Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 1218 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.191

Rīgā 2008.gada 18.martā (prot. Nr.18 6.§)
Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai

1. Noteikumi nosaka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 25.01.00 "Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai" paredzētās vienreizējās dotācijas (turpmāk - dotācija) izlietošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā no valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā piešķir kā dotāciju pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1panta pirmo daļu.

2. Dotāciju izlieto:

2.1. pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai un līdzfinansējumam Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai;

2.2. vienai no novadā plānotajām vietējām pašvaldībām piederoša kopēja infrastruktūras objekta projektēšanai, būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai, ja objekts nepieciešams novada pašvaldības funkciju izpildei, pašvaldībām savstarpēji vienojoties par līdzfinansējuma daļu un šā infrastruktūras objekta kopēju lietošanu, kā arī deleģējot vienai novadu veidojošai pašvaldībai uzdevumu iesniegt nepieciešamos dokumentus;

2.3. nekustamā īpašuma iegādei, ja tas nepieciešams pašvaldības darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei;

2.4. autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk - ministrija) valsts budžeta apakšprogrammā 25.01.00 "Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai" paredzēto dotāciju piešķir:

3.1. novadu pašvaldībām, kuras vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā ir izveidotas līdz 2008.gada 31.decembrim. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu);

3.2. katrai no tām pilsētas, pagasta un novada pašvaldībām, kuras 2007.gadā pieņēmušas lēmumu par jauna novada izveidi, vietējām pašvaldībām apvienojoties, un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā. Novadu pašvaldībām finanšu līdzekļus piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

4. Dotācija izlietojama 24 mēnešu laikā pēc piešķiršanas.

5. Lai saņemtu dotāciju, novada pašvaldība līdz 2008.gada 15.novembrim ministrijā iesniedz:

5.1. novada domes lēmumu par dotācijas pieprasīšanu novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai (norāda infrastruktūras objektus prioritārā secībā un katram objektam nepieciešamo izmaksu tāmi);

5.2. infrastruktūras objekta īpašuma kadastra numuru, ja infrastruktūras objekts ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

5.3. citu informāciju (pēc ministrijas pieprasījuma), kas apliecina, ka:

5.3.1. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgt­spējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei;

5.3.2. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir pielāgoti personām ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem un nodrošinās iespēju pārvietoties vidē, ja to prasa atbilstošā plānotā būves funkcija;

5.3.3. ja novada infrastruktūras objekta attīstībai nepieciešamais finansējums vairākkārt pārsniedz dotācijas apmēru, - tiks nodrošināts infrastruk­tūras objekta pabeigšanai nepieciešamais kopējais finansējums, norādot konkrētus finanšu avotus;

5.4. paziņojumu par pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

6. Lai saņemtu dotāciju, pilsētas, pagasta un novada pašvaldība, kura 2007.gadā pieņēmusi lēmumu par novada izveidi un novada darbības uzsākšanu pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009.gadā, līdz 2008.gada 15.novembrim ministrijā iesniedz:

6.1. pašvaldības domes (padomes) lēmumu par novada izveidi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.596 "Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu" noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu;

6.2. novada pašvaldību veidojošo vietējo pašvaldību domju (padomju) (kuras pieņēmušas lēmumu par novada izveidi) priekšsēdētāju kopsapulces lēmumu par dotācijas pieprasīšanu novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai (norāda infrastruktūras objektus prioritārā secībā katrai pašvaldībai un katram objektam nepieciešamo izmaksu tāmi, kā arī pamatojumu, ka infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgtspējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei);

6.3. infrastruktūras objekta īpašuma kadastra numuru, ja infrastruktūras objekts ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

6.4. citu informāciju (pēc ministrijas pieprasījuma), kas apliecina, ka:

6.4.1. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir ilgt­spējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei;

6.4.2. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, ir pielāgoti personām ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem un nodrošinās iespēju pārvietoties vidē, ja to prasa atbilstošā plānotā būves funkcija;

6.4.3. ja novada infrastruktūras objekta attīstībai nepieciešamais finansējums vairākkārt pārsniedz dotācijas apmēru, - tiks nodrošināts infrastruk­tūras objekta pabeigšanai nepieciešamais kopējais finansējums, norādot konkrētus finanšu avotus;

6.5. paziņojumu par pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

7. Lai izvērtētu dotācijas piešķiršanu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk - ministrs) izveido komisiju sešu cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - aģentūra) pārstāvjus.

8. Komisija pēc šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto dokumentu saņem­šanas izvērtē tos un sniedz ministram priekšlikumu par dotācijas piešķiršanas pamatotību.

9. Pamatojoties uz komisijas sniegto priekšlikumu, ministrs pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt dotāciju.

10. Dotāciju piešķir, pamatojoties uz ministra rīkojumu. Rīkojumā norāda:

10.1. dotācijas saņēmēju;

10.2. dotācijas apmēru;

10.3. infrastruktūras objektus, kuros plānots ieguldīt dotāciju.

11. Komisija sniedz priekšlikumu nepiešķirt dotāciju vai ministrs atsaka piešķirt dotāciju, ja:

11.1. pašvaldība nav iesniegusi visus šo noteikumu 5. vai 6.punktā minē­tos dokumentus;

11.2. pašvaldība sniegusi nepilnīgu informāciju;

11.3. infrastruktūras objekti, kuros paredzēts ieguldīt dotāciju, nav ilgt­spējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

12. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakš­punktā minētajos gadījumos, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas iesniedz ministrijā precizētu informāciju.

13. Ja ministrs dotācijas piešķiršanu atsaka šo noteikumu 11.3.apakš­punktā minētajā gadījumā, pašvaldība ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas iesniedz ministrijā tādu infrastruktūras objektu sarakstu, kas ir ilgtspējīgi izmantojami novada pašvaldības funkciju izpildei.

14. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc ministra rīkojuma parakstīšanas pārskaita piešķirto dotāciju attiecīgās pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

15. Pēc dotācijas piešķiršanas attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz aģentūrā pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (pielikums). Pārskatam pievieno izdevumus pamatojošus dokumentus (noslēgto līgumu kopijas par pašvaldības infrastruktūras objektu iegādi, projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, preču pavadzīmju un rēķinu kopijas, kā arī objekta vai tā daļas pieņemšanas un nodošanas aktu kopijas).

16. Iesniegtā pārskata atbilstību piešķirtās dotācijas izlietojumam pārbauda aģentūra.

17. Infrastruktūras objektus, kuru attīstībai finansējums piešķirts saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1 panta pirmo daļu, finansējumu saņēmusī vietējā pašvaldība nedrīkst atsavināt līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās novada domes darbības uzsākšanai.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumus Nr.671 "Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 165., 202.nr.).

19. Dotāciju, kas piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.248 "Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai", izlieto un tās izmantošanu uzrauga šo noteikumu 4., 15., 16. un 17.punktā noteiktajā kārtībā.

20. Dotāciju, kas piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.671 "Noteikumi par finanšu līdzekļu sadalījumu pašvaldībām novadu infrastruktūras attīstībai un kārtību, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai", izlieto un tās izmantošanu uzrauga šo noteikumu 4., 15., 16. un 17.punktā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191
Pārskats par piešķirtās dotācijas izlietojumu novada infrastruktūras attīstībai
05.JPG (51374 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
02.04.2008