Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.10.2007. - 31.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2007. gada 8. novembra likumu: Par valsts budžetu 2008.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2007.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam ieņēmumos 4 489 152 434 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2007.gadam izdevumos 4 434 654 234 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 275 893 957 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 183 843 170 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 47 127 798 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 885 893 lata apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 152 256 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 746 922 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 409 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7) investīcijām pašvaldībām 21 122 190 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu;

8) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 310 962 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

9) pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai 700 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

10) pašvaldību pasākumiem 1 595 766 latu apmērā saskaņā ar 19.pielikumu.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 10 773 491 lata apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 24 038 latu apmērā;

3) nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai 3 596 556 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām) un pārējām ilgtermiņa saistībām saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 1 335 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2007.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 144 265 542 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 112 109 134 latu apmērā.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

8.pants. (1) Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 1 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Gadījumā, ja noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums ir nepietiekams, lai pašvaldības nodrošinātu finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un investīciju projektu īstenošanai, finanšu ministrs par radušos situāciju nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas Saeimā nav iebildusi pret to. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 726 100 latu apmērā.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 74,51 procents, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 19,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,16 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

11.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2007.gadā 254 747 322 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 3000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 600 latu apmērā.

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", programmas 05.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", programmas 10.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" un programmas 14.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

17.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

18.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām", programmas 04.00.00 "Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei", programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai", programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem", programmas 15.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai" un programmas 04.00.00 "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

19.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" un programmas 09.00.00 "Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma kompensācijai" izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

20.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 349 952 077 lati.

21.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 79 procentu apmērā un valsts budžetam — 21 procenta apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 50 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 35 lati mēnesī.

22.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 9 713 767 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

23.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētos 21 874 946 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

24.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

25.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam", tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

26.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)" atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas Zemkopības ministrijas padotībā esošajām valsts budžeta finansētām institūcijām.

27.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 847 615 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ""Nykomb Synergetics Technology Holding AB" pret Latvijas Republiku".

28.pants. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 16 694 758 latu apmērā.

29.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

30.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

31.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības, pamatojoties uz Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.—2008.gadam, Ekonomikas ministrijas programmai 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" inovācijas veicināšanas projektu realizācijai paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, pašvaldībām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

32.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 1 664 100 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Valsts kasē.

33.pants.

(Izslēgts ar 20.09.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

34.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, vadoties no uzturēšanas izdevumu, zinātniskā personāla atalgojuma un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma.

35.pants.

(Izslēgts ar 20.09.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

36.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Labklājības ministrijas apakšprogrammai 01.04.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" ieviešana" paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apstiprināto Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" projektu finansēšanai.

37.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrijas apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas 100 000 latu apmērā sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas to sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuriem ir vai kuri iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā un kuri pašvaldību sociālajos dienestos un pašvaldību domēs (padomēs) veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, nosaka Ministru kabinets.

38.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.05.00 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi" paredzētās apropriācijas 1 520 000 latu apmērā sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 17.pielikumu.

39.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 "Atbalsts novadiem" paredzētās apropriācijas 32 900 000 latu apmērā izmantošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

40.pants.

(Izslēgts ar 20.09.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

41.pants. Noteikt, ka budžeta pro­grammai "Ar Ministru kabineta lēmumu sadalāmais finansējums" paredzētās apropriācijas 3 000 000 latu apmērā pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām nosaka Ministru kabinets, paredzot finansējumu pašvaldību, izglītības, kultūras un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

42.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

43.pants.

(Izslēgts ar 20.09.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

44.pants. Atļaut Valsts kultūrkapitāla fondam no pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 "Valsts kultūrkapitāla fonds" veikt transferta pārskaitījumus budžeta iestādēm Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto programmu, projektu un pasākumu finansēšanai.

45.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

46.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta pārējo nenodokļu ieņēmumos plānotie ieņēmumi no valsts īpašuma atsavināšanas izmantojami nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanai no šiem līdzekļiem. Pasākumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

47.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" izpildītājs ir Valsts kase un tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

(20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 29.decembrī
Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2007.gadam

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
8.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
10.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
11.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
12.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
13.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
14.pielikums
Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām
(to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas)
un pārējām ilgtermiņa saistībām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
15.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2007.gadam

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
16.pielikums
Programma "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2007.gadam

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
17.pielikums
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi
Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
18.pielikums
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam"
19.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

(Pielikums 20.09.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.10.2007.)

12.10.2007