Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Rēzeknē 2005.gada 27.oktobrī (prot. Nr.11, 2.§)

Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās Rēzeknes pilsētas teritorijā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 3.punktu, 1998.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr. 388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās, izbraukumos un gadatirgos Rēzeknes pilsētā un attiecas uz likumā noteiktajā kārtībā reģistrētājām juridiskām personām, individuālā darba veicējiem un fiziskām personām, kas tirgojas publiskās vietās, izbraukumos un gadatirgos pilsētas teritorijā.

1.2. Atļauju izsniedz Rēzeknes pilsētas domes pilnvarota persona atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

2. Atļaujas saņemšanai iesniedzami dokumenti

2.1. Pieteikums izbraukuma tirdzniecībai vai gadatirgu organizēšanai tiek izskatīts, ja pasākuma organizators vai viņa pilnvarota persona ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms pasākuma norises saskaņo tā norises laiku un dienu ar domes izpilddirektoru (viņa prombūtnes laikā - izpilddirektora vietnieku).

2.2. Pieteikumā par pasākuma organizēšanu pasākuma organizators norāda ziņas, kas atspoguļotas pieteikuma veidlapā Nr.1, kuru var saņemt PA "Rēzeknes Biznesa centrs" Ekonomikas un attīstības nodaļā (tālāk tekstā - Ekonomikas un attīstības nodaļa) vai izdrukāt no domes mājas lapā internetā www.rezekne.lv;

2.3. Domes izpilddirektors ir tiesīgs pieprasīt no pasākuma organizatoriem veikt papildus saskaņošanu ar citām institūcijām un dienestiem atbilstoši drošības prasībām.

2.4. Plaša mēroga (ja dalībnieku skaits pārsniedz 1000 cilvēku) nakts u.c. pasākumu gadījumos domes izpilddirektors ir tiesīgs nodot iesnieguma izskatīšanu pilsētas domei attiecīgā lēmuma pieņemšanai vai pasākuma rīcības komitejas izveidošanai.

2.5. Atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publiskās vietās, gadatirgu vai izbraukuma tirdzniecībai komersants iesniedz Ekonomikas un attīstības nodaļā šādus dokumentus:

2.5.1. aizpildītu pieteikumu Nr.2, kura veidlapu apstiprina domes izpilddirektors. Pieteikuma veidlapu var saņemt Ekonomikas un attīstības nodaļā vai izdrukāt no domes mājas lapā internetā www.rezekne.lv;

2.5.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

2.5.3. individuāla darba veicēja Valsts ieņēmuma dienestā izsniegto patentu vai individuāla darba veicēja reģistrācijas apliecību;

2.5.4. fiziska persona - pases datus un izziņu par zemes lietošanas tiesībām produkcijas izcelsmes apliecināšanai;

2.5.5. izbraukuma tirdzniecībai, kas saistīta ar masu pasākumu organizēšanu, - rakstisku saskaņojumu ar pasākuma organizatoru;

2.5.6. tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, t.sk. alu:

- noteiktā kārtībā izsniegtās licences kopiju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai;

- domes Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejas lēmumu par alkoholisko dzērienu vai alus tirdzniecības laiku un vietu masu pasākuma laikā;

2.5.7. ziņas par realizējamo preču sortimentu, bet tirdzniecībai ar pārtikas precēm - Pārtikas un veterināra dienesta izziņu;

2.5.8. pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu apliecinošu dokumentu. Pašvaldības nodeva maksājama jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus:

Pilsētas domes Finanšu pārvalde,

reģ.nr.90000014264,

SEB Unibanka, Rāznas filiāle,

kods UNLALV2X014,

Konts LV11UNLA0014000130402.

2.6. Šo noteikumu 2.5.punktā minētie dokumenti izbraukuma tirdzniecības veikšanai vai gadatirgus organizēšanai pieteicējam ir jāiesniedz Ekonomikas un attīstības nodaļā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma.

3. Pieteikuma Nr.2 izskatīšana un atļaujas izsniegšanas kārtība

3.1. Ekonomikas un attīstības nodaļa reģistrē iesniegto pieteikumu Nr.2 un izvērtē pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un iesniedz izskatīšanai domes Licencēšanas komisijai.

3.2. Atbilstoši Licencēšanas komisijas un domes Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejas lēmumiem tiek gatavotas atļaujas izbraukuma tirdzniecības veikšanai vai gadatirgus organizēšanai.

3.3. Atļauju gadatirgu organizēšanai vai izbraukuma tirdzniecībai publiskās vietas paraksta izpilddirektors (viņa prombūtnes laikā - izpilddirektora vietnieks) un to var saņemt Ekonomikas un attīstības nodaļā.

4. Pašvaldības atļaujas saturs

4.1. Pašvaldības atļaujā gadatirgus organizēšanai vai izbraukuma tirdzniecībai publiskās vietās norāda:

- komersanta nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru komercreģistrā;

- individuālā darba veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un reģistrācijas apliecības numuru;

- fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

- sortimentu, kas ir saskaņots ar Pārtikas un veterināro dienestu;

- atļaujas darbības termiņu;

- atļaujas izsniegšanas datumu;

- atļaujas saņēmēja garantiju par kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā pasākumā laikā un pēc pasākuma beigām.

4.2. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pasākuma laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 7 dienām pēc kārtas, un apstiprina ar domes zīmogu.

5. Atļaujas anulēšana

Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju ja:

- atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

- patvaļīgi tiek mainīta tirdzniecības vieta;

- atļaujas norādītajā termiņā uzņēmējdarbības veicējs nav uzsācis darbību;

- bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

- netiek pildītas normatīvo aktu prasības.

Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

6. Uzraudzība un kontrole

6.1. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Pašvaldības policija sadarbībā ar Licencēšanas komisiju;

6.2. Par šo noteikumu neievērošanu var tikt uzlikts sods, sastādot administratīvo protokolu:

- līdz Ls 10 pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti;

- līdz Ls 50, sastādot administratīva pārkāpuma protokolu.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Tutins

15.12.2005