Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.01.2016. - 04.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.37

Rīgā 2009.gada 20.martā (prot. Nr.10 4.p.)
Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts

(Noteikumu nosaukums grozīts ar FKTK 23.04.2010. noteikumiem Nr.121; FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr.229)

1. Vispārīgie jautājumi

1. “Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts” ir saistošs personai vai vairākām personām, kuras uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti (tālāk tekstā – persona), kas vēlas iegūt tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekā, maksājumu iestādē, elektroniskās naudas iestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā (tālāk tekstā visi kopā – finanšu institūcija) vai palielināt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no finanšu institūcijas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu (tālāk tekstā – akcijas) skaita, vai ja finanšu institūcija kļūst par šīs personas meitas sabiedrību (tālāk tekstā – būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana).

(Grozīts ar FKTK 23.04.2010. noteikumiem Nr.121; FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr.229)

2. Šie normatīvie noteikumi nosaka informāciju, kuru persona pievieno paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā.

2. Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu

3. Persona pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) paziņojumu, kurā iekļauj šādu informāciju:

3.1. norādi par finanšu institūciju, kurā persona vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību;

3.2. informāciju par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķi (piemēram, stratēģisks ieguldījums, portfeļa pārvaldīšana u.c.);

3.3. ziņas par akciju skaitu un veidu (parastās akcijas, priekšrocību akcijas vai personāla akcijas) finanšu institūcijā, kas personai piederēja pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas un pēc tās, kā arī ziņas par akciju skaitu visā finanšu institūcijas pamatkapitālā (procentuāli euro) un balsstiesību proporcionālo sadalījumu, ja tas atšķiras no proporcionālā sadalījuma pamatkapitālā;

3.4. ziņas par citām personām, ar kurām persona rīkojas saskaņoti saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā, kā arī turpmāko finanšu institūcijas darbību.

(Grozīts ar FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr.229; grozījumi 3.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. Pārejas noteikumus)

3. Informācija par personu, kura vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā
3.1. Informācija par fizisko personu

4. Ja fiziskā persona vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, papildus šo normatīvo noteikumu 3. punktā minētajai informācijai paziņojumam pievieno:

4.1. personu identificējoša dokumenta kopiju (rezidentiem – personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts personas kods un fotogrāfija, kopiju; nerezidentiem – ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta lapas, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāds nav piešķirts, dzimšanas datums, kā arī dokumenta izdevējiestāde, kopiju) un pastāvīgās dzīvesvietas adresi;

4.2. informāciju par personas administratīvo un kriminālo sodāmību un informāciju par komercsabiedrībai, kas ir atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā ir bijusi, piemērotajiem sodiem un par to, vai par to nav ierosināta administratīvā lieta vai uzsākts kriminālprocess, kā arī informāciju, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbību;

4.3. ziņas par ar finanšu sektoru nesaistītu iestāžu veiktajiem personas novērtējumiem, norādot iestādi un tās pieņemto lēmumu;

4.4. ziņas par personas finansiālo stabilitāti, norādot tās ienākumu avotus, aktīvus un saistības, ķīlas, galvojumus u.c. finanšu stāvokli apliecinošu informāciju, pievienojot Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātas pēdējo triju gadu ienākumu deklarāciju kopijas, līgumu kopijas, banku kontu izrakstus un citus dokumentus, kas apliecina personas finansiālo stabilitāti;

4.5. ziņas par personas kontrolē esošo komercsabiedrību reitingiem;

4.6. ziņas par personas profesionālo darbību, pievienojot personas parakstītu profesionālo biogrāfiju (CV);

4.7. ziņas par personas saistībām ar finanšu institūciju, kurā persona vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību, tai skaitā ar šīs finanšu institūcijas esošajiem akcionāriem vai dalībniekiem (tālāk tekstā – īpašnieki) un personām, kurām ir balsstiesības šajā finanšu institūcijā, vai tās padomes vai valdes locekļiem;

4.8. ziņas par komercsabiedrībām, kurās personai ir kontrole vai kurās persona ir padomes vai valdes loceklis, un komercsabiedrībām, kurās personai ir būtiska līdzdalība;

4.9. jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijā;

4.10. ja persona, iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, balss­tiesības ir pilnvarojusi vai pilnvaros izmantot citai personai:

4.10.1. ziņas par pilnvarnieka identitāti atbilstoši šo normatīvo noteikumu 4.1. vai 5.1. apakšpunktam;

4.10.2. ziņas par citu labuma guvēju identitāti atbilstoši šo normatīvo noteikumu 4.1. vai 5.1. apakšpunktam.

3.2. Informācija par juridisko personu

5. Ja būtisku līdzdalību finanšu institūcijā iegūst vai palielina juridiskā persona, papildus šo normatīvo noteikumu 3. punktā minētajai informācijai paziņojumam pievieno:

5.1. tikai nerezidenti – reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā dalībvalstī vai ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju;

5.2. informāciju par komercdarbības veidu;

5.3. ziņas par personas īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām, visu šo personas īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas. Ja persona vai tās īpašnieks ir publiska akciju sabiedrība, sniedz ziņas tikai par tiem publiskās akciju sabiedrības īpašniekiem, kuriem tajā pieder būtiska līdzdalība;

5.4. ziņas par personas padomes un valdes locekļiem;

5.5. informāciju par personai piemērotajiem sodiem un tās padomes vai valdes locekļu administratīvo un kriminālo sodāmību, kā arī informāciju par ar personu vienā grupā esošai komercsabiedrībai piemērotajiem sodiem un par to, vai par tām nav ierosināta administratīvā lieta vai uzsākts kriminālprocess, kā arī vai tām nav atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbību un personas valdes un padomes locekļi nav bijuši amatpersonas vai struktūrvienību vadītāji komercsabiedrībās, kas bankrotējušas;

5.6. ziņas par ar finanšu sektoru nesaistītu iestāžu veiktajiem personas novērtējumiem, norādot iestādi un tās pieņemto lēmumu;

5.7. ziņas par personas saistībām ar finanšu institūciju, kurā persona vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību, šīs finanšu institūcijas esošajiem īpašniekiem, personām, kurām ir balsstiesības šajā finanšu institūcijā, vai tās padomes vai valdes locekļiem;

5.8. ja persona ir daļa no grupas kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrība, detalizētu grupas organizatoriskās struktūras shēmu un informāciju par īpašnieku līdzdalību un darbības veidiem, identificējot komercsabiedrības, kuras pakļautas finanšu uzraudzībai;

5.9. auditētu gada pārskatu kopijas par pēdējiem trim darbības gadiem (nav jāsniedz Latvijas Republikas komercsabiedrībām, ja gada pārskati iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam);

5.10. informāciju par personai piešķirto kredītreitingu, kā arī informāciju par kredītreitingu, kas piešķirts visai grupai;

5.11. informāciju par personas interesēm vai darbībām, kas var radīt interešu konfliktu ar finanšu institūciju;

5.12. ja persona, iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, balsstiesības ir pilnvarojusi vai pilnvaros izmantot citai personai:

5.12.1. ziņas par pilnvarnieka identitāti atbilstoši šo normatīvo noteikumu 4.1. vai 5.1. apakšpunktam;

5.12.2. ziņas par citu labuma guvēju identitāti atbilstoši šo normatīvo noteikumu 4.1. vai 5.1. apakšpunktam.

4. Informācija par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas finansēšanas avotiem

6. Informējot par finanšu avotiem (ienākumu avotiem), persona papildus šo normatīvo noteikumu 3., 4. vai 5. punktā noteiktajai informācijai paziņojumam pievieno:

6.1. informāciju par personas finanšu līdzekļiem, kas izmantoti vai tiks izmantoti būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai, iesniedzot dokumentus, kas apliecina minēto finanšu līdzekļu izcelsmi, un personas parakstītu paziņojumu (apliecinājumu) par minēto finanšu līdzekļu izcelsmi, tai skaitā informāciju par šo finanšu līdzekļu piesaistīšanas mehānismu;

6.2. informāciju par personas saistībām, norādot saistību apmēru, nosacījumus un to dzēšanas termiņu, kā arī galvojumus un garantijas;

6.3. informāciju par personas vai finanšu institūcijas aktīviem, kas tiks pārdoti tuvākajā laikā (pārdošanas nosacījumus, cenas novērtējumu un citus darījumu raksturojošos nosacījumus) un kas tiks izmantoti būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai.

5. Prasības informācijai atkarībā no akciju daudzuma
5.1. Iesniedzamā informācija finanšu institūcijas kontroles maiņas gadījumā

7. Ja būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas rezultātā notiek izmaiņas finanšu institūcijas kontrolē, tad papildus šo normatīvo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minētajai informācijai iesniedz biznesa plānu, kas satur šādu informāciju:

7.1. stratēģisko attīstības plānu, norādot:

7.1.1. būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas mērķus un to sasniegšanas plānu;

7.1.2. turpmāko trīs gadu plānotos finanšu rezultātus (pašu kapitāla atdeve, rentabilitāte un peļņa uz vienu akciju u.c.);

7.1.3. būtiskākos ieguvumus finanšu institūcijā;

7.1.4. iespējamās izmaiņas darbībā, produktos, mērķa klientos un resursu struktūrā;

7.1.5. ekonomisko pamatojumu finanšu institūcijas iekļaušanai un integrēšanai grupas struktūrā, tai skaitā galvenos ieguvumus no komercsabiedrību apvienošanas, kā arī politiku, kura nosaka grupas savstarpējos darījumus;

7.2. finanšu institūcijas turpmāko trīs gadu plānoto finanšu pārskatus (gan individuālos, gan konsolidētos), iekļaujot:

7.2.1. prognozēto bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

7.2.2. prognozētos darbību raksturojošos rādītājus;

7.2.3. informāciju par pieļaujamo riska pakāpi (kredītriskam, tirgus riskam, operacionālajam riskam u.c.);

7.2.4. prognozes par plānotajiem grupas iekšējiem darījumiem;

7.3. būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas ietekmi uz korporatīvo vadību un vispārējo organizatorisko struktūru finanšu institūcijā, ieskaitot ietekmi uz:

7.3.1. valdes sastāvu un tās pienākumiem, kā arī uz lēmējinstitūciju izveidotajām galvenajām komitejām (vadības, riska, audita u.c.);

7.3.2. administratīvajām un grāmatvedības procedūrām un iekšējo kontroli, norādot galvenās izmaiņas procedūrās un sistēmās, kas skar grāmatvedību un iekšējo kontroli (ieskaitot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu) un kas ietver galveno amata pienākumu nozīmēšanu;

7.3.3. informācijas tehnoloģiju pārvaldības stratēģiju un organizāciju, norādot galvenās izmaiņas informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas, ārpakalpojumu izmantošanas, darbības nepārtrauktības pārvaldības un drošības politikā un noteikumos;

7.3.4. politiku, kas nosaka apakšuzņēmēju darbību un ārpakalpojumus (attiecīgās sfēras, pakalpojumu sniedzēju izvēlē) un attiecīgās tiesības un pienākumus galvenajām līgumslēdzēju pusēm (piemēram, audita pasākumi, sagaidāmo pakalpojumu kvalitāte).

5.2. Iesniedzamā informācija, ja nenotiek izmaiņas finanšu institūcijas kontrolē

8. Ja būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana neradīs izmaiņas finanšu institūcijas kontrolē, persona papildus šo normatīvo noteikumu 3., 4., 5. un 6. punktā minētajai informācijai iesniedz šādu informāciju un dokumentus:

8.1. ja persona iegūs vai palielinās būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, nesasniedzot 20 procentus, tad iesniedz stratēģijas dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

8.1.1. personas darbības plāns saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, norādot arī informāciju par:

8.1.1.1. personas nodomu tuvākajā laikā palielināt, samazināt vai paturēt savas līdzdalības apmēru finanšu institūcijā;

8.1.1.2. personas nodomu attiecībā uz finanšu institūciju, norādot, vai persona plāno vai neplāno darboties kā aktīvs mazākumakcionārs, kā arī pamatojumu šādai darbībai;

8.1.2. informācija par personas spēju un vēlmi atbalstīt finanšu institūciju ar papildu finanšu līdzekļu ieguldījumu no pašas līdzekļiem, lai attīstītu finanšu institūcijas darbību vai palīdzētu tai finansiālās grūtībās;

8.2. ja persona iegūst vai palielina būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, sasniedzot 20 procentus, bet nesasniedzot 50 procentus, tad papildus šo normatīvo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajai informācijai persona sniedz šādu informāciju:

8.2.1. ziņas par ietekmi, ko persona vēlas izmantot attiecībā uz finanšu pozīciju (ieskaitot dividenžu politiku), stratēģisko attīstību un finanšu institūcijas resursu sadali;

8.2.2. personas vidēja termiņa plānu attiecībā uz finanšu institūciju, iekļaujot informāciju, kas norādīta šo normatīvo noteikumu 7.1. apakšpunktā.

(Grozīts ar FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr.229)

9. Komisijai ir tiesības pieprasīt personai sniegt informāciju, kas noteikta šo normatīvo noteikumu 8.2. apakšpunktā, arī gadījumos, kad paredzamais akciju ieguvums nepārsniedz 20 procentus, ja šāda līdzdalība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tādai ietekmei, kāda norādīta šo normatīvo noteikumu 8.2. apakšpunktā.

6. Informācijas sniegšanas izņēmuma nosacījumi

10. Ja šajos normatīvajos noteikumos minētie iesniedzamie dokumenti jau atrodas Komisijas rīcībā un tajos ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

11. Ja būtisku līdzdalību finanšu institūcijā vēlas iegūt vai palielināt dalībvalsts finanšu institūcija, tad tā nesniedz informāciju, kas minēta šo normatīvo noteikumu 5. un 6. punktā.

7. Pārejas noteikumi

(Nodaļa FKTK 17.10.2013. noteikumu Nr.229 redakcijā)

Grozījums šo noteikumu 3.3. punktā stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
12.01.2016