā".

16. Papildināt 2. pielikumu ar sadaļu "23 Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi" šādā redakcijā:

   

"23

Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi

144.

33157400-9

04 03 12

Nepārtraukta pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārta (CPAP) Īpašumā

8

Personām ar obstruktīvās miega apnojas hipapnojas sindroma (OMAHS) II (vidēji smagu) pakāpi un III (smagu) pakāpi, ar apnojas-hipapnojas indeksu, (AHI) ne mazāku par 15.

Ārsta atzinumā jānorāda pozitīva spiediena terapijas iekārtas parametri un papildus jāiesniedz izmeklējuma rezultātu lapa, kurā norādīts AHI. Izmeklējums veikts ar validētām metodēm (polisomogrāfija, poligrāfija).

Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni ir atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no tehniskā palīglīdzekļa cenas

145.

33157400-9

04 03 12

Automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārta (APAP) Īpašumā

8

Personām ar obstruktīvās miega apnojas hipapnojas sindroma (OMAHS) II (vidēji smagu) pakāpi un III (smagu) pakāpi, ar apnojas-hipapnojas indeksu (AHI), ne mazāku par 15.

Ārsta atzinumā jānorāda pozitīva spiediena terapijas iekārtas parametri un papildus jāiesniedz izmeklējuma rezultātu lapa, kurā norādīts AHI. Izmeklējums veikts ar validētām metodēm (polisomogrāfija, poligrāfija).

Personas veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas un bērni ir atbrīvoti no līdzmaksājuma.

Pārējām personām centrs sedz 80 % no tehniskā palīglīdzekļa cenas

146.

33157800-3

04 03 18

Stacionārs skābekļa koncentrators Patapinājumā

5

Bērniem ar hroniskām bronhu plaušu saslimšanām un ārsta atzinumu sagatavojis pneimonologs

147.

33157400-9

04 03 18

Portatīvs skābekļa koncentrators Patapinājumā

5

Bērniem ar hroniskām bronhu plaušu saslimšanām un ārsta atzinumu sagatavojis pneimonologs

148.

33157400-9

04 03 30

Neinvazīva plaušu ventilācijas iekārta Patapinājumā

5

Bērniem ar hroniskām bronhu plaušu saslimšanām, kuri atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzraudzībā, un ārsta atzinumu sagatavojis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonologs

149.

33157400-9

04 24 12

Pulsoksimetrs Patapinājumā

5

Bērniem ar hroniskām bronhu plaušu saslimšanām un ārsta atzinumu sagatavojis pneimonologs

150.

33157400-9

  Ierīce neinvazīvai pCO2 mērīšanai asinīs transkutāni Patapinājumā

5

Bērniem ar hroniskām bronhu plaušu saslimšanām, kuri atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzraudzībā, un ārsta atzinumu sagatavojis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pneimonologs"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

15.01.2016