Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumus Nr. 857 "Prasības olu piegādei nelielā apjomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.665

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 31.§)
Higiēnas prasības olu apritei nelielā apjomā
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 8.panta desmito daļu

1. Noteikumi nosaka higiēnas prasības olu ieguvei, uzglabāšanai, transportēšanai un realizācijai nelielā apjomā, ja olu ražotājs olas piegādā tieši galapatērētājam vai komersantam, kurš nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē olas galapatērētājam Latvijas teritorijā (turpmāk - mazumtirdzniecība).

2. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

3. Olu ražotājs ir atbildīgs par iegūto un realizēto olu nekaitīgumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

4. Neliels olu apjoms (turpmāk - olas) ir:

4.1. tāds olu apjoms, kas iegūts no:

4.1.1. dējējvistu ganāmpulka, kurā dējējvistu skaits nav lielāks par 50;

4.1.2. pērļu vistiņu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu, baložu, fazānu un irbju (turpmāk - citi mājputni) ganāmpulka, kurā nav vairāk par 100 vienas sugas mājputniem;

4.2. ne vairāk kā 250 realizētas strausu olas gadā.

5. Olu ražotājs novietnē nodrošina apstākļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgām labturības prasībām.

6. Lai realizētu galapatērētājam un mazumtirdzniecībā olas, kas iegūtas no strausu, dējējvistu vai citu mājputnu ganāmpulka, olu ražotājs dienestā iesniedz iesniegumu (papīra formā vai elektroniski). Iesniegumā norāda:

6.1. vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu) un novietnes adresi;

6.2. ganāmpulka lielumu;

6.3. putnu sugu, no kuriem iegūst olas.

7. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, pārbauda novietni un izvērtē tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja novietne atbilst šo noteikumu prasībām, dienests piecu darbdienu laikā izsniedz atļauju realizēt olas.

8. Novietnes, kurās iegūst olas, dienests apseko ne retāk kā reizi gadā.

9. Par neatbilstību šo noteikumu 4.punktā minētajiem kritērijiem olu ražotājs ziņo dienestam. Pēc minētās informācijas saņemšanas dienests anulē šo noteikumu 7.punktā minēto atļauju un par to informē olu ražotāju.

10. Olas iegūst no strausu, dējējvistu un citu mājputnu ganāmpulkiem, kuros putni ir klīniski veseli (bez redzamām saslimšanas pazīmēm) un izmeklēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam.

11. Olu ražotājs nodrošina:

11.1. izdēto olu savākšanu (katru dienu) un novietošanu atsevišķi;

11.2. izdēto olu uzskaiti (katru dienu);

11.3. realizēto olu uzskaiti;

11.4. olu aizsardzību pret triecieniem un piesārņojumu;

11.5. olu pasargāšanu no tiešas saules staru iedarbības;

11.6. piemērota un tīra apģērba lietošanu darba laikā;

11.7. pārtikas apritē noteikto higiēnas prasību ievērošanu.

12. Telpai, kurā uzglabā olas, noteiktas šādas prasības:

12.1. tā ir tīra un sausa;

12.2. tajā ir nemainīga vides temperatūra līdz 18 °C.

13. Olu ražotājs reģistrē un trīs gadus glabā informāciju par:

13.1. veiktajiem putnu ganāmpulka laboratoriskajiem izmeklējumiem;

13.2. putnu saslimšanas gadījumiem ganāmpulkā;

13.3. putnu ārstēšanai lietotajām veterinārajām zālēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumiem;

13.4. izēdinātās barības veidu un izcelsmi.

14. Olu transportēšanas laikā nodrošina:

14.1. aizsardzību pret triecieniem un piesārņojumu;

14.2. nemainīgu vides temperatūru līdz 18 °C un nepieļauj krasas temperatūras svārstības;

14.3. aizsardzību pret tiešu saules staru iedarbību.

15. Olas, kuras realizē, ir:

15.1. tīras;

15.2. sausas;

15.3. ar nebojātu čaumalu.

16. Olas realizē galapatērētājam 21 dienas laikā pēc izdēšanas datuma. Olu derīguma termiņš ir 28 dienas pēc izdēšanas datuma.

17. Piegādājot olas mazumtirdzniecībai, olu ražotājs tām pievieno aizpildītu pavaddokumentu (pielikums). Pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz olu piegādes vietā, otru glabā olu ražotājs. Olu ražotājs un komersants, kurš nodarbojas ar mazumtirdzniecību, pavaddokumentu glabā vienu gadu un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma.

18. Olas, kuras iegūtas no strausu, dējējvistu vai citu mājputnu ganāmpulka, nemarķē, bet tirdzniecības vietā norāda šādu informāciju:

18.1. olu ražotāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), novietnes adrese;

18.2. putnu suga, no kuras iegūtas olas;

18.3. olu izdēšanas datums;

18.4. olu derīguma termiņš.

19. Tirdzniecības vietā, kur tieši realizē svaigas pīļu vai zosu olas, patērētājam redzamā vietā novieto norādi ""Svaigas pīļu olas" vai "Svaigas zosu olas", ieteicams lietot pēc termiskas apstrādes".

20. Ja dienests konstatē, ka olu ražotājs nav ievērojis šo noteikumu prasības, dienests aizliedz olu realizēšanu un anulē šo noteikumu 7.punktā minēto atļauju. Olu realizēšanu var atsākt, ja dienests pēc olu ražotāja iesnieguma atkārtoti veic novietnē pārbaudi un konstatē, ka neatbilstība ir novērsta.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.665
Zemkopības ministrs M.Roze
01.01.2008