Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 48.§)

Daugavpils pašvaldības pabalsta sociālajai rehabilitācijai saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004.gada 1.decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ārstnieciskās un rehabilitācijas palīdzību pēc Veselības aprūpes bāzes programmas II līmeņa (turpmāk tekstā - sociālās gultas) pieejamību.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības pabalstu par uzturēšanas samaksu sociālajās gultās (turpmāk tekstā - pabalsts).
3. Pabalstu piešķir Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
4. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

5. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā (turpmāk tekstā - klients):
5.1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, ir tiesības saņemt pabalstu pilnīgai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās;
5.2. vientuļiem pensionāriem un invalīdiem ar pensiju līdz Ls 50 ir tiesības saņemt pabalstu pilnīgai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās;
5.3. SD, neizvērtējot ģimenes ienākumus, var piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā personām (ģimenēm) pilnīgai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās;
5.4. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem ar pensiju līdz Ls 50 ir tiesības saņemt pabalstu pilnīgai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās;
5.5. atsevišķi no bērniem dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, ja bērniem piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās:
5.5.1. ar pensiju no Ls 50 līdz Ls 60 - klienta piemaksa Ls 1,50 diennaktī;
5.5.2. ar pensiju no Ls 60 līdz Ls 70 - klienta piemaksa Ls 3 diennaktī;
5.5.3. ar pensiju no Ls 70 līdz Ls 90 - klienta piemaksa Ls 4 diennaktī.
5.6. Atsevišķi no bērniem dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, ja bērniem netiek piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai samaksai par uzturēšanos sociālajās gultās:
5.6.1. ar pensiju no Ls 50 līdz Ls 60 - klienta piemaksa Ls 3 diennaktī;
5.6.2. ar pensiju no Ls 60 līdz Ls 70 - klienta piemaksa Ls 4 diennaktī.

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments jau neatrodas SD rīcībā:
6.1. personu apliecinošu dokumentu;
6.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;
6.3. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
6.4. trūcīgās ģimenes statusa apliecību, ja noteikta trūcīgās ģimenes statusa atbilstība;
6.5. ārsta izziņu par nepieciešamību atrasties sociālajās gultās.
7. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
8. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
9. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, likumā noteiktajā kārtībā SD paziņo klientam par pieņemto lēmumu un izsniedz norīkojumu uz sociālajām gultām. Nepieciešamības gadījumā norīkojumā jānorāda klienta piemaksas apmērs.
10. Pēc norīkojuma saņemšanas klients tiek ievietots SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" sociālajās gultās. SD samaksā pabalstu tieši pakalpojuma sniedzējam. Savstarpējās attiecības starp SD un pakalpojuma sniedzēju nosaka noslēgts līgums.
11. Noteikto piemaksu klients samaksā pakalpojuma sniedzējam patstāvīgi.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. SD pieņemto lēmumu paziņo klientam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
13. Ja SD nolemj atteikt piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
15. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
3. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H. Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005