Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.06.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1306

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 23.§)
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimisņattiecību un partnerības instrumenta programmu (turpmāk – programmas) un to finansēto projektu (turpmāk – projekts) īstenošanai un veic maksājumus.

2. Valsts budžetā plāno līdzekļus:

2.1. programmu finansējuma saņēmējiem Latvijā, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē:

2.1.1. pašvaldībām un to izveidotām iestādēm;

2.1.2. no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (tai skaitā plānošanas reģioniem) un to izveidotām iestādēm;

2.1.3. biedrībām vai nodibinājumiem;

2.1.4. pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrībām;

2.1.5. valsts budžeta iestādēm;

2.2. programmu finansējuma saņēmējiem programmas partnervalstīs.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

3. Valsts budžeta līdzekļus plāno šādu programmu īstenošanai:

3.1. ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamām programmām:

3.1.1. Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;

3.1.2. Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma;

3.1.3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;

3.1.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma;

3.1.5. starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC;

3.1.6. pilsētvides attīstības programma URBACT II;

3.1.7. ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls);

3.1.8. labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTER­ACT II;

3.2. ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu īstenojamām programmām:

3.2.1. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma;

3.2.2. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

4. Programmu finansēšanas avoti ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums atbilstoši Latvijas nacionālā finansējuma apmēram.

5. Šo noteikumu 3.punktā minēto programmu projektus finansē atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu normatīvajos aktos noteiktajām finansēšanas avotu proporcijām.

II. Programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu plānošana un līdzfinansējuma daļas atmaksas nodrošināšana

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā)

5.1 Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes attiecīgās nozares ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžetā plāno valsts budžeta līdzekļu finansējumu līdz simt procentiem šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, ņemot vērā attiecīgās programmas un finansēšanas līguma nosacījumus.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

6. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes šo noteikumu 3.punktā minētajām programmām attiecīgās nozares ministrijas budžetā plāno:

6.1. līdzekļus kārtējam saimnieciskajam gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistības (plāno atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju apstiprinātajiem projektiem);

6.2. līdzfinansējuma atmaksu valsts pamatbudžetam par šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projektiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972; MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno līdzfinansējumu kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem kārtējam saimnieciskajam gadam, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistības kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem:

7.1. (svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412);

7.2. Latvijas Republikas kā šo noteikumu 3.punktā minēto programmu (izņemot šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētās programmas) dalībvalsts ikgadējo iemaksu programmas tehniskās palīdzības prioritātēm – kā starptautiskajai sadarbībai paredzētos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

7.3. Latvijas Republikas kā šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minēto programmu dalībvalsts ikgadējo iemaksu programmas tehniskās palīdzības prioritātēm – kā kārtējos izdevumus un kapitālizdevumus, lai nodrošinātu programmu vadību un administrēšanu;

7.4. Latvijas puses finansējumu projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, ja tas pieprasa valsts budžeta līdzekļus, – valsts budžeta līdzekļu izmaksas saņēmējiem šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. un 3.2.apakšpunktā minētajām programmām plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972; MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā plāno šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minēto programmu līdzfinansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību kārtējam gadam, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši programmās paredzētajām prioritātēm, programmu starptautiskajiem līgumiem un finansējuma sadalījumam pa gadiem:

8.1. programmas līdzfinansējumu, kas paredzēts šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

8.2. (svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972);

8.3. (svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972);

8.4. (svītrots ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972);

8.5. programmu tehniskās palīdzības prioritātēm saņemto Eiropas Kopienas līdzfinansējumu un citu programmas dalībvalstu ikgadējās iemaksas plāno kā kārtējos izdevumus un kapitālizdevumus, lai garantētu programmu vadības un kontroles sistēmu darbību.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972)

9. Ja vadošais partneris (partneris, kurš paraksta finansēšanas līgumu ar vadošo iestādi) ir šo noteikumu 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, tad attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde valsts budžetā plāno programmas līdzfinansējuma daļu atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno atbilstoši projektā paredzētajām prioritātēm un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem, tai skaitā:

9.1. vadošā partnera daļu projekta līdzfinansējumā plāno ieņēmumos atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai, bet izdevumos – kā atmaksu valsts budžetam atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

9.2. projekta partneru daļu izmaksas šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

9.1 Ja vadošais partneris (partneris, kurš paraksta finansēšanas līgumu ar vadošo iestādi) ir šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, tad no programmas līdzfinansējuma daļas nodrošina:

9.1 1. vadošā partnera daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras tas ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu;

9.1 2. projekta partneru daļu izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

10. Ja šo noteikumu 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nav vadošais partneris, attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde no vadošā partnera saņemto programmas līdzfinansējuma daļu valsts budžetā plāno ieņēmumos atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai, bet izdevumos – kā atmaksu par veiktajiem izdevumiem atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai, kā arī plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši projektā paredzētajām prioritātēm un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

10.1 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nav vadošais partneris, tas nodrošina no vadošā partnera saņemtās programmas līdzfinansējuma daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

10.2 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 3.punktā minēto programmu partneris (arī vadošais), tas 10 darbdienu laikā pēc programmas līdzfinansējuma daļas saņemšanas nodrošina tās atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošana programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem

11. Nozaru ministrijas sagatavo attiecīgus valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – atbilstoši šo noteikumu 7. un 8.punktam.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972)

12. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai nepieciešama papildu informācija, programmas finansējuma saņēmējs pēc rakstiska informācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz nepieciešamo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādītajā termiņā.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972)

13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

13.1. šo noteikumu 3.punktā minētajām programmām iedalītā finansējuma apmērs attiecīgajā gadā;

13.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

13.3. esošais un papildus nepieciešamais finansējums šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.4.apakšpunktā minēto programmu finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu projektu īstenošanai;

13.4. programmas finansēšanas avotu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta – līdzfinansējums un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā finansējuma apmēram.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972)

14. Nozares ministrijas valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā iekļauj šādu informāciju:

14.1. projektam iedalītā finansējuma apmērs attiecīgajā gadā;

14.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

14.3. esošais un papildus nepieciešamais finansējums šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai;

14.4. projekta finansēšanas avotu – Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta – līdzfinansējums un valsts budžeta līdzekļi atbilstoši Latvijas nacionālā finansējuma apmēram;

14.5. plānotā līdzfinansējuma atmaksa šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzekļiem sadalījumā pa gadiem visā projekta īstenošanas laikā;

14.6. informācija par projektam piešķirtā finansējuma saskaņojumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.972; MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

15. Lai saņemtu šo noteikumu 14.6.apakšpunktā minēto saskaņojumu, nozares ministrija iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apliecinājumu par līguma kopijas saņemšanu no attiecīgā finansējuma saņēmēja. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izskata nozares ministrijas iesniegto informāciju un sniedz atzinumu, vai attiecīgajam projektam ir paredzēts finansējums un cik lielā apmērā.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā)

16. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nodrošina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums atmaksai valsts pamatbudžetam tiek ieskaitīts valsts pamatbudžeta ieņēmumos 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada beigām. Ja nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde līdzfinansējumu saņem mazāk nekā 20 darbdienas pirms saimnieciskā gada beigām un nevar nodrošināt līdzfinansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos minētajā termiņā, tā nodrošina saņemtā līdzfinansējuma ieskaitīšanu sešu darbdienu laikā attiecīgajam saimnieciskajam gadam sekojošajā saimnieciskajā gadā.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.412 redakcijā)

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

17. (Svītrots ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.412)

18. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos veic līdzfinansējuma pārskaitījumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai uz vadošā partnera kontu Valsts kasē, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā)

19. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.3., 2.1.4. un 2.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos veic līdzfinansējuma pārskaitījumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai uz vadošā partnera kontu, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā)

20. Maksājumi vadošajam partnerim šo noteikumu 3.punktā minēto programmu (izņemot 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētās programmas) ietvaros notiek programmās noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī saskaņā ar vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumu.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumus Nr.752 “Kārtība, kādā plāno un piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 150.nr.).

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 20.12.2011. noteikumu Nr.972 redakcijā)

22. Šo noteikumu 9.1, 10.1 un 10.2 punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
22.06.2012