Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2010. - 13.07.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Rīgā 2007.gada 27.februārī (prot. Nr.16 43.§)
Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veselības, identifikācijas un īpašā marķējuma prasības gaļai, maltai gaļai, mehāniski atdalītai gaļai, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kurus iegūst Latvijā un izplata vietējā tirgū.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1220)

2. Noteikumu prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

II. Vispārējās marķēšanas prasības

3. Ar veselības marķējumu marķē dzīvnieka liemeni, kas atzīts par derīgu cilvēku uzturam, ja dienesta pilnvarots veterinārārsts pirms tam ir veicis dzīvnieka veterināro ekspertīzi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk – regula Nr. 854/2004), I pielikuma I sadaļas II nodaļu.

(MK 27.04.2010. noteikumu Nr.396 redakcijā)

4. Ar veselības marķējumu marķē dzīvnieku (izņemot mājputnus un zaķveidīgos) liemeņus saskaņā ar regulā Nr. 854/2004 noteiktajām prasībām, lietojot krāsas, kas atļautas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas.

5. Veselības marķējumā burtu augstums ir vismaz 0,8 cm un ciparu augstums - vismaz 1 cm.

6. Ar identifikācijas marķējumu marķē sadalītu gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk - regula Nr. 853/2004), kā arī mājputnu un zaķveidīgo gaļu.

7. Informācija marķējumā ir skaidri salasāma, saprotama un nenodzēšama.

III. Specifiskās marķēšanas prasības

8. (Zaudējis spēku ar 01.01.2010., sk. 17.punktu)

9. (Zaudējis spēku ar 01.01.2010., sk. 17.punktu)

10. (Zaudējis spēku ar 01.01.2010., sk. 17.punktu)

11. Nagaiņu gaļu (lauksaimniecībā izmantojamo pārnadžu un nepārnadžu gaļa), kas iegūta, dzīvnieku neatliekamā kārtā kaujot ārpus kautuves atbilstoši prasībām, kas minētas regulā Nr. 853/2004, marķē ar rombveida veselības marķējumu. Romba malu garums ir vismaz 4,5 cm. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

11.1. augšdaļā - valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

11.2. lejasdaļā - pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.

11.1 Malto gaļu, kas iegūta atbilstoši regulā Nr. 853/2004 noteiktajām prasībām, bet neatbilst Komisijas 2009.gada 30.novembra Regulas (EK) Nr. 1162/2009, ar ko nosaka pārejas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai, 4.panta 1.punktā noteiktajam tauku procentuālajam saturam un saistaudu un gaļas proteīnu attiecībai, marķē ar kvadrātveida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

11.11. augšdaļā – valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

11.12. lejasdaļā – pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.

(MK 27.04.2010. noteikumu Nr.396 redakcijā)

12. (Zaudējis spēku ar 01.01.2010., sk. 17.punktu)

13. Mājputnu un zaķveidīgo gaļu (nelielā daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai uzturā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos, marķē ar regulāra trijstūra veida identifikācijas marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

13.1. augšdaļā - valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

13.2. lejasdaļā - pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs.

14. Savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu (nelielā daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai uzturā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kvalitātes prasībām nomedītajiem dzīvniekiem vai to gaļai, ko mednieks iegūst, uzglabā un transportē tieši galapatērētājam nelielos daudzumos, marķē ar regulāra piecstūra veida marķējumu. Informāciju marķējumā izvieto šādi:

14.1. augšdaļā - valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

14.2. lejasdaļā - pārtikas uzņēmuma reģistrācijas numurs.

(Grozīts ar MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.396)

15. Gaļu, kuras izmantošanai noteikti ar dzīvnieku infekcijas slimībām saistīti ierobežojumi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, marķē ar attiecīga veida marķējumu atbilstoši šo noteikumu 8., 9. un 13.punktam. Marķējumu krusto divas svītras, kas, neietekmējot norādītās informācijas uztveri, marķējuma vidū veido četrus leņķus.

15.1 Gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kuri iegūti no liellopiem un aitām, kas kauti saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm, papildus marķē ar apaļas formas īpašu marķējumu, kura centrā ar lielajiem latīņu burtiem norāda pilnu izmantotās dzīvnieku kaušanas metodes nosaukumu. Liellopu un aitu liemeņiem, pusliemeņiem, ceturtdaļliemeņiem un pusliemeņiem, kas sadalīti ne vairāk kā trijās daļās, īpašo marķējumu uzspiež uz katra gabala ārējās virsmas, un marķējuma teksta burtu augstums ir vismaz 1 cm.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1220 redakcijā)

15.2 Tirdzniecības vietā gaļai, maltai gaļai, mehāniski atdalītai gaļai, gaļas iz­strādājumiem un gaļas produktiem, kuri iegūti no liellopiem un aitām, kas kauti saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm, ga­lapatērētājam redzamā vietā ir norāde par dzīvnieku kaušanā izmantoto metodi.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1220 redakcijā)

15.3 Uz dzīvnieka liemeņa blakus veselības marķējumam, izmantojot spiedogu ar arābu cipariem, kas ir vismaz 2 cm augsti un skaidri salasāmi, norāda kaušanas datumu un kārtas numuru šādā secībā:

15.31. pirmajā rindā – kaušanas datumu "XxxD", kur "X" ir gada pēdējais skaitlis, "xx" – gada nedēļas kārtas skaitlis, "D" – nedēļas diena;

15.32. otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru.

(MK 27.04.2010. noteikumu Nr.396 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

16. Šo noteikumu 8.punkts attiecas uz pārtikas uzņēmumiem, kas darbību uzsākuši līdz 2006.gada 1.janvārim.

17. Šo noteikumu 8., 9., 10. un 12.punkts ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim.

18. Šo noteikumu 15.3 punkts neattiecas uz dzīvnieku liemeņiem, kas marķēti pirms šā punkta spēkā stāšanās.

(MK 27.04.2010. noteikumu Nr.396 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
01.05.2010
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.