Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.79

Jūrmalā 2008.gada 4.septembrī (prot. Nr.32, 4.p.)
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu
1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā – pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta pieprasītājiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā, kas grozīta ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

2.2. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

3.3. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu bez pabalsta pieprasītāja ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

3.4. Labklājības pārvalde salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem.

3.5. Pabalsts tiek izmaksāts no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.55; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

3.6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu un politiski represētās personas statusu apliecinoši dokumenti.

3.7. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

3.8. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

3.8.1. pabalsta pieprasītājs deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā;

3.8.2. pabalsta pieprasītājs atteicies saņemt pabalstu, iesniedzot Labklājības pārvaldei iesniegumu;

3.8.3. pabalsta pieprasītājs miris.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.55 redakcijā)

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.46 redakcijā)

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošajos noteikumos paredzētās izmaksas par 2010.gada maija mēnesi tiek veiktas pēc saistošo noteikumu attiecīgo grozījumu spēkā stāšanos.

(Jūrmalas pilsētas domes 29.04.2010. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.