Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.942

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.53 50.§)
Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm10.panta divpadsmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Nodeva ir maksa par Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai Latvijas teritorijā valsts īpašumā esošajās zemēs iegūtiem ogļūdeņražiem.

3. Nodevu maksā komersanti (komercsabiedrības), kas saņēmuši licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei (turpmāk – licence) un iegūst ogļūdeņražus Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai Latvijas teritorijā valsts īpašumā esošajās zemēs (turpmāk – licenciāts).

II. Ogļūdeņražu daudzuma noteikšana un kontrole

4. Iegūto ogļūdeņražu daudzumu nosaka licenciāts licencē noteiktajā mērījuma vietā un laikā.

5. Mēnesī iegūtās naftas daudzumu nosaka barelos ar precizitāti līdz vienam barelam.

6. Mēnesī iegūtās dabasgāzes daudzumu nosaka kubikmetros ar precizitāti līdz vienam tūkstotim kubikmetru.

7. Iegūto ogļūdeņražu daudzuma uzskaiti un ar urbuma izplūdes atloku saistītās mērīšanas ierīces (skaitītāja) rādījumus kontrolē Ekonomikas ministrija.

III. Nodevas aprēķināšanas kārtība

8. Licenciāts nodevu aprēķina atsevišķi par katrā ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā iegūto ogļūdeņražu daudzumu.

9. Nodevas likmi nosaka procentos no Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai Latvijas teritorijā valsts īpašumā esošajās zemēs iegūto ogļūdeņražu daudzuma vērtības.

IV. Nodevas likmes

10. Nodevas likme naftai ir 15 % no mēnesī iegūtās naftas daudzuma vērtības katrā ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā.

11. Nodevas likme dabasgāzei ir 10 % no mēnesī iegūtās dabasgāzes daudzuma vērtības katrā ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā.

V. Nodevas apmēra noteikšana

12. Nodevu aprēķina euro par:

12.1. mēnesī iegūto naftu, izmantojot šādu formulu:

ONn = Wn x 0,15, kur

ONn – ogļūdeņražu nodeva naftai euro;

Wn – naftas vērtība euro, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu;

0,15 – decimālskaitlī izteikta ogļūdeņražu nodevas likme naftai;

12.2. mēnesī iegūto dabasgāzi, izmantojot šādu formulu:

ONg = Wg x 0,10, kur

ONg – ogļūdeņražu nodeva dabasgāzei euro;

Wg – dabasgāzes vērtība euro, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;

0,10 – decimālskaitlī izteikta ogļūdeņražu nodevas likme dabasgāzei.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1205)

13. Iegūtās naftas vērtību nosaka katru mēnesi, aprēķinot naftas etalonšķirnes “Brent Dated” mēneša vidējo cenu. Aprēķini pamatojas uz aģentūras “Platts” attiecīgā mēneša darbdienās publicēto naftas etalonšķirnes “Brent Dated” dienas vidējo cenu. Iegūtās naftas vērtību nosaka, izmantojot šādu formulu:

Wn = Vn x Pvid x r, kur

Wn – naftas vērtība euro;

Vn – mēnesī iegūtās naftas daudzums barelos;

r – grāmatvedībā izmantojamais Amerikas Savienoto Valstu dolāra kurss pret euro attiecīgā mēneša pēdējā darbdienā;

Pvid – naftas etalonšķirnes “Brent Dated” mēneša vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros par barelu, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pvid = (P1 + P2 + P3+ …. + Pn) / n, kur

P1, P2, P3….Pn – naftas vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros par barelu katrā attiecīgā mēneša darbdienā;

n – darbdienu skaits attiecīgajā mēnesī.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1205)

14. Iegūtās dabasgāzes vērtību nosaka katru mēnesi, atbilstoši enerģijas ekvivalentam pielīdzinot dabasgāzes daudzumu naftas daudzumam un aprēķinot naftas etalonšķirnes “Brent Dated” mēneša vidējo cenu. Aprēķini pamatojas uz aģentūras “Platts” attiecīgā mēneša darbdienās publicēto naftas etalonšķirnes “Brent Dated” dienas vidējo cenu. Iegūtās dabasgāzes vērtību nosaka, izmantojot šādu formulu:

Wg = Vg x Pvid x r x 5, kur

Wg – dabasgāzes vērtība euro;

Vg – mēnesī iegūtās dabasgāzes daudzums (tūkstošos kubikmetru);

r – grāmatvedībā izmantojamais Amerikas Savienoto Valstu dolāra kurss pret euro attiecīgā mēneša pēdējā darbdienā;

Pvid – naftas etalonšķirnes “Brent Dated” mēneša vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros par barelu, kas aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

Pvid = (P1 + P2 + P3+….+ Pn) / n, kur

P1, P2, P3….Pn – naftas vidējā cena Amerikas Savienoto Valstu dolāros par barelu katrā attiecīgā mēneša darbdienā;

n – darbdienu skaits attiecīgajā mēnesī.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1205)

VI. Nodevas maksāšanas kārtība

15. Nodevu sāk maksāt par mēnesi, kurā iegūts pirmais naftas barels vai dabasgāzes kubikmetrs, un turpmāk maksā reizi mēnesī līdz piecpadsmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi.

16. Licenciāts nodevu maksā euro atsevišķi par katrā ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā iegūto ogļūdeņražu daudzumu.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1205)

17. Ieņēmumus no nodevas maksājumiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

VII. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumus Nr.53 “Noteikumi par naftas ieguves valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 44./46.nr.; 2003, 58.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 30.maija Direktīvas 94/22/EK
par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
01.01.2014