Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.05.2009. - 28.06.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Rēzeknē 2007.gada 14.septembrī (prot.Nr.19, 2.p.)
Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām43.panta 1.daļas 3.punktu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. gadatirgus – vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemas­svētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi), vai kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas gadatirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus.

1.2. izbraukuma tirdzniecība – tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu (piemēram, Dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski svētki) vietās.

1.3. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

1.4. sezonas tirdzniecība – tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.maija līdz 30.septembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ir iekārtota publiskā vietā un nav attiecināma uz gadatirgus, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības definētajiem nosacījumiem.

1.5. ielu tirdzniecība – tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās vietās.

1.6. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās.

1.7. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai un individuālā darba veicējiem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.8. Tirdzniecības atļauju izsniedz Rēzeknes pilsētas domes pilnvarota persona atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

1.9. Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks) izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

1.9.1. izbraukuma tirdzniecības atļauju (atļaujas paraugs Nr.1);

1.9.2. atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (atļaujas paraugs Nr.2);

1.9.3. sezonas tirdzniecības atļauju (atļaujas paraugs Nr.3).

1.10. Pieteikuma veidlapas var saņemt domes mājas lapā internetā www.rezekne.lv vai domes Iedzīvotāju pieņemšanas un apkalpošanas centrā, vai attīstības pārvaldes “Rēzeknes biznesa centrs” Ekonomikas nodaļā (turpmāk – Ekonomikas nodaļa).

1.11. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju, kuru paraksta domes izpilddirektors (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks).

1.12. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

2. Tirdzniecības atļaujas saņemšanai iesniedzami dokumenti

2.1. Izbraukuma tirdzniecībai vai tirdzniecībai gadatirgos atļaujas izsniegšanas kārtība:

2.1.1. Pieteikums Nr.1 izbraukuma tirdzniecībai vai tirdzniecībai gadatirgū tiek izskatīts, ja pasākuma organizators vai viņa pilnvarota persona ir saskaņojusi publiskā pasākuma norises laiku un vietu ar domes izpilddirektoru (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieku), un ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pirms pasākuma norises iesniedz Ekonomikas nodaļā paredzamo tirgotāju sarakstu (ja pasākuma norises laikā tirdzniecība ir paredzēta).

2.1.2. Atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai publiskās vietās tirdzniecības veicējs iesniedz Rēzeknes pilsētas domē vai Ekonomikas nodaļā šādus dokumentus:

2.1.2.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu (Pieteikums Nr.1) ;

2.1.2.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju, individuālā darba veicēja (turpmāk tekstā – IDV) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtas IDV vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

2.1.2.3. saskaņojumu ar pasākuma norises vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

2.1.2.4. preču grupu saskaņojumu ar valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” vai Pārtikas un veterināro dienestu, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

2.1.2.5. speciālās atļaujas (licences) kopiju, ja tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni un/vai tabakas izstrādājumi;

2.1.3. Pieteikums Nr.2 ielu tirdzniecības veikšanai tiek izskatīts, ja ielu tirdzniecības organizators ir saņēmis domes atļauju ierīkot ielu tirdzniecības vietu un iesniedzis Ekonomikas nodaļā tirdzniecības vietu izvietojuma plānu.

2.1.4. Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības vietās tirgotājs iesniedz Rēzeknes pilsētas domē vai ekonomikas nodaļā šādus dokumentus:

2.1.4.1. Pieteikuma Nr.2 aizpildītu veidlapu (Pieteikums Nr.2), pievienojot klāt tirdzniecības vietas izvietojuma plānu;

2.1.4.2. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju, individuālā darba veicēja VID izsniegtas IDV vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

2.1.4.3. saskaņojumu ar valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” vai Pārtikas un veterināro dienestu, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

2.1.4.4. saskaņojumu ar ielu tirdzniecības pārvaldnieku, apsaimniekotāju vai zemes īpašnieku;

2.1.4.5. izziņu par zemes lietošanas tiesībām, tiem, kas realizē pašu audzētus ziedus.

2.1.5. Pieteikums Nr.3 sezonas tirdzniecības (vasaras kafejnīcas ierīkošanai) veikšanai tiek izskatīts, ja sezonas tirdzniecības organizators vai viņa pilnvarota persona ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms sezonas tirdzniecības norises saskaņo to ar domi un ir saņēmis Būvvaldes saskaņojumu sezonas tirdzniecības vietas ierīkošanai.

2.1.6. Atļaujas saņemšanai sezonas tirdzniecībai tirdzniecības veicējs iesniedz Ekonomikas nodaļā šādus dokumentus:

2.1.6.1. Pieteikuma Nr.3 aizpildītu veidlapu (Pieteikums Nr.3);

2.1.6.3. saskaņojumu ar sezonas tirdzniecības vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaimniekotāju;

2.1.6.4. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju;

2.1.6.5. speciālās atļaujas (licences) kopiju, ja tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, t.sk. alus, un/vai tabakas izstrādājumi;

2.1.6.6. saskaņojumu ar valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” vai Pārtikas un veterināro dienestu.

2.1.7. Šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.6. punktā minētie dokumenti izbraukuma tirdzniecības veikšanai vai tirdzniecībai gadatirgū pieteicējam ir jāiesniedz Ekonomikas nodaļā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma.

2.1.8. Ielu tirdzniecības, gadatirgu un sezonas tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu.

3. Atļauju izskatīšanas un izsniegšanas kārtība

3.1. Ekonomikas nodaļa reģistrē iesniegtos pieteikumus Nr.1 – 3 un izvērtē pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām, un iesniedz izskatīšanai domes izpilddirektoram (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietniekam).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

3.2. Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, t.sk. ar alu (paraugs Nr.1) un sezonas tirdzniecībai ar alu (paraugs Nr.3), tiek izsniegta atbilstoši domes izpilddirektora (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks) lēmumam.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

3.3. Ekonomikas nodaļā 5 darba dienu laikā sagatavo atļaujas izbraukuma tirdzniecības veikšanai, gadatirgus organizēšanai, ielu tirdzniecībai vai sezonas tirdzniecībai (atļauju paraugi Nr.1, Nr.2, Nr.3).

3.4. Tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecībai (atļaujas paraugs Nr.1) un tirdzniecībai gadatirgū (atļaujas paraugs Nr.2) izsniedz uz pasākuma laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 7 dienām pēc kārtas, izņemot Ziemassvētku tirdzniecību vai gadatirgu organizēšanu. Atļauja ielu tirdzniecībai (atļaujas paraugs Nr.3) tiek izsniegta uz iesniedzēja pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu. Atļauja sezonas tirdzniecībai (atļaujas paraugs Nr.3) tiek izsniegta uz laiku līdz pieciem mēnešiem kalendārajā gadā.

3.5. Atļauju izbraukuma tirdzniecībai publiskās vietās vai tirdzniecībai gadatirgū, ielu tirdzniecībai vai sezonas tirdzniecībai paraksta izpilddirektors (viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks) un apstiprina to ar domes zīmogu. Atļauju var saņemt domes Iedzīvotāju pieņemšanas un apkalpošanas centrā vai Ekonomikas nodaļā.

3.6. Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai, tirdzniecībai gadatirgū, ielu tirdzniecībai un sezonas tirdzniecībai tiek izsniegtas, ja atļaujas pieprasītājs ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.

4. Prasības tirdzniecības veicējam

4.1. Gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā, ielu tirdzniecības un sezonas tirdzniecības organizēšanas vietās jāievēro šie noteikumi, mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

4.2. Tirdzniecības veicējs ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētā tirdzniecības vietā.

4.3. Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

4.3.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecības vai IDV reģistrācijas apliecības vai patenta kopija;

4.3.2. pārdošanā esošo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vai muitas deklarācija;

4.3.3. dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi;

4.3.4. pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek realizētas pārtikas preces;

4.3.5. tirdzniecības atļauja.

4.4. Veicot tirdzniecību atbilstoši izsniegtajām atļaujām Nr.1, Nr.2, Nr.3, aizliegts pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā izbraukuma tirdzniecības laikā publisko pasākumu (koncerti, svētki, zaļumballes, gadatirgi u.c.) norises vietās, izņemot pastāvīgas tirdzniecības vietās.

5. Atļaujas anulēšana

5.1. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju, ja:

– atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

– patvaļīgi tiek mainīta tirdzniecības vieta;

– atļaujas norādītajā termiņā uzņēmējdarbības veicējs nav uzsācis darbību;

– bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

– netiek pildītas normatīvo aktu prasības;

– tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību.

5.2. Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

6. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

6.1. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

6.2. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pašvaldības policijas pārvalde. Par saistošo noteikumu neievērošanu tiek uzsākta administratīvā lietvedība un sastādīts administratīvo pārkāpuma protokols.

(Rēzeknes pilsētas domes 27.03.2009. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

6.3. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem ir tiesīga Rēzeknes domes Administratīvā komisija.

7. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2005.gadā 27.oktobrī apstiprinātie sasitošie noteikumi Nr.15 “Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Rēzeknes pilsētas teritorijā”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
09.05.2009