Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.124

Rīgā 2008.gada 8.jūlijā (prot. Nr.104, 1.§)

Par pašvaldības nodevu par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 11.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 14.1punktu

 

I. Lietotais termins

1. Infrastruktūra - šo noteikumu izpratnē tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi, skolas, veselības aizsardzības, kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. Vispārīgie jautājumi

2. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību (turpmāk - Nodeva) uzlikšanas kārtību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā paredzējušas realizēt jaunbūves un rekonstrukcijas attīstības priekšlikumus, kas norādīti šo saistošo noteikumu 1.pielikumā (turpmāk - Objekts).

III. Nodevas aprēķināšanas kārtība

4. Nodevas administrēšanu veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

5. Nodevu aprēķina pēc šādas formulas:

1.tabula

Nr.

p.k.

Nosaukums

Aprēķina formula

1.

Ūdensvads

M1 = N1 x K1 x K4 x R

2.

Kanalizācija

M2 = N2 x K2 x K4 x R

3.

Lietus notekūdeņu kanalizācija

M3 = N3 x K3 x K4 x R

4.

Pilsētvide

M5 = (N10 x L + N5 x S) x K4 x R

5.

Veselības aizsardzība

M6 = N6 x S x K4 x R

6.

Izglītība

M7 = N7 x S x K4 x R

7.

Sabiedriskais transports

M8 = N8 x (Kt2 x S + Kt3) x Kt1 x K4 x R

8.

Ielu segums

M9 = N9 x Kt4 x Kt1 x K4 x R

Pašvaldības nodeva

M = M1 + M2 + ... + M9

M - pašvaldības nodeva infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.

N1...N10 - normatīvais rādītājs (2.tabula).

K1...K4 - ierobežojošais koeficients (3.tabula).

Kt1... Kt4 - ierobežojošais koeficients transportam un ielu segumam (3.tabula).

R - reversais koeficients (4.tabula).

S - strādājošo skaits.

L - zemesgabala platība (ha).

2.tabula

Normatīvie radītāji pašvaldības nodevai par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

Nosaukums

Ap­zīmē­jumi

Mērvienība

Diferen­ciācija

Likme (Ls)

1

2

3

4

5

Inženier­komunikāciju

attīstībai

Ūdensvads

N1

m3/diennaktī

> 600

1200

21-600

600

0-20

200

Kanalizācija

N2

m3/ diennaktī

> 500

1800

21-550

900

0-20

300

Lietus notekūdeņu

kanalizācija

N3

Zemesgabala

platība (ha)

> 1

1500

0,51-1

1000

0,21-0,50

600

0,01-0,20

300

Transporta attīstībai

Sabied­ris­kais
trans­ports

N8

Izdevumi uz

1 iedzīvotāju gadā

20

Ielu segums

N9

Izdevumi uz

1 iedzīvotāju gadā

30

Pilsētvide

N10

N5

ha

1 strādājošais

500

20

Veselības aizsardzībai

N6

Strādājošo skaits

15

Izglītībai

N7

Strādājošo skaits

20

 

3.tabula

Ierobežojošie koeficienti pašvaldības nodevai par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

Nosaukums

Apzī­mējumi

Ierobežojošais koeficients un mērvienība

Diferenciācija

Koeficients

1

2

3

4

5

Ūdensvads

K1

Pieslēgšanās

vietas attālums no zemesgabala (m)

> 500

0,5

Kanalizācija

K2

10-500

0,8

Lietus notekūdeņu kanalizācija

K3

Transports

Kt1

Zona, kurā

atrodas

zemesgabals

1.

2

2.

1

3.

0,5

Sabiedriskais

transports

Kt2

Ar darbu saistītie pārvadājumi

1,25

Kt3

Ar kultūras un sadzīves

vajadzībām saistītie pārvadājumi

Tirdzniecība, 100 m2

4

Sabiedriskā ēdināšana, 100 vietas

5,6

Viesnīca, 100 vietas

4

Ielu segums

Kt4

Tā izmantošana,

objektu ekspluatējot

Autostāvvieta,

1 automobiļa vieta

0,1

Īslaicīgā autostāvvieta, 1 automobiļa vieta

1,4

Degvielas uzpildes

stacija, 1 uzpildes automāts

14

Tirdzniecība, 100 m2

12

Sabiedriskā

ēdināša­na, 10 vietas

1,4

Pārējie

1

Nodarbinātība

K4

Strādājošo skaits*

1-10

1

11- 50

0,75

> 50

0,5

Piezīmes: *Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek ņemts vērā dzīvokļu skaits.

Koeficienta Kt1 zonējums tiek noteikts atbilstoši 2.pielikumam.

 

4.tabula

Reversais koeficients R pašvaldības nodevai par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

Nosacījums

Koeficients

Attīstītāji, kuru darbība nav orientēta uz peļņas iegūšanu

0,1

Attīstītāji, kuru darbība orientēta uz ražošanu

0,3

Attīstītāji, kuru darbība orientēta uz pakalpojumu sniegšanu

0,6

Attīstītāji, kuru darbība orientēta uz saimnieciskās darbības apkalpošanu

0,8

Attīstītāji, kuru darbība orientēta uz tirdzniecību

0,9

Piezīme: Jaukta tipa funkciju gadījumā tiek izmantots vidējais vai dominējošais koeficients.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole

6. Nodevu pilnā apjomā samaksā pirms būvatļaujas saņemšanas attiecīgajam Objektam.

7. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas attīstības fonda kontā.

8. Šo saistošo noteikumu kārtībā iekasētos līdzekļus izlieto saskaņā ar Rīgas pilsētas attīstības fonda nolikumu pilsētas infrastruktūras (tajā skaitā inženierinfrastruktūras un visu veidu sociālās un ekonomiskās infrastruktūras) plānošanas, uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšanai.

9. No Nodevas tiek atbrīvotas fiziskās personas, ja būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai), kā arī no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansētās un no tā dotētās kapitālsabiedrības.

10. Ar nodevu netiek apliktas būvniecības ieceres, kas satur tikai ar pilsētas infrastruktūras tīkla attīstību saistītos darbus.

11. Objekta pasūtītāju, kurš par saviem līdzekļiem izbūvējis un/vai rekonstruējis Rīgas pilsētas infrastruktūru, ja darbība tikusi saskaņota ar atbildīgo Rīgas domes nozares departamentu vai iestādi, atbrīvo no Nodevas atbilstoši ieguldījuma Rīgas pilsētas infrastruktūrā apjomam. Ja Objekta pasūtītāja ieguldījumi Rīgas pilsētas infrastruktūrā pārsniedz Nodevas apjomu, Nodeva nav jāmaksā.

V. Pārejas noteikumi

12. Par uzsāktiem Objektiem, par kuriem nav samaksāta Nodeva līdz šo sais­tošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Nodevu maksā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā.

Noslēguma jautājumi

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 07.03.1995. noteikumi Nr.14 "Vienreizējās maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai aprēķināšanas noteikumi".

14. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un informācija par tiem - laikrakstā "5 min". Sais­tošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 11.jūlijā


 

 

1.pielikums

Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.124

 Objekti, par kuriem jāmaksā Nodeva

CC klasifikatora kods

Objekta nosaukums

Piezīmes

11102

Viendzīvokļa mājas

Dvīņu mājas

11103

Viendzīvokļa mājas

Rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts, atsevišķa ieeja

1121

Divdzīvokļu mājas

Visi

1122

Triju un vairāk dzīvokļu mājas

Visi

1211

Viesnīcu ēkas

Visi

1212

Citas īslaicīgas apmešanās vietas

Visi

1220

Biroju ēkas

Visi

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

Visi

1242

Garāžu ēkas

Visi

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

Visi

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi, noliktavas

Visi

1261

Pašizklaides pasākumu ēkas

Visi

12621

Muzeji un bibliotēkas

Muzeji

12622

Muzeji un bibliotēkas

Mākslas galerijas

12641

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

Izņemot universitāšu slimnīcas, soda izciešanas iestāžu vai armijas hospitāļus, asins pārliešanas un donoru centrus, veco ļaužu un invalīdu pastāvīgās vai īslaicīgās izmitināšanas un medicīniskās aprūpes un kopšanas ēkas

12642

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas

Visi

1265

Sporta ēkas

Visi

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

Visi

1272

Kulta ēkas

Izņemot kapsētas un ar tām saistītās būves

1274

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas

Izņemot soda izciešanas iestādes, cietumus un apcietinājuma centrus, bruņoto spēku, policijas vai ugunsdzēsības dienestu kazarmas

21511

Ostas un kuģojamie kanāli

Tikai doki, piestātnes un kuģu būvētavas

2301

Iežguves būves

Visi

2302

Elektrostaciju būves

Izņemot HES, TES un iekārtas elektrības ražošanai

2303

Ķīmiskās rūpniecības būves

Visi

2304

Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības būves

Visi

2411

Sporta laukumi

Visi

2412

Citas sporta un atpūtas būves

Izņemot publiskos dārzus un parkus, zooloģiskos un botāniskos dārzus

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks


 

2.pielikums

Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.124

Rīgas zonējums koeficienta Kt1 piemērošanai

Koeficients Kt1

1.zona - 2

2.zona - 1

3.zona - 0,5

 

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala-Krišjāņa Valdemāra iela-Basteja bulvāris-Aspazijas bulvāris-13.janvāra iela.

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai-Eksporta iela-Hanzas iela-Krišjāņa Valdemāra iela-Alojas iela-Tallinas iela-Aleksandra Čaka iela-Matīsa iela-Avotu iela-Lāčplēša iela-dzelzceļš-Gogoļa iela-Turgeņeva iela-Daugavas krastmala-13.janvāra iela-Aspazijas bulvāris-Basteja bulvāris-Krišjāņa Valdemāra iela.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela-Spilves iela)-Eksportosta-dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai-Mazā Matīsa iela-dzelzceļa stacija "Vagonu parks"-dzelzceļš-Slāvu iela-Dienvidu tilta trase- Daugavas krasts-Bieķengrāvis-Mūkusalas ielas gals-Bauskas iela-Kārļa Ulmaņa gatve-Lielirbes iela-Kalnciema iela.

1.zonas koeficients tiek piemērots objektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām ielām:

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Skanstes iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Slāvu iela

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

 

2.zona

Teika

Brīvības gatve-Šmerļa iela-Stāmerienas iela-Stūrīša iela-Dzērbenes iela-Lielvārdes iela-Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 1.zonas ielu sarakstā, piemērojams 1.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts-Aplokciema ielas abas puses-Viestura prospekts-Lēdurgas iela- Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 1.zonas ielu sarakstā, piemērojams 1.zonas koeficients.

2.zonas koeficients tiek piemērots objektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām maģistrālajām ielām:

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alises iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela

Vecāķu prospekts

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, piemērojams 1.zonas koeficients.

 

3.zona

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 1. vai 2.zonas ielu sarakstā, piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

02.08.2008