Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.12.2007. - 01.04.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 18. marta noteikumus Nr. 191 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.671

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 40.§)
Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis­trijas valsts budžeta programmā 12.00.00 "Atbalsts novadiem" paredzētās apropriācijas sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā no valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā piešķir kā vienreizēju dotāciju (turpmāk - dotācija) pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1panta pirmo daļu.

2. Dotāciju izlieto pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, kā arī līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu pašvaldības infrastruktūras objektu projek­tēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai un autobusu iegādei sko­lēnu pārvadāšanai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk - ministrija) valsts budžeta programmā 12.00.00 "Atbalsts novadiem" paredzēto apropriāciju piešķir:

3.1. novadu pašvaldībām, kuras vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidotas līdz 2007.gada 31.decembrim. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu);

3.2. katrai no tām pilsētas, pagasta un novada pašvaldībām, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par jauna novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

4. Dotācija izlietojama 24 mēnešu laikā pēc tās piešķiršanas.

II. Dotācijas piešķiršana

5. Lai saņemtu dotāciju, novada pašvaldība līdz 2007.gada 15.novembrim ministrijā iesniedz:

5.1. novada domes lēmumu (norāda infrastruktūras objektus prioritārā secībā un katram objektam nepieciešamo izmaksu tāmi);

5.2. zemesgrāmatu aktu kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

5.3. citu informāciju (pēc ministrijas pieprasījuma), kas apliecina, ka infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izman­tojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

6. Lai saņemtu dotāciju, pilsētas, pagasta un novada pašvaldība, kura pieņēmusi lēmumu par novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā, līdz 2007.gada 15.novembrim minis­trijā iesniedz:

6.1. pašvaldības domes (padomes) lēmumu par novada izveidi atbilstoši vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektam;

6.2. novada pašvaldību veidojošo vietējo pašvaldību domju (padomju) (kuras pieņēmušas lēmumu par novada izveidi) priekšsēdētāju kopsapulces lēmumu (norāda infrastruktūras objektus prioritārā secībā un katram objektam nepieciešamo izmaksu tāmi, kā arī pamatojumu, ka infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izman­tojami novada pašvaldības funkciju izpildei);

6.3. zemesgrāmatu aktu kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

6.4. citu informāciju (pēc ministrijas pieprasījuma), kas apliecina, ka infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izman­tojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

7. Lai izvērtētu dotācijas piešķiršanu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk - ministrs) izveido komisiju sešu cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - aģentūra) pārstāvjus. Komisija ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un sniedz ministram priekšlikumu par dotācijas piešķiršanas pamatotību.

8. Pamatojoties uz komisijas sniegto priekšlikumu, ministrs pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt dotāciju.

9. Dotāciju piešķir, pamatojoties uz ministra rīkojumu. Rīkojumā norāda:

9.1. dotācijas saņēmēju;

9.2. dotācijas apmēru;

9.3. infrastruktūras objektus, kuros plānots izlietot dotāciju.

10. Komisija sniedz priekšlikumu nepiešķirt dotāciju vai ministrs atsaka piešķirt dotāciju, ja:

10.1. pašvaldība nav iesniegusi visus šo noteikumu 5. vai 6.punktā minē­tos dokumentus;

10.2. pašvaldība sniegusi nepilnīgu informāciju;

10.3. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, nav ilgt­spējīgi izmantojami novadu pašvaldības funkciju izpildei.

11. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakš­punktā minētajos gadījumos, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas ministrijā iesniedz precizētu informāciju.

12. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 10.3.apakš­punktā minētajā gadījumā, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas ministrijā iesniedz tādu infrastruktūras objektu sarakstu, kas ir ilgtspējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

13. Valsts kase, pamatojoties uz ministrijas pieprasījumu, informē ministriju par pašvaldību atvērtajiem norēķinu kontiem Valsts kasē vai piecu darbdienu laikā atver norēķinu kontu, lai ieskaitītu dotāciju pašvaldībai atbil­stoši infrastruktūras objektu atrašanās vietai.

14. Ministrija piešķirto dotāciju piecu darbdienu laikā pārskaita paš­valdības atvērtajā norēķinu kontā Valsts kasē.

III. Dotācijas izmantošanas uzraudzība

15. Pēc dotācijas piešķiršanas attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (pielikums).

16. Iesniegtā pārskata atbilstību piešķirtās dotācijas izlietojumam pārbauda aģentūra.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004.gada 9.marta rīkojumu Nr.152 "Par Valsts atbalsta programmu novadu infrastruktūras attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 39., 191.nr.).

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumus Nr.248 "Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 69.nr.).

19. Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.248 "Notei­kumi par finanšu līdzekļu sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīs­tībai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 69.nr.) noteiktajā kārtībā piešķirto dotāciju izlieto un tās izmantošanu uzrauga saskaņā ar šo noteikumu 4., 15. un 16.punktu.

(MK 11.12.2007. noteikumu Nr.871 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.671
Pārskats par piešķirtās dotācijas izlietojumu novada infrastruktūras attīstībai
01.JPG (41167 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
19.12.2007