Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.07.2010. - 08.07.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1051

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 66.§)
Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz bīstamo atkritumu pārvadājumiem, kas reglamentēti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atkritumus ieved pārstrādei Latvijas teritorijā, kā arī par atkritumu eksporta un tranzīta kārtību.

II. Bīstamo atkritumu identifikācija un uzskaite

3. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja bīstamos atkritumus klasificēt nav iespējams, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes, sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus varētu klasificēt.

4. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

5. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, katru gadu līdz 1.martam iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem.

6. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienests.

III. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakošana un marķēšana

7. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, uzglabā bīstamos atkritumus, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.

8. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

9. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma. Etiķetē norāda atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakošanas datumu un iepakotāju, kā arī brīdinājuma zīmes atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

10. Personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošina iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi mēnesī.

11. Pārvadājot bīstamos atkritumus, tos iepako un marķē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijai saistošām starptautisko tiesību aktu normām.

IV. Bīstamo atkritumu pārvadājumu reģistrācija un uzskaite

12. Bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts infor­mācijas sistēmu (turpmāk – uzskaites sistēma).

13. Uzskaites sistēmas pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – sistēmas pārzinis).

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

14. Uzskaites sistēmas lietotāji ir:

14.1. valsts un pašvaldību iestādes, kuras normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei izmanto uzskaites sistēmā iekļauto informāciju;

14.2. bīstamo atkritumu radītājs, īpašnieks vai savācējs, kuram nepie­ciešams pārvietot bīstamos atkritumus (turpmāk – bīstamo atkritumu nosūtītājs);

14.3. personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

15. Sistēmas pārzinis reģistrē lietotāju, piešķirot tam lietotājvārdu un paroli, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vadītāja vai komersanta rakstisku iesniegumu.

16. Sistēmas pārzinis nodrošina uzskaites sistēmas lietotājiem iespēju elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes-pavadzīmes (turpmāk – pavadzīme) veidlapu (2.pielikums) uzskaites sistēmā, izmantojot internetu.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

17. Bīstamo atkritumu nosūtītājs vai persona, kura nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, sistēmas pārziņa interneta vietnē izveido jaunu pavadzīmi un norāda nosūtītāju un saņēmēju.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

18. Sistēmas pārzinis pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu par nosūtītāju un saņēmēju norādītās informācijas pareizību, tai skaitā informāciju par uzņēmumiem izsniegtajām atļaujām.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu sniegtā informācija ir pareiza, uzskaites sistēma pavadzīmei piešķir reģistrācijas numuru. Informāciju par pavadzīmi Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde iegūst uzskaites sistēmā.

20. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu sniegtā informācija nav pareiza vai bīstamo atkritumu pārvadātajam nav izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja, sistēmas pārzinis nosūta bīstamo atkritumu pārvadātājam paziņojumu par atteikumu izveidot pavadzīmi.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

21. Pēc bīstamo atkritumu saņemšanas bīstamo atkritumu pārvadātājs sistēmas pārziņa uzskaites sistēmā, izmantojot internetu, aizpilda visas pavadzīmes daļas.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

22. (Svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

23. Ja pavadzīme ir aizpildīta saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, sistēmas pārzinis bīstamo atkritumu pārvadātājam nodrošina iespēju izdrukāt pavadzīmi.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

25. Saņemot bīstamos atkritumus, bīstamo atkritumu saņēmējs sistēmas pārziņa uzskaites sistēmā, izmantojot internetu, pārbauda pavadzīmes 2. un 4.daļu, kā arī aizpilda izdrukāto pavadzīmi.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

25.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu pavadzīmē sniegtā informācija:

25.1 1. ir pareiza, bīstamo atkritumu saņēmējs apstiprina pavadzīmi;

25.1 2. nav pareiza, bīstamo atkritumu saņēmējs neapstiprina pavadzīmi, un sistēmas pārzinis nosūta attiecīgo pavadzīmi bīstamo atkritumu pārvadātājam labojumu izdarīšanai.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

25.2 Sistēmas pārzinis nodrošina, ka nosūtītājs sistēmas pārziņa uzskaites sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, izmantojot internetu, var aplūkot sava uzņēmuma atkritumu bilanci.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

26. Izmantojot uzskaites sistēmā uzkrāto un apkopoto informāciju, tiek veidoti statistiskie pārskati par kalendāra gadā uzskaitītajiem atkritumiem un veiktajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiem.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.679 redakcijā)

27. Sistēmas pārzinis nodrošina, ka uzskaites sistēmas aktīvajā datu bāzē informāciju glabā piecus gadus līdz pārnešanai uz arhīva datu bāzi. Uzskaites sistēmas arhīva datu bāzē informāciju glabā piecus gadus. Pēc minētā termiņa uzskaites sistēmas arhīva datu bāzē esošo informāciju arhīvu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai un pēc attiecīga akta sastādīšanas izdzēš no uzskaites sistēmas.

28. Sistēmas pārzinis apkopoto informāciju par kalendāra gadā veiktajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiem atbilstoši kompetencei saņem saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

29. Sistēmas pārzinis bez maksas nodrošina uzskaites sistēmā esošās vispārpieejamās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm. Ja sistēmas pārzinis ir saņēmis pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kura ir komercnoslēpums, tas pirms šādas infor­mācijas izsniegšanas vai atteikuma to sniegt noskaidro attiecīgās šo noteikumu 14.punktā minētās personas viedokli.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.679)

V. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumus Nr.319 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2005, 147.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1051
KN1051P1.JPG (30679 bytes)
Vides ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1051

KN1051P2_PAGE_1.JPG (126180 bytes)

KN1051P2_PAGE_2.JPG (8557 bytes)

Vides ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
31.07.2010