Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.07.2008. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2008. gada 14. novembra likumu: Par valsts budžetu 2009.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2008.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam ieņēmumos 5 263 892 419 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2008.gadam izdevumos 5 255 537 761 lata apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 290 067 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 230 191 525 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 59 040 638 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 152 104 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 842 663 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 904 169 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību pasākumiem 2 158 968 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 8 292 058 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensācijai 1 139 161 lata apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām) un pārējām ilgtermiņa saistībām saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 685 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2008.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 46 104 468 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 174 000 000 latu apmērā.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 147 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona pašvaldībai ir tiesības saņemt aizņēmumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no novadā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona pašvaldības saņemto aizņēmumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

9.pants. Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu", Rīgas pašvaldības finanšu nepieciešamību 2008.gadā palielināt par 30 000 000 latu galvaspilsētas funkciju nodrošināšanai.

10.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 685 258 latu apmērā.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā - 71,74 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā - 22,34 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā - 5,20 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā - 0,72 procenti.

12.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2008.gadā 294 602 086 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

14.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

16.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

17.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", programmas 05.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", programmas 10.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" un programmas 14.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

18.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" un programmas 09.00.00 "Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa prognozes samazinājuma kompensācijai" izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

20.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 474 713 924 lati.

21.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam - 20 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 80 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu - 56 lati mēnesī.

22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 5 713 687 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

23.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

24.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

25.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana" 6 970 000 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Valsts kasē.

26.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 "Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai" paredzētās apropriācijas 55 550 000 latu apmērā izlietošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

27.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 940 900 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

28.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.04.00 "Mērķdotācija pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai un dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" paredzētās apropriācijas 160 000 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai nosaka Ministru kabinets.

29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 175 413 954 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

30.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

31.pants.

(Izslēgts ar 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

32.pants.

(Izslēgts ar 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

33.pants.

(Izslēgts ar 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

34.pants. Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kopējais pārdales apjoms starp programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu lielāku par 5 procentiem no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma;

2) ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

3) pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

4) nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu kopējo apjomu;

5) nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem;

6) nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7) nav pieļaujamas tādas apropriācijas izmaiņas, kas palielina ministrijas ilgtermiņa saistību pilnvaru limitus;

8) nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp šajā likumā apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

9) speciālajā budžetā nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām;

10) nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

35.pants. Šā likuma 34.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 29. un 30.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

36.pants.

(Izslēgts ar 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

37.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 32 294 758 latu apmērā.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

38.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" izpildītājs ir Valsts kase un ka tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

39.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai un ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.

(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

40.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

41.pants. Noteikt Veselības ministrijas apakšprogrammas 02.03.00 "Augstākā izglītība" ietvaros izdevumus 1 900 000 latu apmērā Rīgas Stradiņa universitātei no saņemtā aizņēmuma atbilstoši 2006.gadā izsniegtajam valsts galvojumam.

42.pants. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem" paredzētās apropriācijas 18 776 523 latu apmērā sadalījumu pašvaldībām saskaņā ar 17.pielikumu.

43.pants. Noteikt, ka programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Programmas izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.novembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2007.gada novembrī
Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2008.gadam

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
8.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
10.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
11.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
12.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
13.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
14.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
15.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2008.gadam

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
16.pielikums
Programma "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2008.gadam

(Pielikums 17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.07.2008.)

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
17.pielikums
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem" sadalījums pa pašvaldību investīciju projektiem
Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
18.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
31.07.2008