Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.12.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 40.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām attīstības stratēģijām, lai īstenotu:

1.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumu “Vietējās attīstības stratēģijas” (turpmāk – Lauku attīstības programmas pasākums);

1.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumu “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” (turpmāk – Rīcības programmas pasākums).

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375)

2. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375.)

3. Vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorija:

3.1. Lauku attīstības programmas pasākumam – visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000;

3.2. Rīcības programmas pasākumam – Aizputes novada, Alojas novada, Alsungas novada, Amatas novada, Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Beverīnas novada (izņemot Trikātas pagastu), Burtnieku novada (izņemot Ēveles pagastu), Carnikavas novada, Cēsu novada, Daugavpils novada, Dundagas novada, Durbes novada, Engures novada, Garkalnes novada, Grobiņas novada, Ikšķiles novada, Inčukalna novada, Ilūkstes novada, Jaunpiebalgas novada, Jaunpils novada, Kandavas novada, Krimuldas novada, Kuldīgas novada, Ķeguma novada, Ķekavas novada, Lielvārdes novada, Līgatnes novada, Limbažu novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Mazsalacas novada, Naukšēnu novada, Nīcas novada, Ogres novada, Olaines novada, Pārgaujas novada, Pāvilostas novada, Priekules novada, Priekuļu novada, Raunas novada, Rēzeknes novada, Rojas novada, Ropažu novada, Rucavas novada, Rūjienas novada, Salacgrīvas novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Skrundas novada, Stopiņu novada, Talsu novada, Tukuma novada, Vaiņodes novada, Valmieras novada, Vecpiebalgas novada, Ventspils novada un Viļānu novada administratīvā teritorija, izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000;

3.3. Rīcības programmas pasākuma aktivitātei ''Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" – šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto novadu teritoriālo vienību (izņemot novada pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000) daļas, kur komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas darbojas zivsaimniecības nozarē (zvejniecībā, akvakultūrā, zivju apstrādē vai pārstrādē), ir reģistrējis juridisko adresi vai ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai kur ir deklarēta komersanta darbinieku dzīvesvieta.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1510 redakcijā)

3.1 Šo noteikumu 35.punktā noteikto papildu atbalstu piešķir Rīcības programmas pasākuma aktivitātes "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" projektu īstenošanai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajā teritorijā:

3.1 1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijā no jūras krasta līdz novilktai līnijai, kas sakrīt ar Latvijas administratīvo teritoriju jūras robežu projekciju 15,5 kilometru attālumā iekšzemē (izņemot republikas pilsētas) (turpmāk – piekrastes teritorija). Lauku atbalsta dienests piekrastes teritoriju nosaka ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, izmantojot Valsts zemes dienesta administratīvo teritoriju robežu datus pēc stāvokļa 2011.gada 16.jūnijā. Piekrastes teritorijā ietilpst viss nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts, ja to šķērso novilktā līnija. Piekrastes teritorijas karte ir pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē;

3.1 2. pārējā šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās teritorijas daļā –, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.611 redakcijā)

4. Vietējās attīstības stratēģijas īsteno līdz 2015.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.20)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Vietējo attīstības stratēģiju īsteno biedrība vai nodibinājums (turpmāk – vietējā rīcības grupa), kas atbilst šādām prasībām:

5.1. tā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;

5.2. tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

5.3. tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5.4. pārvaldes institūcijā, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (turpmāk – lēmējinstitūcija), valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju nav vairāk kā 50 % un vismaz 50 % ir privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri). Tās tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos vai citos vietējās rīcības grupas pieņemtajos dokumentos;

5.5. tai ir izraudzīts administratīvais un finanšu vadītājs;

5.6. tās darbības teritorijā:

5.6.1. iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 65000;

5.6.2. iedzīvotāju īpatsvars pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 15000, nepārsniedz 49 % no tās darbības teritorijas iedzīvotāju skaita;

5.6.3. nav pilsētu, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 15000;

5.7. tās darbības teritorija ir kompakta un tajā cita rīcības grupa nevar pretendēt uz atbalstu Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma ietvaros;

5.8. tai ir izveidota projektu vērtēšanas komisija.

6. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Lauku attīstības programmas pasākuma ietvaros, tā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām atbilst arī šādām prasībām:

6.1. tās lēmējinstitūcijā esošās privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri) pārstāv lauksaimnieku (fiziska persona, kura darbojas jebkurā no lauksaimniecības jomām, vai juridiska persona, kas veic darbību lauk­saimniecībā vai pārstāv lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu (sieviete, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kas pārstāv lauku sieviešu intereses) un jauniešu (fiziska persona vecumā līdz 25 gadiem vai juridiska persona, kas pārstāv jauniešu intereses) intereses;

6.2. tās darbības teritorija atbilst šo noteikumu 3.1.apakšpunktā no­teiktajām prasībām.

7. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākumā, tā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām atbilst arī šādām prasībām:

7.1. vismaz viena trešā daļa no tās lēmējinstitūcijā pārstāvētajām privātpersonām – ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem – ir biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kas aizstāv tikai zivsaimniecības nozares intereses, kā arī fiziskās vai juridiskās personas, kas veic saimniecisko darbību zivsaimniecības jomā vai ir nodarbinātas zivsaimniecībā, izņemot amatier­zveju;

7.2. tās darbības teritorija atbilst šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā)

8. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu gan Lauku attīstības programmas, gan Rīcības programmas pasākuma ietvaros, tā papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām atbilst arī šādām prasībām:

8.1. tās lēmējinstitūcijā Lauku attīstības programmas pasākuma ietvaros piedalās šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās personas, bet Rīcības programmas pasākuma ietvaros – šo noteikumu 7.1.apakš­punktā minētās personas;

8.2. gan Lauku attīstības programmas pasākuma, gan Rīcības programmas pasākuma ietvaros ir izveidota projektu vērtēšanas komisija;

8.3. gan Lauku attīstības programmas pasākuma, gan Rīcības programmas pasākuma ietvaros ir izraudzīts administratīvais un finanšu vadītājs;

8.4. gan Lauku attīstības programmas pasākuma, gan Rīcības programmas pasākuma ietvaros ir nošķirta grāmatvedība.

9. Vietējā attīstības stratēģija atbilst šādām prasībām:

9.1. tā tiek īstenota vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;

9.2. tās izstrādē iesaistīti vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotāji;

9.3. tā ir saskaņota ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo plānošanas reģionu;

9.4. tā paredz nodrošināt vienādas iespējas un iesaistīt jauniešus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā;

9.5. tā veicina nodarbinātību un ienākumu iespēju palielināšanos;

9.6. tā atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

9.6.1. Lauku attīstības programmā – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā;

9.6.2. Rīcības programmā – normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai;

9.7. tās rīcības plāns ir izstrādāts laikposmam no 2009. līdz 2013.gadam;

9.8. tās rīcības plānā nav iekļautas darbības, kurām atbalsts tiek piešķirts vai tiek pieprasīts no citiem Eiropas Savienības fondiem. Rīcības programmas pasākuma aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” nodrošina, lai šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto teritoriju daļās nepiešķir vai nepieprasa atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375)

10. Ja vietējā rīcības grupa pretendē uz atbalstu Rīcības programmas pasākuma ietvaros, tā papildus šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām vietējā attīstības stratēģijā pamato zivsaimniecības nozīmību teritorijā.

III. Pieteikšanās kārtība

11. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludina vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu (turpmāk – stratēģijas iesniegums) pieņemšanu Lauku attīstības programmas pasākumā un Rīcības programmas pasākumā, norādot datumu un publiskā finansējuma apmēru, un ievieto attiecīgo informāciju dienesta tīmekļa vietnē.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510; MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.277)

12. Stratēģijas iesniegumu pieņemšanas termiņš ir viens mēnesis pēc oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātā datuma.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.277)

13. Ja pēc stratēģijas iesniegumu izvērtēšanas Lauku attīstības programmas pasākumā izsludinātais publiskais finansējums nav pilnībā apgūts, dienests var izsludināt atkārtotu vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu pieņemšanu par atlikušo finansējuma daļu šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajā kārtībā.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā)

14. Vietējā rīcības grupa var saņemt atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai vienu reizi Lauku attīstības programmas pasākuma un vienu reizi Rīcības programmas pasākuma ietvaros.

15. Lai pieteiktos uz atbalstu, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā stratēģijas iesniegumu (Lauku attīstības programmas pasākuma ietvaros un Rīcības programmas pasākuma ietvaros atsevišķi) (1.pielikums). Stratēģijas iesniegumam pievieno:

15.1. stratēģijas iesnieguma elektronisko eksemplāru (izņemot gadījumu, ja stratēģijas iesniegums iesniegts elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

15.2. vietējās rīcības grupas reģistrācijas apliecības kopiju;

15.3. vietējās rīcības grupas statūtu kopiju;

15.4. to dokumentu kopijas, kuros noteiktas lēmējinstitūcijas un projektu vērtēšanas komisijas funkcijas, pienākumi un atbildība, ja tas nav atrunāts statūtos;

15.5. vietējās rīcības grupas lēmuma kopiju, kurā norādīts izraudzītais administratīvais vadītājs;

15.6. vietējās rīcības grupas lēmuma kopiju, kurā norādīts izraudzītais finanšu vadītājs;

15.7. vietējās rīcības grupas darbības teritorijas karti;

15.8. attiecīgās pašvaldības izziņas kopiju par administratīvās teritorijas iekļaušanu vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 30 dienas pirms stratēģijas iesnieguma iesniegšanas dienestā;

15.9. Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā vietējās rīcības grupas gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto gadu saskaņā ar Gada pārskatu likumu (ja vietējās rīcības grupas darbojas ilgāk par gadu);

15.10. vietējās rīcības grupas lēmuma kopiju par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu;

15.11. vietējo attīstības stratēģiju, kas izstrādāta atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas struktūrai (2.pielikums);

15.12. vietējās attīstības stratēģijas elektronisko eksemplāru (izņemot gadījumu, ja vietējās attīstības stratēģija iesniegta elektroniski atbilstoši normatī­vajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

15.13. vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošā plānošanas reģiona atzinumu par to, ka vietējās attīstības stratēģija ir saskaņota ar attiecīgā reģiona plānošanas dokumentiem;

15.14. vietējās rīcības grupas biedru sarakstu (Rīcības programmas pasākuma ietvaros);

15.15. dokumenta (ja tāds ir) kopiju, kas apliecina publicitātes pasākuma norisi, lai informētu par vietējo attīstības stratēģiju (Rīcības programmas pasākuma ietvaros);

15.16. topogrāfiskās kartes kopiju A3 formātā, ja vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns ietver Rīcības programmas pasākuma aktivitāti "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība". Topogrāfiskajā kartē norādītas šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto teritoriju daļas, kur tiks īstenota Rīcības programmas pasākuma aktivitāte "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība", kā arī aprakstu ar pamatojumu konkrētajām teritorijas daļām.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510)

16. Vietējā rīcības grupa stratēģijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski. Ja stratēģijas iesniegumu iesniedz elektroniski, to un tam pievienotos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Vietējās attīstības stratēģijas vērtēšana un lēmuma pieņemšana

17. Dienests izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām un administratīvajiem kritērijiem, bet Rīcības programmas pasākuma ietvaros arī vietējās attīstības stratēģijas kvalitātes kritērijiem.

18. Administratīvie kritēriji ir šādi:

18.1. stratēģijas iesniegums un tam pievienojamie dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 12.punktā noteiktajā termiņā;

18.2. stratēģijas iesniegums ir cauršūts (caurauklots), un lapas ir sanumurētas;

18.3. vietējā attīstības stratēģija ir cauršūta (caurauklota), un lapas ir sanumurētas;

18.4. stratēģijas iesniegumam un vietējai attīstības stratēģijai atsevišķi ir pievienoti nepieciešamie dokumenti;

18.5. stratēģijas iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā;

18.6. stratēģijas iesniegums ir pilnībā aizpildīts un atbilst šo noteikumu 1.pielikumam;

18.7. vietējā attīstības stratēģija ir sagatavota atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

18.8. stratēģijas iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības;

18.9. stratēģijas iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu.

19. Rīcības programmas pasākuma ietvaros vietējās attīstības stratēģijas kvalitātes kritēriji ir šādi:

19.1. vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitā pēdējo divu gadu laikā rīkoti vietējās rīcības grupas publicitātes pasākumi (piemēram, aptauja, publikācija plašsaziņas līdzekļos vai informatīvs seminārs):

19.1.1. trīs publicitātes pasākumi vai vairāk (5 punkti);

19.1.2. divi publicitātes pasākumi (3 punkti);

19.1.3. viens publicitātes pasākums (1 punkts);

19.1.4. publicitātes pasākumu nav bijis (0 punktu);

19.2. biedru skaits vietējā rīcības grupā:

19.2.1. vairāk nekā 50 biedri (5 punkti);

19.2.2. no 31 līdz 50 biedriem (3 punkti);

19.2.3. no 11 līdz 30 biedriem (1 punkts);

19.2.4. 10 biedru un mazāk (0 punktu).

20. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama, lai izvērtētu atbilstību šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām, administra­tīvajiem kritērijiem vai Rīcības programmas pasākuma ietvaros vietējās attīstības stratēģijas kvalitātes kritērijiem, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz 10 darb­dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

21. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vietējai rīcības grupai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, ja nav ievērota kaut viena no šādām prasībām:

21.1. pieprasītā papildu informācija nav iesniegta šo noteikumu 20.punktā noteiktajā termiņā;

21.2. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 18.punktā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;

21.3. Rīcības programmas pasākuma ietvaros vietējās attīstības stratēģija šo noteikumu 19.punktā noteikto kvalitātes kritēriju vērtēšanā nav ieguvusi vismaz trīs punktus.

22. Vietējā rīcības grupa dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

V. Atbalsta apmērs vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai

23. Atbalsta apmēru vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai dienests aprēķina no izsludinātā publiskā finansējuma atsevišķi Lauku attīstības pro­grammas pasākumam un Rīcības programmas pasākumam, nosakot maksimālo vērtību euro uz vienu iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu šo noteikumu 3.punktā minētajās teritorijās nosaka pēc stāvokļa 2008.gada 1.janvārī, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes statistikas informāciju.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1086)

24. Atbalsta apmēru (euro) vienas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai aprēķina, reizinot vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu ar maksimālo vērtību euro uz vienu iedzīvotāju.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1086)

25. Ja pēc vietējās attīstības stratēģiju iesniegumu izvērtēšanas, kā arī ievērojot šo noteikumu 13.punktu, Lauku attīstības programmas pasākumam izsludinātais publiskais finansējums nav apgūts pilnā apmērā, dienests pārdala neapgūto atbalsta summu (turpmāk – papildu finansējums) starp visām vietējām rīcības grupām, kas ir saņēmušas atbalstu Lauku attīstības programmas pasākumā, pamatojoties uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību ar zemāko teritorijas attīstības indeksa vērtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritoriju attīstības indeksu, šādā kārtībā:

25.1. dienests vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajai pašvaldības zemākajai teritorijas attīstības indeksa vērtībai piešķir punktus no 1 līdz 11 atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

25.2. vietējo rīcības grupu iegūtos punktus saskaita, iegūstot kopsummu. Katras atsevišķas vietējās rīcības grupas iegūtos punktus dala ar kopsummu un aprēķina papildu finansējuma koeficientu katrai vietējai rīcības grupai;

25.3. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai papildu finansējumu aprēķina, reizinot papildu finansējumu ar vietējās rīcības grupas papildu finansējuma koeficientu.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā)

25.1 Lauku attīstības programmas pasākumam papildus piešķirto publisko finansējumu dienests pārdala tām vietējās rīcības grupām, kurām dienests ir izmaksājis vismaz 60 procentu no stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma pēc stāvokļa 2013. gada 22. novembrī. Vietējai rīcības grupai papildu finansējumu aprēķina, reizinot apguves koeficientu (vietējās rīcības grupas apgūtais publiskais finansējums pret pasākuma kopējo apgūto publisko finansējumu) ar kopējo pasākumam piešķirto publisko papildu finansējumu.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.735 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.20)

26. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375.)

27. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375.)

28. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375.)

VI. Vietējās attīstības stratēģijasīstenošanas nosacījumi

29. Pēc dienesta lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu, vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā ietverto rīcību pa gadiem un projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1510 redakcijā)

30. Lai īstenotu vietējo attīstības stratēģiju, vietējā rīcības grupa:

30.1. organizē atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtas, ievērojot šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasības;

30.2. izvērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, ievērojot šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasības;

30.3. nodrošina, ka lēmumu par atklātu projektu iesniegumu konkursu kārtā iesniegto projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai pieņem lēmējinstitūcija balsojot un lēmuma pieņemšanas laikā vismaz 50 procentu balsu ir privātpersonām (sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem);

30.4. veic projektu īstenošanas saturisko uzraudzību;

30.5. katru mēnesi (līdz mēneša beigām) dienestā iesniedz (papīra formā personīgi vai pa pastu) iepriekšējā mēnesī no atbalsta saņēmējiem saņemtos pārskatus par projekta īstenošanas rezultātiem un pārskatus par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem, ievērojot šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasības;

30.6. nodrošina publicitāti un sniedz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.611 redakcijā)

31. Par grozījumiem vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna ailē "Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)", ailē "Maksimālā atbalsta intensitāte (%)" vai ailē "Īstenošanas kārtas (to skaits un termiņi)" vietējā rīcības grupa rakstiski informē dienestu. Ja 10 darbdienu laikā pēc grozījumu iesniegšanas dienestā iebildumi nav saņemti, vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna grozījumus uzskata par saskaņotiem. Grozījumus vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā vietējā rīcības grupa var izdarīt tikai pirms kārtējās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas izsludināšanas, izņemot šo noteikumu 31.1 punktā minēto gadījumu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1510 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1086)

31.1 Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kādā no vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā ietvertajām rīcībām projektu iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, vietējā rīcības grupa izdara grozījumus rīcības plānā šo noteikumu 31.punktā minētajā kārtībā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30.3.apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas dienestā un atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā rīcībai noteikto atbalsta apmēru, vai pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1510 redakcijā)

31.2 Ja ir izsludināta pēdējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta un kādā no vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā ietvertajām rīcībām projektu iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs, vietējā rīcības grupa izdara grozījumus rīcības plānā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas dienestā un atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktais atbalsta apmērs, nepārsniedzot pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" vai Rīcības programmas pasākumā pieejamo finansējumu.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.277 redakcijā)

32. Vietējai rīcības grupai pēc saskaņošanas ar atbilstošo plānošanas reģionu ir tiesības aktualizēt un papildināt vietējo attīstības stratēģiju, iesniedzot dienestā iesniegumu, kurā pamato grozījumu nepieciešamību, aktualizēto vietējo attīstības stratēģiju un šo noteikumu 15.10. un 15.13.apakšpunktā minētos dokumentus. Dienests mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un rakstiski informē vietējo rīcības grupu par izmaiņu apstiprināšanu vietējā attīstības stratēģijā vai nepieciešamību precizēt vietējo attīstības stratēģiju, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.611)

33. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510)

34. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510)

35. Pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu. Lai piešķirtu papildu atbalstu, dienests:

35.1. izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegumu pieņemšanu, norādot datumu un pieejamo publisko finansējumu. Iesniegumu pieņemšanas termiņš ir divas nedēļas pēc oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātā datuma;

35.2. pieņem vietējo rīcības grupu iesniegumus papildu finansējuma saņemšanai (5.pielikums);

35.3. vietējām rīcības grupām, kuras iesniegušas šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, aprēķina papildu atbalsta apmēru, kas piešķirams katrai vietējai rīcības grupai, 30 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot proporcionāli iedzīvotāju skaitam vietējo rīcības grupu darbības teritorijā, pamatojoties uz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu (neskaitot iedzīvotājus pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000), un 70 procentu izsludinātā publiskā finansējuma apmēra sadalot papildus vietējām rīcības grupām, kuru teritorija robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, proporcionāli vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošās administratīvās teritorijas jūras krasta robežas kilometru skaitam;

35.4. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētā iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām paziņo vietējai rīcības grupai lēmumu par papildu atbalsta piešķiršanu un tā apmēru.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.611 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.277)

36. Vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 35.4.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 32.punktam dienestā iesniedz precizēto vietējo attīstības stratēģiju saistībā ar papildu atbalstu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.611 redakcijā)

37. Pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzsākšanas vietējā rīcības grupa, kurai piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Lauku attīstības programmas pasākumā, var saņemt papildu atbalstu. Papildu atbalsta apmēru vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai dienests aprēķina šo noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā. Vietējā rīcības grupa atbilstoši šo noteikumu 32.punktam iesniedz dienestā precizēto vietējo attīstības stratēģiju saistībā ar papildu atbalstu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.611 redakcijā)

38. Lai atteiktos no tās atbalsta daļas, kura piešķirta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas vai Lauku attīstības programmas pasākumā, bet uz kuru neattiecas saistības, ko uzņēmusies vietējā rīcības grupa, tā iesniedz dienestā iesniegumu un vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas lēmumu, norādot atbalsta apmēru, no kura vietējā rīcības grupa atsakās, un lēmuma pamatojumu. Piešķirto atbalstu vietējā rīcības grupa ir tiesīga samazināt, ja ir izpildīti normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, minētie nosacījumi.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.721 redakcijā)

39. Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, no kura ir atteikušās citas vietējās rīcības grupas saskaņā ar šo noteikumu 38. punktu, vietējā rīcības grupa, kurai piešķirtais publiskais finansējums nav pietiekams, lai pēdējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā apstiprinātu projektus, kas atbilst šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2. apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem, dienestā iesniedz iesniegumu un tās lēmējinstitūcijas lēmumu papildu finansējuma saņemšanai.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.721 redakcijā)

40. Nedēļas laikā pēc šo noteikumu 38. vai 39. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests vietējai rīcības grupai paziņo lēmumu par atbalsta samazinājumu vai palielinājumu un tā apmēru. Papildu atbalsta piešķiršanā dienests ņem vērā saistībā ar vietējās rīcības grupas vietējo attīstības stratēģiju īstenoto projektu publiskā finansējuma īpatsvaru, papildu atbalstu vispirms piešķirot vietējām rīcības grupām ar lielāku publiskā finansējuma apguves īpatsvaru. Ja publiskā finansējuma apguves īpatsvars ir vienāds, papildu atbalstu vietējām rīcības grupām sadala vienādās daļās.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.721 redakcijā)

41. Vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 40. punktā minētā lēmuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 32. punktam dienestā iesniedz precizēto vietējo attīstības stratēģiju.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.721 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

(Pielikums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1510)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515
Vietējās attīstības stratēģijas struktūra

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.375; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1086)

1. Stratēģiskais plāns

1.1. vietējās rīcības grupas darbības raksturojums:

1.1.1. darbības mērķis;

1.1.2. uzdevumi;

1.1.3. darbības teritorija;

1.1.4. pārvaldes struktūra, t.sk. partnerības principa nodrošināšana (iesaistītās valsts vai pašvaldības iestādes un privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri);

1.1.5. aktivitāšu apraksts, t.sk. pieredze LEADER pieejas īstenošanā;

1.1.6. vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitas apraksts, vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana stratēģijas izstrādē (izmantotās metodes, izstrādes gaitas novērtējums);

1.1.7. vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošajām organizācijām (piemēram, publicitātes un informēšanas pasākumi, informācijas aprite starp vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošām organizācijām, kas iesaistīsies vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā);

1.2. vietējās rīcības grupas teritorijas situācijas analīze, nosakot teritorijas attīstības galvenās problēmas (vajadzības), sekas un iespējamos stratēģiskos risinājumus:

1.2.1. teritorijas vispārīgs raksturojums;

1.2.2. demogrāfiskā situācija un apdzīvojuma struktūra;

1.2.3. ekonomiskā situācija (ar vietējo attīstības stratēģiju saistīto nozaru/jomu raksturojums, nodarbinātības rādītāju analīze, inovatīvi risinājumi nodarbinātības veicināšanā un ienākumu iespēju palielināšanā);

1.2.4. sociālā situācija:

1.2.4.1. ar vietējo attīstības stratēģiju saistīto publisko pakalpojumu sektora raksturojums (izglītība, veselības aprūpe, sports, kultūra);

1.2.4.2. nevalstiskās organizācijas un to darbība;

1.3. vietējās attīstības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums;

1.4. vietējās rīcības grupas līdzdalība teritorijas attīstībā:

1.4.1. vietējās attīstības stratēģijas nepieciešamības apraksts (nepieciešamības pamatojums, ieguldījums teritorijas attīstībā, ja stratēģija tiks īstenota);

1.4.2. vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vīzija;

1.4.3. vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības galvenās prioritātes (pamatotas ar stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējumu) un rīcība un tās raksturojums (pamatojums, mērķis, piedāvātie risinājumi).

2. Rīcības plāns

2.1. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns 2009.–2013.gadam Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā “Vietējās attīstības stratēģijas”

Nr. p.k.

Rīcība

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu)

Atbalsta apmērs (euro)*

Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākums **

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (to skaits un termiņi)

Piezīmes.

1. * Aizpilda pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

2. ** Norāda konkrēto Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass pasākumu un tā aktivitāti. Ja aktivitāte ir saistīta ar citas ass pasākumu, norāda arī attiecīgās ass un pasākuma nosaukumu.

 

2.2. Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns 2007.–2013.gadam Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.–2013.gadam

Nr. p.k.

Rīcība

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu)

Atbalsta apmērs (euro)*

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (to skaits un termiņi)

Piezīme.

 * Aizpilda pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

3. To rīcību nošķiršanas apraksts, kurām atbalsts pieejams citu Eiropas Savienības fondu ietvaros (attiecas, ja atbalsts tiek piešķirts vai tiek pieprasīts gan Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, gan Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, gan citu Eiropas Savienības fondu ietvaros).

4. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas procedūras

4.1. Projektu konkursa izsludināšana un vērtēšana:

4.1.1. projektu konkursa izsludināšanas kārtība;

4.1.2. projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību;

4.1.3. projektu vērtēšanas kārtība vietējā rīcības grupā, t.sk. interešu konflikta novēršana;

4.1.4. atzinuma veidlapa par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai;

4.2. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana:

4.2.1. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības procedūra, t.sk. kvantitatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai;

4.2.2. vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas novērtēšanas procedūra, t.sk. rezultatīvie rādītāji katrai rīcības plānā iekļautajai rīcībai.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515
Punktu sadalījums teritorijas attīstības indeksa vērtībām

Nr.p.k.

Teritorijas attīstības indeksa vērtības

Punkti

1.

Vairāk par 3

1

2.

No 2 līdz 3

2

3.

No 1 līdz 1,99

3

4.

No 0,5 līdz 0,99

4

5.

No 0,25 līdz 0,49

5

6.

No 0 līdz 0,24

6

7.

No –0,25 līdz –0,01

7

8.

No –0,5 līdz –0,24

8

9.

No –1 līdz –0,49

9

10.

No –2 līdz –0,99

10

11.

Mazāk par –2

11

Zemkopības ministrs M.Roze
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

(Pielikums svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.611)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515
Punktu sadalījums apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsummas un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma kopsummas procentuālajam īpatsvaram Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”

(Pielikums svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.611)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.515

(Pielikums MK 28.04.2009. noteikumu Nr.375 redakcijā)

02.12.2014