Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.01.2009. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 867 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1074

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 40.§)
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Latvijas Jūras administrācija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzēto pakalpojumu saņēmējs sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas pakalpojuma sniegšanas ietvaros radušies Latvijas Jūras administrācijai.

4. Ja šo noteikumu pielikuma II, III un IV nodaļā paredzētos pakalpojumus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt darba laikā termiņā, kas apmierina pakalpojuma ņēmēju, un attiecīgos pakalpojumus pēc to ņēmēja pieprasījuma sniedz nakts laikā, ārpus darba laika vai svētku dienās, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

5. Ņemot vērā kuģa tipu un darbības veidu, šo noteikumu pielikuma 2.1.apakš­punktā minēto pakalpojumu cenai piemēro šādus koeficientus:

5.1. pasažieru kuģiem – 1,7;

5.2. tankkuģiem – 1,5;

5.3. naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem – 1,3;

5.4. velkoņiem un ledlaužiem – 1,2.

6. Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu (gados) (n):

v = 1 + n x 0,01.

7. Šo noteikumu pielikuma 10.punktā un 30.3., 30.4., 31.3., 31.4., 32.3. un 32.4.apakš­punktā minētos pakalpojumus sniedz 30 dienu laikā pēc pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts divu darbdienu laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

8. Šo noteikumu pielikuma 11.punktā un 30.1., 30.2., 31.1., 31.2., 32.1. un 32.2.apakš­punktā minētos pakalpojumus sniedz 30 dienu laikā pēc pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts vienas darbdienas laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

9. Šo noteikumu pielikuma 10.1.apakš­punktā minētā pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2, ja jūrnieka grāmatiņa ir bijusi nozaudēta vai anulēta.

10. Personai, kas pēc mācību iestādes beigšanas saņem pirmo sertifikātu, šo noteikumu pielikuma 11.punktā minēto pakalpojumu sniedz ar 50 procentu atlaidi no attiecīgās pamattarifa summas.

11. Šo noteikumu pielikuma 13.1.6.apakš­punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro, ja programmas iesniedzējs atkārtoti pēc šo noteikumu pielikuma 13.1.5.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanas nav novērsis programmas satura novērtējumā norādītos trūkumus.

12. Šo noteikumu pielikuma 17.1.apakš­punktā un 27.punktā minētā pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpības vienība (NT) vai neto reģistra tilpība vai neto tilpības vienība ir 0. Ja neto tilpības vienība (NT) ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpības vienība (NT) ir 5000.

13. Šo noteikumu pielikuma 23.punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka latos saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto Latvijas Bankas oficiālo kursu.

14. Šo noteikumu pielikuma 30., 31. un 32.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas netiek sniegts plāna apstiprinājums.

15. Šo noteikumu pielikuma 33.1. un 33.2.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts.

16. Šo noteikumu pielikuma 33.3.apakš­punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek sniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.

17. Šo noteikumu pielikuma 33.4.apakš­punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas atbilstības apstiprinājums.

18. Šo noteikumu pielikuma 37.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.

19. Šo noteikumu pielikuma 38.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas apmācību programma netiek saskaņota.

20. Šo noteikumu pielikuma 39.punktā minētā pakalpojuma cena tiek noteikta:

20.1. 70 % apmērā pasažieru kuģiem (kuģis, kuram ir pasažieru drošības apliecība) un kuģiem, kuri ir pasažieru un ro-ro tipa kuģi vienlaikus;

20.2. 80 % apmērā ro-ro tipa kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) un konteineru kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā);

20.3. 50 % apmērā Latvijas kabotāžas kuģiem (kuģis, kas veic pārvadājumus vai iet balastā starp Latvijas ostām) un Latvijas zvejas kuģiem (kuģis, kas nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi);

20.4. Ls 0,00 apmērā:

20.4.1. kara kuģiem, krasta apsardzes, muitas, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības kuģiem, glābšanas kuģiem, vides aizsardzības kuģiem un mācību iestāžu kuģiem;

20.4.2. hospitāļu kuģiem;

20.4.3. labdarības misijas kuģiem;

20.4.4. ostas flotes kuģiem (kuģi, kuri pilda apkalpošanas funkcijas ostā – velkoņi, liellaivas, peldošie krāni, bunkurētāji, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācēji, ūdenslīdēju kuģi un citi kuģi, kuri pieder ostas pārvaldei vai ostas uzņēmumiem vai kurus nomā ostas pārvalde vai ostas uzņēmumi);

20.4.5. kuģiem, kuru bruto tilpība (BT) ir mazāka par 200;

20.4.6. jahtām (sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām);

20.4.7. kuģiem, kuri spiesti ienākt ostā, jo ir reāli draudi kuģa apkalpes, pasažieru, kravas vai kuģu drošībai, kā arī lai veiktu remontu;

20.4.8. kuģiem, kuri ienāk ostā, lai saņemtu degvielu vai citus apgādes materiālus, un neveic kravas operācijas.

21. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 9.1.2.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas un tās filiāļu, Liepājas Jūrniecības koledžas un Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas klātienes nodaļas studiju beidzēji vienu reizi pirmā gada laikā pēc studiju beigšanas.

22. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 26.4.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, un privātpersonas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī tiesas un prokuratūra.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.727 “Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 1.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1074
Latvijas Jūras administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.29, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN*
(Ls)

Cena ar PVN (Ls)

I. Kuģošanas drošības departaments un Kuģošanas drošības inspekcija

1.

Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas

1 reize

700,00

0,00

700,00

2.

Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa uzraudzība

2.1.

ikgadējā kuģa apskate karoga valsts uzraudzības ietvaros kuģiem, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā. Tarifā ietilpst kuģošanas spējas apliecības jeb karoga valsts sertifikāta izsniegšana

2.1.1.

kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 10

1 reize

2,30 + 0,870 x BT

0,00

2,30 + 0,870 x BT

2.1.2.

kuģiem ar BT 10–20

1 reize

12,00 + 0,52 x BT

0,00

12,00 + 0,52 x BT

2.1.3.

kuģiem ar BT 20–50

1 reize

24,00 + 0,23 x BT

0,00

24,00 + 0,23 x BT

2.1.4.

kuģiem ar BT 50–100

1 reize

38,00 + 0,14 x BT

0,00

38,00 + 0,14 x BT

2.1.5.

kuģiem ar BT 100200

1 reize

54,00 + 0,080 x BT

0,00

54,00 + 0,080 x BT

2.1.6.

kuģiem ar BT 200500

1 reize

74,00 + 0,040 x BT

0,00

74,00 + 0,040 x BT

2.1.7.

kuģiem ar BT 5001000

1 reize

98,00 + 0,030 x BT

0,00

74,00 + 0,040 x BT

2.1.8.

kuģiem ar BT 10002000

1 reize

128,00 + 0,020 x BT

0,00

128,00 + 0,020 x BT

2.1.9.

kuģiem ar BT 20005000

1 reize

165,00 + 0,007 x BT

0,00

165,00 + 0,007 x BT

2.1.10.

kuģiem ar BT 500010000

1 reize

205,00 + 0,004 x BT

0,00

205,00 + 0,004 x BT

2.1.11.

kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

256,00 + 0,003 x BT

0,00

256,00 + 0,003 x BT

2.2.

kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)

2.2.1.

kuģiem ar BT līdz 200

1 reize

15,00

0,00

15,00

2.2.2.

kuģiem, kuru BT lielāka par 200, bet mazāka par 500

1 reize

35,00

0,00

35,00

2.2.3.

kuģiem ar BT 500 un vairāk

1 reize

110,00

0,00

110,00

2.3.

kuģa ārpuskārtas apskate

1 stunda

23,00

0,00

23,00

2.4.

kuģa minimālās apkalpes apliecības izsniegšana

1 reize

25,00

0,00

25,00

2.5.

kuģa minimālās apkalpes sastāva pārskatīšana

1 stunda

23,00

0,00

23,00

2.6.

Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

40,00

0,00

40,00

2.7.

Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati

1 reize

40,00

0,00

40,00

2.8.

kuģa radiobojas reģistrācija

1 reize

20,00

0,00

20,00

3.

Kuģu remontuzņēmumu, aprīkojuma servisa uzņēmumu un beramkravu termināļu pārbaudes

1 stunda

23,00

0,00

23,00

4.

Pagaidu atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai

1 gab.

35,00

0,00

35,00

5.

Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa garuma)

5.1.

līdz 12 metriem

1 reize

25,00

0,00

25,00

5.2.

12–16 metri

1 reize

40,00

0,00

40,00

5.3.

16–24 metri

1 reize

75,00

0,00

75,00

5.4.

24 un vairāk metru

1 reize

100,00

0,00

100,00

6.

Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā

1 gab.

25,00

0,00

25,00

7.

Ikgadējās pārbaudes Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa garuma)

7.1.

līdz 12 metriem

1 reize

35,00

0,00

35,00

7.2.

12–16 metri

1 reize

50,00

0,00

50,00

7.3.

16–24 metri

1 reize

85,00

0,00

85,00

7.4.

24 un vairāk metru

1 reize

120,00

0,00

120,00

8.

Laivu ikgadējā apskate, ja tās izmanto komerciālām vajadzībām jūrā

8.1.

laivas bez dzinēja, piemēram, airu laivas (atkarībā no laivas garuma)

8.1.1.

līdz 7 metriem

1 reize

3,00

0,00

3,00

8.1.2.

7–9 metri

1 reize

5,00

0,00

5,00

8.1.3.

9–12 metru

1 reize

8,00

0,00

8,00

8.1.4.

12–17 metru

1 reize

10,00

0,00

10,00

8.1.5.

17 un vairāk metru

1 reize

15,00

0,00

15,00

8.2.

laivas ar uzkaramo dzinēju (atkarībā no laivas garuma)

8.2.1.

līdz 7 metriem

1 reize

4,50

0,00

4,50

8.2.2.

7–9 metri

1 reize

8,00

0,00

8,00

8.2.3.

9–12 metru

1 reize

10,00

0,00

10,00

8.2.4.

12–17 metru

1 reize

15,00

0,00

15,00

8.2.5.

17 un vairāk metru

1 reize

20,00

0,00

20,00

8.3.

laivas ar stacionāro dzinēju (atkarībā no laivas garuma)

8.3.1.

līdz 7 metriem

1 reize

8,00

0,00

8,00

8.3.2.

7–9 metri

1 reize

12,00

0,00

12,00

8.3.3.

9–12 metru

1 reize

18,00

0,00

18,00

8.3.4.

12–17 metru

1 reize

30,00

0,00

30,00

8.3.5.

17 un vairāk metru

1 reize

40,00

0,00

40,00

II. Jūrnieku reģistrs

9.

Jūrnieku kompetences novērtēšana

9.1.

1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk – STCW konvencija) noteiktajās kvalifikācijās

9.1.1.

kapteinis un vecākais stūrmanis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT 500 un lielākiem), vecākais mehāniķis un otrais mehāniķis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar dzinēju jaudu 750 kW un lielāku)

1 reize

60,00

0,00

60,00

9.1.2.

kapteinis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT, mazāku par 500) un pārējie virsnieki

1 reize

40,00

0,00

40,00

9.1.3.

ierindas jūrnieks

1 reize

20,00

0,00

20,00

9.1.4.

globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) operators

1 reize

20,00

0,00

20,00

9.1.5.

profesionālais angļu valodas tests

1 reize

10,00

0,00

10,00

9.2.

nekonvencionālajās kvalifikācijās

9.2.1.

tirdzniecības flotes virsnieks, uz kuru neattiecas STCW konvencija

1 reize

40,00

0,00

40,00

9.2.2.

zvejas un iekšējo ūdeņu kuģa kapteinis, stūrmanis, mehāniķis

1 reize

20,00

0,00

20,00

9.2.3.

ierindas jūrnieka kvalifikācijas, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 reize

15,00

0,00

15,00

9.2.4.

locis, kuģu satiksmes vadības (VTS) operators, atpūtas kuģa vadītājs, GMDSS operators

1 reize

15,00

0,00

15,00

10.

Jūrnieku grāmatiņas izsniegšana

10.1.

jūrniekam

1 gab.

50,00

0,00

50,00

10.2.

praktikantam

1 gab.

5,00

0,00

5,00

11.

Kompetences sertifikātu izsniegšana

11.1.

STCW konvencijā noteiktais kompetences sertifikāts

11.1.1.

kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis, sardzes stūrmanis un sardzes mehāniķis (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

22,00

0,00

22,00

11.1.2.

GMDSS operators (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

22,00

0,00

22,00

11.1.3.

ierindas jūrnieks

1 gab.

12,00

0,00

12,00

11.1.4.

kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšana

1 gab.

12,00

0,00

12,00

11.2.

nekonvencionālais kompetences sertifikāts

11.2.1.

zvejas un iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis

1 gab.

22,00

0,00

22,00

11.2.2.

pārējie virsnieki

1 gab.

22.00

0,00

22.00

11.2.3.

ierindas jūrnieks, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 gab.

12,00

0,00

12,00

11.2.4.

locis, VTS operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 gab.

12,00

0,00

12,00

12.

Ārvalstu jūrniekiem izsniegtie dokumenti

12.1.

izziņa par dokumentu iesniegšanu karoga valsts apstiprinājumam

1 gab.

22,00

0,00

22,00

12.2.

sertifikāta apstiprinājums

1 gab.

33,00

0,00

33,00

13.

Izglītības uzraudzība

13.1.

programmas satura novērtēšana

13.1.1.

profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

100,00

0,00

100,00

13.1.2.

atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

50,00

0,00

50,00

13.1.3.

mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

60,00

0,00

60,00

13.1.4.

atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

30,00

0,00

30,00

13.1.5.

mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

100,00

0,00

100,00

13.1.6.

atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

50,00

0,00

50,00

13.2.

programmas īstenošanas novērtēšana

13.2.1.

sākotnējais novērtējums (atbilstības sertifikāta izsniegšanai)

1 gab.

60,00

0,00

60,00

13.2.2.

ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu)

1 gab.

50,00

0,00

50,00

13.2.3.

ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundu)

1 gab.

100,00

0,00

100,00

14.

Mācību kursu apliecību reģistrēšana datubāzē

1 gab.

1,00

0,00

1,00

15.

Pagaidu atļauju izsniegšana Latvijas virsniekiem

1 gab.

50,00

0,00

50,00

16.

Tāda komersanta darbības uzsākšanas vai darbības novērtējums, kurš iekārto personas darbā uz kuģiem

1 gab.

150,00

0,00

150,00

III. Latvijas Kuģu reģistrs

17.

Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

17.1.

kuģis (ar vai bez dzinēja)

(norādītajai cenai pieskaita Ls 0,60 par vienu neto tilpības vienību (turpmāk – NT)

1 reize

55,00

0,00

55,00

17.2.

būvniecības stadijā esošs kuģis

1 reize

100,00

0,00

100,00

17.3.

valsts dienesta kuģis

1 reize

60,00

0,00

60,00

18.

Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

18.1.

motorjahta

1 reize

400,00

0,00

400,00

18.2.

buru jahta (garums līdz 7 m)

1 reize

35,00

0,00

35,00

18.3.

buru jahta (garums no 7 līdz 12 m)

1 reize

100,00

0,00

100,00

18.4.

buru jahta (garums 12 m un vairāk)

1 reize

230,00

0,00

230,00

19.

Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā

19.1.

zvejas laiva bez dzinēja

1 reize

10,00

0,00

10,00

19.2.

zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju

1 reize

15,00

0,00

15,00

19.3.

zvejas laiva ar stacionāro dzinēju

1 reize

20,00

0,00

20,00

20.

Izslēgšana no Latvijas Kuģu reģistra

20.1.

kuģis

1 reize

60,00

0,00

60,00

20.2.

atpūtas kuģis

1 reize

15,00

0,00

15,00

20.3.

zvejas laiva

1 reize

10,00

0,00

10,00

21.

Vārda vai numura rezervēšana

21.1.

kuģa vārds

1 reize

115,00

0,00

115,00

21.2.

atpūtas kuģa vārds

1 reize

60,00

0,00

60,00

21.3.

jahtas numurs (uz buras)

1 reize

60,00

0,00

60,00

22.

Kuģa vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma

22.1.

kuģis

1 reize

100,00

0,00

100,00

22.2.

atpūtas kuģis

1 reize

50,00

0,00

50,00

23.

Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija

(cena veidojas kā 0,1 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā Ls 1000)

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

24.

Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija

1 reize

50,00

0,00

50,00

25.

Reģistrācijas vai īpašuma apliecības izsniegšana

25.1.

kuģis vai atpūtas kuģis

1 reize

30,00

0,00

30,00

25.2.

zvejas laiva

1 reize

10,00

0,00

10,00

26.

Pārējo kuģa dokumentu izsniegšana

26.1.

kuģa vēstures pieraksti

1 reize

30,00

0,00

30,00

26.2.

apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem

1 reize

200,00

0,00

200,00

26.3.

apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma sertifikāts par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu

1 reize

150,00

0,00

150,00

26.4.

rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

15,00

0,00

15,00

27.

Kuģa reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība (kuģis ar dzinēju vai bez tā)

(norādītajai cenai pieskaita Ls 0,35 par vienu NT)

1 reize

15,00

0,00

15,00

28.

Latvijas Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā

1 reize

50,00

0,00

50,00

IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija

29.

Aizsardzības sistēmas novērtēšana

29.1.

ostas iekārtai

(cena par pakalpojumu nav mazāka kā Ls 115,00 par katru atsevišķu ostas iekārtu)

1 stunda


0,00

23,00

29.2.

ostai

1 stunda


0,00

23,00

30.

Aizsardzības plāna sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana

30.1.

kuģim

1 reize

140,00

0,00

140,00

30.2.

ostas iekārtai

1 reize

100,00

0,00

100,00

30.3.

vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns

(cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

70,00

0,00

70,00

30.4.

ostai

(cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības))

1 reize

70,00

0,00

70,00

31.

Aizsardzības plāna grozījumu sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana

31.1.

kuģim

1 reize

105,00

0,00

105,00

31.2.

ostas iekārtai

1 reize

75,00

0,00

75,00

31.3.

vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns

(cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

55,00

0,00

55,00

31.4.

ostai

(cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības))

1 reize

55,00

0,00

55,00

32.

Aizsardzības plāna vai tā grozījumu atkārtota izvērtēšana un apstiprināšana

32.1.

kuģim

1 reize

75,00

0,00

75,00

32.2.

ostas iekārtai

1 reize

65,00

0,00

65,00

32.3.

vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns

(cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām apvienotajā ostu iekārtu aizsardzības plānā sākotnējās izvērtēšanas laikā ir konstatēti trūkumi)

1 reize

50,00

0,00

50,00

32.4.

ostai

(cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības))

1 reize

50,00

0,00

50,00


Aizsardzības pārbaude

33.1.

kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu, atkārtotā vai ārpuskārtas pārbaude

(cena par pakalpojumu nav mazāka kā Ls 350,00)

1 stunda

23,00

0,00

23,00

33.2.

kuģim, kas atrodas ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijas vai to jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem

1 reize

410,00

0,00

410,00

33.3.

ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude

(cena par pakalpojumu nav mazāka kā Ls 115,00 par katru atsevišķu ostas iekārtu

1 stunda

23,00

0,00

23,00

33.4.

ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude

1 reize

200,00

0,00

200,00

34.

Starptautiskā kuģu aizsardzības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

1 reize

45,00

0,00

45,00

35.

Starptautiskā kuģu aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģu aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentas institūcijas iesniegtajiem dokumentiem

1 gab.

45,00

0,00

45,00

36.

Ar kuģu, ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes

1 gab.

45,00

0,00

45,00

37.

Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana

1 gab.

80,00

0,00

80,00

38.

Apmācību programmu saskaņošana

1 reize

40,00

0,00

40,00

V. Citi pakalpojumi

39.

Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 10 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))

1 BT

0,045

0,00

0,045

Piezīme.

* Šiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis nav piemērojams saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta divdesmit otro daļu.

Satiksmes ministra vietā – bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
17.01.2009