Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Daugavpilī 2007.gada 13.decembrī (prot. Nr.23, 77.§)

Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils pašvaldībā

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.p.1.d.7.p., 43.p.3.d., Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.p.3.d., Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.p.2.d., 29.p.

 

1. Vispārīgie noteikumi

Noteikumi nosaka Daugavpils pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu - sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu (turpmāk tekstā - Pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Pakalpojumus Daugavpils pašvaldībā, Pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt pārsūdzēšanas kārtību.

1.1. Daugavpils pašvaldība piešķir Pakalpojumu personām, kuras uz tiesiska pamata deklarējušas savu pamatdzīvesvietu un dzīvo Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā:

1.1.1. bērniem;

1.1.2. personām bez noteiktas dzīvesvietas.

1.2. Pakalpojumu persona pieprasa pašvaldības iestādē "Daugavpils sociālo lietu pārvalde" (turpmāk tekstā - DSLP).

2. Sociālo pakalpojumu veidi

2.1. Daugavpils pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

2.1.1. aprūpe mājās;

2.1.2. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām;

2.1.3. sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs;

2.1.4. dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem;

2.1.5. grupu (māja) dzīvoklis;

2.1.6. ģimenes atbalsta centrs/patversme;

2.1.7. nakts patversme;

2.1.8. sociālā patversme;

2.1.9. specializētā autotransporta pakalpojumi;

2.1.10. jurista pakalpojumi;

2.1.11. sociālā darba pakalpojumi;

2.1.12. psihologa pakalpojumi;

2.1.13. sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

2.1.14. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem;

2.1.15. higiēnas pakalpojumi;

2.1.16. pavadoņa pakalpojumi.

2.2. Daugavpils pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personu statusu atbilstību valsts finansētu sociālo pakalpojumu saņemšanai.

3. Aprūpe mājās

3.1. Aprūpi mājās bez maksas ir tiesīgas saņemt:

3.1.1. vientuļas (personas, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku) pensijas vecuma personas un vientuļas (personas, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku) personas ar invaliditāti, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai personīgo aprūpi;

3.1.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai personīgo aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošas personas veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un kurām ir trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

3.2. Aprūpi mājās saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras funkcionālu traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai personīgo aprūpi:

3.2.1. ja ar šo personu kopā dzīvo darbspējīgas personas;

3.2.2. ja persona izīrē savu dzīvojamo platību trešajām personām un gūst ienākumus;

3.2.3. kurām ir noslēgti Uztura līgumi;

3.2.4. kuras likumā noteiktajā kārtībā noformējušas sava privātīpašuma atsavināšanu (testaments, dāvinājums, pirkuma - pārdošanas līgums un tml.) trešajai personai, saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā.

3.3. Aprūpi mājās nepiešķir personām:

3.3.1. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

3.3.2. kuras slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

3.3.3. kurām nepieciešama diennakts aprūpe.

3.4. Aprūpi mājās pārtrauc, ja persona:

3.4.1. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

3.4.2. tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3.4.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

3.4.4. nepilda līguma saistības;

3.4.5. ir atguvusi pašaprūpes spējas un aprūpe mājās nav nepieciešama;

3.4.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi Uztura līgumu;

3.4.7. atsavina vai izīrē savu dzīvojamo telpu trešajām personām.

4. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām

4.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk tekstā - Institūcija) nodrošina mājokli, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras funkcionāla stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu.

4.1.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

4.1.1.2. pensijas vecuma personas, kurām nav smagu garīga rakstura traucējumu;

4.1.1.3. invalīdi ar fiziska rakstura traucējumiem.

4.1.2. Pakalpojuma sniegšanu Institūcijā personai var pārtraukt:

4.1.2.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un Institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;

4.1.2.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Institūcijā sniegtie Pakalpojumi un tos var nomainīt ar Pakalpojumiem dzīvesvietā;

4.1.2.3. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.

4.2. Īslaicīga sociālā aprūpe (turpmāk tekstā - Sociālās gultas) nodrošina diennakts sociālo un veselības aprūpi personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ sevi pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām.

4.2.1. Sociālo gultu Pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

4.2.1.1. pensijas vecuma personas un invalīdi ar fiziskiem traucējumiem;

4.2.1.2. trūcīgās personās;

4.2.1.3. personas bez noteiktas dzīvesvietas;

4.2.1.4. personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.

4.2.2. Sociālo gultu Pakalpojumus nepiešķir personām, ja tās slimo ar:

4.2.2.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

4.2.2.2. akūtām infekcijas slimībām;

4.2.2.3. seksuāli transmisīvām slimībām.

4.2.3. Uzturēšanās laiks Sociālajās gultās ir līdz vienam mēnesim un to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, pamatojoties uz DSLP direktora lēmumu, kas tiek pieņemts pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas.

4.2.4. DSLP ar Institūciju slēdz līgumu par klienta uzturēšanos Sociālās gultās.

4.2.5. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs

5.1. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs - institūcija, kas dienas laikā nodrošina:

5.1.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

5.1.2. sociālo prasmju attīstību;

5.1.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

5.2. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

5.2.1. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu;

5.2.2. ģimenes ar bērniem;

5.2.3. bērni;

5.2.4. pilngadīgas personas;

5.2.5. invalīdi.

5.3. Pakalpojumu pārtrauc šādos gadījumos:

5.3.1. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;

5.3.2. persona neievēro iekšējās kārtības noteikumus;

5.3.3. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību;

5.3.4. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.

5.4. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

6. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

6.1. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina:

6.1.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

6.1.2. sociālo prasmju attīstību;

6.1.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

6.1.4. ēdināšanu.

6.2. Dienas aprūpes centrā uzņem personas:

6.2.1. kurām noteikta invaliditāte;

6.2.2. kuras sasniegušas 18 gadu vecumu;

6.2.3. kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus;

6.2.4. kuras nav nodarbinātas.

6.3. Pakalpojuma sniegšanu dienas aprūpes centrā var pārtraukt, ja persona:

6.3.1. nepilda līguma saistības;

6.3.2. apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;

6.3.3. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Dienas aprūpes centru ilgāk par divām nedēļām;

6.3.4. uzsākusi mācības speciālajā izglītības iestādē, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrā;

6.3.5. uzsākusi strādāt algotu darbu;

6.3.6. apguvusi rehabilitācijas plānā noteikto kursu;

6.3.7. rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.

6.4. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

7. Grupu dzīvoklis

7.1. Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās Institūcijā.

7.2. Grupu dzīvoklī uzņem:

7.2.1. personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuras saņēmušas īslaicīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Pusceļa mājā;

7.2.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās Institūcijā.

7.3. Pakalpojumu grupu dzīvoklī pārtrauc:

7.3.1. ja persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

7.3.2. ja persona ir nepiemērota dzīvei Grupu dzīvoklī un personai ir jāatgriežas Institūcijā;

7.3.3. ja pakalpojums neatbilst personas vajadzībām un viņa tiek ievietota Institūcijā;

7.3.4. nepilda līguma saistības;

7.3.5. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;

7.3.6. persona saņēmusi dzīvokli pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7.4. DSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos grupu dzīvoklī.

7.5. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

7.6. Ja grupu dzīvoklī uzturas persona, kura nav Daugavpils pašvaldības iedzīvotājs vai par kuras ievietošanu Institūcijā lēmumu pieņēmusi cita pašvaldība, DSLP slēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību par uzturēšanās izdevumu samaksu.

8. Ģimenes atbalsta centrs/ patversme

8.1. Ģimenes atbalsta centrs/patversme (turpmāk tekstā - Centrs) sniedz krīzes situācijās nonākušām personām (ģimenēm) sociālo pakalpojumu kopumu, kurš vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, īslaicīgu psihosociālu palīdzību.

8.2. Atbalsts personām, ģimenēm krīzes situācijā un kuras cietušas no vardarbības:

8.2.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

8.2.1.1. personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā;

8.2.1.2. ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās pašas pasliktinājušas savus dzīves apstākļus;

8.2.1.3. vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas.

8.3. Personas uzturēšanās laiks Centrā ir trīs mēneši, uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem objektīvu iemeslu dēļ vai arī izņēmumu kārtā uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai, saskaņā ar DSLP direktora lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un rehabilitācijas plānu.

8.4. Pakalpojumu pārtrauc, ja:

8.4.1. beidzies noslēgtā līguma termiņš;

8.4.2. persona nepilda līguma saistības;

8.4.3. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;

8.4.4. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

8.4.5. personai tiek piešķirts dzīvoklis pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

8.4.6. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss.

8.5. DSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos Centrā.

8.6. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

9. Nakts patversme

9.1. Nakts patversmē (turpmāk tekstā - Patversme) uzņem bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas, pamatojoties uz DSLP direktora pieņemto lēmumu.

9.2. Patversme personām nodrošina:

9.2.1. naktsmītni, ēdināšanu;

9.2.2. personiskās higiēnas iespējas.

9.3. Patversmē neuzņem personas, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

9.4. Pakalpojumu pārtrauc, ja:

9.4.1. beidzies noslēgtā līguma termiņš;

9.4.2. persona nepilda līguma saistības;

9.4.3. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;

9.4.4. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.

9.5. Maksimālais personas uzturēšanās laiks Patversmē ir 3 mēneši.

9.6. Uzturēšanās laiku Patversmē pagarina, pamatojoties uz DSLP direktora lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un rehabilitācijas plānu.

9.7. DSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos Patversmē.

9.8. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

9.9. Ja persona nespēj samaksāt par Patversmes sniegtajiem pakalpojumiem, viņu iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.10. Ja Patversmē uzturas persona, kura nav Daugavpils pašvaldības iedzīvotājs, Patversme slēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību par uzturēšanās izdevumu samaksu.

10. Sociālā patversme

10.1. Sociālajā patversmē (turpmāk tekstā - Patversme) uzņem bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas, pamatojoties uz DSLP direktora pieņemto lēmumu.

10.2. Patversme personām nodrošina:

10.2.1. naktsmītni;

10.2.2. personiskās higiēnas iespējas.

10.3. Personas uzturēšanās laiks Patversmē ir 3 mēneši, uzturēšanās laiku Patversmē var pagarināt līdz sešiem mēnešiem objektīvu iemeslu dēļ vai arī izņēmumu kārtā uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas atrisināšanai saskaņā ar DSLP direktora lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu un rehabilitācijas plānu.

10.4. Pakalpojumu pārtrauc, ja:

10.4.1. beidzies noslēgtā līguma termiņš;

10.4.2. persona nepilda līguma saistības;

10.4.3. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro noslēgtā līguma un iekšējās kārtības noteikumus;

10.4.4. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

10.4.5. personai tiek piešķirts dzīvoklis pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

10.5. DSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos Patversmē.

10.6. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

10.7. Ja persona nespēj samaksāt par Patversmes sniegtajiem pakalpojumiem, viņu iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Specializētā autotransporta pakalpojumi

11.1. Specializētā autotransporta pakalpojumus nodrošina:

11.1.1. personām, kuras funkcionālu traucējumu dēļ nespēj izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā;

11.1.2. invalīdu biedrībām.

11.2. Pieprasot šo pakalpojumu, persona, invalīdu biedrība DSLP iesniedz iesniegumu, kurā norāda deklarēto dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu, laiku, iespējamo izmantošanas ilgumu, pavadoņa nepieciešamību.

11.3. Specializētā autotransporta pakalpojumu vienai personai vai biedrībai bez maksas piešķir trīs reizes gadā.

11.4. Maksa par Pakalpojumiem, kuri nav norādīti 11.3.p., saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

12. Jurista pakalpojumi

12.1. Šo pakalpojumu var saņemt:

12.1.1. trūcīgās ģimenes;

12.1.2. ģimenes un personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā;

12.1.3.pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti.

12.2. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas personīgi pie DSLP jurista jurista pieņemšanas laikā.

13. Sociālā darba pakalpojumi

13.1. DSLP nodrošina:

13.1.1. speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

13.1.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkalapvienošanai;

13.1.3. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

13.1.4. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām.

13.2. Sociālais darbinieks:

13.2.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

13.2.2. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

13.2.3. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

13.2.4. sniedz informāciju par Pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un Pakalpojumu sniedzējiem.

14. Psihologa pakalpojumi

14.1. DSLP nodrošina:

14.1.1. psihologa konsultācijas ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās;

14.1.2. psihosociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

14.2. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas personīgi pie DSLP psihologa psihologa pieņemšanas laikā.

15. Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

15.1. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību - noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības - upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

15.2. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz:

15.2.1. dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām);

15.2.2. rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).

15.3. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

15.4. DSLP, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu rehabilitācijas institūcijā.

15.5. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

16. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

16.1. Pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

16.1.1. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus ievieto Institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

16.1.2. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavējoties ievieto Institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

16.1.2.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;

16.1.2.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

17. Higiēnas pakalpojumi

17.1. Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus sniedz Sociālajā mājā.

17.2. Šo pakalpojumu var saņemt Sociālās mājas iedzīvotāji.

17.3. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda līgums par uzturēšanos Sociālajā mājā.

17.4. Maksa par higiēnas pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

18. Pavadoņa pakalpojumi

18.1. Pavadoņa pakalpojumus par maksu ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras funkcionālu traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi pārvietoties vai pārvietojas ar grūtībām.

18.2. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

19. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība

19.1. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona DSLP iesniedz:

19.1.1. iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;

19.1.2. dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvoli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;

19.1.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamība, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu dzīvoklī, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

19.1.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko Pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja Pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;

19.1.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja Pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

19.1.6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā Pakalpojuma veidam.

19.2. Ja persona apguvusi rehabilitācijas kursu dzīvei ārpus Institūcijas, minētās Institūcijas direktors DSLP iesniedz:

19.2.1. personas iesniegumu;

19.2.2. Institūcijas atzinumu, ka persona ir apguvusi rehabilitācijas plānā noteikto kursu dzīvei ārpus Institūcijas, norādot plānoto apjomu, saturu un tā izpildi;

19.2.3. rakstisku apliecinājumu, ka persona 12 mēnešu laikā varēs atgriezties Institūcijā, ja tā izrādīsies nepiemērota dzīvei grupu dzīvoklī;

19.2.4. sociālās rehabilitācijas plānu.

19.3. Ja bērns ir cietis no prettiesiskām darbībām DSLP, jāiesniedz šādi dokumenti:

19.3.1. bērna vecāku, aizbildņa vai Daugavpils bāriņtiesas iesniegums;

19.3.2. psihologa vai sociālā darbinieka atzinums;

19.3.3. izraksts no bērna medicīnas kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

19.4. DSLP normatīvajos aktos noteiktajos termiņos izvērtē saņemtos dokumentus un pašvaldības iespējas nodrošināt personas vajadzībām atbilstošu Pakalpojumu. DSLP direktors pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu.

19.5. Ja persona pieprasījusi valsts finansētu Pakalpojumu, DSLP normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldē.

20. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība

20.1. Personas vai viņas apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem Pakalpojumiem normatīvajos aktos un Daugavpils domes maksas pakalpojumos noteiktajā apmērā.

20.2. Ja bērns ir ievietots pašvaldības finansētā bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, vecākiem ir pienākums samaksāt par bērna ārpusģimenes aprūpes Pakalpojumiem.

20.3. Samaksu par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes Pakalpojumu DSLP pieprasa vienādās daļās no abiem vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

20.4. Katra vecāka pienākums ir katru mēnesi samaksāt par saviem bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē:

20.4.1. bērna uzturēšanās izdevumus, kuri ir vienādi ar vidējām mēneša izmaksām bērnu aprūpes iestādē valstī;

20.4.2. gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē, bērna vecāku pienākums ir solidāri samaksāt pašvaldībai par bērnam izmaksāto pabalstu uzturam, pabalstu apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.

20.5. Ja vecāki nevar samaksāt par bērna ārpusģimenes aprūpi, tas nevar būt par pamatu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu nesniegšanai. Maksa par Pakalpojumiem šajos gadījumos tiek segta no pašvaldības budžeta un pēc tam atgūstama no vecākiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.

20.6. Ja vecāki nepilda šo noteikumu 20.2.punktā noteiktās saistības un nav nodarbināti, DSLP ir tiesīga viņus iesaistīt sabiedriskajos darbos.

21. Personas līdzdarbības pienākumi

21.1. Personai ir pienākums:

21.1.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

21.1.2. līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanā;

21.1.3. sniegt ziņas par sevi;

21.1.4. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

21.1.5. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

21.1.6. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem.

21.2. Ja persona, kura vēlas saņemt vai saņem Pakalpojumus, ļaunticīgi (ļaunprātīgi) nepilda iepriekšminētos līdzdarbības pienākumus, viņai var pilnīgi vai daļēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.

22. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22.1. DSLP rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

22.2. DSLP lēmumu var apstrīdēt Daugavpils domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22.3. Daugavpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

23. Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 23.decembra saistošos noteikumus Nr.12 "Daugavpils pašvaldības pabalsta sociālajai rehabilitācijai saistošie noteikumi", Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 23.decembra sais­tošos noteikumus Nr.21 "Daugavpils pašvaldības transporta pakalpojumu pabalsta nodrošināšanai saistošie noteikumi".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

25.01.2008