Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2007.gada 15.februārī (prot. Nr.2, 37.§)

Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"

 

1. Noteikumi nosaka ārpus meža zemes augošu koku ciršanu un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanas rezultātā, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža zemes savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt pēc sava ieskata, izņemot kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 12 centimetriem. Ja koka caurmērs ir lielāks par 12 centimetriem, nepieciešams saskaņojums ar Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk - pašvaldība).

3. Citām personām koku ciršana un koku vainagu veidošana ārpus meža zemes visos gadījumos rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un pašvaldību.

4. Pašvaldībā, saskaņojot ārpus meža zemes augošo koku ciršanu un vainagu veidošanu, tiek izdota rakstiska atļauja.

5. Rakstisks pašvaldības saskaņojums nav nepieciešams, ja:

5.1. cērt kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem;

5.2. cērt krūmus;

5.3. cērt augļu kokus vai veido vainagu augļu kokiem;

5.4. veic koku vainagu kopšanu, izzāģējot nokaltušos, nolūzušos un aizlūzušos zarus, nozāģējot gājēju vai transporta kustībai traucējošos apakšējos vainaga zarus;

5.5. cērt nolūzušu, aizlūzušu vai sasvērušos koku, kas rada avārijas situāciju. Par notikušo ne vēlāk kā triju darba dienu laikā jāpaziņo sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde" (turpmāk - SIA "Komunālā pārvalde"), kas pēc faktiskās situācijas pārbaudes izsniedz koku ciršanas atļauju.

6. Persona iesniedz SIA "Komunālā pārvalde" iesniegumu par koku ciršanu, pievienojot īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, zemesgabala robežu plānu, būvniecības gadījumā - būvniecības tehnisko projektu.

7. Iesniegumus par koku ciršanu un vainagu veidošanu izskata Liepājas pilsētas domes Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk - Komisija), kas darbojas, pamatojoties uz Komisijas nolikumu, un pieņem lēmumus par veicamajām darbībām, pamatojoties uz šiem noteikumiem un citiem valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem.

8. Atļaujas koku ciršanai izsniedz SIA "Komunālā pārvalde", pamatojoties uz Komisijas lēmumu, kas pieņemts kārtējā gadā vai iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā.

9. Atļaujas avārijas koku (koku ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kas izraisa riska situāciju - pacēlusies sakņu sistēma, sasvēries vai ieplaisājis stumbrs u.tml.) un nokaltušu koku ciršanai, kā arī koku vainagu veidošanai izsniedz SIA "Komunālā pārvalde" dārznieks, pamatojoties uz situācijas novērtējumu dabā.

10. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši stādījumi, ko nosaka Komisijas pieņemtais lēmums.

11. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina, Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot koku vērtības maksu. Ja nocērtamais koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram.

12. Nocērtamā koka apskati un vērtības aprēķinu veic Komisija.

13. Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur

V - koka vērtība (Ls),

A - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls),

D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

k - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas (priede, ozols, liepa, meln­alksnis un svešzemju skuju un lapu koki - 0,025/purva bērzs, āra bērzs, kļava, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols - 0,015/papele, ošlapu kļava - 0,005).

14. Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā ieskaitītā koku vērtības maksa jāizmanto jaunu apstādījumu veidošanai Liepājas pilsētas teritorijā.

15. Prasības kompensējošo stādījumu ierīkošanai nosaka Komisija.

16. Ja kompensējošie stādījumi netiek ierīkoti Komisijas noteiktajā termiņā vai kompensējošie stādījumi iznīkst, personai, kura veica koku ciršanu, jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā, izcirsto koku vērtības maksa.

17. Zaudējumus par koku bojāšanas vai patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā, iemaksājot divkāršu koku vērtības maksu.

18. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 10.punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu 'k' pieņem 0,025 un par 'D' pieņem koka celma diametru.

19. Zaudējumus par aizsargājamo koku ciršanas vai bojāšanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumiem Nr.357 "Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

29.03.2007