Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.01.2011. - 31.01.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2006.gada 9.novembrī (prot. Nr.21, 9.§)
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu,
LR likuma “Par pašvaldībām21.panta 1.daļas 16.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Daugavpils pilsētā, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, uzturēt sabiedrības tikumību.

1.2. Par Daugavpils pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.

1.4. Par Daugavpils pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem. Policijas darbinieks protokolu var nesastādīt, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu par šo noteikumu pārkāpumu, naudas sodu uzliekot un iekasējot pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz desmit latu, izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti. Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26; 12.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

1.5. Sastādīt administratīvos protokolus par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi:

1.5.1. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, deputāti un izpilddirektors;

1.5.2. policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus;

1.5.3. ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu pilnvarotas amatpersonas;

1.5.4. mācību iestāžu direktori.

1.6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas ir tiesīgas:

1.6.1.Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti un izpilddirektors;

1.6.2. Daugavpils pilsētas domes Administratīvā komisija;

1.6.3. Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības komisija – bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2 , 172.4 un 173. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas un izlemt jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

1.7.Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

1.8. Administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanu.

1.9. Noteikumu 1.6.punktā minēto amatpersonu un institūciju piemērotie administratīvie sodi pārsūdzami Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.10. Par Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Daugavpils pilsētas domes budžetā.

2. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem;

2.1.1.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

– uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

2.2. Par brauktuves un zaļās zonas piesārņošanu vai piegružošanu (izkritusi krava, izlijusi eļļa vai citām smērvielām u.tml.)

– uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

2.3. Sabiedriskās kārtības nenodrošināšana tirgos, veikalos, kafejnīcās u.c. pakalpojumu sniegšanas vietās

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām – līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

2.4. Par uzmākšanos ar ubagošanu, zīlēšanu, buršanu, ar preču (reliģiskās literatūras, kosmētikas u.tml.) un citu lietu piedāvāšanu, izņemot ar atļauju, uz ielas vai citās publiskās vietās

– uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

2.5. Par spļaušanu uz ielas vai citās sabiedriskās vietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem;

2.5.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.6. Par alkoholisko dzērienu un alus lietošanu dzīvojamo ēku pagrabos, bēniņos, koplietošanas telpās, kā arī atstātās bez uzraudzības un nepabeigtās ēkās un būvēs

– uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

2.7. Lamāšanās neķītriem vārdiem un piedauzīga izturēšanās uz ielām, transportā, kāpņu telpās un citās sabiedriskās vietās

– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem;

2.7.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

– uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

2.8. Par peldēšanos strūklakās un vietās, kur tas ir aizliegts

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.9. Par nepilngadīgo spēlēšanos, zīmēšanu uz ielas braucamās daļas, ietvēm, ražošanas vai celtniecības objektos, bez ievērības atstātos sagruvušos vai celtniecības nepabeigtos objektos un citos bīstamos objektos

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem nepilngadīgā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj.

2.10. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

2.11. Nepilngadīgo lamāšanās neķītriem vārdiem un piedauzīga izturēšanās uz ielas, kāpņu telpās un citās sabiedriskās vietās

– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņu aizstāj);

2.11.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

– uzliek naudas sodu līdz 100 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj).

2.12. Par trokšņu radīšanu (skaļa muzicēšana, mūzikas atskaņošana, cilvēku, izņemot bērnus līdz 3 gadu vecumam, un mājdzīvnieku radītie trokšņi, remontdarbu veikšana, automašīnu signalizācija u.tml.), kas traucē citu iedzīvotāju naktsmieru, bet kas nav saistīta ar satiksmi, pilsētas teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz plkst.7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Daugavpils pilsētas domi

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām – līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

2.12.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, juridiskām personām līdz 1000 latiem;

2.121. Par pirotehnisko ierīču izmantošanu pilsētas teritorijā laikposmā no plkst.23.00 līdz plkst.07.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Daugavpils pilsētas domi, kā arī likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktajās valsts svētku vai atzīmējamās dienās, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 08.02.2007. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

2.13. Iekļūšana uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, pārkāpjot caurlaižu režīmu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.14. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

2.15. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

2.16. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

2.17. Par nekorektu izturēšanos pret amatpersonu vai amatpersonas aizskaršanu, sakarā ar viņa dienesta darbību vai sabiedriskā pienākuma pildīšanu

– uzliek naudas sodu no 5 līdz 100 latiem.

2.17.1. Par tām pašām darbībām, ja tās tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas

– uzliek naudas sodu no 25 līdz 250 latiem.

2.18. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.47)

2.19. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.47)

2.20. Par nepilngadīgās personas iesais­tīšanu erotiskā rakstura pasākumos

– uzliek naudas sodu juridiskajām personām (pasākuma organizatoram vai uzņēmuma īpašniekam) līdz 500 latiem.

2.21. Par sistemātisku (vairāk par divām reizēm vienā mācību gadā) būtisku skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem (naudas sodu piedzen no pārkāpēja vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj).

2.22. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

2.23. Par pacelšanos un nolaišanos ar gaisa kuģiem, deltaplāniem, paraplāniem un gaisa baloniem, izņemot gadījumus, kad tas saskaņots ar Daugavpils pilsētas domi”

– uzliek naudas sodu līdz 250 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

2.24. Par nakšņošanu, gulēšanu uz ielas, parkā, kāpņu telpās un citās publiskās vietās

– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.25. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

2.26. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

2.27. Par balkonu, lodžiju piegružošanu un logu, durvju nosmērēšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 latiem.

2.28. Par informatīvo vai brīdinājuma zīmju bojāšanu māju pagalmos, pludmalēs un citās publiskās vietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

2.29. Par peldēšanos neatļautās vietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

2.30. Par peldvietas nesakopšanu peldsezonas laikā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

3. LABIEKĀRTOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

3.1. Ēku, dzīvojamo māju, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšana, tai skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 latiem.

3.2. Pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošana

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.3. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu, kā arī arhitektūras formu bojāšana vai iznīcināšana

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.4. Pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvoto telpu nesakopšana, sniega mešana uz ielas braucamās daļas

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

3.5. Par nelikumīgu krūmu ciršanu vai citādu iznīcināšanu, kā arī to savlaicīgu nesakopšanu vai neizzāģēšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

3.6. Par rūpnīcu, komerciestāžu, darījuma iestāžu, slimnīcu, izglītības iestāžu u.c. organizāciju teritorijas savlaicīgu nesakopšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet,juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

3.7. Speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu vai citu publisku atpūtas vietu postīšana

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem.

3.8. Staigāšana pa publiskā lietošanā esošo zālienu, apstādījumiem, gulēšana tajos

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.9. Par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.10. Par ziedu, augļu un lapu plūkšanu, koku un krūmu zaru laušanu vai citādu bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšanu, iegriezumu izdarīšana u.tml.) publiskās vietās – skvēros, parkos, mežos u.c. apzaļumojumos

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem.

3.11. Par telts celšanu, ugunskuru dedzināšanu, izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās, zāles un koku, krūmu u.tml. lapu, zaru dedzināšanu, putnu ligzdu postīšanu, savvaļas dzīvnieku vai putnu ķeršanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

3.12. Par transporta līdzekļu profilaktisko apkopi vai to mazgāšanu pludmalēs, ūdenskrātuvju krastos un citās vietās, kas tam nav paredzētas

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem.

3.13. Par veļas, citu priekšmetu un dzīvnieku mazgāšanu ūdenstilpēs

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

3.14. Par koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu vai vadu piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.

3.15. Par ietaises, izveidojumu, ierīces uzstādīšanu uz ielas, trotuāra vai zālienā bez pašvaldības saskaņojuma, ja tāds ir paredzēts

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

3.16. Apstādījumu veidošana uz publiskās lietošanas esošās teritorijas bez saskaņošanas ar pašvaldību

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

3.17. Transporta līdzekļa novietošana zālienā

– uzliek naudas sodu no 5 līdz 100 latiem.

3.18. Par patvaļīgu rakšanas darbu veikšanu, augsnes iegūšanu, ceļu seguma atjaunošanas termiņa neievērošanu, kā arī par patvaļīgu sakņu dārzu ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas mežos, parkos vai citās vietās

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.19. Koku apkraušana ar malku, būvmateriāliem vai būvgružiem, koku sakņu atrakšana, koku izmantošana balstam

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

3.20. Par sniega un ledus izgāšanu pilsētas ūdenskrātuvēs

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

3.21. Sniega vai ledus izgāztuvju ierīkošana apstādījumu platībās, sāls ūdens vai citu šķidrumu izliešana apstādījumos, ja tas apdraud apstādījumus

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

3.22. Par tīrā sāls, mākslīgā mēslojuma vai ķimikāliju (izņemot smilts – sāls maisījumu) lietošanu sniega vai ledus notīrīšanai no ielām

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.23. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas apstādījumu nožogošanas un citu pasākumu neveikšanu apstādījumu aizsardzībai

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

3.24. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, sūkņu, stādījumu, vainagu, puķu utt.) postīšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem.

3.25. Par suņu, kaķu, putnu un citu dzīvnieku barošanu uz ielas, pagalmos, kāpņu telpās un citās publiskās vietās

– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.26. Par braukšanu ar transportlīdzekļiem, zirgu, velosipēdiem pa apstādījumiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības

–izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

3.27. Par braukšanu pludmalēs ar trans­portlīdzekļiem, velosipēdiem vai zirgiem

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. REKLĀMU, IZKĀRTŅU, SLUDINĀJUMU UN CITU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

4.1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanu neatļautās vietās vai to bojāšanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

4.2. Par reklāmas izvietošanu bez reklāmas pases

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

4.3. Par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

4.4. Par reklāmas pasei neatbilstošas reklāmas izvietošanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

4.5. Par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu bez reklāmas izvietotāja rekvizītiem

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

4.6. Par reklāmas nenovākšanu 5 dienu laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

4.7.Par īslaicīgas informācijas nenovākšanu 2 dienu laikā pēc attiecīgā pasākuma beigām

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

4.8. Par izkārtnes izvietošanu bez izkārtnes pases

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

4.9. Par izkārtnes, kurā nedominē galvenā informācija, izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

4.10. Par izkārtnes pasei neatbilstošas izkārtnes izvietošanu

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

4.11. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

4.12. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

4.13. Par reklāmu vai izkārtņu izvietošanu uz nesakoptas fasādes

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

4.14. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 250 latiem.

5. MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

7. DZĪVOJAMO MĀJU, BŪVJU UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

7.1. Ēku, būvju un žogu neuzturēšana kārtībā, kā arī nekustamajam īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) nesakārtošana, zāles nenopļaušana

– fiziskajām personām – nekustamā īpašuma īpašniekam (izņemot darbnespējīgās personas, kā arī I grupas un II grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas), lietotājam, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.2. Jumta, fasādes, paneļu, griestu, durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroiekārtu, siltummezglu inženieriekārtu bojāšanu, siltuma, ūdens, kanalizācijas un gāzes apgādes tīklu bojāšanu vai ar nama apsaimniekotāju nesaskaņotas antenas uzstādīšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.3. Par Daugavpils pilsētas apbūves noteikumu un apbūves plānojuma neievērošanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.4. Par dzīvokļa vai nedzīvojamas telpas appludināšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet, juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.5. Par kanalizācijas aizsērēšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.6. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējiem komunikācijas tīkliem avārijas darbu veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās utt., kā arī minēto iekārtu kontrolei un rādījumu noņemšanai

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 latiem.

7.61. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.54)

7.7. Ja dzīvokļa vai neapdzīvojamo telpu īpašnieks, īrnieks vai nomnieks neizpilda tehniskās ekspluatācijas vai līgumā paredzētos uzturēšanas noteikumus

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.8. Gāzes, ūdensvadu un kanalizācijas ietaišu, spēka un vājstrāvas tīklu aizsardzības noteikumu neievērošana

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.9. Par jaunas būvniecības plānošanas un esošo pazemes komunikāciju tīklu pārbūves noteikumu neievērošanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.10. Par pazemes komunikāciju tīklu remonta un ierīkošanas kārtības noteikumu neievērošanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.11. Par tīšu ūdensskaitītāju bojāšanu un plombu noraušanu montāžas shēmās

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

7.12. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 250 latiem.

7.13. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 250 latiem.

7.14. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 500 latiem.

7.14.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti viena gada laikā, pēc administratīvā soda piemērošanas

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – no 100 līdz 1000 latiem.

7.15. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 5 līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – no 25 līdz 250 latiem.

7.16. Par smilšu, kas paredzētas ielu un ceļu kaisīšanai, neuzglabāšanu speciālos konteineros

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.17. Par ietves un brauktuves neuzkopšanu no gružiem, sniega, ledus

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

7.18. Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas labiekārtošanas darbu izpildes

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 1000 latiem.

7.19. Par organisko mēslu un citu netīrumu uzglabāšanu atklātā veidā dzīvojamo māju pagalmos

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.20. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

7.21. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

7.22. Par plombu noraušanu no siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem vai siltumenerģijas uzskaites mēraparātu bojāšanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.23. Par patvaļīgu jebkura sastāva notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā caur kanalizācijas aku lūkām

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.24. Par nesankcionētu ūdens ņemšanu no ugunsdzēsības hidrantiem

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

7.25. Par būvmateriālu, grants, melnzemes, kurināmā un citu materiālu novietošanu nekustamam īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā esošā teritorijā, ja nav saņemta pašvaldības atļauja – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

7.26. Par īpašumā, valdījumā, lietojumā vai apsaimniekošanā esoša zemes gabala neuzkopšanu, neuzturēšanu kārtībā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

(Daugavpils pilsētas domes 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)

8. ATBILDĪBA PAR CITIEM PĀRKĀPUMIEM

8.1. Par Daugavpils pilsētas simbolikas izmantošanu, pārkāpjot noteikto kārtību

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

8.2. Par tirdzniecību no transporta līdzekļiem, izņemot tirgu un pašvaldības norādītās vietās

– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

8.3. Taksometru stāvvietu noformējuma un aprīkojuma noteikumu neievērošana

– uzliek naudas sodu līdz 250 latiem.

8.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

8.5. Par saskaņotā publiskā pasākuma norises sākuma un beigu termiņa neievērošanu

– uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām – līdz 500 latiem.

8.6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

8.7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

8.8. Par transportlīdzekļa novietošanu ilgstošai stāvēšanai (vairāk par 45 diennaktīm nepārtraukti) uz ceļa

– uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekiem – fiziskajām personām līdz 250 latiem, juridiskajām personām – līdz 1000 latiem.

8.9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

9. PĀREJAS NOTEIKUMI

Administratīvo sodu piemērošana pēc Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās:

9.1. ar Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanos tiek izbeigta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, kas uzsāktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ja Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumos nav tāda administratīvā pārkāpuma sastāva;

9.2. personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par kuriem atbildība paredzēta ar Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”, sau­camas pie administratīvās atbildības un sodāmas pēc Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”.

9.3. pēc Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumu spēkā stāšanās administratīvā atbildība par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu neievērošanu iestājas saskaņā ar šiem noteikumiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
05.01.2011