Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.736

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 25.§)
Kārtība, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Valsts policija iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm izsniedz komersantam, kurš saņēmis Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas speciālo atļauju (licenci) attiecīgajai komercdarbībai ar šaujam­ieročiem un munīciju vai sprāgstvielām (turpmāk - speciālā atļauja (licence)).

3. Lai saņemtu iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (1.pielikums), komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts policijā.

4. Šo noteikumu 3.punktā minētajā iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

4.1. preces saņēmēja un nosūtītāja (piegādātāja) nosaukums (firma), reģis­trācijas numurs (individuālais komersants norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas da­tumu un vietu, pases (personas apliecības) numuru, izdošanas datumu, izde­vējiestādi), juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, speciālās atļaujas (li­cences) numurs, kā arī saņēmēja adrese, uz kuru šaujamieročus vai munīciju no­sūta;

4.2. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un Latvijas Re­pub­likas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā noteiktā preces kategorija, klase un numurs, nosaukums, šaujamieroča veids, marka, modelis, sērija, numurs un kalibrs, munīcijas veids (tips), kalibrs, marķējums, kā arī šaujamieroču un munīcijas skaits;

4.3. vēlamais iepriekšējās piekrišanas dokumenta šaujamieroču un munī­cijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalīb­valstīm derīguma termiņš.

5. Lai saņemtu iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvie­tošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2.pielikums), komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts policijā. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 2.pie­li­kumā minēto veidlapu. Veidlapā aizpilda 1., 2., 3. un 4.sadaļu.

6. Ja sprāgstvielas paredzēts pārvadāt tranzītā caur Latvijas Republiku:

6.1. komersants, kuram ir izsniegts iepriekšējās piekrišanas dokuments sprāgst­vielu pārvie­tošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2.pielikums), iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu ar lūgumu izdarīt atzīmi minētā iepriekšējās piekrišanas dokumenta 5.sadaļā;

6.2. komersants, kurš nav saņēmis iepriek­šējās piekrišanas dokumentu sprāgst­vielu pārvie­tošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2.pielikums), iesniedz Valsts policijā šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu.

7. Ja paredzēts šķērsot vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ar šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu kravu, komersants šo noteikumu 3. vai 5.punktā minētajā iesniegumā norāda robežu šķērsošanas vietas un saņem attiecīgo valstu piekrišanu tranzītam.

8. Šo noteikumu 3. vai 5.punktā minēto iesniegumu Valsts policija iz­skata 15 dienu laikā.

9. Šo noteikumu 3. un 5.punktā minēto iepriekšējās piekrišanas doku­mentu sagatavo trijos eksemplāros. Vienu dokumenta eksemplāru nosūta Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejai, divus eksemplārus izsniedz komersantam (vienu eksemplāru saglabā komersanta lietvedībā, otru komersants nosūta attiecīgi preces saņēmējam vai nosūtītājam).

10. Šo noteikumu 3. un 5.punktā minēto iepriekšējās piekri­šanas doku­mentu derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu un nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.

11. Valsts policija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt šo noteikumu 3. vai 5.punktā minēto iepriekšējās piekri­šanas doku­mentu, ja:

11.1. beidzies speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš, speciālā atļauja (licence) anulēta vai apturēta tās darbība;

11.2. iesniegumā norādīto šaujam­ieroču un munīcijas vai sprāgstvielu veidi neatbilst komersanta speciālajā atļaujā (licencē) norādītajiem šaujam­ieroču un munīcijas vai sprāgstvielu veidiem;

11.3. šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu ievešana Latvijas Republikā ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai starptautiskajiem līgumiem.

12. Lēmumu par atteikumu izsniegt šo noteikumu 3. vai 5.punktā minēto iepriek­šējās piekrišanas dokumentu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Komersants neizmantoto šo noteikumu 3. un 5.punktā minēto iepriekšējās piekrišanas dokumentu pēc tā derīguma termiņa beigām piecu darbdienu laikā nodod Valsts policijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču ie­gādes un glabāšanas kontroli;

2) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/15/EEK par noteikumu sa­skaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.736

01.JPG (86493 bytes)

02.JPG (24704 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.736

03.JPG (91041 bytes)

04.JPG (108829 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
10.11.2007