Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.55

Jūrmalā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.20, 40.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām":

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā - pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta pieprasītājiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.";

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. Pabalsta apmērs ir 50 lati mēnesī.";

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde.";

1.4.Izteikt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu bez pabalsta pieprasītāja ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.";

1.5. Papildināt saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi līdz mēneša 20.datumam.";

1.6. Svītrot saistošo noteikumu 3.7.apakšpunktu;

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

3.8.1. pabalsta pieprasītājs deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā;

3.8.2. pabalsta pieprasītājs atteicies saņemt pabalstu, iesniedzot Labklājības pārvaldei iesniegumu;

3.8.3. pabalsta pieprasītājs miris.".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.55 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām""

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām"" paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot Jūrmalas pašvaldības pabalsta politiski represētām personām apmēru Ls 50 un izmaksas kārtību vienu reizi mēnesī.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pašvaldības pabalsts politiski represētām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalstu saņēmējam veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. Šobrīd pašvaldības pabalsts politiski represētām personām tiek izmaksāts divas reizes gadā. Veicot grozījumus saistošajos noteikumos pašvaldības pabalsts tiks izmaksāts vienu reizi mēnesī, sniedzot lielāku atbalstu pabalsta saņēmējiem veselības uzlabošanā un dzīves kvalitātes celšanā.

Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām", 2013.gadā pašvaldības pabalsta izmaksai būs nepieciešami budžeta līdzekļi Ls 259 800 (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti latu) apmērā.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens" un pašvaldības mājaslapā.

12.02.2013